پایان نامه ارشد رایگان درمورد بارنامه دریایی، متصدی حمل، اشخاص ثالث، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

از طریق دریا و بوسیله شرکت صادر کننده میباشد. قسمتهای دیگر سفر، ممکن است از طریق دریا بوده ولی بوسیله شرکتهای دیگر انجام شود یا اینکه از دیگر وسایل حمل، مانند کامیون و هواپیما استفاده گردد. در این نوع بارنامه حتماً باید سفر دریایی وجود داشته باشد.
د- بارنامه ترانسشیپمنت17، در این بارنامه، حمل محموله کاملاً از طریق دریا بوده ولی کالا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل خواهد شد. در این باره مبدا و مقصد محموله و نقطه انتقال نیز مشخص
میگردد.
هـ- بارنامه چارتر18، بارنامه ای است که جهت محمولههایی که با کشتی چارتز حمل میشود صادر میگردد و حمل کالا تحت این بارنامه کاملاً تابع قرارداد چارتر میباشد. بر اساس مقررات بند ج ماده 26 مقررات UCP این بارنامه مورد قبول بانکها نمیباشد، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
و- بارنامههای مرکب19، بارنامهای است که برای حمل کالا تحت شرایط حمل مرکب (کشتی، کامیون، قطار و هواپیما) صادر میگردد. به این بارنامه حمل مرکب فیاتا گویند، که گویند یک سند حمل سراسری کارگزاری میباشد. این سند قابل معامله میباشد و توسط اتاق بازرگانی بینالمللی تحت شماره 72/396 مورخ 26/5/1978 میلادی به تصویب رسید و تاکید شده است که شرایط و مندرجات آن مطابق مقررات متحدالشکل اسناد حمل مرکب میباشد، کارگزار بعنوان متصدی حمل مرکب و صادرکننده بارنامه فیاتا، مسئول محموله و اجرای حمل می‌باشد و نه تنها مسئولیت تحویل کالا در مقصد، بلکه مسئولیت کلیه متصدیان حمل و اشخاص ثالثی را که برای اجرای مراحل حمل توسط وی مورد استفاده واقع میشوند، بر عهده دارد. بارنامه حمل مرکب فیاتا که توسط کارگزار صادر میشود، در حمل کالا با کامیون، کشتی، قطار و هواپیما مورد استفاده قرار میگیرد و تنها بارنامه صادره توسط کارگزاران حمل و نقل است که مورد قبول بانکها میباشد. بارنامه حمل مرکب فیاتا در جهت اعتبار و اصالت دادن به اسناد محلی که همواره مورد توجه بازرگانان و بانکها و موسسات حمل و نقل و بیمه میباشد، اقدام به طرح تدوین اسناد متحدالشکل و یکنواخت جهت استفاده بازرگانان نموده است، که این بارنامه از جمله آنهاست. از اسناد متحدالشکل دیگر که توسط فدراسیون مزبور تهیه شده است، میتوان از گواهی رسید فیاتا، گواهی حمل فیاتا و رسید انبار فیاتا نام برد. بارنامه حمل مرکب فیاتا، سندی بهادار و قابل معامله است و با صدور آن، شخص صادر کننده نه تنها خود مسئولیت تحویل کالا به گیرنده را به عهده میگیرد، بلکه مسئولیت هر نوع عملکرد ناصحیح و خلاف حملکننده اصلی و عوارض موثر در حمل را نیز تقبل مینماید.
انجمن فیاتا، با تکیه بر نشریه شماره 298 اتاق بازرگانی بینالمللی با هدف تدوین اصول حرفه شرکتهای فورواردری و تعیین حدود و وظایف و مسئولیتهای آن‌ها، بارنامهای را تدوین نموده که به بارنامه فیاتا مشهور گردید و آن را میتوان یکی از قویترین و معتبرترین نوع بارنامههای دریایی دانست و به همین جهت نیز بنا به درخواست گیرندگان کالا (خریداران) فرستندگان کالا از فورواردها تقاضای صدور بارنامه «اف بی ال» را مینمایند.
