پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی، شهرک صنعتی، بازاریابی سبز، مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد. با وجود آنکه از مطرح شدن مباحث مربوط به بازاریابی سبز سالیان زیادی می گذرد اما به دلایل گوناگونی این مسئله آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. هرچند به نظر می رسد با آشکار شدن مسائل و مشکلات زیست محیطی که امروزه نسل بشر را به خود گرفتار کرده است لزوم توجه به این مقوله بیش از پیش ضرورت یابد. حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از گرم شدن زمین، استفاده پایدار از منابع، کاهش آلودگی های صوتی و زیستی، همه و همه از نگرانی هایی است که امروزه بشر از آن رنج می برند و بازاریابی هم به عنوان علمی که همواره در تلاش برای شناسایی و ارضای نیازها و خواسته های بشر بوده، این نگرانی و نیاز عمومی را شناسایی کرده و با استفاده از ابزارهایی سعی در ارضای این نیاز عمومی نماید(اسداللهي، 1384).
بررسی فعالیت‌ سازمان‌های تولیدی و خدماتی نشان‌دهنده این موضوع است که از دیرباز، سازمان‌ها آگاه بوده‌اند که برای عرضه بهتر محصولات خود به مشتریان و کسب درآمد بیشتر، باید به انجام اقدامات بازاریابی اقدام کنند. تنها آنچه در طول زمان متغیر بوده، رویکرد فرآیند بازاریابی است که از گذشته تا به امروز یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته و امروزه برای بسیاری از سازمان‌ها در مرحله بازاریابی با رویکرد مسوولیت اجتماعی (بازاریابی سبز) قرار دارد. درواقع زمانی تصور می‌شد که سازمان‌ها و تولیدکنندگان صرفا باید از طریق تولید و فروش محصولاتی که به بهترین شکل نیاز فعلی مصرف‌کنندگان را رفع می‌کند، به افزایش حقوق سهامداران بپردازند، بی‌آنکه توجهی به عواقب چنین تولیداتی داشته باشند. افزایش آلودگی‌ها و آسیب‌های زیست محیطی، ضرورت تامین نیازهای نامحدود با استفاده از منابع محدود، افزایش هزینه انواع انرژی مصرفی و دلایل دیگری از این قبیل، نگرانی‌های افراد درباره محیط طبیعی را افزایش داد و نتیجه چنین دیدگاهی، وقوع تحول گسترده‌ای به نام بازاریابی با رویکرد مسوولیت اجتماعی بود(گنگ لی3 ،2011) براساس بازاریابی با این رویکرد، مشتریان محصولات یک سازمان، تنها آن دسته از مصرف‌کنندگانی که مستقیما به خرید و استفاده از محصول اقدام می‌کنند، نیستند، بلکه تمامی انسان‌ها و به نوعی تمامی موجودات حداقل به‌طور غیرمستقیم مشتری محصولات تولیدی سازمان‌ها هستند و در تولید و بازاریابی محصولات باید نیاز این گروه را هم در نظر گرفت. امروزه تمامی مصرف‌کنندگان چه فردی و چه صنعتی به محیط‌زیست علاقه‌مندتر شده‌اند. مدیران به اهمیت مسائل زیست‌محیطی پی‌برده‌اند و باید در عمل برنامه‌های استراتژیک سازمان را براساس مبانی سبز پایه‌گذاری کنند. از آنجا که همه مصرف‌کنندگان در نوع نیاز مشابه نیستند، در بازاریابی هدفمند اولین قدم بخش‌بندی بازار است و بازاریابی سبز نیز از این امر مستثنا نیست. مصرف‌کنندگان را می‌توان براساس متغیرهای جمعیت‌شناختی، روان‌شناختی و رفتاری و همچنین میزان دانش آنها از محیط‌زیست تقسیم‌بندی کرد. سازمان‌ها باید ابتدا گروه‌های مصرف‌کنندگان خود را از برتری‌های محصول سبز آگاه کنند و سپس به عرضه محصول سبز مورد نیاز هر بخش اقدام کنند. (الهی، یعقوبی، 1390)
1-3-اهداف تحقیق:
1-4-1-هدف آرمانی:
1) ارزیابی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان در شرکت های شهرک صنعتی رجه بابل
1-3-2-اهداف ویژه:
1) بررسی عناصر آميخته بازاريابي سبز در مزیت رقابتی برای جذب مشتريان در شرکت شهرک صنعتی رجه
2) بررسی منابع فیزیکی زیاد (امکانات زیر ساختی)و استراتژی بازاریابی سبز در شرکت شهرک صنعتی رجه
3) بررسی منابع مالی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز
4) بررسی منابع تجربی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز
5) بررسی قابلیت ارتباط سازی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز در شرکت شهرک صنعتی رجه
6) بررسی مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز و عملکرد مالی بالاتر در شرکت شهرک صنعتی رجه
