پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی رابطه‌مند، توزیع فراوانی، انحراف معیار، شاخص آماری

دانلود پایان نامه ارشد

جلوگیری می‌کند.
جدول (4-7): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند

شرح
فراوانی
درصد
کم
13
2/9
متوسط
26
5/18
زیاد
102
3/72
جمع
141
100
شاخص آماری
92/35= میانگین 00/4= انحراف معیار
9 = کم‌ترین 45 = بیشترین
بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند
در این قسمت به بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند پرداخته می‌شود. به منظور سنجش این شاخص 9 گویه در نظر گرفته شده که به شرح جدول (4-8) آمده است.
جدول (4-8): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به مدیران
سوالات
طیف نظرات
جمع
میانگین

خیلی‌کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی‌زیاد

2. کمبود برنامه‌های اصولی جهت حفظ هواداران در باشگاه‌ها
f
1
2
1
73
64
141
39/4

%
7/0
4/1
7/0
8/51
4/45
100

8. صداقت اندک مدیران باشگاه در ارتباط با هواداران
f
1
20
30
51
39
141
75/3

%
7/0
2/14
3/21
2/36
7/27
100

12. کمبود دانش بازاریابی و روابط عمومی مدیران
f
0
3
25
59
54
141
16/4

%
0
1/2
7/17
8/41
3/38
100

14. توجه اندک به ارائه خدمات جدید به هواداران
f
0
9
26
53
53
141
06/4

%
0
4/6
4/18
6/37
6/37
100

15. توجه ناکافی مدیران به نیازها و خواسته‌های هواداران فعلی
f
0
25
16
68
32
141
75/3

%
0
7/17
3/11
2/48
7/22
100

16. عدم بکارگیری استراتژی‌ها و برنامه‌های مشتری‌محور در ارتباط با هواداران
f
0
5
30
67
39
141
99/3

%
0
5/3
3/21
5/47
7/27
100

18. ارتباط محدود مدیران باشگاه‌ها با هواداران یا نماینده آن ها و عدم اختصاص وقت مشخص به این مقوله
f
3
18
26
75
19
141
16/3

%
1/2
8/12
4/18
2/53
5/13
100

22. اجرای ضعیف تعهدات مدیریت نسبت به هواداران
f
3
13
14
76
35
141
90/3

%
1/2
2/9
9/9
9/53
8/24
100

24. کمبود مدیران متخصص و مجرب در تشکیلات مدیریت باشگاه‌ها
f
2
2
14
63
60
141
25/4

%
4/1
4/1
9/9
7/44
6/42
100

بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند
در ابتدا نتایج حاصل از سنجش تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند آورده شده است و در ادامه به بررسی گویه‌های سازنده آن پرداخته می‌شود.
بر اساس یافته‌های جدول زیر می‌توان گفت، 16 درصد از پاسخگویان در حد کم، 16 در حد متوسط و 68 درصد نیز در حد زیادی موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات را در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ارزیابی کرده‌اند‌.
نتایج حاصل از شاخص‌های آماری نیز گویای این است که از دید پاسخگویان، موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات نیز در حد زیادی در ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی باشگاه‌ها با هواداران جلوگیری می‌کند.

جدول (4-9): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند

شرح
فراوانی
درصد
کم
22
6/15
متوسط
23
3/16
زیاد
96
1/68
جمع
141
100
شاخص آماری
46/53= میانگین 71/6= انحراف معیار
14 = کم‌ترین 70 = بیشترین

بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند
جدول (4-10): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات

سوالات
طیف نظرات
جمع
میانگین

خیلی‌کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی‌زیاد

3. استفاده اندک از کیوسک‌های اطلاع‌رسانی، امکانات تصویری در سطح باشگاه جهت اطلاع‌رسانی به هواداران
f
0
7
41
75
18
141
73/3

%
0
5
1/29
2/53
8/12
100

5. تبلیغات ناکافی در جراید، روزنامه‌ها و مجلات، رسانه‌ها (تلویزیون و رادیو) و وب سایت‌ها از جانب باشگاه‌ها
f
0
19
29
58
35
141
77/3

%
0
5/13
6/20
1/41
8/24
100

7. سیستم ضعیف ارائه پیشنهادات و شکایات هواداران
f
1
9
20
59
52
141
07/4

%
7/0
4/6
2/14
8/41
9/36
100

10. فقدان استفاده از تشویق‌کننده‌هایی همچون تخفیف بلیط مسابقه، جوایز، یادبود و کارت‌های هواداری
f
0
26
13
80
22
141
69/3

