پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتخاب رشته، رشته تحصیلی، دانش آموزان دبیرستانی

دانلود پایان نامه ارشد

آموزان در انتخاب مشاغل بیشتر به عوامل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی بی توجه می باشند. از آنجا که دانش آموزان بیشترین اطلاعات شغلی را از طریق مدرسه کسب می کنند ولی برای نظر و راهنمایی والدین اهمیت بیشتری قائلند. کسب و افزایش اطلاعات شغلی والدین سبب راهنمایی بهتر فرزندانشان خواهد شد.
سرمد (1375)، تحقیقی با عنوان «انگیزه انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه دبیرستانهای تهران» به این نتایج دست یافت: 1. میزان آگاهی دانش آموزان خوشحال کننده است، زیرا در انتخاب رشته های تحصیلی با چشم باز عمل می کنند. 2. والدین دانش آموزان مورد مطالعه از تحصیلات چندان زیاد برخوردار نیستند اما بینش قابل ملاحظه ای دارند، زیرا در انتخاب رشته های تحصیلی فرزندان خود به حربه های تحمیل و اجبار متوسل شده اند.
وزارت آموزش و پرورش(1374)، در تحقیقی با عنوان «بررسی علل و انگیزه انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه نظام جدید آذربایجان غربی» به این نتایج دست یافت : 1. برداشت های دانش آموزان از نظرات و پیشنهادات والدین، آرزوهای شغلی و همچنین استعدادهای آنان در انتخاب رشته تحصیلی مؤثر است. 2. برداش های دانش آموزان از خصوصیات و درآمدهای مشاغل، در انتخاب رشته تحصیلی آنها مؤثر است. 3. میان اظهار نظرهای دانش آموزان مشغول به تحصیل در رشته های مختلف تحصیلی و برداشت آنان از نظریات و پیشنهادات والدین در انتخاب رشته تفاوت وجود دارد.
شریفی (1374)، در تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی و علائق شغلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس شهرستان خرم دره» به این نتایج دست یافت: 1. دانش آموزان در انتخاب شغل به حقوق حاصل از آن توجه بیشتری دارند. 2. دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی به نظرات مشاور مدرسه اهمیت بیشتری می دهند. 3. دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی به رشته های نظری گرایش بیشتری دارند. 4. دانش آموزان بیشترین آگاهی در مورد شغل های موجود در جامعه را از طریق مدرسه کسب می کنند.
کیانی(1369)، با بررسی «تأثیر وضعیت اقتصادی و شغلی والدین در انتخاب رشته تحصیلی در آذربایجان شرقی» به این نتایج دست یافت: وضعیت اقتصادی دانش آموزان رشته خدمات با سایر رشته ها تفاوت معنی داری نداشته اما میزان تحصیلات والدین آنها بطور کلی در سطح پایینتری قرار دارد. مشاغل دانش آموزان رشته علوم تجربی از سایر رشته ها در درجه بالاتری قرار دارد و محقق بطور کلی به این نتیجه رسیده است که مؤثرترین عامل در انتخاب رشته تحصیلی دختران مربوط به والدین می باشد. وضع نمرات دوره راهنمایی و مشاهده در انتخاب رشته مؤثر بوده اند (یوسفی،1386).

تحقیقات انجام در خارج از کشور :
در این قسمت تحقیقات انجام شده در خارج از کشور که با موضوع پژوهش حاضر مربوط می باشد، ارائه می گردد.
آدامیوتی، تریکیا و اسویت (2014)، در تحقیقی تحت عنوان «تفاوت های قومی – زبانی و جنسیتی در الگوهای انتخاب رشته در دبیرستان» به این نتایج دست یافتند که الگوهای انتخاب رشته ریاضی و علوم مرتبط به شدت با قومیت همراه است و دانش آموزانی که در رشته های ریاضی و علوم شرکت می کنند، به احتمال زیاد متعلق به گروه قومی زبانی آسیایی هستند.
سایتری، کرید، زیمر و جی ام بک (2013)، در تحقیقی با عنوان «تأثیر والدین و رفتار حرفه ای نوجوانان در یک محیط جمعی فرهنگی» که با استفاده از نظریه حرفه ای شناختی اجتماعی روابط بین متغیرهای پدر و مادر (انتظارات شغلی پدر و مادر، تجانس حرفه ای پدر و مادر با نوجوانان) و آرمانهای حرفه ای نوجوانان و اقدامات حرفه ای آنان دریک نمونه که شامل ده کلاس دانش آموزان دبیرستانی اندونزی بود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر والدین با آرمانهای حرفه ای نوجوانان و اقدامات حرفه ای همراه بود. این یافته ها نشان می دهد که انتظارات حرفه ای پدر و مادر و نوجوانان و تجانس حرفه ای پدر و مادر، نقش مهمی درآرمانها و اقدامات حرفه ای نوجوانان دارد.
