پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازار کار، قانون کار، تخلفات اداری، اطلاعات طبقه بندی شده

دانلود پایان نامه ارشد

اقدامی صورت گیرد یا اینکه از تکلیفی عدول شود در تخلفات اداری نیز برای شکل گیری یک تخلف باید عملی مثبت صورت گرفته باشد یا در انجام وظیفه کوتاهی شود تا نتیجه آن نقض مقررات اداری ودر نتیجه تخلف باشد مثلا افشای اسرار شغلی توسط کارمند دولت یک اقدام مثبت وعدم حضور در سر کار یا غیبت یک کوتاهی در انجام وظیفه میباشد.
– عمدی و غیر عمدی: برای آنکه تخلف اداری وقوع یابد یا شکل و ظاهربه خود بگیرد اقدام یا کوتاهی که صورت میگیرد میتواند دو وجه عمدی و غیر عمدی یاشته باشد . عمد آن است که با اراده وآگاهی از عملی که انجام میشود وبا علم به عواقب ونتایج آن صورت میگیرد ومتخلف یا اقدام کننده به تخلف از مخالفت عمل خود با مقررات نیز آگاه باشد و بداند که قوانین ومقرراتی
فصل دوم : ادبیات پژوهش

در این زمینه (سلبی یا ایجابی) وجود دارند و او با علم بر تمام اینها اقدام خاصی بروز داده یا ازاقدام واجرای تکلیف قصور نماید .در مقابل غیرعمد بودن اقدام یا عدم اقدام به عملی است که بدون قصد و فاقد اراده خاص برای انجام یا عدم انجام یک عمل باشد .مثلا اراییه اطلاعات طبقه بندی شده غافل از اینکه در کدامیک از طبقات سری يا محرمانه یا عادی و… هستند به افرادی که صلاحیت آن را ندارند.
-نقض قوانین و مقررات : قوانین ومقررات اداری در این تعریف عام هستند و شامل کلیه قوانین آیین نامه ها و بخشنامه ها ودستورالعملها و حتی تصمیمات داخلی یک سیستم اداری میشود . بنا بر این نمیتوان برای مقررات وقوانین اداری محدودیتی قایل شد وهر نوع مقررات اداری که توسط کارمند اداره نقض گردد تخلف اداری صورت گرفته ومسیولیت آن ایجاد شده است . قانونی بودن یا نبودن دستورالعملها وتصمیمات مدیریتی وبخشنامه های اداری در سطح کلی یا جزیی تخلف اداری را توجیه نمینماید و نمیتواند بهانه ای برای نقض مقررات باشد .تکلیف کارمند اداری در برخورد با مقررات غیر قانونی در قانون مشخص شده است .نکته ای که باید به آن توجه نمود آن است که برای نقض قوانین و مقررات اداره توسط کارمند اداره آیا لازم است که کارمند خاطی از تمام مقررات اداری مطلع باشد یا خیر و به عبارت دیگر آیا عدم اطلاع او ازمقررات توجیه کنند ه نقض مقررات توسط وی میباشد یا خیر ؟ در پاسخ باید به غیر عمدی بودن نقض مقررات استناد کنیم که در اینصورت نیز از کارمند متخلف پذیرفته نخواهد شد که به عدم اطلاع از مقررات استناد جوید .سازمانها وادارات در اطلاع رسانی مقررات و قوانین همیشه تلاش بر آموزش کارکنان خود دارند وگاه بخشنامه ها ومقررات را از طریق تشکیل کلاسهای داخلی ابلاغ مینمایند.
ه اجرای وظایف اداری : منظور از وظایف اداری همان وظایفی است که تحت عنوان شرح وظیفه برای هر شغل تعریف میگردد . بنا براین کارمند اداری زمانی متخلف شناخته میشود که اقدام یا قصور او در حدود وظایف وشرح سازمانی آن صورت گیرد . دخالت وتعدی او در امری که وظیفه او نیست تخلف اداری محسوب نمیشود.بااينحال موجب مسولیت خواهد بود ودر صورت ایراد خسارت به افراد یا اداره باید به جبران آن اقدام نماید (بهروز،1393)

