پایان نامه ارشد رایگان درمورد الکترونيکي، توزيع، پاسخگويان، فراواني

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب کتاب الکترونيکي امکان شنيدن قسمت دلخواه در متن را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 132 نفر معادل 35.22 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره4-8. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:امکان شنيدن متن به همراه مشاهده نوشتار آن
نمودار 4-8. نشان دهنده پاسخ شماره 5 پرسشنامه دانشجویان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 246 نفر معادل 65.6 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي امکان شنيدن متن به همراه مشاهده نوشتار آن را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. و تعداد 129 نفر معادل 34.4 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان دهنده آن است آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-9. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:به منظور درک بهتر محتوا، امکان وجود تصويررنگي به کتاب مورد مطالعه
نمودار 4-9. نشان دهنده پاسخ شماره 6 پرسشنامه دانشجویان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 321 نفر معادل 85.6 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي وجود تصوير رنگي به کتاب مورد مطالعه بهمنظور درک بهتره محتوا را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 54 نفر معادل 14.4 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان دهنده آن است آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-10 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:ارائه تصاوير پويا به منظور درک بهتر موضوع (انيميشن، تصاوير متحرک و …)
نمودار 4-10. نشان دهنده پرسش شماره 7 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 303 نفر معادل 80.79 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي ارائه تصاوير پويا بهمنظور درک بهتر موضوع را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 72 نفر معادل 19.21 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان دهنده آن است آنان شناختي نسبت به اينگونه کتابها ندارند.

نمودار شماره 4-11. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:متناسب بودن (نوع، اندازه، رنگ) فونت، به منظور سهولت مطالعه متن
نمودار 4-11. نشان دهنده پاسخ شماره 8 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 346 نفر معادل 92.27 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي متناسب بودن فونت، بهمنظور سهولت مطالعه متن را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 29 نفر معادل 7.73 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-12. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:استفاده از جدول و نمودار و…
نمودار 4-12. نشان دهنده پاسخ شماره 9 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 345 نفر معادل 92 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي استفاده از جدول و نمودار را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 30 نفر معادل 8 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان دهنده آن است آنان نسبت به اينگونه کتابها شناختي ندارند.

نمودار شماره 4-13. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:امکان تغيير اندازهي متن (بزرگنمايي، کوچکنمايي و …)
نمودار 4-13. نشان دهنده پرسش شماره 10 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 331 نفر معادل 88.26 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي امکان تغيير اندازهي متن را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 44 نفر معادل 11.74 گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان دهنده آن است آنان شناختي نسبت به اينگونه کتابها ندارند.

نمودار شماره 4-14. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:امکان تغيير نمايش صفحات به صورتهاي گوناگون (دو صفحه در کنار هم)
نمودار 4-14. نشان دهنده پاسخ شماره 11 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 295 نفر معادل 78.67 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي امکان تغيير نمايش صفحات به صورتهاي گوناگون (دو صفحه در کنار هم) را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 80 نفر معادل 21.33 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان شناختي نسبت به اينگونه کتابها ندارند.

نمودار شماره 4-15. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:لايت کردن کلمات، در محتواي متن کتاب
نمودار نشان دهنده پاسخ شماره 12 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 319 نفر معادل 85.08 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي لايت کردن کلمات، در محتواي متن کتاب را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 56 نفر معادل 14.92 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان شناختي نسبت به اينگونه کتابها ندارند.

نمودار شماره 4-16. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:امکان افزودن يادداشت در بخشهايي از کتاب
نمودار 4-16. نشان دهنده پاسخ شماره 13 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 277 نفر معادل 73.88 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي امکان افزودن يادداشت در بخشهايي از کتاب را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 98 نفر معادل 26.12 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان شناختي نسبت به اينگونه کتابها ندارند.

نمودار شماره4-17. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:امکان نمايش (يادداشتها) در صفحهاي جداگانه
نمودار 4-17. نشان دهنده پاسخ شماره 14 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 276 نفر معادل 73.59 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي امکان نمايش در صفحهاي جداگانه را بهعنوان معيار مهم در نظر دارند. تعداد 99 نفر معادل 26.41 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-18. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:پيوند بين بخشهاي داخل و خارج متن اصلي (نظير صفحات متن اصلي ، منابع و مآخذ)
نمودار4-18. نشان دهنده پاسخ شماره 15 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 301 نفر معادل 80.27 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي پيوند بين بخشهاي داخل و خارج متن اصلي را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 74 نفر 19.73 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-19. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:پيوند بين فهرست مندرجات (متن،نمودا،..) و بخش مربوطه
نمودار 4-19 نشان دهنده پاسخ شماره 16 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر تعداد 346 نفر معادل 92.27 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي پيوند بين فهرست مندرجات را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 29 نفر معادل 7.73 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان شناختي نسبت به اينگونه کتابها ندارند.

نمودار شماره 4-20. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:متناسب بودن طول عناصر متن (خط، پاراگراف، صفحه و…) از نظر ديداري
نمودار 4-20. نشان دهنده پاسخ شماره 17 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 349 نفر معادل 93.07 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي متناسب بودن طول عناصر متن از نظر ديداري را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 26 نفر معادل 6.93 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-21. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: وسط قرار گرفتن متن در صفحه از نظر ديداري
نمودار 4-21. نشان دهنده پاسخ 18 پرسشنامه دانشجویان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 329 نفر معادل 87.74 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي وسط قرار گرفتن متن در صفحه از نظر ديداري را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 46 نفر معادل 12.26 گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان نسبت به اينگونه کتابها شناختي ندارند.

نمودار شماره 4-22. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: دارا بودن صفحه عنوان به منظور ارائه اطلاعاتي در رابطه با کتاب نظير عنوان، نويسنده و… در کنار متن
نمودار4-22. نشان دهنده پاسخ شماره 19 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 334 نفر معادل 89.06 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي دارا بودن صفحه عنوان بهمنظور ارائه اطلاعاتي در رابطه با کتاب نظير عنوان، نويسنده و … در کنار متن را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 41 نفر معادل 10.94 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-23. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: دارا بودن صفحه منابع و مآخذ در کنار متن اصلي
نمودار 4-23. پاسخ شماره 20 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر326 نفر معادل 86.94 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي دارا بودن صفحه منابع و مأخذ در کنار متن اصلي را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 49 نفر معادل 13.06 گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، ابزار پژوهش، طرح پژوهش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران