پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات، زیرساختها

دانلود پایان نامه ارشد

ت یکی از حلقههای لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاعرسانی بازرگانی و تسهیل تجاری است (اعرابی، 1383، ص 66). این نوع از تجارت، به عنوان یکی از مهمترین و ارزشافزاترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش ویژهای در حرکت کشورهای گوناگون به سمت اقتصاد شبکهای ایفا کرده است (خانیجزنی، 1386، ص 69). نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، با توجه به مزایای فراوانی که تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی با خود به همراه دارد ولی تا کنون تحقیقات بسیار محدودی در زمینه تجارت الکترونیکی ورزشی و موانع پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی انجام شده است و با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت تجارت الکترونیک و ضرورت تجاری شدن ورزش این تحقیق به بررسی موانع پیادهسازی تجارت الکترونیک کالاهای ورزشی در استان آذربایجانشرقی می پردازد و آن‌چه به عنوان مسأله مد نظر محقق میباشد این است که موانع پیادهسازی تجارت الکترونیک کالاهای ورزشی در استان چیست و کدام یک از موانع بیشترین تأثیر را در پیاده‌سازی تجارت الکترونیک دارد و همچنین رتبهبندی آن‌ها از دیدگاه مدیران شرکت‌ها به چه صورت میباشد؟

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

فناوری اطلاعات با پیشرفت‌های خود، جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده است که زندگی انسان، اقتصاد و تجارت را تحت‌الشعاع قرار داده و شیوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم متفاوت است. توسعه شاهراه حیاتی اینترنت و شبکه‌های محلی، تبادل الکترونیکی اطلاعات و سازمان‌ها، به کارگیری پست الکترونیکی و استفاده از کارت‌های اعتباری همگی باعث شده‌اند تا انجام فعالیت‌های تجاری از قبیل سفارش، خرید و فروش کالا و خدمات و بازاریابی محصولات به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر گردد (اکبری، 1384، ص 1).
تجارت به عنوان یکی از ارکان تمدن بشری، همگام با پیشرفت و تحولات ایجاد شده در جامعه، تغییر کرده و شکلی نو به خود میگیرد. در عصر حاضر با توجه به استفاده روزافزون از کامپیوتر و اینترنت، تجارت الکترونیکی از جایگاه خاصی برخوردار شده است. در ایران نیز رشد روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش آگاهی افراد از اینترنت و فناوریهای مرتبط، لزوم ایجاد و به کارگیری هر چه بیشتر تجارت الکترونیکی را آشکار نموده است (محمدزاده و همکاران، 1389، ص 78). بنابراین تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالاها و خدمات برآن شده‌اند که فعالیت‌های تجاری خود را به چنین محیط‌های مجازی انتقال دهند (اکبری، 1384، ص 1). این نیاز آن چنان شدید و قوی میباشد که بیتوجهی به آن نه تنها موجب عقب ماندن از سیر تجارت میشود بلکه در انتها منجر به حذف کامل از این گردونه خواهد شد (محمدزاده و همکاران، 1389، ص 78).
بیشک بهرهگیری از فناوری اطلاعات یکی از حلقههای لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاعرسانی بازرگانی و تسهیل تجاری است (اعرابی، 1383، ص 66). این نوع از تجارت، به عنوان یکی از مهمترین و ارزشافزاترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش ویژهای در حرکت کشورهای گوناگون به سمت اقتصاد شبکهای ایفا کرده است (خانیجزنی، 1386، ص 69). جهانی شدن ضرورت ایجاد تغییر در نحوهی تولید محصولات ورزشی و مصرف آن را موجب شده است. اتحاد رو به رشد کشورهای جهان موجب شده است تا بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ارتباطی سریع و با ابعاد متنوع به وجود آید و ورزش، یکی از بخشهایی است که از این موضوع منتفع شده است (هوی و همکاران، 1390، ص17).
با عنایت به شرح فوق و این که کالاهای ورزشی در اینترنت فروش خوبی دارند (شکوفیان، 1391، ص 105) و اهمیت تجارت الکترونیک و ضرورت تجاری شدن ورزش و فواید بی‌شماری که تجارت الکترونیک برای شرکت‌ها و مشتریان دارد، ضرورت پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی بیش از پیش مشهود می‌شود و در صورت عدم پیاده‌سازی اگر به روال عدی خود ادامه دهد از دنیای کنونی ارتباطات عقب مانده و نمی‌تواند پیشرفت چندانی نشان دهد و به دنبال آن نمی‌تواند در اقتصاد کشور و ارتباط با سایر کشورها نقش مهمی را ایفا کند. این پژوهش درصدد است به بررسی موانع پیادهسازی تجارت الکترونیک کالاهای ورزشی در استان آذربایجانشرقی بپردازد و این که، کدام یک از موانع در پیادهسازی تجارت الکترونیک کالاهای ورزشی تأثیر دارد و مانع استقرار تجارت الکترونیکی در زمینه‌ی کالاهای ورزشی می‌باشد.

