پایان نامه ارشد رایگان درمورد اوراق قرضه، انعطاف پذیری، ایالات متحده، ریسک عملیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

هاي صندوق است(همان منبع، 1389).
– صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطههای مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع(آحاد جامعه) به سمت مصرفکنندگان (شرکت های تولیدی و خدماتی و سایر) برعهده دارند ( سعیدی، مقدسیان، 1389، 5).
– صندوق سرمایهگذاری مشترک به طور ساده یک واسطه مالی است که به گروهی از سرمایهگذاران اجازه میدهد که پولهای خود را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایهگذاری نمایند(موسوی، جاری، مریدی پور،1388).
– صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به عنوان یکی از شرکتهای سرمایهگذاری ازجمله واسطههای مالی هستند که با فروش سهام خود به عامه مردم، وجوهی را تحصیل ودر ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاهمدت بازار پول و داراییهای دیگر با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایهگذاری میکنند. این صندوق ها وجوهی را از افراد سرمایهگذار دریافت نموده و آنها را صرف خرید اوراق بهادار مینمایند(همان منبع، 1388،3).
2-5-1- عايدي صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري
کسب درآمد در صندوقهای مشترک سرمایهگذاری از سه طریق امکانپذیر است:
1) درآمدهايي كه از طريق سود نقدي سهامهاي صندوق و بهره اوراق قرضه موجود در صندوق بدست ميآيد. اين درآمدها هر ساله توسط صندوق به سرمايهگذاران بعنوان سود نقدي توزيع ميشود.
2) اگر صندوق اوراق بهاداري را كه قيمت آنها افزايش يافته پيدا كرده است، بفروشد بازده سرمايهاي بدست خواهد آورد. بيشتر صندوقها اين عايدي ها را هم بعنوان سود بين سرمايهگذاران تقسيم ميكنند.
3) اگر ارزش اوراق بهادار موجود در صندوق افزايش پيدا كند اما مديران صندوق آنها را براي شناسايي بازده سرمايهاي نفروشند ارزش سهام صندوق افزايش پيدا خواهد كرد. در اين صورت شما ميتوانيد سهام خود را با سود بيشتر بفروش برسانيد. معمولاً ” صندوق ها اين امكان را به شما خواهند داد كه بجاي دريافت سود هاي خود آنها را مجدداً ” درصندوق سرمايهگذاري كرده و سهام بيشتري دريافت كنيد(خان زاده – تبریز،1389).
2-5-2- مزاياي صندوق سرمايهگذاري مشترك
الف) مديريت حرفه اي
اولين مزيت صندوق سرمايهگذاري مشترك (حداقل در تئوري) مديريت حرفه اي پول شما ميباشد. سرمايه گذاران به اين دليل در صندوق سرمايهگذاري ميكنند كه وقت و تخصص لازم براي سرمايهگذاري بهصورت انفرادي را ندارند. صندوق مشترك سرمايهگذاري راهي ارزان براي سرمايهگذاران كوچك است كه فردي را براي سرمايهگذاري و نظارت بر سرمايهگذاري خودشان استخدام كنند.
ب) تنوعسازي و کاهش ریسک
با سهامدار شدن در صندوق بجاي خريد سهام بصورت انفرادي در بازار، ريسك سرمايهگذاري شما پخش مي شود. فلسفه تنوع سازي اين است كه سرمايهگذاري در مجموعه زيادي از اوراق بهادار باعث ميشود كه زيان هاي ناشي از سرمايهگذاري در چنداوراق بهادار با سود هاي حاصل از سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار حداقل شود. به عبارت ديگر هر چه تعداد سهام و اوراق قرضه شما زياد باشد قدرت آسيب پذيري هر كدام از آنها به سرمايهگذاري شما حداقل ميشود. صندوقهاي بزرگ شامل صدها سهم از سهمهاي مختلف ميباشند و امكان ايجاد چنين تنوعي هرگز براي يك سرمايهگذار كوچك ميسر نميباشد.
ج) صرفهجويي در مقياس
به خاطر اينكه صندوقها مقدار زيادي از سهام و اوراق بهادار را در هر معامله خريد و فروش ميكنند هزينه هاي معاملاتي آنها بسيار پايين تر از مواردي است كه فرد خود اقدام به معامله ميكند.

د) نقدينگي
صندوق اين امكان را به شما ميدهدكه در سريعترين زمان ممكن پول خود را نقد كنيد و براي فروش سهام خود با هيچ مشكلي مواجه نشويد.
ه) آساني و سهولت
خريد و فروش سهام صندوق به آساني صورت ميگيرد. با مبلغ بسيار كمي هم ميتوان در اين صندوقها سرمايهگذاري كرد و بعضاً بانكها هم با تنوع و گستردگي كه دارند امكان خريد و فروش سهام صندوق را در اختيار مشتريان خود قرار ميدهند. بسياري از شركتها هم سيستم خريد اتوماتيك سهام را به راه انداختهاند بدينصورت كه مثلاً هر ماه مبلغ 100 دلار بصورت خود كار در صندوقي خاص سرمايهگذاري ميشود. در مقایسه با سایر سرمایهگذاریها، سرمایهگذاری در صندوق مشترک آسانتر است، غالبا با کمیسیون خرید و فروش کمتر و سریعتر انجام میگیرد. بسیاری از مواقع ممکن است “کمیسیون خرید” وجود نداشته باشد ولی غالبا “حق کمیسیون فروش “کمی وجود دارد.