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1-1-4 انواع تخلفات:
براحتی می توان موارد متعدد و گوناگونی از نقض قوانین و مقررات اداری ذکر نمود که از نظر مسئولان ،خلاف به شمار می آیند.ولی در اینجا برای سادگی ،تخلفات اداری به چهار گروه اصلی یعنی تاخیر و غیبت،رفتار نا معقول فرد در داخل سازمان،تقلب و نا درستی ،و رفتار نا معقول کارمند در خارج سازمان تقسیم شده است.
2-1-1-4-1 تاخیر و غیبت: (حضور در محل کار)بدون تردید یکی از مسایل جدی ای که مدیران با ان مواجه اند،حضور نا مرتب افراد در محل کار است.برای مثال در پژوهشی که در 200 موسسه (که 60 در صد انها بیش از 1000 مستخدم داشتند)انجام گرفت معلوم شد که 79 در صد مشکلات انها به غیبت ، تاخیر سواستفاده از مرخصی های استعلاجی و سایر مسایل حضور در محل کار حتی گسترده تر از مسایلی مانند بی دقتی در کار ، بی توجهی به وظیفه و دنبال نکردن رویه های پذیرفته شده استکه با بهره وری ارتباط می یابد.( دولان و شولر ،1381،ص 529)
غیبت،تاخیر،سواستفاده از مرخصی های استعلاجی، و حضور نیافتن به سر کار به هر دلیل و عنوان دیگری ،از جمله مهمترین مسائل انضباطی ای است که مسئولان سازمان با ان مواجه هستند.غیبت از کار عارضه ای است که از سایر آفات سازمانی (مانند بی دقتی در کار،اهمال در وظایف،زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات و بی اعتنایی به رسم و رسوم کارشیوع بیشتری دارد.(سعادت،1390،ص 313)
چرا مساله حضور کارکنان تا این حد جدی است؟اگر چه پاسخ روشن و ساده ای برای این پرسش در دست نیست، ولی می توان دلایلی چند ارایه کرد.
مهمترین دلایل غیبت کارکنان:
– دلیل نخست اینکه بسیاری از سازمانها در همسو کردن هدفهای کارکنان به هدفهای سازمان کامیاب نبوده اند.اگر افراد نتوانند خودشان را با کار یا با سازمان ربط ندهند حضورشان در محل کار کاهش می یابد.( دولان و شولر ،1381،ص529)
سازمان نمی تواند اهداف شخصی و انفرادی کارکنان را با اهداف سازمان همسو و هماهنگ
فصل دوم : ادبیات پژوهش

