پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیش فعالی، مصرف مواد، کمبود توجه

دانلود پایان نامه ارشد

ی در مقابل رفتارهای داروجویانه در آینده دارد . این مطالعه نشان داد که چگونه حوادث اولیه زندگی لایه های نورو بیولوژی را تغییر می دهد و کمک می کند استعداد و آمادگی متفاوتی به سوء مصرف داروها در نوجوانان و بزرگسالان ایجاد شود . حساس ترین موضوعی که در مطالعات این حوزه به چشم می خورد اشاره به وجود استعداد و آمادگی در برخی اشخاص برای اعتیاد است. تاکید پژوهش های انجام یافته در این حوزه بر اساس و با اهمیت بودن روابط خانوادگی، اجتماعی و عوامل روانشناختی در شکل گیری بیماری اعتیاد تا حدی است که صحبت از تاثیر این عوامل در ایجاد تغییرات نورو بیولوژی مؤثر در استعداد برای برای وابستگی به مواد شده است . مطالعات در این حوزه در مورد وجود استعداد و آمادگی برای اعتیاد اتفاق نظر دارند اما علل آن به عوامل متعدد : مانند صفات شخصیتی زمینه ساز اعتیاد344 (آگاتسوما و هیرویی، 2005)، کیفیت مراقبت های والدین (فلاگل و همکاران ، 2003)، رشد بیمار گون در زمینه ی روانی- اجتماعی(زینالی و همکاران ، 1387) و وجود ریسک فاکتورهای روانپزشکی(فرانک و همکاران،2003)، نسبت داده می شود .
سیگل345 (1998)، در یک جمع بندی بیان می دارد، تحقیقات نشان می دهد که معتادان دارای ویژگی های شخصیتی چون من ضعیف، دامنه پایین تحمل ناکامی، اضطراب وتحمل همه کار توانی هستند .بسیاری از آنها دارای شخصیت اجتماع ستیز و بیماری های روانی جدی هستند. همچنین مصرف کنندگان مواد تمایل به اضطراب ، تکانشی بودن سرکشی و غرور بیشتر دارند آنها در بزرگسالی ناشکیبا و بی طاقت هستند و نیاز قوی به تأیید شدن دارند(لویینسون346، 1997). به طور کلی اختلالات شخصیت پیش بینی کننده قوی در وابسته شدن به مواد افیونی و کوکائین محسوب می شود(فرانکوییس 347،2000).
کلارک348 و دیگران (1998)، به مطالعه عملکرد خانواده از دید مادران و نوجوانان استفاده کننده از الکل پرداختند. نتایج نشان داد عملکرد نا مطلوب در خانواده های نوجوانان الکلیک بیش از نوجوانان عادی است. مادران نوجوانان الکلیک عملکرد نامطلوب تر خانوادگی را گزارش کردند.
استارک-روبلوسکی349 و پل350 (2006)، دریافتند که سبکهای والدینی(اقتداری،استبدادی و بی اعتنا) با مصرف مواد در نوجوانان دختر و پسر رابطه دارد . اسپیرس نومیستر351 و فینچ352 (2006) ، نشان دادند که سبکهای والدینی متفاوت منجر به هدف گزینی متفاوت در نوجوانان می شود.
وینستین353(1993) ، مطالعه ای روی 338 دانشجو در ایالات متحده انجام داد. در این پژوهش نشان داد که دوستان و همسالان مهمترین تأثیر را در مصرف مواد مخدر دارند .
کروم- مرابیت354 و مایر355 (2005) ، در یک مطالعه مقایسه ای با 4045 نوجوان به عنوان گروه پر خطر و 1709 نوجوان به عنوان گروه گواه دریافتند نوجوانان خطر جو بیشتر اوقات خود را خارج از مدرسه با دوستان صرف می کنند و به جای انجام تکالیف درسی ، اغلب سیگار می کشند ، و الکل مصرف می کنند و با احتمال بیشتری در زد و خورد های فیزیکی درگیر می شوند(به نقل از پژوهش زینالی،1386).
ديسني 356و الكينز357 و مك گو358(1999)، ارتباط مستقيمي بین ADHD بزرگسالان و سوءمصرف مواد در آنها گزارش کرده اند.
ویلنز359 و همکاران (2011)، در پژوهشی به بررسی تأثیر اختلال ADHD 360بر دوره سوءمصرف مواد پرداختند. در این مطالعه 130 بزرگسال دارای اختلال ADHD با 71 بزرگسال بدون اختلال ADHD که همگی دارای سابقه اختلال مصرف مواد محرک361 بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که داشتن اختلال ADHD با داشتن سوء مصرف مواد طولانی تر و بهبود کندتر ارتباط دارد.
طبق تحقیقات انجام شده، فولر362(1991) ،کاپلان(1985) ، ریف (2005)، بیان کردند ، ميزان آسيب رواني ADHD كودكان در بزرگسالي زياد مي باشد. مخصوصا با ريسك بالاي شخصيت ضداجتماعي همراه است . وییاوا363(2002) ، ADHD، با خطر افزايش مصرف مواد در ارتباط است و مطالعات نشان داده است كه خصوصا علائم بي توجهي ممكن است زمينه ساز اين مساله باشد. در بيماران ADHD ، سيگار كشيدن به صورت يك رفتار عادتي و مستمر مي گردد. سن مصرف سيگار، پايين و تعداد سيگارهاي مصرفي بيشتر مي شود. اين موضوع به عنوان يك مدرك، ارتباط مشخص بين علائم ADHD و خطر استفاده از تنباكو، را فراهم مي كند )کولینز364،2005).

