پایان نامه ارشد رایگان درمورد انحراف معیار، وضعیت تأهل، اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

عمومی
14
30
0.86
اعتماد نهادی
7
30
0.89
اعتماد اجتماعی
38
30
0.84
شبکه اجتماعی
14
30
0.54
انسجام اجتماعی
8
30
0.68
سرمایه اجتماعی
60
30
0.54
آگاهی سیاسی اجتماعی
4
30
0.69
اعتماد به تلویزیون
8
30
0.94
رضایت اجتماعی
5
30
0.74
متغیر اعتماد اجتماعی از مجموع چهار متغیر اعتماد بنیادی، اعتماد فردی، اعتماد عمومی و اعتماد نهادی تشکیل شده است. متغیر سرمایه اجتماعی(متغیر وابسته تحقیق) از مجموع سه متغیر اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی و انسجام اجتماعی میباشد.
11-3 – اعتبار87 تحقیق
اعتبار به این معنی است که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون اعتبار ابزار اندازهگیری، نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت. یکی از انواع اعتبار، اعتبار محتوایی (صوری) است که به سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازهگیری بستگی دارد. اگر سوالها معرف ویژگیها و مهارتهای ویژهای باشد که محقق قصد اندازهگیری آن را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتواست. این اعتبار معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. (سرمد و دیگران، 1387،ص 171)
برای بررسی اعتبار تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است. به این صورت که پرسشنامه جهت بررسی و اعلامنظر به استاد راهنما و برخی از کارشناسان حوزه ارتباطات و رسانهها داده شد و پس از جمعآوری آن، برخی از گویهها و سوالات زائد حذف و برخی دیگر اصلاح گردید و بدین ترتیب پرسشنامه نهایی آماده شد.

4- فصل چهارم: یافتههای تحقیق

1-4-مقدمه
در جریان تحقیق پس از جمعآوری دادهها، مرحله تجزیه و تحلیل دادهها آغاز میشود. تحلیل دادهها بصورت توصیفی و استنباطی است. تحلیل دادههای توصیفی ویژگیهای عمومی پاسخگویان شامل جنس، سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، تحصیلات،قومیت و… را از نظر آماری بررسی میکند.
هدف از تحلیل استنباطی، تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری است. در تحلیل استنباطی فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد تا مشخص شود که آیا روابط متغیرها در این فرضیهها معنادار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری مورد نظر را دارد یا خیر.

2-4- یافتههای توصیفی
1-2-4- جنس پاسخگویان
جدول(1-4) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
مرد
275
8/68
زن
123
8/30
بیپاسخ
2
5/.
جمع
400
100

از 400 نفر جمعیت نمونه تحقیق، 275 نفر مرد( حدود 69 درصد) و 123 نفر زن (30 درصد) میباشد. 2 نفر نیز جنسیت خود را مشخص نکردند.
نمودار(1-4) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس

2-2-4- سن پاسخگویان
جدول (2-4) توزیع پاسخگویان بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد
24-18
45
3/11
29-25
62
5/15
34-30
55
8/13
39-35
97
3/24
44-40
74
5/18
49-45
54
5/13
54-50
8
2
59-55
3
8./.
60 ساله و بیشتر
2
5/.
مجموع
400
100
نتایج جدول فوق نشان میدهد که حدود 24 درصد پاسخگویان دارای سن 39-35 ساله میباشند. وحدود 19 درصد پاسخگویان نیز دارای سن 44-40 هستند. وکمتر از یک درصد پاسخگویان نیز 60 ساله و بیشتر هستند.

نمودار (2-4) توزیع پاسخگویان بر حسب سن

3-2-4- وضعیت تأهل
جدول(3-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
39
8/9
متاهل
345
2/86
مطلقه
7
8/1
بیپاسخ
9
2/2
جمع
400
100

از مجموع پاسخگویان 39 نفر(حدود 10 درصد) مجرد و 345 نفر(حدود 86 درصد) متأهل هستند و 7 نفر نیز مطلقه و 9 نفر وضعیت تأهل خود را مشخص نکردند.
نمودار(3-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل

4-2-4- وضعیت اشتغال
جدول(4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال
فراوانی
درصد
شاغل در بخش دولتی
175
8/43
شاغل در بخش خصوصی
137
3/43
بیکار
46
5/11
سایر
39
8/9
بیپاسخ
3
8/.
جمع
400
100

در نمونه مورد بررسی، 8/43 درصد(175 نفر) در بخش دولتی شاغل هستند و 3/34 درصد(137 نفر) شاغل در بخش خصوصی میباشند. همچنین 5/11 درصد پاسخگویان بیکارند.
نمودار(4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال

5-2-4- تحصیلات پاسخگویان
جدول(5-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
ابتدایی
6
5/1
سیکل
16
4
دیپلم
105
3/26
فوق دیپلم
78
5/19
لیسانس
139
8/34
فوق لیسانس
51
8/12
دکترا
3
8/.
نامشخص
2
5/.
مجموع
400
100
نتایج جدل فوق نشان میدهد که از مجموع پاسخگویان، 139 نفر (34درصد) لیسانس بوده و 105 نفر(26درصد) دیپلم هستند. همچنین حدود 20 در صد پاسخگویان فوق دیپلم و 13 درصد فوق لیسانس میباشند. کمتر از یک درصد از پاسخگویان مدرک تحصیلشان دکترا میباشد. بنابراین بیشتر پاسخگویان، لیسانس بوده و کمترین آنها دکترا هستند.
نمودار(5-5) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات

6-2-4- منطقه محل زندگی
جدول(6-4) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی
منطقه محل زندگی
فراوانی
درصد
شمال
55
8/13
جنوب
58
5/14
شرق
84
21
غرب
80
20
مرکز
123
8/30
جمع
400
100

بیشتر پاسخگویان (حدود 30 درصد) در مرکز تهران ساکن بوده و کمترین آنان (حدود 14 درصد) در شمال تهران بودهاند. همچنین 84 نفر از نمونه مورد مطالعه(21درصد) در شرق تهران و 80 نفر(20 درصد) در غرب تهران زندگی میکنند.
نمودار(6-4) توزیع فراوانی منطقه محل زندگی پاسخگویان

7-2-4- قومیت
جدول (7-4) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت
قومیت خانوادهها
فراوانی
درصد
فارس
268
67
آذری
93
2/23
کرد
8
2
لر
11
8/2
گیلک
5
2/1
سایر
12
3
بیپاسخ
3
8/.
جمع
400
100

از نظر قومیت بیشتر خانوادهها (67 درصد) فارس میباشند و خانوادههای گیلک(2/1 درصد) کمترین آنها میباشد. همچنین خانوادههای آذری زبان نیز حدود 23 درصد از جامعه نمونه را تشکیل میدهند.
نمودار(7-4) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت

8-2-4- تماشای تلویزیون در طول شبانهروز
جدول(8-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تماشای تلویزیون در طول شبانهروز
تماشای تلویزیون
فراوانی
درصد
خیلیکم
70
5/17
کم
93
3/23
تاحدی
164
41
زیاد
73
4/18
خیلیزیاد
0
0/.
جمع
400
100

از مجموع پاسخگویان حدود 40 درصد (163 خانواده) در طول شبانهروز کم و خیلیکم تلویزیون نگاه میکنند. 41 در صد از جمعیت مورد مطالعه (164 خانواده) به طور متوسط از تلویزیون استفاده میکنند. و تنها حدود 18 درصد(73 خانواده) از خانوادهها زیاد تلویزیون نگاه میکنند.
نمودار(8-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون در طول شبانهروز

9- 2-4- میزان استفاده از انواع برنامههای تلویزیون
جدول(9-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از برنامههای تلویزیون
برنامهها
خیلیکم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلیزیاد
جمع
علمی و آموزشی
5/8
3/25
8/49
13
5/3
100
اجتماعی(خانواده و…)
11
5/33
5/43
5/9
5/2
100
سیاسی(تحلیل خبر)
15
3/17
5/33
31
3/3
100
ورزشی
5/15
8/27
8/16
8/35
3/4
100
تفریحی و سرگرمی
5/10
5/29
3/34
21
8/4
100
فرهنگی و هنری
5/11
3/24
3/40
20
4
100
اقتصادی
8/20
24
8/41
5/12
1
100

جدول فوق نشان میدهد که خانوادههای تهرانی از برنامههای مختلف تلویزیونی تا چه حد استفاده میکنند. خانوادهها از برنامههای ورزشی تلویزیون بیشتر از سایر برنامهها استفاده میکنند. (حدود 40 درصد خانوادهها زیاد و خیلیزیاد برنامههای ورزشی را نگاه میکنند.) همچنین حدود 34 درصد خانوادهها از برنامههای سیاسی تلویزیون در حد زیاد و خیلیزیاد استفاده میکنند. تماشای برنامههای تفریحی و سرگرمی مورد توجه خانوادهها بوده، به گونهای که حدود 26 درصد خانوادهها زیاد و خیلیزیاد به این برنامهها نگاه میکنند.
برنامههای اجتماعی تلویزیون چندان مورد علاقه خانوادهها نبوده به طوری که حدود 45 درصد کم و خیلیکم از برنامههای اجتماعی استفاده میکنند. برنامههای اقتصادی تلویزیون نیز جزء کمبینندهترین برنامه میباشد.