و) حق انتخاب و انعطاف پذیری بالا
در بدو آغاز فعالیت، این شرکتها عموماً در سهام سایر شرکتها سرمایهگذاری میکردند ولی تدریجاً و خصوصا در دهه1980 به اوراق بدهی نیز روی آوردند که شامل اوراق قرضه دولتی، استانها و شرکتها (کوتاه مدت و بلند مدت) است. در حال حاضر شرکتهای سرمایهگذاری انواع مختلف پورتفولیوها با اهداف متنوعی را به عموم عرضه میکنند. وجود تعداد زیاد و انواع مختلف صندوقها با دامنه وسیعی از اهداف سرمایهگذاری – از محافظهکارانه تا متهورانه – حق انتخاب و انعطافپذیری بالایی در سرمایهگذاری به سرمایهگذاران می دهند(همان منبع،1389).
2-5-3- معايب صندوق مشترك سرمايهگذاري
الف) مديريت حرفه اي
توجه داشته باشيد كه در زمان ذكر مزاياي صندوق، عامل مديريت حرفه اي را با قيد حداقل در تئوري آورديم. عدهاي از سرمايهگذاران در اين مورد كه مديران صندوقها بهتر از ما اوراق بهادار مناسب را تشخيص ميدهند تشكيك ميكنند. مديران لغزش ناپذير نميباشند و در صورتي هم كه صندوق زيان ميكند حقوق خود را دريافت ميكنند(و يا بگونه اي ديگر ميتوانند مزاياي لازم را كسب كرده باشند).
ب) هزينهها
صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري تنها به اين علت بوجود نيامدهاند كه زندگي شما را آسانتر كنند. هر صندوقي به دنبال كسب سود براي موسسان آن نيز ميباشد. صنعت صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري در مخفي كردن هزينهها در لابلاي عبارات پيچيده استادي تمام دارند.
ج) رقيق سازي
بعلت تنوعسازي زيادي كه صورت گرفته است بازدههاي عالي شركتهاي مختلف صندوق در ميان انبوه شركتها گم ميشود و اثر كمي بر عايدي كل صندوق دارد. رقيقسازي ممكن است حاصل فرايند بزرگ شدن صندوقهاي موفق نيز باشد. به اين صورت كه مديريت با پولهاي زياد و جديد سرازير شده به صندوق مواجه ميشود ولي نميتواند زمينههاي سرمايهگذاريهاي موفق قبلي را پيدا كند و همان بازدهي را از پولهاي جديد بدست آورد (همان منبع،1389 ).
د) نامناسب برای سرمایهگذاری کوتاه مدت: بدلیل کارمزد قابل توجه معاملات اوراق، چنین سرمایهگذاری برای کوتاهمدت چندان مناسب نیست و سود رضایت بخشی را برای سرمایهگذار نخواهد داشت.
ه) عدم امکان دسترسی سریع به پول: از آن جایی که طبیعت چنین سرمایهگذاریهایی، بلند مدت است، امکان نقدینگی سریع آن فراهم نیست و باز پرداخت وجه اوراق فروخته شده تا هفت روز میتواند به تعویق افتد.
و) ریسکپذیری: هرچند در مقایسه با بسیاری از سرمایهگذاریهای دیگر از ریسکپذیری کمتری برخوردار است و لیکن ریسک های زیر برای چنین اوراقی متصور است:
1)ریسک بازار: که به واسطه نوسانات قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی و سود حاصل از آن به وجود میآید، و هیچ تضمین و بیمه ای برای آن وجود ندارد.
2)ریسک عملیاتی: به واسطه عدم اطمینان از عملکرد مدیریت صندوق و ارکان آن به وجود می آید(موسوی، جاری، مریدی پور، 1388، 16- 15).
2-6- انواع صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري
اگر شما سرمايهگذاري از هر نوع سرمايهگذاران باشيد حتماً صندوق مشترك خاصي وجود دارد كه به نيازهاي شما پاسخ بدهد. برطبق آخرين آمار حدود 10 هزار صندوق سرمايهگذاري مشترك فقط درآمريكاي شمالي وجود دارد. اين بدان معني است كه تعداد صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري از تعداد سهامها ( شركتهاي پذيرفته شده در بورس) بيشتر است.
