پایان نامه ارشد رایگان درمورد انضباط كاركنان، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

اختلالات خوردن در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور يزد بود.
مواد و روش كار: پژوهش حاضر ازنوع طرح همبستگي بود. جامعه پژوهش را كليه دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور يزد كه در نيم سال تحصيلي 89-1388 مشغول به تحصيل بودند، تشكيل مي دادند. از بين اين جامعه نمونه اي 220 نفري به شيوه تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه هاي كنترل افكار (TCQ) و پرسشنامه نگرش هاي غيرطبيعي به خوردن EAT-26 را تكميل كردند. داده هاي پژوهش با استفاده ازنرم افزار آماري SPSS-16 و هم چنين شاخص هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام تحليل شدند.
يافته ها: نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد مابين عامل كلي پرسشنامه هاي كنترل افكار و تمامي راهبردهاي كنترل فكر (خود تنبيهي، نگراني، باز ارزيابي و پرت كردن حواس) به جز كنترل اجتماعي، با اختلال خوردن رابطه مثبت و معني دار وجود دارد (001/0p). هم چنين نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد از بين راهبردهاي كنترل فكر، تنبيه و نگراني، قوي ترين پيش بين هاي اختلالات خوردن هستند كه مجموعا 16 درصد از واريانس اختلالات خوردن را تبيين نمودند.
نتيجه گيري: يافته ها براساس بنيادهاي نظري مدل عملكرد اجرايي خود تنظيمي تبيين شد و يافته هاي باليني مورد بحث قرار گرفت.
کليدواژگان: اختلال خوردن، راهبردهاي كنترل فكر، دانشجويان

32- بررسي ديدگاه امام علي (ع) پيرامون وظايف مديران (صیادی و زند وکیلی،1390)
در اين مقاله سعي بر آن است كه نشان داده شود در ولايت و حكومت علي (ع) به پنج وظيفه يا كاركرد مديريت (برنامه ريزي، سازمان دهي، رهبري يا فرماندهي، هماهنگي و هدايت، كنترل و نظارت) توجه مي شده است. لذا، ضمن طرح مواردي كه در اين وظايف يا كاركرد ها آمده، نمونه هايي از خطبه ها، نامه ها، و حكمت هاي امام علي (ع) و ديگر منابع مربوط انتخاب و مطرح شده است.
در برنامه ريزي، به مواردي چون هدف، آينده نگري، مديريت زمان، تداوم، استمرار برنامه ها، و انعطاف پذيري پرداخته شده است. سازمان دهي با تقسيم كار شروع شده و موضوع هايي همانند اطاعت و فرمان برداري، تفويض اختيار، تخصص و حيطه نظارت را دربر مي گيرد.

فصل دوم : ادبیات پژوهش

در رهبري، به ويژگي هايي از قبيل تقوا، علم و آگاهي، بردباري، انتقاد پذيري، عفو و بخشش، خود سازي، تواضع و فروتني اشاره مي شود.
هماهنگي و هدايت، كه چهارمين وظيفه است، به منافع وحدت و مضار تفرقه مربوط مي شود و در آن مواردي مثل هدايت، انگيزش، تشويق، تنبيه، و روحيه مطرح مي شود.
پنجمين وظيفه يا كاركرد به كنترل و نظارت اختصاص دارد كه پس از توضيحاتي درمورد ضرورت كنترل و نظارت دقيق و موثر و انجام اقدامات لازم، انواع تقسيم بندي هايي كه در مديريت (به ويژه مديريت اسلامي) از آن به عمل آمده، بررسي مي شود.
ضمناً نتايج تحليل محتوايي يافته ها در پايان هر بخش به صورت جدول و نمودار نشان داده شده است.
کليدواژگان: برنامه ريزي؛ سازمان دهي؛ رهبري يا فرماندهي؛ هماهنگي و هدايت؛ كنترل و نظارت

33- بررسي مقايسه اي اهداف و اصول تربيتي در پراگماتيسم و اسلام(سلیمان نژاد و همکاران ،1389)
اين پژوهش با هدف بررسي مقايسه اي اهداف و اصول تربيتي در پراگماتيسم و اسلام انجام شده و از نوع تحليلي-توصيفي است. يافته هاي پژوهش به نتايج ذيل منجر شد: اصول تعليم و تربيت در پراگماتيسم عبارتند از: رغبت، انضباط، تفكر، كودك محوري، تداوم، كنترل اجتماعي، آزادي، هدف و سازمان مواد درسي. اصول تعليم و تربيت در اسلام عبارتند از: خداشناسي، لطف، احسان و مهرباني، تقدم تزكيه بر تعليم، تعقل و تفكر، توجه به استعدادهاي فطري، سالم سازي شرايط محيطي، مسئوليت، كرامت و آراستگي.روشهاي مناسب آموزش در پراگماتيسم عبارتند از: حل مسئله، آزمايشي، آموزش از طريق بازي. روشهاي تدريس موجود در نظام تربيتي اسلام عبارتند از: بحث و مناظره، عقلاني، مشاهده و مطالعه طبيعت و تفكر، پاداش و تنبيه، تمرين و تكرار و عادت دادن، تحقيق و جستجو و بازي هاي آموزشي.اهداف تعليم و تربيت در پراگماتيسم عبارتند از: آموختن اين نكته كه فرد چگونه انديشيدن و سازگاري را بياموزد. اساسي ترين هدف تعليم و تربيت در مكتب تربيتي اسلام، پرستش و عبادت خداوند يگانه است. يكي از مباحث نو در محافل علمي و غير علمي در ايران امروز، بحث درباره بومي سازي علوم به ويژه علوم انساني در جامعه ديني و اسلامي است. بديهي است يكي از مسائل پيرامون بومي سازي علوم، ارائه فهم و معناي درست از اصطلاح «بومي ساختن» در عبارت مذكور است. مقاله حاضر ضمن ارائه برداشت و فهم مشخص از بومي سازي علوم، به مباني هستي شناختي و انسان شناختي فرايند بومي شدن علوم انساني مي پردازد. تلاش شده تا ضمن تفكيك و تمايز ميان انواع هستي شناسي و انسان
فصل دوم : ادبیات پژوهش