1-4 اهداف تحقیق:
1-4-1 هدف کلی تحقیق
هدف کلی تحقیق، تعیین موانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی در استان آذربایجان‌شرقی میباشد.
1-4-2 اهداف اختصاصی:
1. تعیین موانع فرهنگی- اجتماعی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
2. تعیین موانع فنی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
3. تعیین موانع اقتصادی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
4. تعیین موانع سیاسی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
5. تعیین موانع مدیریتی و سازمانی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
6. تعیین موانع قانونی- مقرراتی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
7. رتبه بندی موانع موجود از دیدگاه مدیران شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی

1-5 فرضیههای تحقیق:

1. موانع فرهنگی- اجتماعی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
2. موانع فنی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
3. موانع اقتصادی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
4. موانع سیاسی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
5. موانع مدیریتی و سازمانی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
6. موانع قانونی- مقرراتی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
7. رتبهبندی موانع در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی از دیدگاه مدیران شرکتهای تولیدکننده متفاوت است.

1-6 متغیرها:
متغیر مستقل (پیش بین):
موانع پیادهسازی (موانع فرهنگی- اجتماعی، موانع فنی و تکنولوژیکی، موانع اقتصادی، موانع سیاسی، موانع سازمانی، موانع قانونی- مقرراتی، موانع مدیریتی )
متغیر وابسته ( ملاک): پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی

1-7 تعریف واژگان(مفهومی – عملیاتی):

موانع فرهنگی- اجتماعی12: شامل سطح آموزش جامعه، سطح سواد جامعه، میزان سواد الکترونیک (میزان اطلاع و آگاهی جامعه از اینترنت و فناوریهای مرتبط با آن و نحوهی استفاده از آنها)، مهارتهای فنی نیروی کار، سطح ریسکپذیری، سطح نوآوری و کارآفرینی و تعداد اختراعات ثبت شده میشود (ابراهیمی، مهدیه، 1385، ص 129). در این تحقیق موانع فرهنگی– اجتماعی شامل مواردی از قبیل؛ عدم آگاهی از مزایای تجارت الکترونیک، عدم فشارهای خارجی از تأمینکنندگان و مشتریان، موانع زبانی و … میباشد.

موانع فنی و تکنولوژیکی13: میزان دسترسی افراد و کسب و کارها به خدمات تلفن ثابت و همراه، کامپیوترهای شخصی و اینترنت، امنیت زیرساختهای اینترنت، پهنای باند ارتباطی (ابراهیمی و مهدیه، 1385، ص 128). در تحقیق حاضر موانع فنی و تکنولوژیکی شامل مواردی مثل فقدان امنیت اینترنت، فقدان زیرساختهای تجارت الکترونیکی، کیفیت نامناسب و سرعت خطوط، افزایش نوآوریها و فناوریهای جدید می‌باشد.

موانع اقتصادی14: محیط اقتصادی از عواملی تشکیل میشود که بر قدرت خرید و الگوهای هزینه و مصرف تأثیر میگذارند (ابراهیمی و مهدیه، 1385، ص 145). در این تحقیق موانع اقتصادی شامل فقدان زیرساختهای مالی، هزینهی بسیار بالا، فشار رقابتی و فقدان زیرساختهای پرداخت امن میباشد.

موانع سیاسی15: شامل وضع کلی محیط سیاسی، سیاست مربوط به مالکیت خصوصی، دیدگاه دولت نسبت به پیشرفتهای عصر دیجیتالی، حمایت مالی دولت از پروژههای مربوط به زیرساختهای اینترنت، میزان سانسور مطالب، و سهولت ثبت یک کسب و کار جدید میشود (ابراهیمی، مهدیه،1385، ص 129). موانع سیاسی در این پژوهش شامل تغییر مقررات دولتی، تغییر سیاستهای داخلی، سطح پایین آمادگی در میان نهادهای دولتی می‌باشد.