کند.طبیعی است که اگر کارکنان ،شغل خود یا سازمان را در زندگی خصوصی شان بی تاثیر بدانند ،نتیجه ؛،بی علاقگی به کار و اکراه به ادامه ان خواهد بود.(سعادت،1390،ص 313)
– دلیل دوم شاید تغییر نگرشی در باره اشتغال باشد.کار دلبستگی مهم زندگی بسیاری از افراد به شمار نمی اید. از این رو حضور به موقع در سر کار برای انها در درجه اول اهمیت قرار ندارد.( دولان و شولر ،1381،ص529)
نظر فرد نسبت به کار و سازمان تغییر می یابد.معمولا شغل فرد ،وسیله ای برای نیل به اهداف خصوصی و شخصی است.یعنی کمتر کسی را می توان یافت که صرفابه خاطر شغلش زنده باشد یا شغل او،تنها انگیزه وی در زندگی باشد.بنابر این کار برای بسیاری از افراد ،باری است که باید به دوش کشیدو از این رو ،حضور مرتب و منظم در سازمان معمولا از اهمیت اولیه ای بر خوردار نیست.(سعادت،1390،ص 313)
– دلیل سوم را شاید بتوان به اقلیت ها و زنان نسبت داد که در سالهای اخیر به بازار کار پای نهغاده اند.اما بسیاری از انها از تجربه اولیه کار بی بهره بوده اند. و گذشته لز این ارزشهایشان نیز متفاوت بوده است.( دولان و شولر ،1381،ص 529)
-دلیل چهارم اینکه بسیاری از کارکنان بر این عقیده اند که ایام مرخصی استعلاجی را بیمار باشند یا نباشند باید به مرخصی بروند و با اینکه سازمانها تلاش کرده اند مزایایای مرخضی استعلاجی را بهبود بخشند ، کارکنان چنین مزایاایی را جذاب تلقی نمی کنند. و سعی دارند از
مرخصی ان استفاده کنند.این موضوع بویژه دز سازمانهایی رواج دارد که مقرر می دارند اگر مرخصی های استعلاجی استفاده نشوند از بین می روند.( دولان و شولر 1381،ص 529)
-ترکیب نیروهای ورودی به بازار کار تغییر نموده است.در گذشته ،مرد، شاغل و به اصطلاح نان اور خامواده بود،در حالیکه امروزه زنان نیز وارد بازار کار شده اند.تغییر در تر کیب نیروها با تغییر در دید و نگرش نسبت به شغل توام بوده است.برای هر مردی ،کار(حتی کار ملال انگیز و خسته کننده)از اهمیت خاصی برخوردار است و از دست دادن ان ،اثار و تبعات سوئ مادی و روحی زیادی در بر دارد. ولی کار برای زنان از چنین اهمیت و اولویتی برخوردار نیست.(سعادت ،1390،ص314)
فصل دوم : ادبیات پژوهش

– قانون کار در اکثر جوامع طوری نوشته و تنظیم گردیده است که دست کارکنانبرای سوئ استفاده تا حدودی باز است.برای مثال:مرخصی استعلاجی حق قانونی کارکنان بوده ،اعطای ان در قانون کار تصریح شده است و بنا بر این ،همیشه این فرصت برای افراد وجود دارد که با ارائه یک گواهی از پزشک ،خود را بیمار اعلام نموده،از حضور در سازمان سر باز زنند/(سعادت،1390،ص 314)
– دلیل اخر مساله ای است که به اخراج افراد بویژه انهایی که تحت حمایت پیمانهای دسته جمعی کارگری هستند ،مربوط می شود.باتوجه به اینکه مقررات دولتی و قدرت اتحادیه ها از اختیارات مدیریت سازمانها کاسته است ،کارکنن ممکن است به سوئ استفاده از این موقعیت گرایش داشته باشند.با این همه باید در نظر داشته باشیم که هیچ یک از مقررا ت دولتی یا سندیکایی ، فردی را که مساله انضباطی دارد حمایت نمی کند.بلکه هدف مقررات و قوانین انست که هر اقدامی که انجام می گیرد منصفانه و بی طرفانه باشد.( دولان و شولر ،1381،ص 529)
اخراج کارکنان به سختی امکان پذیر است.در اثر تغییر در قانون کار ،مسئولان سازمان دیگر نمی توانند چون گذشته ،راسا کارکنانی را که شایسته نمی دانند اخراج کنند.امروزه اخراج کارکنان ،حتی با دلایل موجه ،با هزینه های زیادی برای سازمان تو ام است.در چنین شرایطی معمولا
کارکنان از عدم توانایی کارفرما در تنبیه و اخراج سوئ استفاده می نمایند و اخطارها و تذکر های انها را چندان جدی نمی گیرند.(سعادت،1390،ص 314)
2-1-1-4-2 رفتار نا معقول کارمند در داخل سازمان:دسته دوم مسایل انضباطی را رفتارهای افراد در محل کار تشکیل می دهد. (دولان و شولر ،1381،ص530).
نقض قوانین شرکت ،دومین طبقه بندی از مشکلات انضباطی به هنگام رفتارکاراست.(سیدجوادین،1387،ص 379)
برخی از این رفتارها عبارتند از :نافرمانی ، شوخی های بی جا،، نزاع ف قمار ،رعایت نکردن اصول ایمنی ، بی دقتی ،و مصرف الکل و مواد مخدر.( دولان و شولر ،1381،ص 530)
البته در ربرخی دیگر از منابع این موارد به شکل زیر امده اند:سر پیچی از دستورات سر پرست،شوخی های بی جا و ارزار دهنده،مشاجره و منازعه در محیط کار ،رفتار و حرکات غیر
فصل دوم : ادبیات پژوهش

