پایان نامه ارشد رایگان درمورد انحراف معیار، صنایع غذایی، کارشناسی ارشد، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

جداول مربوط به ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه پرداخته می شود شناخت ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه، از اين جهت مفيد است كه به كمك آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی و ويژگي‌هاي عمومي آن برای سایر محققان مشخص می‌شود. به علاوه ، اين شناخت باعث مي‌شود در تعميم نتايج به جوامع ديگر ، یا در طراحی سوالات پژوهش های آتی برای جوامع دیگر از این اطلاعات استفاده شود. سوالات مربوط به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی عبارت بود از:
جنسیت؛
سن؛
ميزان تحصيلات؛
سابقه ی کار؛
سابقه ي مدیریت؛
تعداد پرسنل؛
نوع فعالیت شرکت
گواهینامه های در اختیار.

4-2-1- جنسیت
مطابق جدول توزیع جنسیت پاسخدهندگان آمده است. همانطوری که ملاحظه می گردد نحوه پراکندگی جمعیتی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت به شرح زیر میباشد. حدود 3/95 درصد از بین پاسخ دهندگان مرد و 7/4 درصد از پاسخ دهندگان را زنان شامل می شوند.

جدول 4-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
جنسيت
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
مرد
202
3/95
3/95
زن
10
7/4
7/4
جمع کل
212
100
100

4-2-2- وضعیت سن
مطابق جدول توزیع سن پاسخدهندگان آمده است. همانطوری که ملاحظه می گردد نحوه پراکندگی جمعیتی پاسخ دهندگان از نظر سن به شرح زیر میباشد. از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سن 6/6 درصد از پاسخ دهندگان كمتر از 40 سال، 1/23 درصد از پاسخ دهندگان بين 40 تا 45 سال، 3/19 درصد از پاسخ دهندگان بين 46 تا 50 سال، 6/40 درصد بين 51 تا 55 سال و در نهايت 4/10 درصد از پاسخ دهندگان بالاتر از 55 سال بودند.

جدول 4-2- وضعیت سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه
مدت زمان سابقه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
کمتر از 40 سال
14
6/6
6/6
بین 40 تا 45 سال
49
1/23
1/23
بین 46 تا 50 سال
41
3/19
3/19
بین 51 تا 55 سال
86
6/40
6/40
بالای 55 سال
22
4/10
4/10
جمع کل
212
100
100

4-2-3 – ميزان تحصیلات
مطابق جدول توزیع میزان تحصیلات پاسخدهندگان آمده است. همانطوری که مشاهده می گردد سطح تحصیلات پاسخدهندگان به شرح زیر است. از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ تحصيلات 6/6 درصد از پاسخ دهندگان ديپلم، 3/12 درصد از پاسخ دهندگان فوق دیپلم، 7/54 درصد کارشناسی، 1/23 درصد کارشناسی ارشد و در نهایت 3/3 درصد دارای مدرک دکترا بودند.

جدول4-3- تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه
مدرک تحصیلی
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
دیپلم
14
6/6
6/6
فوق ديپلم
26
3/12
3/12
کارشناسی
116
7/54
7/54
کارشناسی ارشد
49
1/23
1/23
دکترا
7
3/3
3/3
جمع کل
212
100
100

4-2-4- سابقه ی کار
مطابق جدول نحوه پراکندگی جمعیتی پاسخدهندگان از نظر میزان درآمد آمده است همانطوری که مشاهده می گردد میزان سابقه ی کار به شرح زیر است. از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سابقه ی کار 2/5 درصد از پاسخ دهندگان کمتر از 7 سال، 3/19 درصد از پاسخ دهندگان بين 7 تا 14، 1/23 درصد پاسخ دهندگان بین 15 تا 21 سال، 41 درصد بین 22 تا 28 سال و در نهایت 3/11 درصد بالاتر از 28 سال سابقه ی کار داشتند.

جدول 4-4- میزان سابقه ی کار پاسخ دهندگان به پرسشنامه
سابقه ی کار
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
کمتر از 7 سال
11
2/5
2/5
بین 7 تا 14 سال
41
3/19
3/19
بین 15 تا 21 سال
49
1/23
1/23
بین 22 تا 28 سال
87
41
41
بالای 28 سال
24
3/11
3/11
جمع کل
212
100
100
4-2-5- سابقه ی مدیریت
مطابق جدول نحوه پراکندگی جمعیتی پاسخدهندگان از نظر سابقه ی مدیریت آمده است همانطوری که مشاهده می گردد سابقه ی مدیریت پاسخ دهندگان به شرح زیر است. از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سابقه ی مدیریت 3/3 درصد از پاسخ دهندگان کمتر از 4 سال، 2/54 درصد از پاسخ دهندگان بین 4 تا 8 سال،8/28 درصد از پاسخ دهندگان بین 9 تا 12 سال، 5/8 درصد از پاسخ دهندگان بین 13 تا 16 سال و در نهایت 2/5 درصد از پاسخ دهندگان بالای 16 سال سابقه ی مدیریت دارند.