اين نكته را نيز بايد در نظر داشته باشيد كه هر صندوق مشترك سرمايهگذاري داراي ريسك و بازده مخصوص به خود ميباشد. در حالت كلي بازدهي بالقوه بالا، همراه با ريسك بالقوه بالا ميباشد و بالعكس. اگرچه بعضي از صندوقها از ديگر صندوقها كمريسكتر هستند اما به هر حال هيچ صندوقي بدون ريسك نميباشد. با هيچ تنوعسازي نميتوان كلاً ريسك را حذف كرد. اين قانون كل سرمايهگذاريها است. هرصندوق اهداف خاصي را دنبال ميكند كه اين اهداف نوع داراييها، منطقههاي سرمايهگذاري و استراتژي سرمايهگذاري را مشخص ميكنند.
– در يك طبقهبندي اساسي سه نوع صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري وجود دارد:
1) صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري در سهام شركتها
2) صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري در اوراق با درآمد ثابت45
3) صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري در بازار پول46
هر طبقهبندي ديگري در صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري به نوعي در طبقهبنديهاي بالا جاي خواهد گرفت. بعنوان مثال آن دسته از صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري در سهام شركتها كه در شركتهاي در حال رشد سريع سرمايهگذاري ميكنند به صندوقهاي در حال رشد معروف شدهاند و همان صندوقها اگر در سهام شركتهاي يك منطقه خاص سرمايهگذاري بكنند به نام صندوقهاي مشترك منطقه اي خوانده ميشوند.
در بررسي انواع صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري از كمريسكترين آنها شروع و به مرور پرريسكترين آنها خواهيم رسيد.
1- صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري در بازار پول
بازار پول شامل ابزار كوتاهمدت بدهي نظير اوراق خزانه ميباشد. اينجا براي پارك كردن پول شما مكان امني است. اگر چه ممكن است بازدهي بالايي بدست نياوريد اما هيچ نگراني از بابت از دست دادن اصل پول خود نيز نخواهيد داشت.
2- صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت
نامگذاري اين صندوقها به صندوقهاي درآمدي نامگذاري با مسمايي است. هدف اين صندوقها ايجاد درآمد پيوسته و ثابت براي سرمايهگذارانشان ميباشد و عمده سرمايهگذاران اين صندوقها سرمايهگذاران محافظهكار و افراد بازنشسته ميباشند. اگرچه اين صندوقها بازدهي بالاتر از گواهي سپرده و سرمايهگذاري در صندوقهاي بازار پول دارند اما بدون ريسك هم نميباشند. علت ريسكدار بودن آنها اين است كه انواع مختلفي از اوراق قرضه وجود دارد كه داراي درجات ريسك مختلفي میباشند و ريسك آنها به صندوق سرمايهگذاري هم سرايت ميكند. از دلايل ريسك دار بودن اوراق قرضه نوسانات نرخ بهره است كه ارزش آنها را تحت تأثير قرار میدهد.
3- صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري متوازن47
هدف اين صندوقها بوجود آوردن تركيبي از اوراق بهادار بدون ريسك، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شركتها ميباشد. بعنوان نمونه يك صندوق مشترك سرمايهگذاري ميتواند تركيبي از 60درصد سرمايهگذاري در سهام و 40 درصد سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد. ممكن است مدير شركت در انتخاب استراتژيهاي سرمايهگذاري به درصد هاي حداقل و حداكثري محدود شده باشد ولي دامنه عمل محدودي را در اختيار وي بگذارند تا در شرايط مختلف اقتصادي تغييرات لازم را در درصدهاي سرمايهگذاري انجام بدهد.

4- صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري در سهام شركتها
صندوقهاي مشتركي كه در سهام شركتها سرمايهگذاري ميكنند دامنه وسيعي از صندوقها را شامل مي شوند. معمولاً هدف عمده اين صندوقهاي سرمايهگذاري بلند مدت براي كسب بازده سرمايهاي و درآمدهاي نقدي اندك میباشد.
5- صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري بين المللي / جهاني48
صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري بين المللي تنها در خارج از كشور مربوطه و صندوقهاي مشترك جهاني در خارج و داخل كشور سرمايهگذاري ميكنند. اينكه اين صندوقها امنتر يا پرريسكتر از ساير صندوقها هستند مطلب قابل بحثي میباشد. از يك طرف به اين علت كه شامل ريسك سياسي نيز ميشوند پر ريسكترند ولي از طرف ديگر به علت ايجاد مزيت تنوعسازي گسترده كم ريسكتر و ايمنتر ميباشند و اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه با مرور زمان اقتصادهاي كشورهاي مختلف همبستگي بيشتري باهم پيدا ميكنند. البته صندوق های بین المللی چند نوع هستند که عبارتند از:
1- صندوقهای جهانی: این صندوقها هم در سهام شرکتهای آمریکایی و هم در سهام بینالمللی سرمایه گذاری مینمایند.
2- صندوقهای خارجی49 : این صندوقها به طور عمده متشکل از سهام شرکتهای خارج از ایالات متحده هستند .
3- صندوقهای کشور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اوراق قرضه، شرکتهای بیمه، بیمه عمر، بازنشستگی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نقدشوندگی، استقراض