یوشیا69 (2013)، در تحقیقی با عنوان «انگیزش در آموزش: اثرمشارکت والدین دانش آموزان در تعیین سرنوشت دانش آموزان در طول دوره زندگی تصمیم گیری حرفه ای» به این نتیجه رسید که انگیزه دانش آموزان در یادگیری به طور قابل توجهی با خود مختاری در انتخاب رشته در ارتباط است. انواع حمایت و مذاکره متقابل پدر و مادر به خود مختاری بیشتری در انتخاب رشته و شناسائی مقررات منجر شده است. این بحث نتیجه گیری کرد که دخالت پدر و مادر مانند تشویق و ایجاد تغییر واضح و روشن از نظر طول دوره تصمیم گیری شغلی، در انگیزه در یادگیری و تعیین سرنوشت فرزندان در تصمیم گیری شغلی تأثر دارد.
کلچی، الگن و الفیمی70(2013) با بررسی خانواده و معلمان به عنوان عوامل مؤثر در تصمیم گیری های شغلی در میان نوجوانان مبتلا به اختلال شنوایی در نیجریه به این نتیجه رسیدند که خانواده و معلمان به عنوان عواملی تأیین کننده در تصمیمات مثبت حرفه ای نوجوانان مبتلا به اختلال شنوایی است. همچنین این مطالعه نشان می دهد که عامل خانواده اثر قابل توجه تری در تصمیم گیری های حرفه ای دارد.
اقبال متو (2013)، در تحقیقی تحت عنوان «انتخاب حرفه ای دانش آموزان متوسطه با توجه خاص به جنسیت، نوع جریان آموزش والدین» به این نتایج دست یافت که در انتخاب های حرفه ای افراد تحت بررسی، برخی از تفاوت های قابل توجه بر اساس جنسیت و آموزش پدر و مادر وجود دارد.
آرایو، تاوریا، متا و الیویرا(2012)، با بررسی «مشارکت والدین پرتقالی در سوابق و برنامه ریزی تحصیلی و شغلی نوجوانان» به این نتایج دست یافتند که محیط خانواده به عنوان یک زمینه قوی برای برنامه ریزی شغلی نوجوانان و استدلال اخلاقی درباره اهداف نوجوانان است.
یورو، آنتونی، سانی و بیمبو (2012)، در تحقیقی تحت عنوان «متغیرهای پیشینه خانواده و انتخاب شغل دانش آموزان در نیجیریه» به این نتایج دست یافتند که نگرش پدر و مادر نسبت به مشاغل، سطح تحصیلات و شغل والدین در انتخاب حرفه ای دانش آموزان اعمال نفوذ می کنند.
جینپ، آلوین و لانگ71 (2011)، با بررسی «آرمانهای حرفه ای دانش آموزان دبیرستانهای چینی و انتظارات والدینشان» به این نتیجه رسدند که فاصله انتظارات- آرمانهای شغلی میان دانش آموزان و والدینشان نسبتا کم بود اما فاصله منزلت حرفه ای و شش تیپ شخصیتی (هالند) بیشتر بود. تفاوت های جنسیتی برای انتظارات و آرمانهای والدین برای دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد. نوع دبیرستان و تحصیلات پدر و مادر در انتظارات و آرمانها تأثیر داشت.
ادوارد و کوئینتر(2011)، با بررسی «عوامل مؤثر بر انتخاب حرفه ای در میان دانش آموزان دبیرستانی در شهر کیسومو،کنیا» به این نتیجه رسیدند که در دسترس بودن فرصت های پیشرفت و تجربیات یادگیری تأثیرگذارترین عوامل بر انتخاب حرفه ای در میان دانش آموزان است.در مردان ، تجربه و انعطاف پذیری شغلی و در زنان، در دسترس بودن فرصت پیشرفت، مؤثرترین عوامل بشمار می آیند.
پری، لیو و پابیم72 (2010)، با بررسی «تعامل مدرسه به عنوان یک واسطه از عملکرد تحصیلی از طریق آماده سازی شغلی، پیشتیبانی حرفه ای والدین و معلم» به این نتیجه رسیدند که اثرات حمایت معلم و پشتیبانی حرفه ای پدر و مادر در آماده سازی شغلی معنادار بود. تأثیر تعامل مدرسه در کلاسهای آماده سازه سازی شغلی نیز معنادار بود.
اشبی و اسکون (2010)، در تحقیقی تحت عنوان «موفقیت حرفه ای : نقش آرمانهای حرفه ای نوجوانان، جاه طلبی در پیش بینی وضعیت اجتماعی و درآمد در بزرگسالی» به این یافته ها دست یافت که تعامل عوامل زمینه خانوادگی، آرمانهای حرفه ای نوجوانان و جاه طلبی، دستیابی به موقعیت اجتماعی و درآمد در بزرگسالی را تحت تأثیر قرار می دهد.
اهیولی و ورای (2009)، با بررسی «اطلاعات حرفه ای و مشکلات انتخاب حرفه در میان دانش آموزان نیجریه» به این نتایج دست یافتند که پس از خود ارزیابی، گام بعدی در فرایند انتخاب حرفه، برنامه ریزی برای بدست آوردن اطلاعات در مورد انتخاب حرفه های مورد علاقه است. از آنجا که حرفه ها به سرعت در حال تغییر هستند، توجه به خدمات دادن اطلاعات باید مورد توجه باشد. همچنین نتایج نشان داد که پدر و مادر تأثیر قابل توجهی در تصمیم گیری و انتخاب حرفه ای دانش آموزان دارند.
