پایان نامه ارشد رایگان درمورد بهبود عملکرد، بهبود مهارت، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

اهمیت است؟

24
تا چه اندازه ای مهارت کارکنان شرکت بالاتر از متوسط میانگین صنعت قرار دارد؟

25
تا چه اندازه ای کارکنان شرکت به طور منظم آموزش هایی را برای بهبود مهارت های شان می گذرانند؟

26
تا چه اندازه ای کارکنان شرکت دارای مهارت های بالایی هستند؟

ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت

فرآيند مديريت

كنترل فرآيند

27
تا چه اندازه ای فرآیند تولید شرکت از خطا و شکست طراحی شده است؟

28
تا چه اندازه ای فرآیند تولید شرکت تحت کنترل کیفیت آماری قرار دارد و تحت کنترل است؟

29
تا چه اندازه ای از تکنیک های آماری برای کاهش واریانس فرآیند در این شرکت استفاده می شود؟

30
تا چه اندازه ای فرآیند کنترل کیفیت نمودارهای کنترل را برای تعیین اینکه فرآیند تولید چقدر تحت کنترل است، مورد استفاده قرار می دهد؟

31
تا چه اندازه ای فرآیند تولید با استفاده از کنترل فرایند آماری نظارت می شود؟

تعميرات و نگهداري پيشگيرانه

32
تا چه اندازه ای در شرکت تجهیزات نامناسب و کهنه را به دلیل جلوگیری از مشکلات خرابی تعویض می کنید؟

33
تا چه اندازه ای برای بهبود عملکرد تجهیزات طراحی مجدد را از نظر مهندسی در شرکت اجرا می کنید؟

34
تا چه اندازه ای طول عمر تجهیزات را برآورد می کنید تا برای تعمیر یا جایگزینی آنها برنامه ریزی صورت گیرد؟

35
تا چه اندازه ای از تکنیک های تشخصی عیب برای پیش بینی طول عمر تجهیزات استفاده می شود؟

36
تا چه اندازه ای شرکت از آنالیزهای فنی خرابی ها و توقفات اصلی استفاده می کند؟

عمليات پاكسازي

37
تا چه اندازه ای شرکت بر این امر تاکید دارد که همه ی وسایل و ابزار در جای مشخص به خود قرار گرفته باشند؟

38
تا چه اندازه ای احساس افتخار می کنید که شرکت تمیز و پاکیزه است؟

39
تا چه اندازه شرکت را در همه ی زمان ها تمیز و مرتب نگه می دارید؟

40
تا چه اندازه ای کارکنان اغلب وسایل و ابزارهای مورد نیاز خود را به طور مناسب سازماندهی و مدیریت می کنند؟

41
تا چه اندازه ای سازماندهی شرکت را از نظر پاکیزگی موفقیت آمیز قلمداد می کنید؟

اطلاعات کیفیت

42
تا چه اندازه ای نمودارهای کنترل در سالن تولید شرکت نصب هستند و نسبت معیوب را نشان می دهند؟

43
تا چه اندازه ای نمودارهای مربوط به زمانبندی مشخص در سراسر سالن تولید شرکت نصب هستند؟

44
تا چه اندازه ای نمودارهای ترسیمی که نرخ خرابی ماشین آلات را نشان می دهند، در سراسر سالن تولید شرکت نصب هستند؟

45
تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط به عملکرد کیفیت برای دسترسی کارکنان آماده است؟

46
تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط به بهره وری برای دسترسی کارکنان آماده است؟

پیوست شماره ی دوم : خروجی نرم افزارهای آماری

Frequencies

Statistics

Jensiat
sen
tahsilat
sabegheh
sabegheM
Tedadpersonel
faaliyat
govahinameh
N
Valid
212
212
212
212
212
212
212
212