از خصوصیات مهم و با ارزش بارنامه فیاتا این است که به موجب آن صادرکننده بارنامه دریایی مسئول حمل محموله و اجرای برنامه حمل بوده و نه تنها مسئولیت تحویل کالا را در مقصد به عهده دارد، بلکه مسئولیت کلیه عاملین حمل و سایر اشخاص ثالثی که برای اجرای مراحل حمل در این امر دخالت دارند نیز به عهده وی میباشد.
از دیگر خصوصیات مهم بارنامه اف بی ال این است که صادرکننده بارنامه دریایی با آنکه نماینده متصدی حمل است و حملکننده عملی و واقعی محسوب نمیگردد، مسئولیت تحویل کالا به گیرنده و همچنین مسئولیت هر نوع عملکرد خلاف و ناصحیح عاملین حمل و امورات مرتبط به حمل (پشتیبانی و …) که منجر به خسارت گردد را بعهده خواهد داشت.
مسئولیت صادرکننده بارنامه فیاتا در مقابل خسارت حداکثر 30 فرانک برای هر کیلوگرم ناخالص میباشد.
ز- راهنامه دریایی20، مدرکی است که غیرقابل استفاده بوده و صرفاً جهت تحویل کالا به فردی که نامش در راه نامه ذکر شده صادر میشود.21
ح- بارنامه دریایی مستقیم22 و بارنامه دریایی غیرمستقیم23: بارنامه دریایی مستقیم بارنامهای است که برای حمل کالایی که بوسیله یک کشتی، مستقیماً از یک بندر به بندری دیگر حمل میشود، صادر میگردد.
بارنامه دریایی غیرمستقیم، در سفرهای چندمرحلهای که بر اساس قرارداد حمل باید کالا از یک محل به محل دیگری حمل شود و لااقل یک قسمت از حمل کالا بوسیله کشتی انجام میپذیرد، صادر میشود. در چنین صورتی بیش از یک حمل کننده در جریان حمل کالا دخالت میکند، لکن اقدام آنها به نمایندگی از طرف متصدی حمل است.
ط- بارنامه کالای دریافت شده برای حمل24 و بارنامه کالای بارگیری شده25: بارنامه دریایی دریافت کالا برای حمل، زمانی صادر میشود که کالا تا زمانی که کشتی به بندر برسد یا برای بارگیری کالا آماده شود، به مالک کشتی یا نماینده او سپرده میشود. چنین بارنامه ای باید حکایت از مقدار یا وزن کالا و وضع ظاهری و شرایط کالا بنماید.26
وقتی که کالا عملا بار کشتی شد، «بارنامه کالای بارگیری شده» صادر میشود، در این صورت به تقاضای فرستنده کالا و با مسترد نمودن «بارنامه کالای دریافت شده برای حمل» ناخدا «بارنامه کالای بارگیری شده» را صادر میکند.

2-4 مندرجات بارنامه دریایی
بارنامه دريايي و مشخصات مربوط به كالا
مباحث مربوط به مشخصات ظاهري كالا و مشخصات كيفي و ماهوي و بررسي و تعيين ابعاد اين دو موضوع به شرح زير تشريح ميگردد.
درج مشخصات مربوط به مقدار و وضعيت ظاهري كالا
متصدي حمل ملزم است بنا به درخواست فرستنده بار در بارنامه دريايي ذكر يا تاكيد نمايد، به دو گروه اصلي تقسيم ميشود:
1- مشخصات مربوط به مقدار كالا
2- مشخصات مربوط به وضعيت ظاهري كالا
اعلام نظر مالك كشتي يا فرمانده آن در خصوص وضعيت ظاهري كالا محدود به بررسي بيروني و متعارف ميباشد و لازم نيست فرمانده، متخصص در امر شناسائي كالا باشد يا فرد متخصص را براي اين كار استخدام نمايد، چرا كه هم «حالت» و هم «چگونگي» هر دو منصوب به «ظاهر» ميباشند، لذا توصيف «حالت و چگونگي» مذكور در قانون دريايي نسبت به ظاهر وضع خارجي كالا بوده و شامل توصيفات كيفي مثل مرغوبيت كالا از جمله جنس خاص و… نميگردد. برابر مقررات لاهه در بارنامه دريايي «حالت و چگونگي ظاهري كالا» بايد ذكر گردد.
