پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی، کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

2001، ص2).
تولیدکنندگان و تأمینکنندگان کالاهای ورزشی، به کسب و کار کوچک و متوسط ​​طبقهبندی می‌شود. این صنعت به شدت رقابتی بوده و آن‌چه که از آن باقی‌مانده است، عرضهی بیش از حد محصولات میباشد. امروزه برای بقا در بازار کالاهای ورزشی نیاز به نهادینه کردن استراتژی کسب و کار عالی و در عین حال انعطاف‌پذیر میباشد.Alpha تجارت جهانی از دههی1930 از طریق به چالش کشیدن زمان در حال حرکت است و صنعت کالاهای ورزشی هم نمی تواند از این چالش فرارکند (رایتر، 2011).
2-15 محصول ورزشی
از جمله اثرات مستقیم ورزش، تولید محصولات ورزشی میباشد (ساندرسون و همکاران، 2000). محصول ورزشی بستهای مرکب از اجزا ملموس و ناملموس است. ورزش دارای عناصر قابل لمس و غیرقابل لمس می‌باشد که آن را برای بازاریابی، محصولی منحصربهفرد میسازد (محرمزاده، 1388، ص 253). شنک (1999) محصولات ورزشی را به عنوان یک کالا، خدمت و یا ترکیبی از هر دو معرفی مینماید که به منظور فراهم آوردن منافعی برای برگزارکنندگان، مشارکتکنندگان و حمایتکنندگان ورزشی، طراحی میشود. محصول ورزشی بنابراین شامل یک دسته از منافعی است که به منظور ارضای نیازهای مصرفکنندگان ورزشی ارائه میگردد که خود شامل محصولات اصلی و برخی دیگر از محصولات جانبی میشود و میتوان از آنها به عنوان محصولات اضافی یاد کرد (محمدکاظمی و همکاران، 1387، صص 110-109). ورزش یک صنعت شناخته شده در تجارت بین الملل محسوب می شود. قسمت عمدهای از صنعت ورزش مرتبط با حفظ و گسترش خرید و فروش می باشد (فارلی و کوئستر، 2005).

2-15-1 طبقهبندی محصول ورزشی

حوزهی محصولات ورزشی را بهطور کلی میتوان به دو بخش مجزا تقسیمبندی نمود، در بخش نخست کالاهایی قرار دارند که تولید آنها در موفقیت اجراهای ورزشی تقش دارند (محمدکاظمی و همکاران، 1387،ص 110). در صنعت ورزش، نمونههایی از محصولات مادی شامل کالاهایی از قبیل کفشهای ورزشی، راکتهای تنیس، یادبودها، توپهای گلف و بوردهای اسکیت است. هم‌چنین کالاهایی وجود دارند که منحصراً در ورزش مورد استفاده قرار نمیگیرند، اما میتوانند در ورزش استفاده شوند و یا همینطور به عنوان بخشی از تجارب ورزشی مورداستفاده قرار گیرند. این کالاها اقلامی نظیر عینکهای آفتابی، کلاه، تیشرت، ساعت، کیفهای ورزشی و لباس هستند که همگی از نوع کالاهای قابللمس هستند. یعنی میتوان از طریق حواس پنجگانه حس کرد (کشکر و همکاران، 1390، ص 86). بخش دوم از محصولات ورزشی به حوزهی عملیات ورزشی شامل فعالیتهای ورزشی که به عنوان یک محصول طراحی و ایجاد شده است و برای شراکت یا تماشا به مشتریان ورزشی ارائه میگردند، مربوط میشود (محمدکاظمی و همکاران، 1387، ص111).