شناسي، جايگاه و نقش هستي شناسي و انسان شناسي ديني در بومي شدن علوم انساني، تحليل و تبيين شود. در اين رابطه، استدلال خواهد شد كه بومي شدن علوم به معناي تطهير علوم انساني از تاثير يا تماس با ملل ديگر ازجمله جهان غرب نيست؛ زيرا همواره رشد علم در فضاي فكري اي رخ داده است و طبعاً رخ خواهد داد كه از امتياز و ويژگي تعامل و تماس با ساير فرهنگها برخوردار بوده است. افزون بر اين نكته، سيره بزرگان دين اسلام همواره شاهد برقراري تماس فكري با بيگانگان فكري و جغرافيايي بوده است.
کليدواژگان: اهداف تربيتي، اصول تربيتي، پراگماتيسم، اسلام

34- قياس، بنيادهاي مفهومي و زمينه هاي تاريخي(فراهتی،1389)
در اين مقاله پس از نقد و تحليل تعاريف اصطلاحي قياس، تعريف برگزيده نويسنده ارائه شده و سپس با تفصيل به تحليل اركان چهارگانه قياس، يعني اصل، فرع، حكم اصل و علت و بيان شرايط آنها پرداخته شده است. بيشتر حجم مقاله به بررسي راههاي كشف علت و ملاك حكم، اختصاص دارد. در اين بخش با تحليل عناوين « نص، دلالت اقتضا، ايما و تنبيه، مفهوم، اجماع، سبر و تقسيم، مناسبت، شبه، طرد، دَوَران، وحدت طريق و تنقيح مناط» به بررسي امكان يا عدم امكان تعدي از حكم اصل به فرع در هريك از عناوين مذكور پرداخته شده است.
کليدواژگان: قياس، اصل، فرع، حكم اصل، علت، نص، اجماع

35- تنبيه از ديدگاه روان شناسي و اسلام(ابوالقاسمی و داودی،1389)
ازديربازمناقشه بر ميزان اثربخشي تنبيه ميان ديدگاه هاي مختلف روان شناختي، علوم تربيتي و اسلام وجود داشته است . تنبيه به معناي آگاهانيدن، بيداركردن، واقف گردانيدن به چيزي و آگاه و هوشياركردن آمده است. معمولاً روان شناسان تنبيه بدني را جايز نمي دانند و براي آن عوارض نامطلوبي همچون ترس، عدم يادگيري رفتاردرست، توجيه صدمه زدن به ديگران، پرخاشگري نسبت به عامل تنبيه كننده، جانشين شدن يك پاسخ نامطلوب به جاي پاسخ نامطلوب ديگر و الگو برداري از آن توسط ديگران برمي شمارند .
تنبيه كودك بايد به اندازه جرم و گناه او باشد، نه بيشتر از آن . اگركودك عقوبت رفتار اشتباه يا خلاف را نمي داند و ياپيش از تنبيه، متنبه شد نبايد او را تنبيه كرد. نبايد به خاطر تشفي خاطر و تخليه هيجاني كودك را تنبيه كرد . بهتر است ازروش هاي جانشين تنبيه همچون اشباع، افزايش سن رشد، گذشت زمان، تقويت رفتار ناهمسازو ناديده گرفتن استفاده كرد.
کليدواژگان: تنبيه، رفتار ناهمساز، اشباع، محرك آزارنده، تربيت و تاديب

