پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتبار اسنادی، بانک مرکزی، روابط بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

ممکن است تعهد شرکت بیمه به عنوان ضامن، تضمین کامل اجرای تعهداتی که مضمون عنه به موجب قرارداد بر عهده گرفته است نباشد، بلکه به این صورت باشد که شرکت بیمه مضمون له یا مشتری خود را در مقابل تمامی خطرات و در مقابل زیان هایی که ممکن است در اثر سوء نیت مستخدم یا عدم اجرای شرایط قراردادی به وی وارد شود او را بیمه کند27. به عبارتی این نوع تضمین نامه ها، نوعی پوشش بیمه ای به منظور جبران زیان و خساراتی است که، ممکن است به جهت تخلف متعهد قرارداد، عدم پرداخت دین توسط مدیون، سوء رفتار و یا سوء اخلاق مستخدم به مشتری وارد آید.

مبحث دوم: وجه تمایز ضمانت نامه های مستقل با ضمانت نامه های صادره از شرکت بیمه

میان ضمانت نامه های صادره توسط بیمه با ضمانت نامه های بانکی تفاوت است و وجوه تمایزی برجسته ای دارند که به قرار ذیل است:

بندالف. تفاوت در ماهیت:

در ضمان به معنای عام، ضامن در مقابل مضمون له تعهد می کند که مطالبات یا تعهدات او را برعهده گیرد، این در صورتی است که ضمانت نامه های صادره توسط شرکت بیمه به هدف باز پرداخت بدهی، شرکت بیمه تعهد می کند اگر مطالبات دائن پرداخت نگردد، آنگاه شرکت بیمه متعهد به بازپرداخت بدهی خواهد بود، به این صورت که با تحقق عقد ضمان، تعهد ضامن مبنی بر تضمین بازپرداخت مطالبات دائن محقق می گردد، اما در ضمانت نامه های بیمه ای تعهد ضامن فقط با تخلف متعهد ایجاد می گردد، نه در زمان صدور ضمانت نامه ،اما در ضمانت نامه هاي مستقل شرايط به گونه اي ديگر است به اين صورت كه تعهد بانك از زمان صدور ضمانت نامه آغاز مي شود نه بعد از تخلف ضمانت خواه .
اما با این وجود نویسندگانی هستند که معتقدند تعهد ضمان در هر دو نوع ضمانت نامه محقق نمی شود مگر با تخلف مدیون .

بندب. وابستگی به قرار داد مبنای صدور:

از آن جائی که در قسمت قبل توضیح داده شد تحقق ضمانت نامه های بیمه زمانی است که متعهد قرارداد از تعهدات قراردادیش تخلف کرده باشد و این به نوعی عدم استقلال قراردادهای بیمه را از قرارداد پایه می رساند، آنچه که در واقع، اساس و پایه ضمانت نامه های مستقل است، پس نمی توان ضمانت نامه های بیمه را جز ضمانت نامه های مستقل بدانیم. و باید بر آن قائل می شویم که ضمانت نامه های مستقل همان ضمانت نامه های بانکی هستند و مصداق دیگری ندارند28.
با توضیحاتی که در این خصوص داده شد، می توان اینگونه استنباط کرد که ضمانت نامه مستقل:
1. در ارتباط با دستور دهنده ضمانت نامه، قرار دادی است دو جانبه، منعقده میان بانک و دستور دهنده برای تضمین اجرای تعهداتی که ضمانت خواه براساس قرارداد مبنای صدور ضمانت نامه در مقابل ذی نفع برعهده گرفته است که نویسندگان ما از این حیث ضمانت نامه را قراردادی در قالب ماده 10 قانون مدنی دانسته اند29.
2. در رابطه با بانک ضامن، تعهد مالی محدود است به مدّت و مبلغ مشخص و معین، برای تضمین تعهدات ضمانت خواه.
3. در رابطه با ذی نفع، تعهدی است یک جانبه به عنوان وثیقه معتبر و با ارزش در قبال تخلف احتمالی ضمانت خواه از اجرای تعهداتش صرف نظر از رابطه حقوقی میان بانک و دستور دهنده.
4. در رابطه با قرارداد مبنای صدور ضمانت نامه پدیده حقوقی مستقلی است متمایز از قرارداد مبنای صدور آن، هرچند در متن ضمانت نامه به آن ارجاع و اشاره شده باشد.
5. در بعد بین المللی، ضمانت نامه بانکی، به معنای تضمینی است که بانک ها برای تضمین تعهدات افراد در قراردادهای بین المللی با مکانیزم فوق برعهده می گیرند.

