پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی رابطه‌مند، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد. اما در تحلیل عاملی تأییدی (Confirmatory factor analysis)، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده‌هاست که می‌تواند به شکل:
۱) یک تئوری یا فرضیه ۲) یک طرح طبقه‌بندی کننده معین برای گویه‌ها در انطباق با ویژگی‌های عینی شکل و محتوا ۳) شرایط معلوم تجربی و یا ۴) دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده‌های وسیع باشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر ماهیت اکتشافی برای استخراج مؤلفه‌ها و گویه‌ها را نداشت از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.

روش‌های تحلیل یافته‌ها
به منظور تحلیل یافته‌های پژوهش از دو دسته روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی برای طبقه‌بندی نمرات خام، محاسبه فراوانی‌ها و محاسبه شاخص‌های پراکندگی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد.

آمار استنباطی
در بخش آمار استنباطی از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی39، روش آلفای کرونباخ40 برای سنجش تجانس درونی سؤالات پرسشنامه، آزمون کالموگروف اسمیرنوف41 برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده‌ها استفاده شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر هر یک از موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند از آزمون tتک نمونه‌ای42 استفاده شد. به منظور تعیین اهمیت گویه‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها از روش تحلیل واریانس فریدمن43 استفاده شد.
در پژوهش حاضر از برنامه‌های نرم‌افزاری SPSS و Lisrel و EXCEL نیز جهت بررسی داده‌های خام و رسم نمودارها و جداول استفاده شد.
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
بازاریابی رابطه‌مند: در این پژوهش منظور از بازاریابی رابطه‌مند ایجاد، حفظ و ارتقا و در صورت ضرورت خاتمه ارتباط با هواداران است. به طوری که اهداف هر دو طرف درگیر در رابطه تأمین شود.
مدیریت هواداران: در این پژوهش منظور از مدیریت هواداران، مدیریت باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر در ارتباط با هواداران است.
هواداران: در این پژوهش هوادار که گاهی به آن حامی یا هواخواه هم می‌گویند، به فردی اطلاق می‌شود که یک اشتیاق و تمایل قوی و گاهی طاقت‌فرسا نسبت به باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر دارد.
لیگ حرفه‌ای فوتبال: در این پژوهش، به کلیه (16 تیم) حاضر در جام خلیج فارس اشاره دارد.
کارکنان: در این پژوهش منظور از کارکنان افرادی است که در باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر ایفای نقش می‌کنند.
مدیران: در این پژوهش منظور از مدیران، مدیران عامل باشگاه‌ها، مدیران عالی و میانی فدراسیون فوتبال می‌باشد.
اطلاعات و ارتباطات: در این پژوهش منظور از اطلاعات و ارتباطات، کلیه فعالیت‌های ارتباطی است که باشگاه‌ها در جهت حفظ هواداران خود می‌توانند انجام دهند.

در این فصل، یافته‌های تحقیق در چهار بخش ارائه شده‌است. در بخش اول ابتدا سیمای آماری پاسخگویان (مشخصات دموگرافیک یا جمعیت شناختی) ارائه شده است تا پیش از ارائه نتایج، معلوم شود که اطلاعات تحقیق از چه کسانی گردآوری شده است. به منظور ارائه یافته‌های این بخش به خلاصه کردن اطلاعات در قالب جداول توزیع فراوانی، نمایش نمودارهای میله‌ای و شاخص‌های آماری مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار و دامنه تغییرات) با توجه به مقیاس سوالات پرسشنامه پرداخته شده است. در بخش دوم از این فصل، داده‌های توصیفی راجع به پارامترهای اصلی یا همان شاخص‌های مورد اندازه‌گیری در این تحقیق ارائه شده‌اند. در بخش سوم از این فصل یافته‌های حاصل از تکنیک تحلیل عاملی ارائه خواهد شد. و در نهایت، همان‌طور که اشاره شد، بخش چهارم این فصل به ارائه داده‌های تحلیلی و بررسی قبول یا رد فرضیات آماری با استفاده از روش‌های آماری خواهد پرداخت. در بخش یافته‌های تحلیلی(استنباطی) نیز با توجه به سطوح سنجش متغیرها و نوع فرضیات تحقیق، به کمک آزمون‌های آماری به آزمون هر یک از فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در ادامه به دلیل نرمال بودن توزیع داده‌ها به کمک آزمون تی تک نمونه به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است تا از این طریق تأثیر موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران شناسایی شود و در ادامه نیز به کمک آزمون فریدمن به تعیین اهمیت موانع و گویه‌های سازنده آن‌ها و رتبه‌بندی هر یک پرداخته شده است.