7) بررسی پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت و بازاریابی سبز و مزیت رقابتی در شرکت شهرک صنعتی رجه
8) بررسی محصول سبز در جذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه
9) بررسی قیمت سبز درجذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه
10) بررسی ترویج سبز در جذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه
11) بررسی توزیع سبز در جذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه
1-4-3-اهداف کاربردی:
1) بررسی میزان حساسیت مدیران شرکت شهرک صنعتی نسبت به مسایل زیست محیطی در شرکت های شهرک صنعتی رجه بابل
2) بررسی چکونگی جذب مشتریان توسط این شرکت ها از طریق بازاریابی سبز در شرکت های شهرک صنعتی رجه بابل
1-4-سوالات تحقیق:
1) آیا عناصر آميخته بازاريابي سبز در مزیت رقابتی برای جذب مشتريان در شرکت شهرک صنعتی رجه تأثيرگذار است؟
2) آیا منابع فیزیکی زیاد (امکانات زیر ساختی)بر استراتژی بازاریابی سبز تأثيرگذار است؟
3) آیا منابع مالی شرکت شهرک صنعتی رجه بر استراتژی بازاریابی سبز ارتباط تأثيرگذار است؟
4) آیا منابع تجربی شرکت شهرک صنعتی رجه بر استراتژی بازاریابی سبز تأثيرگذار است؟
5) آیا قابلیت ارتباط سازی شرکت شهرک صنعتی رجه بر استراتژی بازاریابی سبز تأثيرگذار است؟
6) آیا مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز درعملکرد مالی بالاتر شهرک صنعتی رجه تأثيرگذار است؟
7) آیا پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت بر بازاریابی سبز و مزیت رقابتی تأثيرگذار است؟
8) آیا محصول سبز در جذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه تأثيرگذار است؟
9) آیا قیمت سبز درجذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه تأثيرگذار است؟
10) آیا ترویج سبز در جذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه تأثيرگذار است؟
11) آیا توزیع سبز در جذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه تأثيرگذار است؟
1-5-فرضیه های تحقیق:
1) بین عناصر آميخته بازاريابي سبز در مزیت رقابتی برای جذب مشتريان در شرکت شهرک صنعتی رجه ارتباط معنا داری وجود دارد.
2) بین منابع فیزیکی زیاد (امکانات زیر ساختی)و استراتژی بازاریابی سبز ارتباط معنا داری وجود دارد.
3) بین منابع مالی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز ارتباط معنا داری وجود دارد.
4) بین منابع تجربی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز ارتباط معنا داری وجود دارد.
5) بین قابلیت ارتباط سازی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز ارتباط معنا داری وجود دارد.
6) بین مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز و عملکرد مالی بالاتر ارتباط معنا داری وجود دارد.
7) بین پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت و بازاریابی سبز و مزیت رقابتی ارتباط معنا داری وجود دارد.
8) بین محصول سبز در جذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه ارتباط معنا داری وجود دارد.
9) بین قیمت سبز درجذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه ارتباط معنا داری وجود دارد.
10) بین ترویج سبز در جذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه ارتباط معنا داری وجود دارد.
11) بین توزیع سبز در جذب مشتريان برای شرکت شهرک صنعتی رجه ارتباط معنا داری وجود دارد.
1-6- جامعه آماری:
جامعه آماری این پژهش شامل کارکنان و مدیران شهرک صنعتی رجه می باشد
1-7-تعریف واژگان کلیدی:
بازاریابی اینترنتی:
برند: برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده‌است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه‌ها با برند یا مزایا و فواید یک برند است. این مزایا یا فواید برند است که مبنای تصمیم گیری برای خرید آن واقع خواهد شد.
بازاریابی سبز: مطالعه ی جنبه های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع(لی و کای،1،2008).
محصول سبز: دي سوزا4 (2006) محصول سبز را محصولي مي دانند كه ضرر كمتري به محيط زيست وارد مي آورد و تعمير، نوسازي، توليد مجدد، استفاده مجدد، بازيافت و سازگار با لايه اوزن، ميوه ها و سبزيجات طبيعي( نه شيميايي) از ويژگيهاي آن است.
