پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتخابات ریاست جمهوری، ریاست جمهوری، مردم‌سالاری دینی

دانلود پایان نامه ارشد

بعد جامعه‌ای (46درصد) در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین کمترین میزان زمان اختصاص یافته به ابعاد جغرافیایی و تاریخی به ترتیب (19درصد) و (2درصد) بوده است. اولویت گذاری و مدت خبر از جمله راه های سنجش میزان اهمیت هر خبر برای دست اندرکاران یک بخش خبری است. بنابر اين، اگر خبري در اولويت اول يا دوم و با مدت زمان بیشتری در کنداکتور بخش خبری قرار گيرد به نوعي نشان‌دهندۀ اهميت آن موضوع براي آن بخش خبری است.
بر اساس داده‌هاي پژوهش حاضر و بنا به بازۀ زماني مورد بررسي یعنی (اول فروردين تا سي‌و يك شهريور92) که با مناسبت های مهم اجتماعی و سیاسی انتخابات ریاست جمهوری نیز همراه بوده است، این دو بعد هويت ملي از آن رو در اولويت‌ها و زمان اختصاص یافته قابل ملاحظه‌اي مانند اولويت اول (46درصد) و اولويت‌هاي سوم و چهارم به بعد (26 و 21درصد) و بعد سیاسی با (23درصد) اولویت اول و اولويت‌هاي سوم و چهارم به بعد هركدام به ترتيب با (42و 24درصد)، همچنین اختصاص زمان بيش از سه دقيقه در بعد سیاسی و بعد جامعه ای قرار داشته كه حجم زیادی از اين خبرها تحت تأثیر مناسبت‌هاي انتخابات ریاست جمهوری، بخشی از آن بازه زمانی بوده است. در این میان میزان پايين خبرهای مربوط به بعد دینی هویت ملی با (12درصد) در اولويت اول، (12درصد) در اولويت سوم، (5درصد) در اولويت چهارم به بعد و زمان اختصاص یافته به آن با توجه به همزمانی مناسبت هایی مانند ماه‌ مبارك رمضان، ولادت‌ها و شهادت‌هاي ائمة معصومين سزاوار توجه است. زيرا همچنانكه اشاره شد بازه مورد بررسي در تحقيق حاضر با مناسبت‌هاي ماه رمضان و ولادت ها و شهادت‌هاي ائمه معصومين همزمان بوده است و در نتيجه انتظار مي‌رود ميزان بازنمايي بعد هويت ديني در مقايسه با ابعاد ديگر بيش از اينها باشد.

جدول شمارۀ 4ـ21 میزان تخصیص زمان در اخبار 21 سیما و رابطه آن با بعد جامعه ای هویت ملی
مدت خبر

