پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت اجتماعی، مشارکت مردم، پیشگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ساز وکارهای غیررسمی کنترل در اجتماع داشته باشد تا بتواند در کنار شهروندان دربرقراری امنیت و آسایش عمومی مشارکت داشته باشد.
شهروندان نباید از پلیس چهره ای خشن وظالمانه درذهن خود تجسم نمایند بلکه باید پلیس را دوست وهمراه خود بدانند .استفاده از تجربیات ریش سفیدان محله وهمچنین ایجاد ارتباط صمیمی با کودکان ونوجوانان می تواند پلیس را در ایجاد امنیت یاری نماید .پلیس باید سیاستی را در پیش گیرد که شهروندان نسبت به مسائل پیرامون خود بی اعتنا نباشند .هنگامی که جرمی در یک مکان به وقوع می پیوندد قبل از حضور افسر پلیس معمولا عده ایی از شهروندان در آنجا حضوردارند وشاهد وقوع آن جرم می باشند. لذا در صورت وجود ارتباط صمیمی وتعامل صحیح میان پلیس وشهروندان، بهره وری عملکرد پلیس بویژه انجام تحقیقات مقدماتی بعلت وجود گزارشات دقیقی که از طریق مشاهده حاصل گردیده با موفقیت بسیاری همراه خواهد بود. پلیس می بایست تامین امنیت شهروندان را رسالت اولیه خود دانسته وبسترهای امنیت سازی وثبات آفرین را که از طریق زمینه سازی جهت مشارکت مردم در برقراری امنیت، ترویج فرهنگ دین مداری در اجتماع، گسترش معنویت راستین در جامعه، فراهم نمودن آزادی های مشروع برای شهروندان وتلاش در رعایت عدالت و مساوات در میان مردم فراهم می آید ایجاد نماید. چرا که وجود هر گونه مشکلی در زمینه امنیت وآسایش عمومی زندگی شهروندان را با اخلال مواجه می نماید. چنان که امام صادق (ع) زندگی بدون امنیت را ناقص و نا گوار دانسته ودراین راستا می فرمایند : «پنج چیز است که حتی اگر یکی از آن ها بر قرار نباشد زندگی ناقص ونا گوار خواهد بود، عقل نابود می شود ومایه دل مشغولی میگردد. اولین این پنج چیز سلامتی ودومین آن امنیت است».47
لذا امروزه پلیس به این باور رسیده است که شدت عمل وسیاست سرکوب وسخت گیری در کاهش بزهکاری ومقابله با آن موفق نبوده وسیاست تعقیب وگریزجای خود رابه سیاست پیشگیری از وقوع جرم داده است که در مباحث آتی به این مورد بیشتر پرداخته خواهد شد .در سال های اخیر در ایران نیز تشکیل اداره کل مشارکت عمومی دفتر نظارت همگانی (197)، نیزتشکیل مرکز فوریتهای پلیس (110)، حرکت بسوی جلب مشارکت عمومی وایجاد پلیس مردمی ومردم پلیس مدار شروع شده است که برای دستیابی به این مهم ترویج فرهنگ قانون مداری، انظباط اجتماعی، مشارکت مردمی ومقدم دانستن امنیت نرم افزاری برامنیت سخت افزاری ضروری می نماید.

گفتار هشتم : پلیس مشاور:
مرکز مشاوره در معاونت اجتماعی درراستای جامعه محوری پلیس وجهت افزایش ارتباط صمیمانه وهمدلی پلیس ومردم برای پیشگیری از بروز جرائم ونابهنجاری های اجتماعی با هدف ایجاد ارتباط صمیمی واعتماد آمیز پلیس بامردم، شناسایی ریشه های مشکلات اجتماعی وپیشگیری از آنها، آگاه سازی جامعه به منظورافزایش تواناییهای مقابله ای و ایجاد فرهنگ مشاوره دربحران های زندگی در سال 1379 راه اندازی گردید48 .

ضرورت تاسیس مراکز مشاوره درنیروی انتظامی 49 :
الف)-نیاز روزافزون به افزایش ارتباط صمیمانه وهمدلی پلیس ومردم
ب)برخورد تخصصی، علمی، روانی واجتماعی پلیس با جرائم بجای بر خورد یک بعدی وتهدید محوری .
ج)تاثیر ونقش اختلات روانی وشخصیتی در جرائم وانحرافات .
اهداف مراکز مشاوره درنیروی انتظامی
الف)ایجاد رابطه نزدیک وصمیمی همراه با اعتماد بین مردم وپلیس .
ب)شناسایی ریشه ها وزمینه های بروز رفتارهای ناهنجار وبزهکارانه .
ج)کاهش مشکلات مردم وحل معضلات درزمان تنش واسترس در کلانتریها وارتقا سطح بهداشت روانی50 .