اخلاقی ،بی اعتنایی به مقررات ایمنی و بی دقتی در کار از جمله مسائلی است که سازمان با ان مواجه است(سعادت،1390،ص 314).
دریک دسته بندی دیگر انچه این طبقه بندی پوشش میدهد شامل، سرکشی بازی خشن جنگیدن قمار کردن کوتاهی در استفاده از شیوه های ایمنی بی دقتی و دو مورد از عمومی ترین مشکلی که در سازمانهای امروزی مشاهده می شود ،استفاده از الکل و داروهای توهم اور .و مخدر است.(سید جوادین،1387،ص 379)
اکثر موارد بالا نقض مستقیم مقررات موسسه به شمار می رود .برای مثال خود داری از اجرای دستورات فرا دست، عدم رعایت اصول ایمنی ، یا استفاده از مکشروبات الکلی در محل کار از مواردی است که به روشنی منع شده اند.از این رو به سادگی می توان انها را تخلف دانست.از این گذشته چون این رفتارها عدول مسلم از استانداردهای رفتار موسسه است باید در باره انها بی درنگ اقدذامهای اصلاحی انجام گیرد.( دولان و شولر ،1381،ص530)
علاوه بر این موارد نیز،.تمرد، ستیزه جویی و بد رفتاری،برخلاف تخلفات پنهانی (مثلا غیبت به بهانه بیماری ر)نقض صریح و اشکار قوانین و مقررات اداری است و به همین دلیل باید بلافاص3له مورد بررسی قرار گیرند(سعادت،1390،ص 314)
در مقایسه با بد رفتاری های مبهم (مانند استفاده غیر ضروری از مرخصی استعلاجی)نزاع ، قمار یا بی توجهی به اصول ایمنی همه از موارد صریح نقض مقررات است.( دولان و شولر ،1381،ص 530)
زیرا برخورد فاطع تاثیر بسزایی در رفتار دیگران و جلوگیری از شیوع تخلفات در ساتزمان خواهد داشت.(سعادت،1390،ص 314)
2-1-1-4-3 تقلب و نادرستی:نا درستی کارکنان اگرچه برای مدیران کمساله مهمی به شمار نمی رود،اما بنا به سنت ،شدید ترین اقدامهای انضباطی در مورد انها انجام می شود .( دولان و شولر ،1381،ص530)
عکس العمل مسئولان سازمان در مقابل تقلب ،نا درستی،عدم امانت داری یا خیانت کارکنان همیشه فوری و قاطعانه خواهد بود.(سعادت،1390،ص 314)
فصل دوم : ادبیات پژوهش

تحقیق نشان می دهد سازمانها معمولا بدون هیچ شکی و تردیدی کارکنان را به خاطر دزدی ،حتی به اندازه ناچیز اخراج کرده اند.(سعادت،1390،ص 314)
به عنوان مثال نتایج یک پژوهش نشان داد که 90 درصد سازمانهای مورد بررسی کارکنان درا به دلیل سرقت اخراج می کنند، حتی اگر این سرقت برای برای نخستین بار باسشد. کارکنانی که بعد از استخدام معلوم شود دروغ گفته اند یا در فرم در خواست کار و ضمن مصاحبه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نیروی انسانی، منابع انسانی، نیروی کار، عملکرد کارکنان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رفتار کارکنان، جامعه پذیری، سابقه خدمت، عملکرد کارکنان