موانع مدیریتی و سازمانی16: نبود یک مرجع رسمی برای تصمیمگیری، ضعف ساختار مدیریتی، کمبود طرح و برنامهریزی، میزان شفافیت در سیاستگذاری و میزان جا به جایی و تغییر مدیران و تصمیمگیران به عنوان
موانع مدیریتی و سازمانی مطرح میشوند (عبدوی، نوری حکمت، 1388، ص6). موانع مدیریتی و سازمانی در این پژوهش شامل عدم پشتیبانی مدیریت، استفاده محدود از بانکداری اینترنتی، چندگانه بودن مراکز تصمیم‌گیری میباشد.

موانع قانونی و مقرراتی17: محیط سیاسی و قانونی یک کشور در زمانی که همکاری و هماهنگی از سوی دولت وجود نداشته باشد، میتواند مانع رشد تجارت الکترونیکی گردد. اگر دولتی محافظت قانونی برای انجام کسب و کار در داخل مرزهای کشورش را نداشته باشد، به عنوان یک مانع و بازدارندهی رشد تجارت الکترونیکی عمل خواهد کرد (حنفیزاده، 1386، ص 438). موانع قانونی و مقرراتی در این پژوهش شامل عدم وجود سیستمهای قانونی و مقرراتی، فقدان استانداردهای تجارت الکترونیکی، فقدان قوانین تجارت الکترونیکی میباشد.

تجارت الکترونیک18:
تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام فرایند خرید، فروش، انتقال و مبادلهی کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکههای رایانهای از جمله اینترنت (توربان و همکاران، 1385، ص 23). در تجارت الکترونیکی خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت و به خصوص شبکه جهانی انجام میشود (خانی‌جزنی، 1386، ص 70). در این تحقیق تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، مدنظر میباشد.

تولیدکننده19: کسانی هستند که محصولاتی را که توسط فروشندگان ارائه میشود تولید میکنند (صنایعی، 1390، ص 12). در این تحقیق مدیران شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی مدنظر میباشد.

کالای ورزشی20: کالای ورزشی برای برآورده کردن نیاز و ایجاد مزایایی برای مصرفکنندگان ورزشی یا تماشاچیان طراحی میشود (پارخوس، 2001، ص 315). در این تحقیق کالاهای ملموس که در فعالیتهای ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد، مدنظر میباشد؛ از جمله پوشاک ورزشی، کفش ورزشی، توپ، راکت، تجهیزات بدنسازی و … (اسکنفلدر و مینگ، 2007).

2 فصل دوم

پایههای نظری و پیشینه‌ی تحقیق

2-1 مقدمه
در این فصل ابتدا مباحث نظری مرتبط با موضوع پژوهش که با مطالعهی منابع داخلی و خارجی تهیه شده‌اند، آورده شده و سپس مطالعات مربوط با پژوهش حاضر، اعم از مطالعات داخلی و خارجی ذکر شده است.

2-2 مفهوم تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی واژهای است که امروزه در مقالات و ادبیات بازرگانی، تجارت و رسانههای عمومی بسیار مورد توجه قرار گرفته، و این تکنولوژی هم به علت جدید بودن و هم به علت کاربردها و زمینههای بسیار متنوع فعالیت آن نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد. و همچنین تجارت الکترونیکی پدیدهای چند رشتهای است که از طرفی با پیشرفتهترین مفاهیم فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش، مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد (توفیقیعدالتخواه، 1386، ص 2).
در تجارت الکترونیکی خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت به خصوص “شبکه جهانی” انجام میشود. این نوع تجارت به عنوان یکی از مهمترین و ارزشافزاترین کاربردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، نقش ویژهای را در حرکت کشورهای گوناگون به سمت اقتصاد شبکهای ایفا کرده است، گر چه تجارت الکترونیکی عموماً در حوزههای بازرگانی و تجارت به منظور داد و ستد کالا و خدمات شناخته شده است و تراکنشهای مالی جزء جداییناپذیر آن محسوب میشود، اثرات حاشیهای و سرریز آن تأثیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، رگرسیون، کسب و کار، تجارت الکترونیکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، ادله الکترونیکی، بازاریابی