پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیمه های اجتماعی، بیمه اجتماعی، بیمه اجباری

دانلود پایان نامه ارشد

تمدن بزرگ و تأثیرگذار ایرانی با مفاهیم متعالی اسلام باعث شد که فرهنگ بومی و ملی پارسیان بیش از پیش مشحون و مملو از اصول نوع دوستی، ایفای حقوق فرودستان و فروبگیران و مسئولیت اجتماعی مدیران، مالکان و کارفرمایان شود.
عهدنامه مالک اشتر که بر لزوم توجه به اصول تکافل اجتماعی (مسئولیت حاکم در قبال آحاد جامعه حتی مخالفان صرف نظر از مذهب، قومیت، جنسیت و…) و توازن اجتماعی (لزوم اعمال سیاست های باز توزیعی درآمد برای نیل به عدالت اجتماعی) به عنوان مهم ترین وظیفه حاکم اسلامی است. پس از انقلاب صنعتی و تحولات گسترده آن در اروپا، دولت های حاکم بر ایران هم با تأثیرپذیری از این تحولات در تلاش بودند تا با الگوپذیری از نظام های اروپایی از دستاوردهای تمدن و انقلاب صنعتی به هر نحو ممکن استفاده کنند. ایجاد مدرسه و دانشگاه به سبک اروپا، رواج روزنامه نگاری و تحزب و همچنین ظهور طبقه ای از روشنفکران تحصیل کرده اروپا در ایران از مصادیق آن دوران است37.
در اواخر عصر حکومت قاجار این مباحث رنگ و بوی بیشتری به خود گرفت تا جایی که شاهان ضمن تلاش جهت حفظ سلطنت و استبداد علاقمند به تغییر در بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور شدند. پس از نهضت مشروطه و تغییر نظام سلطنتی استبدادی به نظام سلطنتی مشروطه ایران به برخی از کنوانسیون ها و مجامع بین المللی پیوست. همزمان با آغاز قرن بیستم دولت های وقت با هدف گسترش زمینه های سرمایه گذاری و استفاده دسته جمعی از کارگران و نیروهای مولد و متخصص تلاش کردند زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی لازم را در کشور ایجاد نمایند از جمله این طرح ها، طرح بزرگ راه آهن سراسری با استفاده از حجم نسبتاً عظیم از نیروی کار بود. با توجه به خطرات و حوادث این طرح بزرگ که از مناطق صعب العبور و کوهستانی عبور می کرد و به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار
مبحث اول : صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع
در نخستین گام بیمه کارگری از نوع صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع در سال 1309 تصویب گردید و از ابتدای سال 1310 فعالیت خود را آغاز کرد. کارگران شاغل در راه سازی در برابر حوادث ناشی از کار (درمان، غرامت مقطوع از کارافتادگی، غرامت مقطوع فوت) توسط این صندوق بیمه شدند. تعهدات صندوق ذکر شده در سال 1311 به کارگران ساختمانی دولت و در سال 1312 به کارگران شاغل در کارگاههای صنعتی و معدنی گسترش یافت. با تصویب نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی در سال 1315 بخش وسیعتری از کارگران شاغل در کارخانه ها و موسسات صنعتی تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند. در سال 1322 با تصویب لایحه اجباری بیمه کارگران، تمامی کارخانجات و موسسات اقتصادی، صنعتی، معدنی، تجاری، باربری و راه آهن دارای بیش از 20 نفر کارگر (اعم از دولتی و غیردولتی) مکلف شدند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران با یک شرکت بیمه داخلی بیمه کنند.
با تشکیل وزارت کار در سال 1325 ضمن افزایش دامنه شمول بیمه اجباری کارگران از نظر پوشش و سطح تعهدات، مقدر شد در هر کارگاه برای انجام امور بیمه کارگران دو صندوق شامل صندوق بهداشت و صندوق تعاون تشکیل شود و برای نظارت بر این صندوق ها و هماهنگ سازی آنها نیز بنگاه رفاه اجتماعی از سال 1326 آغاز به کار کرد.
نقطه عطف این تحولات، تشکیل صندوق تعاون و بیمه کارگران در سال 1328 بود که با تسری مقررات بیمه اجباری به عموم کارگران و افراد خانواده آنها، تعهدات بیمه را به حوادث و بیماریهای غیر ناشی از کار نیز گسترش داد و برای اولین بار الگوی بیمه اجتماعی کارگران را به اجرا گذاشت. این صندوق تا سال 1332 زمان تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به فعالیت خود ادامه داد38.
مبحث دوم : تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران
در آغاز دهه 1330 تحولات سیاسی و اقتصادی ایران از یک سو و تحولات بین المللی از سوی دیگر شرایط را برای اجرای بیمه اجتماعی کارگران به شیوه متداول در کشورهای اروپایی فراهم کرد. دولت وقت با درک ضرورت بیمه اجتماعی، قانون بیمه اجتماعی کارگران را در بهمن ماه 1331به تصویب رساند و از اردیبهشت ماه 1332 با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران امور مربوط به بیمه اجتماعی کارگران (که تا پیش از آن از طریق صندوق تعاون و بیمه کارگران و نیز شرکت سهامی بیمه ایران انجام می شد) در این سازمان متمرکز گردید.