اطلاعات مندرج در بارنامه مربوط به كيفيت و ماهيت ذاتي محموله
آنچه متصدي حمل با مسئوليت و اختيارات و حسب تشخصيص خود در بارنامه دريايي درج
مينمايد، قيد مربوط به حالت و چگونگي ظاهري كالاست، چرا كه با معيارهاي متعارف و معقول و بدون داشتن تخصص قابل تشخيص ميباشد، ولي ساير اطلاعات راجع به كالا از قبيل مقدار، اندازه، وزن و علائم شاخصكننده كالا مبناي اظهارات كتبي فرستنده كالا در بارنامه قيد ميگردد27. لذا اطلاعات درج شده توسط فرمانده كشتي در خصوص كيفيت كالا عليه متصدي حمل قابل استناد نخواهد بود و دارنده بارنامه دريايي نميتواند در صورت عدم مطابقت كيفيت كالاي دريافتي با آنچه در بارنامه دريايي درج گرديده است، صرفاً با استناد به بارنامه دريايي ادعاي دريافت خسارت نمايد چرا كه:
1- اصل بر اين است كه كالاهاي تحويل داده شده به دارنده بارنامه عيناً همان كالاي تحويل گرفته شده از طرف متصدي حمل ميباشد، مگر اينكه مدعي خسارت خلاف آن را ثابت نمايد.
2- فرمانده كشتي با توجه به تخصصي بودن موضوع كيفيت كالا، صلاحيت اظهارنظر در خصوص كيفيت را ندارد. در مواقعي نيز كه در بارنامه دريايي راجع به كيفيت عبارت «كيفت كالا نامعلوم است» بكار ميرود، اين عبارت احتمالاً منصرف به كيفيت دروني كالا است، نه وضعيت بيروني و ظاهري كالا و بدين مفهوم است كه كيفيت كالا براساس بازرسي سطحي ظاهراً خوب ميباشد ولي مويد اين مطلب كه ماهيت و كيفيت واقعي كالا بدون عيب ميباشد نخواهد بود و لذا نميتواند به نحو قطعي بارنامه دريايي را مخدوش نمايد.
تاريخ در بارنامه دريايي
تاريخ دريافت كالا در حمل دريايي، تاريخي است كه كالا براي بارگيري تحويل متصدي حمل شده است و تاريخ حمل كالا، تاريخي است كه كالا بر روي عرشه كشتي بارگيري شده باشد و منظور از تاريخ مندرج در بارنامه دريايي، همين تاريخ حمل كالا و بارگيري آن بر روي عرشه كشتي ميباشد.28
با توجه به اهميت خاص بارنامه دريايي در تجارت بينالملل، تاريخ صدور و تنظيم اين سند داراي آثار مهم و تعيين كننده ميباشد. تاريخ مندرج در بارنامه دريايي در موضوعات ذيل داراي اثر مستقيم مي باشد:29
1- قرارداد حمل (در ارتباط بين متصدي حمل، فرستنده كالا و گيرنده آن)
2- قرارداد فروش (ارتباط بين فروشنده كالا و خريدار)
3- قرارداد اعتبار (در ارتباط بين طرفين قرارداد، فروش و بانك گشايش كننده اعتبار)
تاريخ بارنامه عليالخصوص در قرارداد فروش «سيف» به عنوان يك عامل مهم و اساسي محسوب ميگردد و چنانچه در بارنامه دريايي تاريخ نادرستي قيد شود، اين امر ميتواند عدم رعايت شرايط قراردادي محسوب و خريدار براساس آن مستحق رد بارنامه باشد.30
در قراردادهاي «اعتبار اسنادي» نيز به لحاظ محدوديتهاي بانكي يك محدوده تاريخي خاصي براي حمل كالا معين و تاريخي نيز معين ميگردد كه در صورت عدم انجام مفاد قرارداد تا آن زمان، آن تاريخ به عنوان تاريخ انقضاء قرارداد اعتبار محسوب ميگردد. بهمين جهت درج نادرست تاريخ حمل تاثير مستقيمي بر وضعيت طرفين درگيري خواهد داشت.