جدول 4-5- سابقه ی مدیریت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
سابقه ی مدیریت
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
کمتر از 4 سال
7
3/3
3/3
بین 4 تا 8 سال
115
2/54
2/54
بین 9 تا 12 سال
61
8/28
8/28
بین 13 تا 16 سال
18
5/8
5/8
بالای 16 سال
11
2/5
2/5
جمع کل
212
100
100

4-2-6- تعداد پرسنل
مطابق جدول نحوه پراکندگی جمعیتی پاسخدهندگان از نظر تعداد پرسنل آمده است همانطوری که مشاهده می گردد تعداد پرسنل شرکت های پاسخ دهندگان به شرح زیر است. از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ تعداد پرسنل 8/20 درصد کمتر از 80 نفر، 7/29 درصد بین 80 تا 160 نفر، 8/36 درصد از پاسخ دهندگان بین 161 تا 240 نفر، 4/9 درصد از پاسخ دهندگان بین 241 تا 320 نفر و در نهایت 3/3 درصد از شرکت ها بالاتر از 320 نفر نیروی انسانی در اختیار داشتند.

جدول 4-6- تعداد پرسنل مربوط به شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه
تعداد پرسنل
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
کمتر از 80 نفر
44
8/20
8/20
بین 80 تا 160 نفر
63
7/29
7/29
بین 161 تا 240 نفر
78
8/36
8/36
بین 241 تا 320 نفر
20
4/9
4/9
بالای 320 نفر
7
3/3
3/3
جمع کل
212
100
100
4-2-7- نوع فعالیت
مطابق جدول نحوه پراکندگی جمعیتی پاسخدهندگان از نظر نوع فعالیت آمده است. همانطوری که مشاهده می گردد نوع فعالیت شرکت های پاسخ دهندگان به شرح زیر است. از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ نوع فعالیت شرکت 8/2 درصد صنایع پلاستیک سازی، 2/4 درصد فولاد، 2/21 درصد قطعه سازی، 8/35 درصد صنایع غذایی، 6/14 آرایشی بهداشتی، 1/6 درصد صنایع دارویی، 6/6 درصد نساجی و 5/8 درصد در سایر صنایع فعالیت می کنند.

جدول 4-7- نوع فعالیت های شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه
نوع فعالیت
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
پلاستیک سازی
6
8/2
8/2
فولاد
9
2/4
2/4
قطعه سازی
45
2/21
2/21
صنایع غذایی
76
8/35
8/35
آرایشی بهداشتی
31
6/14
6/14
صنایع دارویی
13
1/6
1/6
نساجی
14
6/6
6/6
غیره
18
5/8
5/8
جمع کل
212
100
100

7-2-8- گواهینامه های در اختیار
مطابق جدول نحوه پراکندگی گواهینامه های در اختیار شرکت ها آمده است. همانطوری که مشاهده می گردد پراکندگی گواهینامه های در اختیار شرکت ها به شرح زیر است.

جدول 4-8- گواهینامه های در اختیار شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه
گواهینامه های در اختیار
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
ایزو 9001
146
9/68
9/68
ایزو 9001 و 14000
29
7/5
7/5
ایزو 9001 ، 14000 و 18000
13
7/13
7/13
EFQM
12
1/6
1/6
ایزو 9001 ، 14000 و 18000 و EFQM
6
8/2
8/2
ایزو 9001 ، 14000 و 18000 و تولید کننده نمونه
6
8/2
8/2
جمع کل
212
100
100
4-3- توصیف آماری متغیرهای تحقیق
در این بخش از فصل چهارم توصیف آماری متغیرهای مدل تحقیق ارائه می گردد:

4-3-1- گروه های کوچک حل مسئله
مطابق جدول (4-8) میانگین امتیاز متغیر گروه های کوچک حل مسئله از نظر پاسخ دهندگان 8231/2، انحراف معیار 79146/0 و واریانس برابر 626/0 می‌باشد. میانگین به دست آمده اندکی پايين تر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر گروه های کوچک حل مسئله از نظر پاسخ دهندگان معادل 00/1 و بیشترین امتیاز معادل 5 می‌باشد.