یافته‌های توصیفي
در ابتداي بحث توضيحاتي در مورد مشخصات عمومي پاسخگویان آمده و در ادامه به نتايج مربوط به نگرش آن‌ها در ارتباط با هر يک از شاخص‌ها و گويه‌هاي تحقيق پرداخته شده ‌است.

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها
1. سابقه کار در حوزه ورزش: بر حسب سال و با توجه به اعلام آزمودنی‌، در 4 طبقه ” تا 7 سال”، “8-14 سال”، ” 15-21 سال” و ” 21 سال به بالا”، با مقیاس نسبی به وسیله سؤال بسته، اندازه‌گیری شده است.
نتایج جدول (4-1) نشان می‌دهد که، بیش از نیمی از پاسخگویان مورد مطالعه (58%) کم‌تر از پانزده سال و مابقی (42%) بیش از پانزده سال سابقه کار در حوزه ورزش داشته‌اند.

جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در حوزه ورزش

شرح
فراوانی
درصد
1 تا 7 سال
38
27
8 تا 14 سال
44
2/31
15 تا 21 سال
21
9/14
21 سال به بالا
38
27
جمع
141
100

2. سابقه مدیریت در ورزش: بر حسب سال و با توجه به اعلام آزمودنی‌، در 4 طبقه ” تا 7 سال”، ” 8-14 سال”، ” 15-21 سال” و ” 21 سال به بالا”، با مقیاس نسبی به وسیله سؤال بسته، اندازه‌گیری شده است.
بر طبق نتایج جدول (4-2) ، اکثریت پاسخگویان جمعیت نمونه تحقیق (67%) اظهار داشته‌ا‌ند که بین یک تا هفت سال سابقه مدیریت در حوزه ورزش را داشته‌اند. فراوانی سایر سوابق مدیریتی نیز در جدول (4-2) آمده است:

جدول (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در حوزه ورزش

شرح
فراوانی
درصد
1 تا 7 سال
95
4/67
8 تا 14 سال
5
5/3
15 تا 21 سال
19
5/13
21 سال به بالا
22
6/15
جمع
141
100

3. بالاترین پست مدیریتی در ورزش: در سوال چهار پرسشنامه و به صورت باز بررسی شده است و از نمونه‌های پژوهش خواسته شده تا در صورت تمایل آن را تکمیل نمایند.
4. تحصیلات: میزان تحصیلات آزمودنی‌ها بر حسب ” دیپلم”، فوق دیپلم”، ” لیسانس”، ” فوق لیسانس” و ” دکتری” با مقیاس رتبه‌ای به وسیله سؤال بسته توسط کارشناسان اعلام شده است.
نتایج حاصل از سنجش تحصیلات پاسخگویان موید این است که، 9% از پاسخگویان دارای تحصیلات دیپلم و فوق‌دیپلم، 63% دارای تحصیلات لیسانس و فوق‌لیسانس و 28% نیز دارای تحصیلات دکتری می‌باشند.

جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات

شرح
فراوانی
درصد
دیپلم
8
7/5
فوق‌دیپلم
5
5/3
لیسانس
42
8/29
فوق‌لیسانس
46
6/32
دکتری
40
4/28
جمع
141
100

5. شغل: در سؤال شش و به صورت پنج ‌گزینه‌ای “مدیر عامل باشگاه”، “عضو هیات علمی‌”، “کارشناس فوتبال”، “صاحب نظر فوتبال” و “صاحب نظر در حوزه هواداران” بررسی شده‌است.
نتایج جدول زیر حاکی از این است که، بیش از یک سوم پاسخگویان مورد مطالعه (37%) صاحب نظر فوتبال می‌باشند. 32% عضو هیئت علمی، 20% کارشناس فوتبال، 8% مدیر باشگاه، 3% نیز صاحب نظر در حوزه هواداران می‌باشند.
جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل

شرح
فراوانی
درصد
مدیر باشگاه
11
8/7
عضو هیئت علمی
45
9/31
کارشناس فوتبال
28
9/19
صاحب نظر فوتبال
52
9/36
صاحب‌نظر در حوزه هواداران
5
5/3
جمع
141
100

بررسی شاخص های تحقیق
در این مبحث به بررسي وضعیت پاسخگويان در ارتباط با هر یک از شاخص‌ها و ابعاد تحقیق پرداخته شده است.
لازم به توضيح است که براي ساختن هر یک از شاخص ها ابتدا با استفاده از دستور Compute گويه‌ها با يکديگر ترکيب شدند و سپس با استفاده از دستور Recode به منظور سهولت در تحلیل و تفسیر نتایج، دامنه مربوط به شاخص‌ها به سه قسمت تقسيم شد. در ادامه وضعیت پاسخگویان در ارتباط با شاخص‌های تحقیق به همراه گویه‌های سازنده آن‌ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند
در ابتدا نتایج حاصل از سنجش تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند آورده شده است و در ادامه به بررسی گویه‌های سازنده آن پرداخته می‌شود.
بر اساس یافته‌های جدول زیر می‌توان گفت، 10 درصد از پاسخگویان در حد کم، 15 در حد متوسط و 75 درصد نیز در حد زیادی تأثیر موانع مربوط به کارکنان را در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ارزیابی کرده‌اند. نتایج حاصل از شاخص‌های آماری نیز گویای این است که از دید پاسخگویان، موانع مربوط به کارکنان در حد زیادی در ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی باشگاه‌ها با هواداران جلوگیری می‌کند.

جدول (4-5): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند

شرح
فراوانی
درصد
کم
14
9/9
متوسط
21
9/14
زیاد
106
2/75
جمع
141
100
شاخص آماری
97/23= میانگین 90/2= انحراف معیار
6 = کم‌ترین 30 = بیشترین

بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند
در این قسمت به بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند پرداخته می‌شود. به منظور سنجش این شاخص 6 گویه در نظر گرفته شده که به شرح جدول (4-6) آمده است.

جدول (4-6): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به کارکنان

سؤالات
طیف نظرات
جمع
میانگین

خیلی‌کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی‌زیاد

1. کمبود کارشناسان متخصص و با تجربه در زمینه بازاریابی ورزشی در باشگاه‌ها
f
0
4
4
70
63
141
36/4

%
0
8/2
8/2
6/49
7/44
100

4. نبود یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب برای سنجش اثربخشی و بهره‌وری کارکنان باشگاه در ارتباطاتی که با هواداران برقرار می‌کنند
f
1
4
28
77
31
141
94/3

%
7/.
8/2
9/19
6/54
22
100

6. استفاده اندک از کارکنان متخصص در جایگاه خود(شایسته سالاری در کارکنان باشگاه‌ها)
f
1
9
10
53
68
141
26/4

%
7/.
4/6
1/7
6/37
2/48
100

9. عدم ارتباط صمیمانه و با احترام در رابطه با هواداران
f
5
20
45
49
22
141
44/3

%
5/3
2/14
9/31
8/34
6/15
100

11. ناکافی بودن آموزش‌های کارکنان در زمینه روش‌های تعامل با هواداران
f
4
5
34
59
39
141
87/3

%
8/2
5/3
1/24
8/41
7/27
100

27. کمبود کارشناسان متخصص و با تجربه در حوزه مدیریت هواداران
f
3
12
16
49
61
141
08/4

%
1/2
5/8
3/11
8/34
3/43
100

بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند
در ابتدا نتایج حاصل از سنجش تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند آورده شده است و در ادامه به بررسی گویه‌های سازنده آن پرداخته می‌شود.
بر اساس یافته‌های جدول زیر می‌توان گفت، 9 درصد از پاسخگویان در حد کم، 19 در حد متوسط و 72 درصد نیز در حد زیادی موانع مربوط به مدیران را در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ارزیابی کرده‌اند. نتایج حاصل از شاخص‌های آماری نیز گویای این است که از دید پاسخگویان، موانع مربوط به مدیران در حد زیادی در ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی باشگاه‌ها با هواداران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی رابطه‌مند، بازاریابی ورزشی، مدیریت ورزش، مدیریت ورزشی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی رابطه‌مند، توزیع فراوانی، انحراف معیار، شاخص آماری