پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی رابطه‌مند، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران ……………………………………………………………………………………………………………………..
60
شاخص اعتبار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
60
تحلیل عاملی تأئیدی ابزار اندازه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….
61
بررسی اعتبار گویه‌های سازنده مؤلفه موانع مربوط به کارکنان …………………………………………………………..
62
بررسی اعتبار گویه‌های سازنده مؤلفه موانع مربوط به مدیران ………………………………………………………………
64
بررسی اعتبار گویه‌های سازنده مؤلفه موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات ………………………….
65
بررسی اعتبار مؤلفه و گویه‌های سازنده شاخص موانع بازاریابی رابطه‌مند ………………………………
68
آزمون فرض‌های آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

69
آزمون فرض اوّل در خصوص موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ……………………………………………………………………

70
آزمون فرض دوم در خصوص موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ……………………………………………………………….. ….

71
آزمون فرض سوم در خصوص موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ……………..

72
آزمون فرض چهارم در خصوص اولویت موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ……………………………………………………………………………………………………..

73
آزمون فرض پنجم در خصوص اولویت گویه‌های سازنده موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال………….

74
آزمون فرض ششم در خصوص اولویت گویه‌های سازنده موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ……….

75
آزمون فرض هفتم در خصوص اولویت گویه‌های سازنده موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
78
خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
81
نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
82
بحث و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91
نتیجه‌گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91
پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
93
پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
95
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
103
پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست شکل‌ها
صفحه
عنوان
22
شکل (2-1): مدل ساختار کلان صنعت فوتبال …………………………………………………………………………………………………..

61
شکل (4-1): مدل اندازه‌گیری مؤلفه موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

63
شکل (4-2): مدل اندازه‌گیری مؤلفه موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

64
شکل (4-3): مدل اندازه‌گیری مؤلفه موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

66
شکل (4-4): مدل سنجش تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع بازاریابی رابطه‌مند با مؤلفه و گویه‌های سازنده‌اش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست جداول
صفحه
عنوان
13
جدول(2-1): سازه‌های اصلی بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………….
26
جدول(2-2): عوامل اثرگذار بر مدیریت ارتباط با مشتریان ………………………………………………………………………
35
جدول(2-3): راهکارهای مقابله با موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی ……………………………………..
44
جدول (3-1): ميزان آلفاي به‌دست آمده براي هر يك از شاخص‌هاي تحقيق …………………
50
جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در حوزه ورزش …………………..
50
جدول (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در حوزه ورزش …………………..
51
جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ……………………………………………………………….
51
جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل …………………………………………………………………………….

52
جدول (4-5): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

53
جدول (4-6): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

54
جدول (4-7): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

55
جدول (4-8): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به مدیران … ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

56
جدول (4-9): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

56
جدول (4-10): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

57
جدول (4-11): بررسی تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

58
جدول (4-12): بررسی تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌ در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

59
جدول (4-13): بررسی تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………………………………..

62
جدول(4-14): شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری مؤلفه موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریاب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی رابطه‌مند، مدیریت ارتباط، مدیریت ورزشی، ارتباط با مشتری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی رابطه‌مند، تحلیل عاملی، اولویت‌بندی، رضایت مشتری