بعد جامعه ای
کمتر از یک دقیقه
از یک تا دو دقیقه
از دو تا سه دقیقه
از سه تا چهار دقیقه
بیش از چهار دقیقه
احساس تعلق و عضویت در جامعی ملی ـ ایرانی
11.8
12.1
15.8
36.4
9.1
اعتقاد به داشتن سرنوشت مشترک و دغدغه نسبت به آینده
0.0
0.0
10.5
0.0
9.1
احساس افتخار نسبت به عضویت در جامعه ملی
3.9
6.1
5.3
0.0
0.0
موفقیت‌های فرهنگی و ورزشي ایرانیان در داخل و خارج
29.4
33.3
15.8
0.0
18.2
موفقيت‌هاي علمي و تكنولوژيك ايران در منطقه و جهان
5.9
24.2
5.3
27.3
9.1
امكانات اقتصادي مناطق مختلف كشور
19.6
18.2
18.4
9.1
0.0
چگونگی توزیع عادلانه ثروت در مناطق مختلف ایران
15.7
0.0
5.3
18.2
36.4
معرفی مشکلات و معضلات اقتصادی و ارائه راهکارها
5.9
3.0
18.4
0.0
0.0
شخصیت‌های علمی، هنری، و دانشمندان ایرانی، استعدادهای درخشان، تجلیل و حمایت از نخبگان و برگزیدگان
5.9
3.0
2.6
0.0
0.0
لزوم هوشياري و حفظ وحدت براي مقابله با دشمنان
2.0
0.0
0.0
9.1
18.2
ترکیبی از چند مقوله از مقوله های فوق
0.0
0.0
2.6
0.0
0.0
جمع
100
100
100
100
100
Chi-Square=960/71 df=40 Sig= 001/0
با توجه به نتایج آماری بدست آمده از آزمون خی دو (960/71)، درجه آزادی 40 و میزان خطای 5% با سطح اطمینان (001/0)، بین مدت خبرها و مقوله های بعد جامعه ای هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های جدول 4ـ20 از میان مقوله های بعد جامعه ای هویت ملی «چگونگی توزیع عادلانه ثروت در مناطق مختلف ایران» بیشترین زمان را به خود اختصاص داده به نحوی که (18درصد) خبرهای این مقوله بین 3 تا چهار دقیقه و (36درصد) بیش از چهار دقیقه زمان پوشش را داشته است. «موفقيت‌هاي علمي و تكنولوژيك ايران در منطقه و جهان» با (27درصد) زمان بین سه تا چهار دقیقه و (9درصد) زمان بیش از چهار دقیقه و «احساس تعلق و عضویت در جامعه ملی ـ ایرانی» (36درصد) زمان سه تا چهار دقیقه زمان و (9درصد) بیش از چهار دقیقه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

جدول شمارۀ 4ـ22 میزان تخصیص زمان در اخبار 21 سیما و رابطه آن با بعد سیاسی هویت ملی
مدت خبر

بعد سیاسی
کمتر از یک دقیقه
از یک تا دو دقیقه
از دو تا سه دقیقه
از سه تا چهار دقیقه
بیش از چهار دقیقه
استفاده از پرچم و سرود ملی، نقشة كشور، كتاب ديني و تحکیم سایر عناصر سازندی هویتی
34.3
20.8
27.3
25.0
3.7
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی
0.0
8.3
9.1
0.0
7.4
وجود دشمن مشترک خارجی و مقاومت مردم در برابر تهدیدات
11.4
0.0
9.1
0.0
7.4
شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی وحدت‌آفرین و هویت‌بخش
25.7
33.3
13.6
8.3
14.8
قومیت‌های مختلف در کشور به عنوان فرصتی برای همگرایی بیشتر
0.0
8.3
4.5
0.0
18.5
ضرورت تبعيت مردم و مسئولان از رهبر معظم انقلاب
8.6
4.2
9.1
0.0
11.1
لزوم وحدت مردم و مسئولان / تعامل و وحدت مسئولان سياسي
0.0
0.0
9.1
8.3
7.4
الگو بودن نظام جمهوری اسلامی به عنوان مردم‌سالاری دینی
0.0
0.0
0.0
25.0
3.7
دفاع از یکپارچگی و همبستگی سیاسی
0.0
4.2
4.5
0.0
3.7
جایگاه کشور در نظام بین‌الملل
17.1
20.8
9.1
16.7
0.0
دفاع از تصمیم‌گیریهای سیستم سیاسی کشور (غلط یا درست)
2.9
0.0
4.5
16.7
11.1
ترکیبی از چند مقوله از مقوله های فوق
0.0
0.0
0.0
0.0
11.1
جمع
100
100
100
100
100
Chi-Square=676/77 df=44 Sig001/0=

با توجه به نتایج آماری بدست آمده از آزمون خی دو (676/77)، درجه آزادی 44 و میزان خطای 5% با سطح اطمینان (001/0)، بین مدت خبرها و مقوله های بعد سیاسی هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد.
«استفاده از پرچم و سرود ملی، نقشة كشور، كتاب ديني و تحکیم سایر عناصر سازندی هویتی» ، «الگو بودن نظام جمهوری اسلامی به عنوان مردم‌سالاری دینی» و «جایگاه کشور در نظام بین‌الملل» بیشترین فراوانی و درصد (25درصد)، (25درصد) و (17درصد) بازنمایی در بین مقوله های این بعد هویت ملی در بازه مورد بررسی را داشته اند.