فصل دوم : ادبیات پژوهش

36- پيش بيني سبك هاي هويت بر اساس حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه(گودرزی و شاملی ،1389)
هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه مطابق با الگوي گري (1987) در مورد دو نظام فعال ساز و بازدارنده رفتاري و انواع سبك هاي هويت در دانشجويان بود.
روش: روش پ‍‍ژوهش از نوع همبستگي و روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي بود كه 188 نفر (82 دختر و 106 پسر) دانشجوي دوره كارشناسي از سه دانشكده دانشگاه آزاد شهرستان كازرون به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش پرسشنامه حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه تروبيا، آويلا، مولتو و كاسراس (2001) و مقياس سبك هاي هويت وايت، وامپلر و وين (1998) بود. روابط بين متغيرها به ترتيب با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي به شيوه سلسله مراتبي تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه مي تواند 13 درصد واريانس سبك هويت اطلاعاتي و 11 درصد واريانس سبك هويت هنجاري را تبيين كند. اين در حالي بود كه تنها، حساسيت نسبت به تنبيه قادر به پيش بيني سبك هويت سردرگم-اجتنابي آن هم به ميزان 14 درصد بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش و پژوهش هاي گذشته استفاده از حساسيت نسبت به پاداش براي شكل دهي هويت، مناسب ترين روش به نظر مي رسد. همچنين، استفاده از حساسيت نسبت به تنبيه براي شكل دهي هويت علاوه بر اثرات مثبت مي تواند به اثرات منفي و ايجاد سبك هويتي سردرگم- اجتنابي منجر شود.
کليدواژگان: پاداش، تنبيه، حساسيت، سبك هاي هويت

37-  انضباط تعالي بخش كاركنان:رويكردي اسلامي به مفهوم انضباط در سازمان(لطیفی ،1389)
دريافت مفهومي دقيق و نزديك به آموزه هاي اسلامي از انضباط كاركنان بر اساس مباني معرفت شناسي و هستي شناسي و كشف ابعاد و اصول حاكم بر نظام انضباطي اسلامي، مسئله اي است كه در اين پژوهش بدان پرداخته شده است. در اين مقاله با رويكردي كيفي و با استفاده از روش گونه شناسي و روش تدبر در آيات قرآن كريم، ضمن احصاء گونه هاي نظري موجود انضباط كاركنان، گونه اي نو و مبتني بر ديدگاه اسلامي با عنوان انضباط تعالي بخش كاركنان، از دل 2150 آيه و 4150 مضمون مرتبط با آن ها، مفهوم پردازي شده است. انضباط تعالي بخش كاركنان، در عرض رويكرد سنتي، تدريجي و مثبت به انضباط كاركنان، منبعث از مباني معرفت شناسي و
فصل دوم : ادبیات پژوهش

هستي شناسي اسلامي و ساخت يافته بر اساس 95 اصل در ابعاد رهبري، ايمان و اخلاق، افراد، تربيت، قانون و مقررات، نظام تشويق و تنبيه، فرهنگ و جامعه است. انضباط تعالي بخش كاركنان بر مقولاتي همچون فطري بودن تمايل انسان به نظم و انضباط، وجود نظم و غايت مداري در عالم هستي و همنوايي نظام هاي قانون گذاري (تشريع) با قانون خلقت و فطرت تاكيد داشته و رهبري و مديريت الهي را ضامن ايجاد انضباط در فضايي مبتني بر آموزش و تربيت، محبت و برادري در روابط بين افراد، سازمان ها و جامعه مي داند. در نگاه اسلامي دنيا فقط محل حسابرسي و تشويق و تنبيه افكار، گفتار و اعمال افراد نيست و همه آن ها به دقت در نظام حسابرسي و معاقبه الهي در جهان آخرت بررسي خواهند شد.
کليدواژگان: انضباط كاركنان، مفهوم سازي، انضباط تعالي بخش كاركنان، انضباط تدريجي، انضباط مثبت، مديريت اسلامي، نظريه پردازي

38- نقش تعاملات پليس راهنمايي و رانندگي در رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي توسط رانندگان(الیاسی و تقوی،1388)
زمينه و هدف: اين تحقيق به نقش تعاملات اجتماعي پليس راهنمايي و رانندگي (راهور) در رعايت قوانين و مقررات راهنمايي از سوي رانندگان در راستاي برنامه هاي كلان جامعه محوري پليس و بهره گيري از تعامل مردم در رعايت قوانين راهور صورت گرفته است. اين تحقيق كه از نظريات جامعه شناسي و روان شناسي استفاده كرده است، بر اين اصل استوار است كه به ميزان افزايش تعامل پليس با رانندگان، آنها نيز ارتباطات خود را با پليس افزايش داده و به قوانين راهور احترام مي گذارند.
مواد و روش ها: نوع پژوهش كاربردي و روش آن پيمايشي است. فرضيات تحقيق نيز در پرتو مباني نظري و تجربي تدوين و فرموله شده و مشتمل بر 5 فرضيه (تعاملات اجتماعي، برقراري ارتباط با مردم، ابزار خشونت، توجه به خواسته مردم، و استفاده از نظام تشويق و تنبيه) است. جامعه آماري تحقيق در دو بخش كاركنان راهور ناجا در محدوده شهرك آزمايش و رانندگان 5 منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تهران بزرگ را تشكيل مي دهند. حجم نمونه آماري 250 نفر با استفاده از نمونه گيري تصادفي خوشه اي براي كاركنان راهور و نمونه گيري تصادفي ساده براي رانندگان انجام گرفته است.
يافته ها: مبني بر اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحول گرا، منابع معرفت، شهر اصفهان، رفتار انسان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انضباط كاركنان، روش تحقیق، نام تجاری، شرکت سهامی