فصل سوم
روش تحقیق

در اين فصل درباره روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری بحث خواهيم کرد. سپس ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش را معرفی کرده و شيوه اجرا و همچنين روش های آماری مورد استفاده برای تحليل داده ها را توضيح می دهيم.
3-1 – روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای(پس رویدادی) است. گروه مورد مطالعه دانشجویان دارای نشانه های ADHD و گروه مقایسه دانشجویان عادی و بدون نشانه های ADHD است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه استعداد اعتیاد و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای نشانه های ADHD با دانشجویان عادی است. متغیر مستقل در این پژوهش استعداد به اعتیاد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و متغیر وابسته داشتن نشانه های ADHD و نبود این نشانه ها است.
3-2- جامعه آماري و روش نمونه گيري
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های سراسری و آزاد اسلامی سطح شهر تهران می باشد که از این میان تعداد 5 دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب می گردند. در مرحله بعد از این دانشگاه ها نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. افرادی در گروه با نشانه های ADHD قرار می گیرند که نمره آنها در پرسشنامه کانرز بالاتر از نقطه برش باشد.
3-3- ابزار پژوهش
3-3-1 پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسالان کانرز365 (CAARS-S:S):
پرسشنامه ای است با پایایی و روایی مناسب شامل 26 آیتم صفر تا سه امتیازی که در تصحیح آن از پنج زیر مقیاس شامل:
A کم توجهی- مشکلات حافظه
B بی قراری / بیش فعالی
C بی ثباتی هیجانی/ تکانه ای بودن
D مشکلات با تصور کلی از خود
E شاخص بیش فعالی کم توجهی
استفاده می شود (کانرز و همکاران، 1999). زیر مقیاس E، مقیاسی از سطح کلی علایم مربوط به بیش فعالی را نشان می دهد و از میان زیر مقیاس ها بهترین غربال برای شناسایی افراد در معرض خطر بیماری می باشد. نمرات خام هر زیر مقیاس با استفاده از جدول هنجاری مناسب آن حوزه را نشان می دهند، احتمال بدنمایی یا اغراق در علایم را نیز مطرح می کنند (کانرز و همکاران، 1999 ). این پرسشنامه در ایران توسط عربگل و همکاران (۱۳۸۳) هنجاریابی شده است و نقطه برش آن را 38 تعیین کرده اند پس اگر نمرات بدست آمده بالاتر 38 باشد فرد تشخیص اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی دریافت می کند و نمرات پایین تر از 38 بدون نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی می باشد همچنین روایی آن را که با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است رقم 81/0 به دست آمده است .
3-3-2 پایایی پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسالان کانرز
برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب همسانی درونی که از طریق آلفای کرونباخ محاسبه می شود استفاده گردید. در این روش ابتدا ضریب آلفای کلی پرسشنامه بدست آمده و سپس با محاسبه ضریب آلفا با توجه به تک تک سوالات ، سوالات نامناسب شناسایی می شوند .
جدول3-1 مقدار ضریب آلفای محاسبه شده
آلفای کرونباخ کلی

تعداد سئوالات
تعداد نمونه

72/0

24

106

همانگونه که از جدول فوق مشخص است مقدار ضریب آلفای محاسبه شده برابر 72/0 می باشد که ضریب پایایی قابل قبولی می باشد. در مرحله بعدی جهت حذف سئوالات نامناسب با محاسبه ضریب آلفا با توجه به تک تک سوالات در جدول 3-2 پرداخته شده است .