گابریل، جسیکا، یوریچ و بامرت (2008)، در تحقیق خود با عنوان «بررسی مفاهیم خود و ارزشهای بنیادین در انتخاب رشته» به این نتایج دست یافتند که در آلمان، مفاهیم خود و ارزشهای بنیادین، نقش عمده ای در توجیه انتخاب رشته دانش آموزان ایفا می کند ولی در ایالت متحده، انتخاب دانش آموزان به احتمال زیاد به قابلیت و توانایی بستگی دارد.
کنستانتین، والس و کیندایچی (2005)، با بررسی این موضوع که «تا چه حد درک موانع شغلی و حمایت پدر و مادر، تصمیم گیری حرفه ای و بی تصمیمی شغلی نوجوانان آمریکایی و آفریقایی تبار را پیش بینی می کند» به این نتیجه رسیدند که ادراک مثبت از موانع شغلی،پیش بینی کننده تصمیم گیری حرفه ای است و حمایت پدر و مادر با اطمینان شغلی در ارتباط است. نتایج همچنین برجستگی نظریه شناختی اجتماعی حرفه ای را در مفهوم مسائل حرفه ای مربوط به دانش آموزان دبیرستانی آمریکایی آفریقایی تبار نشان می دهد.
ویستن و کلر(2004)، در تحقیقی تحت عنوان «بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر خانواده در اشتغال و توسعه آن» به این نتایج دست یافتند که افراد در تصمیم گیری های حرفه ای از اعضای خانواده کمک می گیرند و مهم است که روان شناسان مشاوره درک کنند که چگونه خانواده ها می توانند درتسهیل توسعه حرفه ای تأثیر مثبت داشته باشند. در سراسر طول عمر هر دو متغیر ساختار خانواده و فرایند خانواده در زندگی حرفه ای فرزندان نفوذ دارند.
والادز (2002)، با بررسی «تأثیر سرمایه اجتماعی بر انتخاب رشته ریاضیات توسط دانش آموزان دبیرستانی لاتین» به این نتیجه رسید که جنبه های مشارکت والدین ممکن است در انتخاب رشته دانش آموزان سفید مؤثر باشد اما برای دانش آموزان لاتین، مؤثر نیست.
اتو (2000)، با بررسی «دیدگاه نوجوانان از نفوذ والدین در توسعه حرفه ای» به این نتایج دست یافت که بین ارزشها و آرمانها و برنامه های حرفه ای نوجوانان و والدین سازگاری وجود دارد و نوجوانان برای ساخت برنامه حرفه ای خود اغلب به مادران خود توجه می کنند. نتایج اهمیت پدر و مادر را به عنوان منابعی برای مشاوران در تسهیل توسعه حرفه ای نوجوانان نشان داد.
فرنگا و جویسیب (1998)، در تحقیق خود تحت عنوان «نگرش مربوط به علم و انتخاب رشته : مقایسه دختران و پسران» به این نتیجه رسیدند که نگرش های مربوط به علم، پیش بینی کننده مهمی برای انتخاب رشته توسط دختران می باشد اما برای پسران، نگرشهای مربوط به علم با انتخاب رشته مرتبط نیست.
بم و مورتیمر (1976) در تحقیقاتی که انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که پسران اغلب همان شغلی را انتخاب می کنند که پدرانشان به آن اشتغال داشته اند زیرا به حرفه پدر آشنایی بیشتر و دسترسی راحتری داشته اند و در بعضی موارد والدین انگیزه زیادی ایجاد می کنند. گاهی نیز فرزندان تحت فشار والدین هستند که همان شغل را انتخاب کنند. البته ظاهرا در این میان عوامل حساس تری دخیل است، برای مثال ممکن است پدر ارزشهایش را به پسرش منتقل کند که با شغلش ارتباط دارد. چنین فرایندی موقعی بیشتر است که شغل پدر از اعتبار اجتماعی بالایی برخوردار باشد و پدر و پسر رابطه نزدیکتری داشته باشند و بطور کلی پدر سرمشق مثبتی برای پسر باشد(شریفی،1374).
هافمن(1974) و هوستون (1983) در تحقیقاتی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مادر هم به عنوان سرمشق در انتخاب حرفه دختران و نگرش آنان در مورد حرفه مناسب برای دختران و پسران تأثیر می گذارد. پسران نوجوان و به خصوص دختران نوجوان که مادران شاغل دارند در مقایسه با پسران و دخترانی که مادران شاغل ندارند، بیشتر مادران خود را تحسین می کنند و مایلند که مثل آنها باشند(شریفی،1374).
روزنبرگ73(1957) در تحقیق خود رابطه بین طبقه اجتماعی و والدین و میزان درآمد آنها را با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دوران کودکی، انتخاب رشته، خودکارآمدی تحصیلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جمعیت شناختی، نظریه زمینه ای، کدگذاری باز