در واقع شکل سازمانی تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب و اجرای قانون مزبور است به گونه ای که در ماده 1 قانون مزبور مقرر شد: کلیه کارخانه ها و بنگاههای مشمول قانون کار موظفند کارگران خود را برای استفاده از کمک های مذکور در لایحه قانونی در موارد زیر نزد سازمان بیمه نمایند: حوادث و بیماریها و ازکار افتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار کارگر،حوادث و بیماری های خانواده بلاخص کارگر، ازدواج، حاملگی، وضع حمل، عائله مندی، بازنشستگی، کفن و دفن، کمک به بازماندگان کارگر فوت شده و بیمه بیکاری
همچنین در ماده 2 قانون مزبور مقرر شد: سازمان می تواند پیشه وران و به طور کلی هر نوع کارگران دیگر را که مشمول ماده 1 این لایحه نشوند در صورت تقاضای اشخاص ذینفع در مقابل تمام و یا قسمتی از موارد استفاده در این لایحه قانونی بیمه کند مشروط به اینکه تقاضا کننده پرداخت تمام حق بیمه را با شرایطی که سازمان تعیین خواهد کرد تعهد کند.
از زمان تشکیل سازمان ذکر شده و اجرای مفاد قانونی آن می توان گفت باب راه اندازی و استفاده از تجربه جهانی در قلمرو نظام تأمین اجتماعی بویژه بیمه های اجتماعی در ایران مفتوح گردید و از زمان تشکیل سازمان بود که ایران در عرصه های بیمه های اجتماعی یکی از فراگیرترین خدمات اجتماعی را در قلمرو بیمه های اجتماعی در دنیا داشته و از مؤثرترین اعضاء سازمانهای بین المللی (نظیر سازمان بین المللی کار (ILO) و انجمن بین المللی تأمین اجتماعی است (ISSA)
مهم ترین ویژگی های این قانون را می توان به شرح ذیل شمرد:
–       ایجاد یک سازمان مشخص با اختیارات قانونی لازم تحت نظارت یک شورای عالی فرابخش برای انجام امور بیمه اجتماعی کارگران
–       تعیین ضوابط نسبتاً دقیق و اجرایی برای انجام امور بیمه گری، پوشش جمعیت، تأمین منابع مالی و ارائه تعهدات سازمان
–       گسترش دامنه شمول بیمه اجباری به کلیه کارگران و شاغلان مشمول قانون کار و ارائه انواع خدمات و مزایای رایج در چارچوب قانون
–       ایجاد حمایت کمک بیکاری که در آن دوران در نوع خود در میان کشورهای خاورمیانه تقریباً بی نظیر بود
–       تحت پوشش قرار دادن خانواده بالاخص بیمه شدگان
–       برقراری رسمی و قانونی مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان
–       تعیین سن رسمی بازنشستگی (مردان 65 سال زنان 60 سال تمام و کارهای سخت و زیان آور 55 سال تمام)
–       صدور مجوز قانونی برای تأمین شعب و نمایندگی در شهرستانها
–       صدور مجوز قانونی مبنی بر واگذاری قسمتی از کمک های مقرر در قانون به شورای مورد توافق در هر کارگاه
–       تکلیف به کافرمایان مبنی بر رعایت حفاظت فنی و حفظ تندرستی کارگران
–       ایجاد تکلیف به کارخانجات و موسسات دولتی و وابسته به دولت به اعاده به کار کارگران مسلول بهبود یافته
در سال 1334 اصلاحاتی در خصوص نرخ حق بیمه و در سال 1339 در خصوص نحوه ارائه خدمات و تعهدات سازمان در زمینه های بیماری و بارداری تغییراتی ایجاد گردید.
مبحث سوم : مهمترین تحولات در فاصله زمانی 1339 تا 135439
در سال 1342 واژه کارگران از نام سازمان و عنوان قانون بیمه های اجتماعی حذف و شمول این قانون به عموم افراد (بجز کسانی که تابع استخدام کشوری بامقررات خاص بیمه ای بودند) تسری یافت.  
   در سال 1348 با تصویب قانون بیمه های اجتماعی روستائیان، روستائیان مشمول اصلاحات ارضی و نیز کارگران مشاغل کشاورزی تحت پوشش بیمه بیماری، حوادث ناشی از کار، از کار افتادگی و فوت قرار گرفتند.
در سال 1352 با تصویب قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی، کارگران شاغل در فعالیت های مربوط به ایجاد، توسعه و تجدید بناهای ساختمانی، تحت پوشش بیمه حوادث ناشی از کار و مزایای منبعث از آن از جمله درمان، غرامت ها، مستمری از کارافتادگی و مستمری بازماندگان قرار گرفت.
در سال 1353 با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، سازمان بیمه های اجتماعی و دیگر سازمانها و نهادهای بیمه ای مرتبط به این وزارت وابسته شد.در سال 1354 با تصویب قانون اجتماعی و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی نقطه عطف دیگری در مسیر بیمه های اجتماعی کشور بوجود آمد.
مبحث چهارم : سير و تفحص در قوانين و مقررات مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي
  از زمان تصويب و اجراي قانون مربوط به صندوق احتياط طرق و شوارع در سال 1309 تا حال، بيانگر اين واقعيت است كه همواره در راستاي ارائه، تسهيل و تعميم  اعطاي خدمات تاميني گام‌هاي اساسي برداشته شده كه در حوزه برقراري و پرداخت مستمري اصلاحات بنيادي از دو سو صورت گرفته است:
·         اصلاحات در نحوه و شرايط لازم به منظور دريافت مستمري
·         اصلاحات در ضرائب و ميزان پرداخت مستمري
از اين رو در اين قسمت از گزارش به منظور افزايش شناخت و كمك به مراحل بعدي به منظور شناسايي گزينه‌هاي مختلف و جلوگيري از تكرار اشتباهات گذشته به طور اجمال قوانين مربوط به شرايط احراز برقراري و ميزان مستمري در قوانين مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي از قانون مربوط به صندوق احتياط طرق و شوارع (سال 1309) تا قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن مورد مطالعه و بررسي  قرار مي‌گيرد