از جمله وظایف اداره کل مشاوره ی مددکاری اجتماعی می توان بطور خلاصه به موارد زیر اشاره نمود: تعیین شاخص های لازم برای تأسیس امکانات وتوسعه مراکز مشاوره در کلانتری ها، ارزیابی وتعیین صلاحیت تخصصی مسئولین وکارشناسان مشاوره ونظارت برعملکرد آنها، برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت حرفه ایی مشاوران ومددکاران براساس مأموریت های محوله، تجزیه و تحلیل عوامل موثر در بروز فتارهای ناهنجار، ایجاد تعامل با انجمن های علمی تخصصی از جمله روانشناسی وجامعه شناسی با هدف دستیابی به آخرین فناوری های علمی در زمینه های پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی وارائه راهکارهای موثر، برگزاری وشرکت در نشستهای علمی تخصصی باهدف همفکری در بالابردن سلامت روانی جامعه، بررسی های علمی برای بهبود روش های موثر خدمات تخصصی ومددکری اجتماعی، ارائه توصیه های بهداشت روانی برای آحاد جامعه.
بنابراین باایجاد مراکزمشاوره و مدد کاری اجتماعی در سازمان پلیس، با افزایش تعامل میان مردم وپلیس، اعتماد عمومی نسبت به پلیس افزایش می یابد وپیامد چنین حالتی افزایش احساس مسئولیت در شهروندان وکشف بیشتر جرائم وشناخت آسیب های اجتماعی وناهنجاری ها ودر نهایت برقراری امنیت و آسایش عمومی می باشد.

گفتار نهم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم :
امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدار گرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه گرایی شده است. در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می نماید از اینرو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد. به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می دهد. طبق این رویکرد پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همراه با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد.
پلیس می تواند با آگاهی از واقعیت های جامعه شناختی اقدام به برنامه ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس مشورت و رایزنی منظم و نظام مند با جامعه وتشکل های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله های جرم زاست. بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم زا ، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی گردد، بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه گرایی و مفهوم پلیس محلی بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه سازی و مینانجیگری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.
در سال های اخیر در کشور ما نیز توجه مهمی به پیشگیری اجتماعی از جرم شده است که تشکیل معاونت اجتماعی پلیس حکایت از این دقت و اهمیت دارد. برای تحقق پیشگیری اجتماعی در جامعه، افزایش احساس امنیت اجتماعی و برقراری امنیت اجتماعی پایدار و همچنین ارتقای منزلت اجتماعی پلیس در جامعه و به عبارت دقیقتر تحقق شعار « پلیس مردمی و مردم پلیس مدار » مهمترین هدف پلیس جامعه گرا، جلب مشارکت عمومی در راستای حل مشکلات جامعه است. مشارکت از طریق همبستگی مبتنی بر نیاز دو جانبه و شیوه حل مشکل شکل می گیرد و بدین منظور پلیس برای رسیدن به موفقیت در عملکرد خود در رابطه با شهروندان و سایر نهادها و تشکیلات، رویکردی مشارکتی دارد. چرا که بر این باور می باشد که « امنیت یک تولید جمعی است که بدون مشارکت مردم و نهادهای اجتماعی و مدنی محقق نمی گردد » و براین اساس پلیس در رویکرد اجتماعی برای توسعه نظم عمومی و امنیت اجتماعی در برنامه پنج ساله چهارم و پنچم موارد زیر را در راهبرد ها و خط مشی های خود لحاظ نموده است : ترویج فرهنگ قانونمداری، انضباط اجتماعی، مشارکت مردمی، تأکید بر تقدم امنیت نرم افزاری بر امنیت سخت افزاری در جهت توسعه نظم و امنیت پایدار، توسعه امنیت اخلاقی و امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با آسیب های اجتماعی- فرهنگی، افزایش توان پلیس در جهت تامین امنیت داخلی در پیشگیری و مقابله با اغتشاشات و آشوب های داخلی ، ارتقاء ظرفیت و قابلیت های لازم در پلیس برای مواجهه با وضعیت های غیر مترقبه و بلایای طبیعی، بهبود ارائه خدمات انتظامی به شهروندان با تاکید بر بکارگیری فناوری های نوین و کاهش لزوم حضور فیزیکی متقاضیان، پیش بینی، پیش گیری، کنترل و مقابله با جرایم و تخلفات در فضای مجازی در کنار استقرار دولت الکترونیکی وگسترش جامعه شبکه ایی، تحول در نظام آموزشی و توسعه کمی و کیفی آموزش ها در پلیس، ارتقاء منزلت اجتماعی و اقتدار پلیس در إعمال مؤثرتر و پیشگیرانه قانون، توسعه علوم، تحقیقات، آینده پژوهی و فناوری های نوین و نهضت نرم افزاری به منظور بهبود مستمر طرح ها، ساختار سیستم ها، روش ها و ارتقا سرعت، دقت، صحت کیفیت اقدامات امنیتی و انتظامی، تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و اشاعه فضائل اخلاقی و معنویت در ناجا، ارتباط امن و پایدار و بهبود شبکه فرماندهی و کنترل بر اساس شاخص های مذکور.