2-16 چالشهای مدیران ورزش

یک چالش همیشگی که مدیران ورزشی با آن رو به رو هستند، نیاز به ایجاد تعادل بین کاهش هزینهها با استفاده از کارکنان کمتر و بهرهوری بیش‌تر است. این هدف از طریق استفاده بیشتر از تکنولوژی برای آنالیز، مدیریت دادهها و بهکارگیری کارکنان توانا در استفاده از تکنولوژی و ارتقاء تیمهای کاری که تا حدی خود مختار هستند و خیلی سریع قادر به اتخاذ تصمیمات عملیاتی هستند، قابل دستیابی است. این امر مستلزم استفاده از یک ساختار عملیاتی انعطافپذیرتر نسبت به ساختاری است که شاید هنجار اکثریت سازمانهای ورزشی باشد.
یک چالش دیگر برای مدیران ورزشی، اطمینان یافتن از این موضوع است که آیا سازمانهای آنها به اندازه کافی برای واکنش سریع در برابر فرصتهای بازار و یا به تقاضاهای سرمایهگذاران انعطاف‌پذیر هستند یا نه، در حالیکه باید همزمان امکان حفظ روشهای کنترل و پاسخگویی را به حد کفایت داشته باشند. مدیران ورزشی نیاز به ایجاد رهنمودهای واضحی برای تصمیمگیری سطوح قابل پذیرش رسمیت برای فرایندهای استانداردسازی خواهند داشت، بدون اینکه انعطاف‌پذیری را برای اصلاح و تغییر آن رهنمودها و فرآیندهای رسمی تحمیل کند.
مدیران ورزشی هم‌چنین باید اطمینان یابند که این ساختار می تواند به استراتژی صورتی واقعی دهد. اگر برنامههای استراتژی تدوین شوند، بازارهای جدیدی شناخته شوند، یا عرضه محصولات و خدمات جدید درغیاب تغییرات همزمان در ساختار سازمانی توسعه یابند، آنگاه توانایی سازمان برای ارائه این تغییرات برنامه ریزی شده سوال برانگیز است. لازم است که مدیران ورزشی توجه خود را به سمت طراحی ساختار خود به منظور موفقیت مسیرهای استراتژی خاص محدود نمایند. (هوی و همکاران، 1390، صص 134-133).

2-17 کسب و کار الکترونیکی ورزشی

کسب و کار الکترونیکی ورزش يك واژهی فراگیر است که فرآیندهای تکنولوژی اطلاعات داخلی یک سازمان ورزشی شامل، منابع انسانی، امور مالی، مدیریت موجودی، توسعه محصول، و مدیریت ریسک را پوشش می‌دهد. هدف استراتژی کسب و کار الکترونیکی، مؤثر ساختن عملکردها، کاهش هزینهها، و ایجاد بهرهوری است. این عمل با يکپارچهساختن فرآیندهای تجاری، بهکارگیری تکنولوژی اطلاعات، و زیرسازی سازمانهای ورزشی برای تسهیل تجارت و عملکردهای بازاریابی شامل ارتباطات، فروش و خدمات انجام میگیرد. یک سازمان ورزشی مشغول به کسب وکار تجاری الکترونیکی، هنگام تلاش برای هماهنگ شدن با عملکردهای تجاری سنتی با چالشهای متعددی رو به رو خواهد شد (شوارز و همکاران، 2012، ص 308 ). مدیریت ارتباط با مشتری ورزشی شامل متدولوژیهای مختلف، تکنولوژیهای اطلاعات، و توانایی‌هایی است که به واحدهای ورزشی کمک میکند تا روابط مشتری ورزش را با توسعه سیستمی که در آن همه فعالیتهای بازاریابی ورزش میتواند برای دسترسی به اطلاعات دربارهی محصولات ورزش و تلاش در جهت برآوردن نیازها و خواستههای مشتری ورزش مؤثر واقع شوند، سازماندهی و مدیریت کنند. مدیریت دانش شامل روشهاي مورد استفاده توسط سازمان ورزشی برای ایجاد، گردآوری، طبقهبندی، اصلاح، و بهکارگیری دانش درباره ارزش و عقیده مشتری ورزش برای دسترسی به اهداف و مقاصد است. برنامهریزی منابع سازمان ورزشی شامل تلفیق همه عملکردهای سازمانهای ورزشی از طریق روشهای تکنولوژی اطلاعات برای مؤثر و کارا شدن در جهت برنامهریزی، تولید، بازاریابی، فروش محصولات و خدمات ورزشی است. مدیریت زنجیره عرضه فرآیند هماهنگسازی تغییرات محصولات، خدمات ورزشی و سایر اطلاعات مربوطه از مواد خام برای تولید کننده از عمدهفروش تا خردهفروش و سرانجام برای مشتری ورزشی است. به هر حال کسب و کار الکترونیکی ورزش امکان ایجاد درآمد و سودهای هنگفت در نتیجه فرآیندهای کارا و مؤثر و هزینههای پایینتر انجام کسب و کار را دارا می‌باشد (شوارز و همکاران، 2012، ص 309).