جدول شمارۀ 4ـ23 میزان تخصیص زمان در اخبار 21 سیما و رابطه آن با بعد جغرافیایی هویت ملی
مدت خبر

بعد جغرافیایی
کمتر از یک دقیقه
از یک تا دو دقیقه
از دو تا سه دقیقه
از سه تا چهار دقیقه
بیش از چهار دقیقه
تصویر نقشه ایران و جایگاه آن در کره زمین
21.1
37.5
81.8
80.0
50.0
دلبستگي و تعلق به سرزمين ايران
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
آمادگي دفاع از مرز و خاك سرزمين ايران
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
نام شهرها و مناطق مختلف
31.6
12.5
6.1
20.0
25.0
معرفي اماکن مذهبي، طبيعي، تفريحي
(اکوتوريسم، اماکن تاريخی و ابنیه قدیمی در نقاط مختلف کشور)
42.1
25.0
12.1
0.0
25.0
جمع
100
100
100
100
100
Chi-Square=054/38 df=16 Sig= 001/0
با توجه به نتایج آماری بدست آمده از آزمون خی دو (054/38)، درجه آزادی 16 و میزان خطای 5% با سطح اطمینان (001/0)، بین مدت خبرها و بعد جغرافیایی هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد. بر پایه داده های جدول 4ـ23 مدت زمان اختصاص یافته به مقوله های بعد جغرافیایی با زمان بیش از 4 دقیقه، مقولهرهای «تصویر نقشه ایران و جایگاه آن در کره زمین» (50درصد) و « نام شهرها و مناطق مختلف کشور»و «معرفي اماکن مذهبي، طبيعي، تفريحي(اکوتوريسم، اماکن تاريخی و ابنیه قدیمی در نقاط مختلف کشور)» هرکدام با (50درصد) بیشترین زمان بازنمایی در بعد جغرافیایی را به خود اختصاص داده اند. البته اختصاص میزان بالای زمان به مقوله «تصویر نقشه ایران و جایگاه آن در کره زمین» (50درصد)، به دلیل پای ثابت اخبار هواشناسی در بخش خبری بوده است و چون با استفاده از گرافیک نقشه جغرافیایی کشور ایران بر روی کره زمین و نقاط مختلف آن در طول اخبار هواشناسی به تصویر کشیده شده است و از این رهگذر خواسته یا ناخواسته این تصور را در ذهن مخاطب متبادر ساخته است.

4-2-2-1-2پرسش دوم: بخش خبري مشروح21:00شبکه اول سیما در بازنمايي هويت ملي تا چه میزان از شیوه «برجسته سازي» استفاده می کند؟
جدول شمارۀ 4ـ24 قالب اخبار21 سیما و رابطه آن با ابعاد هویت ملی
قالب خبر

ابعاد هویت ملی
خبر مکتوب
گزارش
ارتباط زنده و کارشناسی
وی سی
بعد جامعه ای
37.3
30.0
16.7
20.7
بعد فرهنگی
10.7
13.5
16.7