%
0
4/18
2/9
7/56
6/15
100

13. فقدان پایگاه ثبت اطلاعات هواداران
f
5
16
15
70
35
141
80/3

%
5/3
3/11
6/10
6/49
8/24
100

17. تشکیلات غیرمنسجم هواداری (کانون هواداران) باشگاه‌ها
f
0
9
37
57
38
141
87/3

%
0
4/6
2/26
4/40
27
100

19. شبکه‌های ضعیف اطلاع‌رسانی ( مانند سرویس پیام کوتاه) جهت ارتباط مستمر با هواداران
f
2
38
16
55
30
141
51/3

%
4/1
27
3/11
39
3/21
100

20. کمبود برگزاری کنفرانس‌ها و برنامه‌های مطبوعاتی باشگاه‌ها به منظور معرفی باشگاه
f
2
23
29
63
24
141
59/3

%
4/1
3/16
6/20
7/44
17
100

21. ارائه اطلاعات اندک در مورد امکانات و خدمات ارائه شده به هواداران
f
3
18
23
64
33
141
75/3

%
1/2
8/12
3/16
4/45
4/23
100

23. کمبود برگزاری جشن‌ها و مراسم حضور بازیکنان و سایر عوامل باشگاه‌ها جهت ملاقات با هواداران
f
4
15
15
70
37
141
85/3

%
8/2
6/10
6/10
6/49
2/26
100

25. عدم برنامه‌های تشویقی خاص همچون بازدید، برنامه‌های تفریحی، قرعه‌کشی در بین هواداران
f
1
8
26
75
31
141
90/3

%
7/0
7/5
4/18
2/53
22
100

26. عدم استفاده از نظرسنجی و نیازسنجی‌ها انجام شده از هواداران در برنامه‌‌ریزی‌های آینده باشگاه
f
3
6
19
69
44
141
02/4

%
1/2
3/4
5/13
9/48
2/31
100

28. استفاده اندک باشگاه از کانال‌ها و راه‌های ارتباطی(وب‌ سایت، تلفن، اینترنت و …) جهت رزرو بلیط
f
2
24
16
65
34
141
74/3

%
4/1
17
3/11
1/46
1/24
100

29. تخصیص بودجه اندک جهت تبلیغات و برقراری ارتباط موثر با هواداران
f
0
11
14
67
49
141
09/4

%
0
8/7
9/9
5/47
8/34
100

بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران
بر طبق نتایج حاصل از آزمون دوجمله‌ای می‌توان گفت همه گویه‌های سازنده موانع مربوط کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران تأثیرگذار هستند به جزعدم ارتباط صمیمانه و با احترام در رابطه با هواداران که در استقرار بازاریابی رابطه‌مند مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران تأثیرگذار نمی‌باشد.
جدول (4-11) : بررسی تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران
موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند
تأثیر کم
تأثیر زیاد
Sig
کمبود کارشناسان متخصص و با تجربه در زمینه بازاریابی ورزشی در باشگاه‌ها
0.06
0.94
0.001
نبود یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب برای سنجش اثربخشی و بهره‌وری کارکنان باشگاه
0.23
0.77
0.001
استفاده اندک از کارکنان متخصص در جایگاه خود
0.14
0.86
0.001
عدم ارتباط صمیمانه و با احترام در رابطه با هواداران
0.50
0.50
0.999
ناکافی بودن آموزش‌های کارکنان در زمینه روش‌های تعامل با هواداران
0.30
0.70
0.001
کمبود کارشناسان متخصص و با تجربه در حوزه مدیریت هواداران
0.22
0.78
0.001

بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران
نتایج حاصل از آزمون دوجمله‌ای در رابطه با بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران موید این است که همه گویه‌های سازنده موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران تأثیرگذار هستند.
جدول (4-12) : بررسی تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران
موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند
تأثیر کم
تأثیر زیاد
Sig
کمبود برنامه‌های اصولی جهت حفظ هواداران در باشگاه‌ها
0.03
0.97
0.001
صداقت اندک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی رابطه‌مند، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، تحلیل عامل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه شهری، روش تحقیق، توسعه شهر، مدیریت شهری