اثر تاريخ غير واقعي مندرج در بارنامه نسبت به دارنده با حسن و نيت
درج تاريخ غير واقعي نسبت به ذي‌نفع داراي حسن و نيت بي اثر بوده و بارنامه دريايي نسبت به ايشان داراي اعتبار كامل ميباشد. طبق قانون و عرف بينالمللي، متصدي حمل تحت هيچ شرايطي در تاريخ بارنامه دريايي تقلب نمينمايد و به واسطه اهميتي كه درج تاريخ صحيح بارگيري براي (فرستنده و گيرنده كالا) دارد، آنها متصدي حمل را به عنوان داور خود قرار دادهاند و قسمت اخير ماده 61 ق. د. ا (قانون دریایی ایران) نيز ناظر به همين مطلب ميباشد.31
امضاء بارنامه دريايي
طبق ماده 62 ق. د. ا كليه نسخ بارنامه دريايي بايد توسط فرمانده كشتي يا كسي كه از طرف او براي اين امر تعيين شده است، امضاء گردد.
در قانون دريايي ايران و كنوانسيون لاهه، تعريفي از امضاء نشده است، ولي بند 3 ماده 14 كنوانسيون هامبورگ در اين رابطه مقرر ميدارد: «امضاء بارنامه بصورت چاپ گراور، منگنه كردن، مهركردن، نشان يا علامت يا هر وسيله مكانيكي يا الكتريكي كه منافاتي با قوانين كشور صادر كننده بارنامه دريايي نداشته باشد، ميتواند انجام گيرد.» مطابق اين تعريف ضرورت ندارد امضاء بارنامه دريايي با دست صورت گيرد.
نسخ بارنامه دريايي
با توجه به عرف پذيرفته شده در حقوق دريايي و تجارت بينالمللي كه مقررات كنوانسيونهاي بينالمللي دريايي و قوانين داخلي كشورها نيز بر اساس آن تنظيم شده و به لحاظ تعدد اطراف (افراد) دخيل در موضوع فروش، حمل و دريافت كالاي موضوع برنامه دريايي، اين سند، در نسخ متعددي صادر ميشود كه تعدادي از اين نسخ، نسخه اصل يا قابل معامله32 و تعدادي ديگر نيز نسخه كپي يا غير قابل معامله33 ميباشد. نسخ اصلي بارنامه از نظر اعتبار و ارزش و تاريخ و شرايط آنها كاملاً يكسان بوده و چنانچه دارنده يكي از نسخ اصلي كالا را تحويل بگيرد (عمل فيزيكي) يا با ظهرنويسي و انتقال مالكيت كالا از آن استفاده نمايد (عمل حقوقي) ساير نسخ قابل معامله خود به خود از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.34
در فرانسه، به موجب ماده 282 قانون قديم تجارت فرانسه، نسخه‌هاي بارنامه، چهار نسخه بوده است، كه هر چهار نسخه بايد بصورت اصلي صادر ميشد. اين ماده به موجب تصويب نامه مورخ 1966 نسخ و ماده 37 قانوني دريايي جايگزين آن گرديد. به موجب اين ماده بارنامه دريايي در دو نسخه اصلي تنظيم ميگردد: يك نسخه براي فرستنده و يك نسخه براي فرمانده، كه هر دو نسخه بايد به امضاء متصد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بارنامه دریایی، حمل و نقل، متصدی حمل، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بارنامه دریایی، متصدی حمل، حمل و نقل، آزادی قراردادها