مشارکت را می توان به معنای شرکت داوطلبانه، ارادی و اگاهانه افراد، گروه ها و سازمان های تشکیل دهنده یک جامعه در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی- انتظامی برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن و همه جانبه زندگی دانست. از اینروست که مشارکت فرآیندی اجتماعی به شمار میرود. مشارکت امری ارادی و قانومند می باشد که از متن جامعه نیرو می گیرد و در فرایند اجتماعی تبلور می یابد. مشارکت اجتماعی همواره با تحولات اجتماعی سازگار می شود و بارویکرد ها، نگرش ها، نیازها و نهادهای هر جامعه انطباق می یابد. هرچه تحول جامعه سمت و سوی مردمی به خود گیرد اهمیت مشارکت و همچنین نقش و جایگاه آن در فرآیند تکامل اجتماعی و امنیت عمومی بیشتر آشکار می شود. مشارکت اجتماعی فرایندی است که از طریق آن اجتماع و گروه ها به هم می پیوندند تا عملکردهای مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجرا در آورند. اهداف و آثار مشارکت پلیس را هم می توان بر اساس ایجاد سطوح نفوذ و مراحل آن بسیار متنوع و گوناگون دانست که هریک در جایگاه خود حائز اهمیت است . اولین هدف مشترک پلیس تجهیز منابع مالی انسانی و استفاده از نیروهای مولد است .
دومین هدف ، مشارکت مردمی وفعال نمودن نیروی عظیم مردمی است. لذا هرچه دامنه مشارکت پلیس در امور اجتماعی بیشتر شود از مقاومت مردم در برابر دگرگونی و ایده های مطلوب و نوین امنیتی پلیس کاسته می شود. گسترش و توسعه دامنه مشارکت پلیس موجب نوآوری و خلاقیت در نظام اجتماعی و انضباط در حوزه امنیت اجتماعی می شود. برای اینکه مشارکت پلیس بیگانگی اجتماعی را کاهش می دهد و از ایجاد آثار منفی روحی – روانی در مردم مانند بی اعتمادی، بی اعتنایی، نداشتن تعاون و عدم تحرک در تامین و برقراری امنیت جلوگیری می کند و در مقابل همبستگی، تعاون و وحدت ملی را در نظم و انضباط اجتماعی تقویت می کند. و چنانچه نظام مشارکت پلیس در جامعه به درستی پایه گذاری شود، نتایج مثبت دیگری به دنبال دارد که از آنجمله می توان به حاکمیت معنویت و اخلاق بر جامعه، افزایش بهره وری در کار، اتحاد بیشتر در بین مردم و مواردی مانند آن اشاره کرد. از سوی دیگر از اهداف مهم پلیس در توسعه بستر های مشارکت عمومی در جامعه، برقراری نظم و انضباط اجتماعی، به عنوان مهمترین عوامل ایجاد ثبات و پایداری نظام اجتماعی است. چرا که اگر نظم و ثبات در مجموعه ای وجود نداشته باشد و یا در آن خلل ایجاد شود و تکلیف و وظیفه هرکس مشخص نباشد و یا به آن عمل نگردد، به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که آن مجموعه به اهداف تعیین شده خود دست پیدا کند و بتواند ثبات و دوام خود را حفظ نماید.
از دیدگاه جامعه شناختی انضباط اجتماعی به عنوان کنش اجتماعی، آموختنی و ناشی از یادگیری و تربیت است، بدین ترتیب که افراد و گروه های اجتماعی باید به تدریج ضرورت مشارکت، منافع و مزایای آن، روش ها و رفتارهای مشارکتی و نحوه سازماندهی آن را بیاموزند. این نوع از آموزش و یادگیری تحت عنوان « اجتماعی شدن » در جامعه شناسی و علوم رفتاری تلقی می گردد. انضباط اجتماعی یک هنجار اجتماعی است که برای تداوم زندگی اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی در جامعه پدید می آید.
وجود انضباط اجتماعی موجب آرامش جامعه و محیط کار و در نتیجه موجب افزایش بهره وری در امنیت اجتماعی و احساس امنیت می گردد. در واقع انضباط اجتماعی برخاسته از باورها و ارزشهای اجتماعی هرجامعه و فرد است. باورها و ارزش های اجتماعی از روابط و مناسبات و مشارکت اجتماعی هر

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد هتک حرمت Next Entries دانلود تحقیق در مورد ماقبل مدرن، سلسله مراتب، فرهنگ کار