جدول 4-9- توصیف آماری متغیر گروه های کوچک حل مسئله
متغیر
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
گروه های کوچک حل مسئله
212
00/1
00/5
8231/2
79146/0
626/0

4-3-2- پیشنهادات کارکنان
مطابق جدول (4-9) میانگین امتیاز متغیر پیشنهادات کارکنان از نظر پاسخ دهندگان 0009/3، انحراف معیار 78384/0 و واریانس برابر 614/0 می‌باشد. میانگین به دست آمده اندکی بالاتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر پیشنهادات کارکنان از نظر پاسخ دهندگان معادل 00/1 و بیشترین امتیاز معادل 5 می‌باشد.

جدول 4-10- توصیف آماری متغیر پیشنهادات کارکنان
متغیر
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
پیشنهادات کارکنان
212
00/1
00/5
0009/3
78384/0
614/0

4-3-3- آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان
مطابق جدول (4-10) میانگین امتیاز متغیر آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان از نظر پاسخ دهندگان 9604/2، انحراف معیار 93785/0 و واریانس برابر 880/0 می‌باشد. میانگین به دست آمده اندکی پایین تر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 5 می‌باشد.

جدول 4-11- توصیف آماری متغیر آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان
متغیر
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان
212
00/1
00/5
9604/2
93785/0
880/0

4-3-4- مدیریت فرآیند
مطابق جدول و نمودار شماره ی (4-11) میانگین امتیاز متغیر مدیریت فرآیند از نظر پاسخ دهندگان 0777/3، انحراف معیار 69199/0 و واریانس برابر 479/0 می‌باشد. میانگین به دست آمده اندکی بالاتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر مدیریت فرآیند از نظر پاسخ دهندگان معادل 40/1 و بیشترین امتیاز معادل 80/4 می‌باشد.

جدول 4-12- توصیف آماری متغیر مدیریت فرآیند
متغیر
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
مدیریت فرآیند
212
40/1
80/4
0777/3
69199/0
479/0

4-3-5- اطلاعات کیفیت
مطابق جدول و نمودار شماره ی (4-12) میانگین امتیاز متغیر اطلاعات کیفیت از نظر پاسخ دهندگان 5943/3، انحراف معیار 69033/0 و واریانس برابر 477/0 می‌باشد. میانگین به دست آمده اندکی بالاتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر اطلاعات کیفیت از نظر پاسخ دهندگان معادل 20/1 و بیشترین امتیاز معادل 00/5 می‌باشد.

جدول 4-13- توصیف آماری متغیر اطلاعات کیفیت
متغیر
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
اطلاعات کیفیت
212
20/1
00/5
5943/3
69033/0
477/0

4-3-6- عملکرد کیفیت
مطابق جدول و نمودار شماره ی (4-13) میانگین امتیاز متغیر عملکرد کیفیت از نظر پاسخ دهندگان 1038/4، انحراف معیار 70479/0 و واریانس برابر 497/0 می‌باشد. میانگین به دست آمده اندکی بالاتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عملکرد کیفیت از نظر پاسخ دهندگان معادل 13/1 و بیشترین امتیاز معادل 00/5 می‌باشد.

جدول 4-14- توصیف آماری متغیر عملکرد کیفیت
متغیر
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عملکرد کیفیت
212
13/1
00/5
1038/4
70479/0
497/0

4-3-7- عملکرد نوآوری
مطابق جدول و نمودار شماره ی (4-14) میانگین امتیاز متغیر عملکرد نوآوری از نظر پاسخ دهندگان 5825/3، انحراف معیار 0042/1 و واریانس برابر 009/1 می‌باشد. میانگین به دست آمده اندکی بالاتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عملکرد نوآوری از نظر پاسخ دهندگان معادل 00/1 و بیشترین امتیاز معادل 00/5 می‌باشد.

جدول 4-15- توصیف آماری متغیر عملکرد نوآوری
متغیر
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عملکرد نواوری
212
00/1
00/5
5825/3
0042/1
009/1

4-4-آزمون كولموگروف – اسميرنوف
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف روش ناپارمتری ساده ای برای تعین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است.در این آزمون فرض صفری که آزمون خواهیم کرد، توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی با پارامتر معینی است که با حدس و قرائن مختف فکر کرده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، مدل سازی، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آزمون فرضیه، مدل مفهومی، ابعاد سخت افزاری، مدیریت کیفیت