بخش سوم

تحولات تامین اجتماعی در ایران

فصل اول : تحولات تامین اجتماعی در ایران طی 80 سال اخیر
بررسی و مطالعه سیر تحولات تامین اجتماعی در سالیان گذشته، ضمن مروری بر تاریخچه، اهداف و برنامه های پیشینیان می تواند راه گشای برنامه های آتی باشد. از این رو در قسمت اول به پیشینه تاریخی این تحولات خواهم پرداخت و در قسمتهای بعدی تحولات اقتصادی و سیاست گذاری را مطالعه خواهیم نمود.
به دنبال نهضت مشروطیت تحولات سیاسی و اقتصادی اجتماعی زیادی در ایران به وجود آمد. در اوایل قرن بیستم و گسترش زمینه های سرمایه گذاری و استفاده دسته جمعی از کارگران و نیروهای مولد و متخصص، طرح هائی همچون احداث راه آهن سراسری در ایران آغاز شد و حجم عظیمی از نیروی کار را به خود جذب نمود. خطرات و حوادث ناشی از کار که متوجه نیروی انسانی بود، ضرورت حمایت از نیروی کار را نشان می داد و نخستین گام ها در جهت بیمه کارگری و از نوع صندوق احتیاطی در عرصه اقتصادی کشور نمایان شد.
تجربه ایجاد صندوق بازنشستگی کارکنان دولت در سال 1304  زمینه ساز تجربه ای در خصوص حمایت های اجتماعی برای دولت بود.
آنچه در ادامه مطالعه می فرمائید، سیر تحول تاریخی شکل گیری نهادی است که امروزه آن را به عنوان سازمان تامین اجتماعی و یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی می شناسیم40.
مبحث اول : دهه اول تحولات
1309   تصویب صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع در 27 اسفند 1309، ” نرخ حق بیمه برای کارگران عادی (عمله)، به ازای هر روز کار ده شاهی و برای افراد روز مزد و کنتراتی به میزان دو درصد مزد آنان بود ”
1310   آغاز فعالیت صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع که کارگران شاغل در راه سازی را در برابر حوادث ناشی از کار (درمان، غرامت مقطوع از کار افتادگی، غرامت فوت) بیمه می کرد.
1311   توسعه خدمات فوق به کارگران ساختمانی دولت
1312   توسعه خدمات فوق به کارگران شاغل در کارگاه های صنعتی و معدنی
1313  
1314  
1315   پوشش بیمه ای کارخانجات و موسسات صنعتی با تصویب نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی
1316  
1317  
1318  
1319  

مبحث دوم : دهه دوم تحولات41
1320
1321
1322   با تصویب لایحه بیمه اجباری کارگران، تمامی کارخانجات و مؤسسات اقتصادی، صنعتی، معدنی، تجاری، بار بری و راه اهن دارای بیش از 20 نفر کارگر ( اعم از دولتی و غیر دولتی )، مکلف شدند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران با یک شرکت بیمه داخلی بیمه کنند.
1323
1324
1325   با تشکیل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیمه های اجتماعی، خدمات بیمه، تأمین اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیمه های اجتماعی، بیمه اجتماعی، رفاه اجتماعی