Missing
0
0
0
0
0
0
0
0

Frequency Table

Jensiat

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Man
202
95.3
95.3
95.3

Zan
10
4.7
4.7
100.0

Total
212
100.0
100.0

sen

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
zire 40 sal
14
6.6
6.6
6.6

40 ta 45 sal
49
23.1
23.1
29.7

46 ta 50
41
19.3
19.3
49.1

50 ta 55 sal
86
40.6
40.6
89.6

balay 55 sal
22
10.4
10.4
100.0

Total
212
100.0
100.0

tahsilat

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
diplom
14
6.6
6.6
6.6

foghediplom
26
12.3
12.3
18.9

lisans
116
54.7
54.7
73.6

foghlisans
49
23.1
23.1
96.7

doctora
7
3.3
3.3
100.0

Total
212
100.0
100.0

sabegheh

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
zire 7 sal
11
5.2
5.2
5.2

beyne 7 ta 14
41
19.3
19.3
24.5

15 ta 21
49
23.1
23.1
47.6

22 ta 28
87
41.0
41.0
88.7

balay 28
24
11.3
11.3
100.0

Total
212
100.0
100.0

sabegheM

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
zire 4 sal
7
3.3
3.3
3.3

beyne 4 ta 8
115
54.2
54.2
57.5

9 ta 12
61
28.8
28.8
86.3

13 ta 16
18
8.5
8.5
94.8

balay 16
11
5.2
5.2
100.0

Total
212
100.0
100.0

Tedadpersonel

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
zire 80
44
20.8
20.8
20.8

beyne 80 ta 160
63
29.7
29.7
50.5

161 ta 240
78
36.8
36.8
87.3

241 ta 320
20
9.4
9.4
96.7

balay 320
7
3.3
3.3
100.0

Total
212
100.0
100.0

faaliyat

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
pelastiksazi
6
2.8
2.8
2.8

foolad
9
4.2
4.2
7.1

ghetehsaz
45
21.2
21.2
28.3

ghazaei
76
35.8
35.8
64.2

arayeshibehdasgti
31
14.6
14.6
78.8

darooei
13
6.1
6.1
84.9

nasaji
14
6.6
6.6
91.5

gheyre
18
8.5
8.5
100.0

Total
212
100.0
100.0

govahinameh

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
9001
146
68.9
68.9
68.9

EFQM
12
5.7
5.7
74.5

9001 va 14000
29
13.7
13.7
88.2

9001 va 14000 va 18000
13
6.1
6.1
94.3

9001 va 14000 va 18000 va efqm
6
2.8
2.8
97.2

90 va 14 va 18 va tolid
6
2.8
2.8
100.0

Total
212
100.0
100.0

Bar Chart

Frequencies

[DataSet1] E:Transport FileSPSS.Mirzaeispss Mr hashemiHASHLISDATA .sav

Statistics

SOLVE
SUGES
EDUCA
MANAG
QUIFO
PERQU
INNO
N
Valid
212
212
212
212
212
212
212

Missing
0
0
0
0
0
0
0
Mean
2.8231
3.0009
2.9604
3.0777
3.5943
4.1038
3.5825
Std. Error of Mean
.05436
.05383
.06441
.04753
.04741
.04841
.06897
Median
2.8333
3.0000
3.0000
3.0000
3.6000
4.1250
3.5000
Mode
2.67
3.00
3.00
2.93
3.20a
4.00
3.50
Std. Deviation
.79146
.78384
.93785
.69199
.69033
.70479
1.00427
Variance
.626
.614
.880
.479
.477
.497
1.009
Range
4.00
3.60
4.00
3.40
5.80
3.88
4.00
Minimum
1.00
1.40
1.00
1.40
1.20
1.13
1.00
Maximum
5.00
5.00
5.00
4.80
7.00
5.00
5.00
Sum
598.50
636.20
627.60
652.47
762.00
870.00
759.50
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table
SOLVE

