پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیش فعالی، کمبود توجه، تنظیم شناختی هیجان

دانلود پایان نامه ارشد

162/18
190/14
448/9
واریانس
4-1-1 نمودار ها جهت نشان دادن نمرات دو گروه
نمودار 4-1، فراوانی نمرات گرایش به اعتیاد را در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد . همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات گرایش به اعتیاد برابر 27/12 و انحراف معیار آن برابر 989/4 می باشد.

نمودار 4-1 مربوط به فراوانی نمرات گرایش به اعتیاد در نمونه مورد مطالعه
نمودار 4-2 فراوانی نمرات تنظیم شناختی هیجان را در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات تنظیم شناختی هیجان برابر 67/79 و انحراف معیار آن برابر 301/13 می باشد .

نمودار 4-2 مربوط به فراوانی تنظیم هیجان شناختی در نمونه مورد مطالعه

نمودار 4-3 مربوط به فراوانی نمرات سرزنش خود و فاجعه آمیزی در نمونه مورد مطالعه

نمودار 4-3 فراوانی نمرات سرزنش خود و فاجعه آمیزی در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد . همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات سرزنش خود و فاجعه آمیزی برابر 95/34 و انحراف معیار آن برابر 34/8 می باشد .
نمودار 4-4 فراوانی نمرات کنار آمدن و پذیرش در نمونه مورد مطالعه را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات کنار آمدن و پذیرش برابر 46/21 و انحراف معیار آن برابر 625/4 می باشد .

نمودار 4-4 مربوط به فراوانی نمرات کنار آمدن و پذیرش در نمونه مورد مطالعه

نمودار 4-5 فراوانی نمرات مثبت اندیشی در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات مثبت اندیشی برابر 46/21 و انحراف معیار آن برابر 625/4 می باشد .

نمودار 4-5 مربوط به فراوانی نمرات مثبت اندیشی در نمونه مورد مطالعه
نمودار 4-6 فراوانی نمرات سرزنش دیگران در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد . همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات سرزنش دیگران برابر 28/7 و انحراف معیار آن برابر 65/2 می باشد .

نمودار 4-6 مربوط به فراوانی نمرات سرزنش دیگران در نمونه مورد مطالعه
4-2- تحلیل داده ها
در این بخش به آزمون سئوال ها پرداخته می شود.
سئوال اول
آیا راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد؟
جدول 4-3 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر تنظیم شناختی هیجان
منابع تغییر
مجموع
مجذورات
درجات
آزادی
میانگین
مجذورات
F
سطح معنیداری
بین گروهی
067/148
1
067/148
83/0
36/0
درون گروهی
37/18427
104
18/177

چنانچه از جدول4-3 مشاهده میشود تفاوت گروهها در تنظیم شناختی هیجان معنادار نیست :
[ 05/0P ،83/0= (1و104)F]. بنابراین میتوان نتیجه گرفت در تنظیم شناختی هیجان بین دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت معنادار وجود ندارد.
سئوال دوم
آیا راهبرد سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد؟
جدول 4-4 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر سرزنش خود و فاجعه سازی
منابع تغییر
مجموع
مجذورات
درجات
آزادی
میانگین
مجذورات
F
سطح معنیداری
بین گروهی
82/250
1
82/250
70/3
04/0
درون گروهی
94/7051
104
80/67

چنانچه از جدول 4-4 مشاهده میشود تفاوت گروهها در سرزنش خود و فاجعه سازی معنادار است:
[ 05/0P ،70/3= (1و104)F]. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD)، با دانشجویان عادی در متغیر سرزنش خود و فاجعه سازی تفاوت معناداری وجود دارد .
سئوال سوم
آیا راهبرد کنار آمدن و پذیرش در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد؟
جدول4-5 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر کنارآمدن و پذیرش
منابع تغییر
مجموع
مجذورات
درجات
آزادی
میانگین
مجذورات
F
سطح معنیداری
بین گروهی
064/23
1
064/23
07/1
30/0
درون گروهی
28/2223
104
37/21

چنانچه از جدول 4-5 مشاهده میشود تفاوت گروهها در متغیر کنارآمدن و پذیرش معنادار نیست:
[05/0P ،07/1= (1و104)F]. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی در متغیر کنارآمدن و پذیرش تفاوت معناداری وجود ندارد.
سئوال چهارم
آیا راهبرد مثبت اندیشی در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد؟
جدول 4-6 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر مثبت اندیشی
منابع تغییر
مجموع
مجذورات
درجات
آزادی
میانگین
مجذورات
F
سطح معنیداری
بین گروهی
179/0
1
179/0
015/0
90/0
درون گروهی
91/1262
104
14/12

چنانچه از جدول 4-6 مشاهده میشود تفاوت گروهها در متغیر مثبت اندیشی معنادار نیست :
[05/0P ،015/0= (1و104)F]. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی در متغیر مثبت اندیشی تفاوت معنادار وجود ندارد.
سئوال پنجم
آیا راهبرد سرزنش دیگران در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد؟
جدول4-7 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر سرزنش دیگران
منابع تغییر
مجموع
مجذورات
درجات
آزادی
میانگین
مجذورات
F
سطح معنیداری
بین گروهی
73/11
1
73/11
68/1
19/0
درون گروهی
77/725
104
97/6