جدول3-2 محاسبه ضریب آلفا با توجه به تک تک سوالات

میانگین مقیاس در صورت
حذف سئوال
واریانس مقیاس
در صورت حذف سئوال
همبستگی کلی
سئوال تصحیح شده
آلفای کلی در صورت حذف سئوال
شماره سئوال
51/70
452/102
269/0
713/0
1
29/71
463/106
015/0 –
736/0
2
62/70
327/101
306/0
711/0
3
27/71
467/101
191/0
718/0
4
52/71
313/96
427/0
700/0
5
70/71
342/98
359/0
705/0
6
39/71
301/98
344/0
706/0
7
59/71
815/95
495/0
.696/
8
84/71
658/96
510/0
.696/
9
12/72
228/104
092/0
725/0
10
63/71
452/95
470/0
698/0
11
14/71
543/95
441/0
698/0
12
28/71
062/94
546/0
691/0
13
77/71
151/101
211/0
717/0
14
96/71
069/106
011/0
732/0
15
68/70
992/101
233/0
715/0
16
32/71
129/104
081/0
727/0
17
26/72
713/96
377/0
703/0
18
23/72
339/106
006/0
731/0
19
41/72
524/100
259/0
713/0
20
71/72
086/106
025/0
729/0
21
77/71
548/95
424/0
699/0
22
10/72
251/99
281/0
711/0
23
43/71
797/99
185/0
721/0
24

همانگونه که از جدول 3-2 مشخص است سئوالهای 2 و 19 که با رنگ قرمز مشخص شده اند سئوال نامناسب تشخیص داده شده و در صورت حذف آن ضریب پایایی تا حدودی افزایش می یابد.
3-3-3 پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان 366(CERQ):
پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان توسط گارنفسكي367 و همكاران ( 2002 )، تدوين شده است. اين پرسشنامه دارای 36 سوال و چند بعدي است كه جهت شناسايي راهبردهاي مقابله اي شناختي افراد پس از تجربه كردن وقايع يا موقعيتهاي منفي مورد استفاده قرار مي گيرد. برخلاف ساير پرسشنامه هاي مقابله اي كه به صورت آشكار بين افكار فرد و اعمال واقعي وي تمايز قايل نمي شوند، اين پرسشنامه افكار فرد را پس از يك تجربه منفي يا وقايع آسيب زا ارزيابي مي كند. اين پرسشنامه يك ابزار خود گزارشي است و داراي 36 ماده مي باشد. اجراي اين پرسشنامه خيلي آسان است و براي افراد 12 سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعيت هاي باليني) قابل استفاده مي باشد. پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان (CERQ) نه راهبرد شناختي سرزنش خويش368، پذيرش369، نشخوارگري370، تمركز مجدد مثبت371، تمركز مجدد بر برنامه ريزي372، ارزيابي مجدد مثبت373، ديدگاه پذيري374، فاجعه انگاري375 و ملامت ديگران376 را ارزيابي مي كند. گارنفسكي و همكاران ( 2002)، اعتبار و روايي مطلوبي را براي اين پرسشنامه گزارش كرده اند. ساختار عاملی و اعتبار این ابزار در ایران توسط امین آبادی و همکاران (1390) ، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از 36 سوال مورد بررسی تنها 26 سوال در 4 عامل به نام های سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری، کنار آمدن و پذیرش، مثبت اندیشی و سرزنش دیگران جای گرفتند. لذا از فرم 26 سوالی پرسشنامه در پژوهش حاضر استفاده گردیده است. نمره گذاري اين پرسشنامه در يك پيوستار 5 درجه اي (هميشه،اغلب اوقات، معمولا، گاهي ، هرگز ) به ترتيب از چپ به راست از1 تا 5 نمره گذاري مي شوند و نمرات بدست آمده با هم جمع مي شوند. نمرات هر يك از مؤلفه ها ممكن است از 4 تا 20 نمره در نوسان باشد. نمرات 4 تا 20 هر مؤلفه ميزان كاربرد آن راهبرد را مشخص مي كند. ممكن است در هر كدام از مؤلفه ها يكي ازمواد بدون پاسخ باشد كه در اين صورت آن مواد با متوسط ديگر مواد نمره گذاري مي شود.
راهبردهاي تنظيم هيجان شناختي عبارت اند از:
• سرزنش خود: خود را مسئول و مقصر دانستن در تجربيات تلخ. كسي كه در وقايع پيش آمده به سرزنش خودگناه است. احساس گناه بالا ممكن است منجر به بيماري هاي رواني چون افسردگي باشد گفته مي شود سبك هاي اسنادي در سرزنش خود دخيل هستند و با افسردگي و ديگر بيماري هاي رواني نيز مرتبط مي باشند (گارنفسكي،2002)؛ سرزنش خود در سطح رفتاري با بازده مثبت در عملكرد همراه مي شود (گارنفسكي ،کومر377 ، کرائج378؛2002 ).
• پذيرش: دلالت دارد بر پذيرش رويداد و تجربه تلخ و كناره گيري از آنچه روي داده است. پذيرش يك راهبرد مقابله اي است كه رابطه مثبت و تعديل كننده اي با ميزاني ازخوش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف مواد، بیش فعالی، کمبود توجه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عزت نفس، همسانی درونی، استعداد اعتیاد