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
5
2.4
2.4
2.4

1.17
2
.9
.9
3.3

1.33
3
1.4
1.4
4.7

1.50
4
1.9
1.9
6.6

1.67
6
2.8
2.8
9.4

1.83
8
3.8
3.8
13.2

2.00
9
4.2
4.2
17.5

2.17
14
6.6
6.6
24.1

2.33
13
6.1
6.1
30.2

2.50
8
3.8
3.8
34.0

2.67
22
10.4
10.4
44.3

2.83
17
8.0
8.0
52.4

3.00
20
9.4
9.4
61.8

3.17
20
9.4
9.4
71.2

3.33
16
7.5
7.5
78.8

3.50
11
5.2
5.2
84.0

3.67
11
5.2
5.2
89.2

3.83
6
2.8
2.8
92.0

4.00
10
4.7
4.7
96.7

4.17
1
.5
.5
97.2

4.33
1
.5
.5
97.6

4.50
2
.9
.9
98.6

5.00
3
1.4
1.4
100.0

Total
212
100.0
100.0

SUGES

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.40
7
3.3
3.3
3.3

1.60
6
2.8
2.8
6.1

1.80
4
1.9
1.9
8.0

2.00
9
4.2
4.2
12.3

2.20
16
7.5
7.5
19.8

2.40
15
7.1
7.1
26.9

2.60
15
7.1
7.1
34.0

2.80
23
10.8
10.8
44.8

3.00
24
11.3
11.3
56.1

3.20
18
8.5
8.5
64.6

3.40
19
9.0
9.0
73.6

3.60
16
7.5
7.5
81.1

3.80
16
7.5
7.5
88.7

4.00
8
3.8
3.8
92.5

4.20
4
1.9
1.9
94.3

4.40
5
2.4
2.4
96.7

4.60
3
1.4
1.4
98.1

4.80
1
.5
.5
98.6

5.00
3
1.4
1.4
100.0

Total
212
100.0
100.0

EDUCA

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
3
1.4
1.4
1.4

1.20
2
.9
.9
2.4

1.40
9
4.2
4.2
6.6

1.60
8
3.8
3.8
10.4

1.80
7
3.3
3.3
13.7

2.00
13
6.1
6.1
19.8

2.20
14
6.6
6.6
26.4

2.40
10
4.7
4.7
31.1

2.60
18
8.5
8.5
39.6

2.80
19
9.0
9.0
48.6

3.00
23
10.8
10.8
59.4

3.20
13
6.1
6.1
65.6

3.40
7
3.3
3.3
68.9

3.60
12
5.7
5.7
74.5

3.80
14
6.6
6.6
81.1

4.00
17
8.0
8.0
89.2

4.20
8
3.8
3.8
92.9

4.40
4
1.9
1.9
94.8

4.60
3
1.4
1.4
96.2

4.80
2
.9
.9
97.2

5.00
6
2.8
2.8
100.0

Total
212
100.0
100.0

MANAG

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.40
2
.9
.9
.9

1.47
2
.9
.9
1.9

1.67
1
.5
.5
2.4

1.73
1
.5
.5
2.8

1.80
1
.5
.5
3.3

1.93
1
.5
.5
3.8

2.00
5
2.4
2.4
6.1

2.07
3
1.4
1.4
7.5

2.13
5
2.4
2.4
9.9

2.20
1
.5
.5
10.4

2.27
6
2.8
2.8
13.2

2.27
1
.5
.5
13.7

2.33
5
2.4
2.4
16.0

2.40
4
1.9
1.9
17.9

2.47
3
1.4
1.4
19.3

2.53
3
1.4
1.4
20.8

2.60
7
3.3
3.3
24.1

2.67
6
2.8
2.8
26.9

2.73
4
1.9
1.9
28.8

2.80
9
4.2
4.2
33.0

2.87
13
6.1
6.1
39.2

2.87
1
.5
.5
39.6

2.93
15
7.1
7.1
46.7

3.00
8
3.8
3.8
50.5

3.07
8
3.8
3.8
54.2

3.13
11
5.2
5.2
59.4

3.20
6
2.8
2.8
62.3

3.27
10
4.7
4.7
67.0

3.33
8
3.8
3.8
70.8

3.40
4
1.9
1.9
72.6

3.40
1
.5
.5
73.1

3.47
6
2.8
2.8
75.9

3.53
3
1.4
1.4
77.4

3.60
2
.9
.9
78.3

3.67
5
2.4
2.4
80.7

3.73
6
2.8
2.8
83.5

3.80
6
2.8
2.8
86.3

3.87
4
1.9
1.9
88.2

3.93
5
2.4
2.4
90.6

4.00
1
.5
.5
91.0

4.07
1
.5
.5
91.5

4.13
1
.5
.5
92.0

4.20
1
.5
.5
92.5

4.27
1
.5
.5
92.9

4.33
4
1.9
1.9
94.8

4.40
3
1.4
1.4
96.2

4.47
1
.5
.5
96.7

4.53
1
.5
.5
97.2

4.53
1
.5
.5
97.6

4.60
1
.5
.5
98.1

4.67
3
1.4
1.4
99.5

4.80
1
.5
.5
100.0

Total
212
100.0
100.0

QUIFO

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، انحراف معیار، ابعاد سخت افزاری، تحلیل مسیر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد --------، SEIPR3، SEIPR5، SEIPR4