قیمت سبز: قيمت سبز نيز يك عامل كليدي در آميخته بازاريابي سبز است. اين ارزش ممكن است در بهبود عملكرد، كارايي، طراحي، جاذبه بصري يا مزه آن و يا حتي به دليل ويژگي هاي ديگر محصول سبز از جمله عمر طولاني تر و بي ضرر بودن باشد (پلونسكي و همكاران، 2001).
ترویج سبز: ترويج سبز نيز شامل تبليغات ارائه شده است كه به مشتريان امكان مقايسه مي دهد ، درصد و ماهيت محصول بازيافت شده را مشخص مي كند و اطلاعات زيست محيطي واقعي را به مصرف كنندگان انتقال ميدهد (فائو و همكاران، 2007).
توزیع سبز: توزيع سبز نيز بايد با كاهش آلودگي و نگهداري منابع در انتقال محصولات به بازار همراه باشد، به عبارت ديگر تدوين سياستهايي در زمينه كاهش آلايندگي خودروهاي توزيع كننده، ارتقاء آگاهيهاي زيست محيطي درون شركت و ميان طرف هاي قرارداد حمل ونقل مي باشد (گرو و همكاران،1996).
در پژوهش حاضر، پس از جمع آوري پرسشنامه ها، سؤالات کد گذاري شد و تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (که مختص آزمون هاي آماري در علوم اجتماعي است) انجام گرفت. در سطح تجزیه و تحليل داده هاي توصيفي، از جداول توزیع فراواني، درصدي، استخراج نمودارهاي صوري داده ها) و مقایسه هاي توصيفي استفاده شده است؛ و در سطح تجزیه و تحليل داده هاي استنباطي، به منظور بررسي رابطه ي بين متغيرها، بررسي فرضيه ها، پيدا کردن روابط معنادار و اثبات یا رد آنها و پاسخ به سؤالات تحقيق، از آزمون خي دو (x2) یا کاي اسكوئر، درجه ي آزادي و ضریب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.

فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق

مقدمه
در این فصل ایتدا به تعاریفی از بازاریابی و سپس به مقوله بازاریابی سبز و تارخچه و ابعاد آن پرداخته می شود سپس اثرات آن بر مزیت رقابتی و تعریف و چگونگی مزیت رقابتی در بازاریابی سبز توضیح داده می شود و در انتها به بررسی پیشینه بازار یابی سبز در داخل و خارج از کشور می پردازد.
بخش اول :
2-1- بازاریابی:
ازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. واژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید و فزاینده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترین نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترین منفعت را براى مشتریان هدف خود تأمین کند. در محدوده بازار، این مهارت‌هاى بازاریابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غیرحرفه‌اى تفکیک مى‌کند. مزیت رقابتی در بلند مدت برای شرکتی ایجاد می شود که دارای شایستگی و قابلیتهایی هستند که برتر از رقبا می باشد.( الهی ؛1390)
به جهت ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدار، سازمان ها باید سازو کارهای لازم برای بهبود مستمر محصولات، خلق محصولات و بازارهای جدید و بهره برداری سریع از فرصت ها را فراهم سازند. فرصتهای فراروی شرکت برای حفظ مزیت رقابتی به وسیله قابلیتهای آن تعیین می‌گردد. یک قابلیت یا شایستگی متمایز را می توان به عنوان یک ویژگی مهم ت وصیف کرد که موجب برتری شرکت و سازمان می شود. (دعایی،1385)
در طول دهه های گذشته، تلاش شده است تا ارتباطات بین محیط صنعت و قابلیت شرکت را برای ایجاد فعالیت ها، بررسی کنند. یکی از این رویکردها در این حوزه، رویکرد «رقابت موجب صلاحیت می شود است» که این رویکرد پیشنهاد می کند که همان گونه که شرکت ها یاد می گیرند چطور بر چالش های خاص رقابتی غلبه کنند، آنها به طور بالقوه قابلیت های ارزشمند را توسعه می دهند. این قابلیت ها به نوبه ی خود، می توانند مزایای رقابتی مهمی داشته باشند- مزایایی که در اختیار شرکت ها نیست، که شرکت ها مجبور نیستند با توسعه قابلیت های مرتبط، نسبت به خطرات رقابتی واکنش نشان دهند.
 شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی، آزمون فرضیه، بازاریابی سبز، محیط زیست Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی، کیفیت خدمات، بازاریابی خدمات، کیفیت خدمت