12.1

بعد سیاسی
30.5

18.8

33.3

32.8

بعد تاریخی
5.1

1.8

.0

.0

بعد جغرافیایی
9.0

24.1

0

12.1

بعد دینی
4.0

8.8

16.7

13.8

ترکیبی از چند بعد
3.4
2.9
16.7

8.6
جمع
100
100
100
100

Chi-Square=333/49 df=24 Sig= 002/0
با توجه به نتایج آماری بدست آمده از آزمون خی دو با (333/49)/ و درجه آزادی 24 و میزان خطای 5% با سطح اطمینان (002/0) بین قالب خبرها و ابعاد هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد. همانطور كه دونالدشاو و مك كامبز به عنوان پیشگامان فرضیه برجسته سازی گفته‏اند: نويسندگان روزنامه‌ها و پخش‏كنندگان برنامه‌هاي تلويزيوني نقش مهمي در شكل دادن به واقعيتهاي اجتماعي دارند و اين نقش را از طريق وظايف روزانة خويش كه انتخاب و نمايش خبر مي‏باشد انجام مي‏دهند. اين نقش رسانه‌ها يعني توانايي اثر و تغييرشناختي در ميان افراد و ساخت دادن به تفكر آنها برجسته‏سازي رسانه‌هاي جمعي خوانده شده است )لیتل جان، 1996: 341).
براساس اين نظريه یا آنطورکه سورین و تانکارد شرح می دهند «فرضیه» (سورین و تانکارد،1388: 325)، رسانه‌ها با بزرگ و كوچك‏نمائي رويدادها و درجه‏بندي موضوعات سعي در برجسته نمودن رويداد در ذهن مخاطب دارند كه اين امر در راستاي القاء ديدگاه رسانه به مخاطب نيز مي‏باشد. اين نظريه بر اين ديدگاه استوار است كه اگر رسانه‌هاي جمعي نتوانند با استفاده از بزرگنمايي رويداد، تغيير در رفتار مخاطب ايجاد كنند و ليكن مي‏توانند به معرفت و دانش افراد تأثير بگذارند و تغييرات شناختي در مخاطبان ايجاد كنند.
یکی از راه های و شیوه هایی که رسانه ها برای برجسته کردن خبرها و تحلیل های خود به کار می گیرند استفاده از قالب های متنوع خبری نظیر: خبر مکتوب، مصاحبه خبری، گزارش، تفسیر خبر و ارتباط های زنده با گزارشگران و کارشناسان موضوعات مختلف خبری است که در این میان خبر مکتوب به لحاظ ساختار و مدت زمان در مقایسه با دیگر قالب های خبری از اهمیت کمتری برخوردار است. نتایج این بررسی همچنانکه در جدول شماره 4-20 آمده است حاکی از آن است که از میان قالب های خبری (37درصد) خبر مکتوب، (30درصد) گزارش ها و (21درصد) وی سی مربوط به بعد جامعه‌ای و (30درصد) خبر مکتوب، (19درصد) گزارش و (33درصد) وی سی به بعد سیاسی اختصاص یافته است. همچنین خبرهای بعد جغرافیایی (9درصد) خبر مکتوب، (24درصد) گزارش و (12درصد) وی سی و کمترین درصد استفاده از قالب های خبری پیش گفته در ابعاد فرهنگی با 10درصد خبر مکتوب، گزارش (13درصد) و وی سی (12درصد) و بعد دینی (4درصد) خبرمکتوب، (9درصد) و (14درصد) وی سی بوده است. به بیان دیگر، به نظر می آید در بحث برجسته ساختن هویت ملی، قالب خبری گزارش بیش از قالب های دیگر مورد توجه این بخش خبری بوده است. با این وصف، از آنجا که گزارش و وي‌سي در واقع (مجموعه ای از خبر، تصویر، تحلیل و گفتگو) هستند که از جهت اهمیت و میزان جذابیت برای مخاطب یک بسته خبری مهم محسوب می شوند، بنابر این می‌توان گفت که این بخش خبری دست کم در بازه مورد بررسی در این تحقیق، برای بازنمایی هویت ملی خاصه به ترتيب در دو بعد جامعه‌اي و سياسي از قالب‌های مناسبی استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نهج البلاغه، اقوام ایرانی، دفاع مقدس Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مردم‌سالاری دینی، جامعه شناختی، برجسته سازی