پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتخاب رشته، رشته تحصیلی، کدگذاری محوری

دانلود پایان نامه ارشد

بالاتر

2

8.69

از یکی از معلمانم که روان شناسی خوانده زیاد، پرسیدم.
از معلمان زیست و فیزیک.
معلمان

دبیران

3

13.04

دوستان خودم
دوستان
1
4.34

والدینم
پدرم
والدین

2
8.69

از کسانی که تحصیل کرده اند و به جایی رسیده اند.

افراد تحصیل کرده

1

4.34

نتایج جدول 13-4 نشان می دهد که 17.39% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، اینترنت، 26.08% افراد دارای رشته تحصیلی مورد نظر دانش آموز، 13.04% دبیران و مشاور، 8.69% دانش آموزان مقاطع بالاتر، 4.34% دوستان، 8.69% والدین و 4.34% افراد تحصیل کرده را به عنوان منابع اطلاعاتی در مورد رشته تحصیلی مورد علاقه در دبیرستان عنوان کرده اند و نیز 26.08% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، اینترنت، 43.47% اقوام شاغل در رشته مورد نظر، 8.69% شاغلین در رشته مورد نظر، 4.34% مشاور و 13.04% دبیران را به عنوان منابع اطلاعاتی خود در مورد رشته تحصیلی مورد علاقه در دانشگاه معرفی کرده اند.
جدول 14-4 نظر پدر و مادر در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دبیرستان از دیدگاه دانش آموز
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
هر رشته ای که خودت علاقه داری، اگر در یک رشته خوب درس بخوانیباعث سرافرازی من می شوی.
چیزی که خودت دوست داری و موفق می شوی.
رشته ای که علاقه داری .

انتخاب به دلخواه فرزند

9

39.13

نظر پدر در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دبیرستان

هر رشته ای که خودت دوست داری.

انتخاب به دلخواه فرزند

6

26.08

نظر مادر در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دبیرستان
رشته ای که بتوانی از پسش بر آیی.
هر رشته ای که بتوانی بخوانی.
هر رشته ای که می توانی.

انتخاب بر مبنای توانایی فرزند

2

8.69

رشته فنی و حرفه ای
رشته علوم تجربی

انتخاب به دلخواه مادر

16

69.56

رشته علوم تجربی

انتخاب به دلخواه پدر

7

30.43

مادرم چیزی نگفته.

فاقد نظر

1

4.34

پدرم چیزی نگفته.

فاقد نظر

2

8.69

پدر فوت کرده
3
13.04

نتایج جدول 14-4 نشان می دهد که 39.13% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، انتخاب به دلخواه فرزند، 8.69% انتخاب بر مبنای توانایی فرزند و 30.43% انتخاب به دلخواه پدر را مطرح نموده اند. و نیز 26.08% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، انتخاب به دلخواه فرزند، 69.56% انتخاب به دلخواه مادر را در خصوص انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دبیرستان مطرح نموده اند.

جدول 15-4 نظر پدر و مادر در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دانشگاه از دیدگاه دانش آموز
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
هر رشته ای که خودت دوست داری.

انتخاب به دلخواه فرزند

2

8.69
نظر پدر در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دانشگاه
هر چیزی که خودت دوست داری فقط شغل مردانه ای نباشد.

مردانه نبودن حرفه

1

4.34

نظر مادر در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دانشگاه
چیزی انتخاب کن که بتوانی در آن موفق شوی.
انتخاب بر مبنای توانایی فرزند

1

4.34

هر چیزی که خودت دوست داری.

انتخاب به دلخواه فرزند

1

4.34

پزشکی
پزشکی
پزشکی
دندانپزشکی
مهندسی کامپیوتر
پزشکی
نظامی
پزشکی
پزشکی

انتخاب به دلخواه پدر

9

39.13

پزشکی
پزشکی
پزشکی
دندانپزشکی
مهندسی کامپیوتر
پزشکی

انتخاب به دلخواه مادر

15

65.21

فاقد نظر
8
34.78

فاقد نظر
5
21.73

تک والد
3
13.04

می گوید هنوز زود است.
1
4.34

نتایج جدول 15-4 نشان می دهد که 8.69% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، انتخاب به دلخواه فرزند، 4.34% انتخاب بر مبنای توانایی فرزند و 39.13% انتخاب به دلخواه پدر را عنوان نموده اند و نیز 4.34% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، مردانه نبودن حرفه و انتخاب به دلخواه فرزند و 65.21% انتخاب به دلخواه مادر را اظهار نموده اند.