2-18 تجارت الکترونیکی ورزشی

تجارت الکترونیکی ورزشی شامل فرآیندهای تکنولوژی اطلاعات خارجی یک سازمان ورزشی برای عملکردهای بازاریابی و فروش است. بهویژه، تجارت الکترونیکی ورزشی شامل خرید و فروش خدمات و محصولات ورزشی از طریق شبکه ارتباطی جهانی36 و اینترنت است و عملکردهای اینترنتی مانند انتقال وجوه الکترونیکی37 و کارتهای هوشمند (کارتهایی با یک تراشه که پول و اطلاعات مشتری را حفظ میکند) و برنامههای پاداش برای تماشاگرهای ورزشدوست و وفادار را نیز شامل میشود و این امر موجب تسهیل عملکرد داخلی سازمان میگردد. به عبارتی یک عمل کسب و کار الکترونیکی است که بیشتر تاجران ورزشی برای تعامل بین مشتری ورزش و سازمان ورزشی استفاده میکنند. تجارت الکترونیکی همچنین با عملکردهای کسب و کار ورزش سنتی به دو طریق یکپارچه میشود. اول، یکپارچگی کسب و کار عرضی است جایی که سازمان ورزش باید با تکنولوژیهای اطلاعات عرضهکنندگان، مشتریان ورزش (وبسایتهای شخصی) و جایگاههای مبتنی بر وب (مانند خرید الکترونیکی) هماهنگ باشند. دوم، یکپارچگی تکنولوژیکی وجود دارد؛ که این شامل اصلاح فرآیندهای سنتی کنترل سفارش، خرید و خدمات مشتری با نیازهای خاص مشتریان ورزش و تواناییهای منحصر به فرد سازمان ورزشی است. چالش اصلی برای بازاریابی حرفهای ورزشی تغییرات محیطی الکترونیکی حتی با سرعت بیش‌تری نسبت به جایگاههای بازار سنتی است. بنابراین، توانایی برای انتقال منابع، به روزرسانی مفاد و اصلاح مدلها عایدی برای موفقیت در تجارت الکترونیکی ورزشی حیاتی است. درکل تکامل تجارت الکترونیکی ورزشی دو مفهوم خاص در فرهنگ لغات بازاریابی ورزشی معرفی کرده است. شخصیسازی، منجر به شخصی‌سازی و سفارشیشدن محصولات و خدمات ورزشی برای سطوح دیگر با امکان شخصی‌سازی ارتباطات بین شرکت و مشتریان ورزشی میشود (معمولاً از طریق وبسایت). مشتری ورزشی می‌تواند ارتباط با سازمان ورزشی را برای درخواست نیازهایش سفارشی کند. مفهوم دیگری که در نتیجه یک تجارت الکترونیکی ورزشی دریافت میشود تعامل است. این توانایی برای مشتری ورزشی است که ارتباط دوطرفه با سازمانها و تاجران ورزشی دارد. در بازاریابی سنتی بیشتر ارتباطات بازاریابی یکطرفه و از طریق تلویزیون، رادیو و تبلیغات چاپی است هم‌چنین تلاشهای ارتباطات بازاریابی ورزش وجود دارندکه یک به یک است یعنی روشهایی مانند ایمیل مستقیم و بازاریابی تلفنی در یک زمان و با تماس یکطرفه انجام میگیرد. در ارتباطات بازاریابی تعاملی، این تلاشها میتوانند در یک زمان واقعی (بازخورد لحظهای از طریق ایمیل) یا در زمان‌های مختلف (تابلوهای بحث و پیغام) باشند.
تجارت الکترونیکی ورزش یک مفهوم نسبتاً جدید است که به بازاریابی حرفهای ورزشی نیاز دارد تا تحول رفتار مشتری و تکنولوژی را درک کند و تغییراتی که در جایگاه بازار ورزشی اجتنابناپذیر هستند را متعادل کند و عملکردهای کسب و کار سنتی را با فعالیتهای آنلاین هماهنگ کند. بازاریابی ورزشی که میتواند به طور مؤثر این مفاهیم را هماهنگ کند، میتواند طرحهایی را طراحی کند که به تغییرات محیطی واکنش نشان دهند و یک مزیت رقابتی را حفظ کرده و یک زنجیره ارزشی جدید در جایگاه بازار ورزشی ایجاد کند (شوارز و همکاران، 2012، صص 310-309).