چنانچه از جدول4-7 مشاهده میشود تفاوت گروهها در متغیر سرزنش دیگران معنادار نیست:
[05/0P ،68/1= (1و104)F]. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD)، با دانشجویان عادی در متغیر سرزنش دیگران تفاوت معنادار وجود ندارد.
سئوال ششم
آیا استعداد اعتیاد در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد؟
جدول4-8 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر گرایش به اعتیاد
منابع تغییر
مجموع
مجذورات
درجات
آزادی
میانگین
مجذورات
F
سطح معنیداری
بین گروهی
189/550
1
189/550
73/27
001/0
درون گروهی
87/2062
104
853/15

چنانچه از جدول4-8 مشاهده میشود تفاوت گروهها در گرایش به اعتیاد معنادار است:
[001/0P ،73/27= (1و104)F]. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی در استعداد اعتیاد تفاوت معنادار وجود داشته و مبتلایان به نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) گرایش بیشتری به اعتیاد دارند.
سئوال هفتم
آیا بین استعداد به اعتیاد و تنظیم شناختی هیجان رابطه وجود دارد ؟
جدول 4-9 بررسی رابطه مولفه های تنظیم شناختی هیجان و استعداد به اعتیاد در مبتلایان به کمبود توجه/ بیش فعالی

متغیر
استعداد به اعتیاد و سرزنش خود و فاجعه انگاری
استعداد به اعتیاد و کنار آمدن و پذیرش
استعداد به اعتیاد و مثبت اندیشی
استعداد به اعتیاد
و سرزنش دیگران
ضریب همبستگی
45/0**
55/0
095/0
30/0**

همانطور که در جدول 4-9 ملاحظه می شود ، نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد، بین دو متغیر استعداد به اعتیاد و سرزنش خود و فاجعه انگاری ، و استعداد به اعتیاد و سرزنش دیگران رابطه معنادار وجود داشته که این رابطه در سطح 05/0 معنادار است.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

پیش درآمد
در این پژوهش که از نوع علی- مقایسه ای است با هدف مقایسه دو گروه دانشجو، دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) و بدون این نشانه ها صورت گرفت و به منظور بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و میزان استعداد به اعتیاد همچنین رابطه بین استعداد به اعتیاد و تنظیم شناختی هیجان در این گروه ها انجام شد. به این منظور جامعه آماری که شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های سراسری و آزاد اسلامی سطح شهر تهران می باشد که از این میان تعداد 5 دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مرحله بعد از این دانشگاه ها نمونه مورد نظر، با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، که در مجموع 110 آزمودنی از کل دانشگاهها انتخاب شده و سه پرسشنامه را که شامل : پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی /کم توجهی بزرگسالان کانرز(CAARS-S:S) ، پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان(CERQ) و پرسشنامه پذیرش اعتیاد(AAS) و مقیاس استعدادالکل یا می بارگی مک اندرو (MAC-R) توسط آزمودنیها پر شد . از این 110 پرسشنامه، 106 پرسشنامه قابل نمره گذاری بود. پس از نمره گذاری پرسشنامه ها دانشجویان را به دو گروه دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی و بدون نشانه ها تقسیم کردیم و برای مقایسه بین گروه ها با روش آماری مناسب و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه 21 به تجزیه و تحلیل آماری داده ها پرداختیم. در این فصل به بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی و همچنین محدودیت ها ی تحقیق مان می پردازیم .
5-2- بحث و نتیجه گیری
اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) شایع ترین و شناخته شده ترین اختلال روانپزشکی در میان کودکان و نوجوانان است و این اختلال در بزرگسالان به عنوان یک اختلال مهم، روز به روز بیشتر شناخته می شود، با این حال بررسی و عوارض ناشی از این اختلال در دانشجویان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات طولی نشان داده اند ADHD ، به دوران بزرگسالی کشیده می شود و برای کسانی که در کودکی این تشخیص را گرفته اند، در بزرگسالی ایجاد مشکل می کند(به نقل از عربگل،1383) . همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان و همجواری با کشورهای صادر کننده مواد مخدر و مسائلی که ریشه در فرهنگ سنت دارد، احتمال گرایش به مواد و استعداد اعتیاد بالا می رود به خصوص در افرادی که بیشتر در معرض خطر و خطر کردن هستند. با توجه به مطالعات پیشین که ثابت می کند افراد ADHD بیشتر در معرض خطر هستند و احتمالا در راهبرد های تنظیم شناختی هیجانی دچار مشکل می باشند و نظر به اهمیت این اختلال و عوارض ناشی از آن در بزرگسالی، بر آن شدیم تا این اختلال را در میان دانشجویان بررسی کنیم. اهمیت یافته های مطالعه ما از آن جهت است که این احتمال را مطرح می کند که درمان ADHD به عنوان یک اختلال درمان پذیر می تواند شروع مصرف مواد را به میزان قابل توجهی به تأخیر اندازد، از شدت آن بکاهد و در نتیجه بار اقتصادی و همچنین عوارض اجتماعی آن را کم کند.
سئوال اول محقق مبنی بر این است که راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد. یافته ها در فصل چهارم نشان دادند که در متغیر تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری میان دانشجویان با نشانه های ADHD و دانشجویان بدون نشانه های ADHD وجود ندارد . سطح معناداری برابر با 36/0 می باشد که از 05/0 بزرگتر بوده و این سئوال تایید نمی شود. رد این سئوال به این معنا است که بین دو گروه در نمرات کلی تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنا داری وجود ندارد. به این معنا که هر دو گروه به یک اندازه از سبكهاي شناختي ، به منظور افزايش يا كاهش و يا حفظ هيجان خود استفاده مي كند .
سئوال دوم محقق مبنی بر این است که راهبرد سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد. با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم در متغیر راهبرد سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری بین دو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف مواد، سوءمصرف مواد، بیش فعالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف مواد، کمبود توجه، بیش فعالی