جدول 16-4 میزان هماهنگی والدین در مورد انتخاب رشته فرزند در دبیرستان و دانشگاه از دیدگاه دانش آموز
محتوا وعبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
محتوا وعبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
نه اختلاف نظری ندارند.
عدم اختلاف نظر

16

69.56
هماهنگی نظر والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان
نه، اختلاف نظری ندارند.
فاقد اختلاف نظر

12

52.17

هماهنگی نظر والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دانشگاه
نمی دانم.
عدم آگاهی از وجود اختلاف نظر والدین

3

13.04

بله، اختلاف نظر دارند.

دارای اختلاف نظر

3

13.04

اختلاف نظر دارند.

دارای اختلاف نظر

1

4.34

نمی دانم.
عدم آگاهی از وجود اختلاف نظر والدین

5

21.73

تک والد
3
13.04

تک والد
3
13.04

نتایج جدول 16-4 نشان می دهد که 69.56% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، عدم اختلاف نظر و 13.04% عدم آگاهی از وجود اختلاف نظر والدین و 4.34% دارای اختلاف نظر را عنوان نموده اند و نیز52.17 % از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، فاقد اختلاف نظر، 13.04% دارای اختلاف نظر و 21.73% عدم آگاهی از وجود اختلاف نظر والدین را مطرح نموده اند.

جدول 17-4 میزان هماهنگی دانش آموزان با والدینشان در مورد انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
نه اختلاف نظری با آنها ندارم.
عدم اختلاف نظر

12

52.17
همسویی نظر دانش آموزان با والدینشان در مورد انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان
بله، اختلاف نظر دارم.
دارای اختلاف نظر

11

47.82

همسویی نظر دانش آموزان با والدینشان در مورد انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه
بله، اختلاف نظر دارم.

دارای اختلاف نظر

11

47.82

نه، اختلاف نظری ندارم.

فاقد اختلاف نظر

12

52.17

نتایج جدول 17-4 نشان می دهد که 52.17% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، عدم اختلاف نظر و 47.82% داشتن اختلاف نظر اظهار نموده اند و نیز 47.82% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، دارای اختلاف نظر و 52.17% فاقد اختلاف نظر را بیان نموده اند.

جدول18–4 مقایسه اختلاف نظر دانش آموز با والدین در زمینه انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
با مادرم بیشتر اختلاف نظر دارم.
اختلاف نظر با مادر

8

34.78
میزان اختلاف نظر دانش آموز با والدین در مورد انتخاب رشته تصیلی در دبیرستان
با مادرم بیشتر اختلاف نظر دارم.

اختلاف نظر با مادر

6

26.08
میزان اختلاف نظر دانش آموز با والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه
با پدرم بیشتر اختلاف نظر دارم.
اختلاف نظر با پدر

3

13.04

با پدرم بیشتر اختلاف نظر دارم.

اختلاف نظر با پدر

4

17.39

با هر دو اختلاف نظر دارم.

اختلاف نظر با هر دو والد

1

4.34

با هر دو اختلاف نظر دارم.

اختلاف نظر با هر دو والد

1

4.34

نتایج جدول 18-4 نشان می دهد که 34.78% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، اختلاف نظر با مادر، 13.04% اختلاف نظر با پدر و 4.34% اختلاف نظر با هر دو والد را در مورد انتخاب رشته در دبیرستان مطرح نموده اند و نیز 26.08% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، اختلاف نظر با مادر، 17.39% اختلاف نظر با پدر و 4.34% اختلاف نظر با هر دو والد را در مورد انتخاب رشته در دانشگاه اظهار نموده اند.

جدول 19-4 میزان اهمیت دادن فرزندان به نظر والدینشان در انتخاب رشته تحصیلی
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
اگر صلاح خودم باشد، به حرفشان گوش میکنم، طبق شرایط و نمرات خودم وهرچیزیکه علاقه نداشته باشم تحت تأثیرش قرار نمی گیرم.
تا اندازه ای که به ضررم نباشد، چون او که نمی خواهد بجای من درس بخواند، موفقیت خودم مهم است پس چیزی که خودم می خواهم را انتخاب می کنم.
چون پدرم بیشتر تجربه دارد بهتر می داند چه چیزی خوب است ولی اگر چیزی که علاقه نداشته باشم بگوید قبول نمی کنم.
اهمیت نمی دهم، وقتی علاقه ای نداشته باشم موفق نمی شوم.
نظر خودم مهمتر است چون خودم می خواهم بخوانم و آنها اطلاعات ندارند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رشته تحصیلی، انتخاب رشته، کدگذاری محوری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، پهنه بندی