10-2-4- میزان تماشای شبکههای تلویزیون
جدول(10-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکههای تلویزیون
شبکههای تلویزیون
فراوانی
درصد
شبکه یک
76
19
شبکه دو
23
8/5
شبکه سه
97
3/24
شبکه چهار
74
5/18
شبکه پنج(تهران)
16
4
شبکه خبر
11
8/2
شبکه آموزش
9
3/2
شبکه قرآن و معارف سیما
3
8/.
سایر
81
3/20
بیپاسخ
10
5/2
جمع
400
100
لازم به ذکر است، در این تحقیق شبکههای سراسری تلویزیون مورد توجه بوده است. منظور از گزینه «سایر»، تماشای شبکههایی به غیر از شبکههای سراسری سیما میباشد.
نتایج جدول فوق نشانگر آن است که نزد خانوادههای تهرانی شبکه سه(حدود 24 درصد) بیشترین بیننده را دارد. همچنین شبکههای یک و چهار (حدود 19 درصد) از پربینندهترین شبکههای تلویزیون میباشد.
شبکه قرآن و معارف سیما (کمتر از یک درصد) کم بینندهترین شبکه تلویزیونی بوده و شبکههای خبر و آموزش (حدود 3 درصد) چندان مورد پذیرش خانوادهها قرار نگرفته است.
نکته قابل تامل آنکه حدود 20 درصد از خانوادهها شبکههای غیر سراسری و شاید شبکههایی به غیر از رسانه ملی را تماشا میکنند.

نمودار(9-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکههای تلویزیون

11- 2-4- میزان اعتماد به تلویزیون
جدول(11-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تلویزیون
میزان اعتماد به تلویزیون
فراوانی
درصد
کم
71
8/17
متوسط
124
31
زیاد
205
3/51
مجموع
400
100
متغیر «میزان اعتماد به تلویزیون» از مجموع هشت گویه (سؤال 27 پرسشنامه) تشکیل میشود. با استفاده از دستور compute در spss، گویهها را با هم جمع میکنیم؛ با این کار متغیر میزان اعتماد به تلویزیون، به یک متغیر فاصلهای تبدیل میشود. در مرحله بعد این متغیر را از حالت فاصلهای به ترتیبی تبدیل میکنیم. به همین منظور میانگین و انحراف معیار اعتماد به تلویزیون را بدست آورده، سپس یک انحراف معیار را از میانگین کسر نموده و یک بار به آن اضافه کردیم. از صفر(0) تا حاصل کسر انحراف معیار از میانگین کم فرض شد. آنگاه یک واحد به حاصل کسر انحراف معیار از میانگین اضافه شد. از عدد بدست آمده تا حاصل جمع انحراف معیار متوسط برآورد شد. به عدد حاصل شده از جمع انحراف معیار و میانگین یک واحد اضافه شد و از این عدد تا بینهایت بصورت زیاد طبقهبندی شد.
پس از جمع کردن هشت گویه مربوط به متغیر میزان اعتماد به تلویزیون، کمترین مقدار آن 8 و بیشترین مقدار 36 است. میانگین برابر با 64/19 و انحراف معیار 079/5 میباشد.
Mean: 19/64
Std. division: 5/079

561/14- 0 : میزان اعتماد به تلویزیون «کم»
641/19- 562/14 : میزان اعتماد به تلویزیون «متوسط»
642/19 به بالا: میزان اعتماد به تلویزیون «زیاد»

اعتماد حدود 18 درصد پاسخگویان کم، 31 درصد متوسط و حدود 51 درصد آنها زیاد است.

نمودار(10-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تلویزیون

12-2-4- انواع اعتماد
جدول (12-4) توزیع فراوانی انواع اعتماد

کم
متوسط
زیاد
جمع کل
اعتماد بنیادی
فراوانی
55
175
170
400

درصد
13.8
43.8
42.5
100.0
اعتماد فردی
فراوانی
148
60
192
400

درصد
37.0
15.0
48.8
100.0
اعتماد عمومی
فراوانی
68
136
196
400

درصد
17.0
34.0
49.0
100.0

اعتماد نهادی
فراوانی
58
177
165
400

درصد
14.5
44.3
41.3
100.0
چهار نوع اعتماد ذکر شده، اعتماد اجتماعی را تشکیل میدهند. نتایج جدول نشان میدهد اعتماد عمومی خانوادهها(49 درصد) از سایر اعتمادها بیشتر بوده، و پس از آن اعتماد فردی(8/48) قرار دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه اجتماعی، اعتماد بنیادی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انحراف معیار، سرمایه اجتماعی، رضایت اجتماعی، انسجام اجتماعی