2-19 دستهبندی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در بازاریابی ورزشی
مفاهیم کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی ورزشی شامل تعامل مختلف بین شرکت و مصرف‌کنندگان از طریق ارتباطات دیجیتال است. در فرآیند ارتباطات سنتی، فرستنده از یک کانال برای ارسال پیام به گیرنده استفاده میکند، که پس از آن پاسخ و بازخورد فرآهم میکند. در فرآیند ارتباطات دیجیتال، نوع تعامل به طور مستقیم به گیرنده و فرستنده مربوط میشود. برای کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی ورزشی چهار دسته وجود دارد: B2B, B2C, C2B and C2C
2-19-1 بنگاه با بنگاه (B2B):
به معاملات، همکاری و تعاملات شرکتها اشاره میکند که بین دو سازمان رخ میدهد. برای سازمانهای ورزشی، میتواند شامل نقشهای مختلفی از جمله مدیریت موجودی کالا، کانالها و فروشها و هم‌چنین خدمات و پشتیبانی عملیات باشد. در صنعت کالاهای ورزشی، گروه تأمین ورزشی38 یکی از برجستهترین تأمینکنندگان تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه تجهیزات برای مؤسسات و بازار ورزشی جوانان است. گروه تأمین ورزشی به عنوان یک واسطه در خرید و فروش آنلاین تجهیزات ورزشی از تولیدکنندگان ممتاز و برگزیده به مدارس ابتدایی و دبیرستان، کالجها و دانشگاهها، اردوگاهها، سازمانهای جوانان و سازمانهای دولتی عمل میکند (همان، 311).
2-19-2 بنگاه با مشتری (B2C):
به معامله بین شرکتها و مشتریها تمرکز میکند. برای سازمانهای ورزشی، این معاملات معمولاً فراوان هستند، اما حوزه‌ی آن کوچکتر از معاملات از طریق بنگاه با بنگاه است.
تیکیت مستر39 یکی از رایجترین وب سایتهای بنگاه با مشتری است، که بلیط‌های مشتریان را برای رویدادهای ورزشی، کنسرتها، و دیگر فعالیتهای اوقات فراغت در سراسر ایالات متحده و در جهان ارائه می‌دهد.
2-19-3 مشتری با بنگاه (C2B):
که در آن مشتری فرآیند معامله را توسط درخواست سازمانها به رقابت برای شرکتهای فردی آغاز می‌کند. در حالی که این روش به طور وسیع به صورت مستقیم در شرکتهای ورزشی استفاده نمیشود، یک مثال، سایت پرایس لاین40 خواهد بود که یک سرویس خدماتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، بازاریابی ورزشی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، بیمه های الکترونیک، مصرف کننده، تجارت الکترونیکی