گفتار چهارم: وجه تمایز ضمانت نامه مستقل با سایر اعتبارات اسنادی و اعتبار نامه های تضمینی
همانطور که گفته شد اوراق بسیاری در تجارت بین الملل کاربرد دارد، دسته بزرگی از این اوراق اعبتارات اسنادی هستند که به تفسیر آن و بررسی وجوه تمایز آن با ضمانت نامه ها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: انواع اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی سندی هستند که بانک از طرف مشتری خود صادر می کند و به شخص یا تجارتخانه ای اختیار می دهد که براتهایی به عهده آن بانک و یا کارگزارانش به حساب آن بانک تحت شرایط مصرحه در اعتبار اسنادی بکشد در تعریفی دیگر از اعتبارات اسنادی آمده: اعتبارات اسنادی عبارتست از التزام صادر کننده اعتبار که معمولاً یک بانک است و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانک گشایش می یابد و بانک را مکلف می سازد به رعایت شرایط مقرر در اعتبارات اسنادی از جانب ذینفع، وجه مذکور در اعتبار اسنادی را به ذینفع يا به حواله کرد وی پرداخت کند.30
رشته ای از تعدد تعاریف در باب اعتبارات اسنادی وجود دارد، جوهره ي اصلی در تعریف این اسناد در تقاضای مشتری از بانک خود برای تعهد پرداخت مبلغ معینی در مقابل فروشندگان کالا در ازاء اسناد مشخصی که حاکی از مالکیت کالا باشد. اعتبار اسنادی ضمانتی عبارت است از؛ تعهد بانک به انجام پرداختی به شخص ثالث (ذینفع) ویا قبول بروات صادره توسط وی مشروط بر اینکه وی کلا شرایط اعتبار را رعایت کرده باشد.
تمایز دو نوع اعتبار در آن است که در اعتبار اسنادی عادی پرداخت وجه اسناد در قبال ارائه اسناد حمل امکان پذیر است، در حالی که اعتبار اسنادی ضمانتی با هدف حمایت از ذینفع در مورد قصورات طرف ممکن است به صرف یک اعلان ساده دایر بر اینکه طرف قرار داد قصور کرده است فعال و قابل پرداخت باشد. از این جهت این سند با ضمانت نامه های بانکی غیر مشروط مشابهت فراوان دارد. در واقع در اعتبارات اسنادی تضمینی، نوعاً اسنادی که برای مطالبه باید ارائه شود (که باید بر اساس شرایط مقرر در اعتبار نامه ی مذکور باشد) توسط خود ذینفع قابل تهیه است اما در مورد اعتبارات اسنادی معمولی اسناد معهود برای جواز مطالبه موجه اعتبار، من الجمله سند حمل نوعاً توسط ثالث صادر و تنظیم می شود در گفتار آتی به تفصیل از این تفاوت سخن خواهیم گفت.

بندالف: مزایای اعتبارات اسنادی:

1. اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت میکند31.
2. امکان کنترل تاریخ حمل و نقل و تحویل نهایی کالا.
3. تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرار داد میان طرفین.
4. اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می گیرد.
5. امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده .
6. تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده.
7. نهایتاً تعهد پرداخت را ” فقط در قبال دریافت اسناد بدون عیب و مغایرت ” متقابل میگردد.32
در خصوص دلایل و لزوم رعایت حقوق اعتبارات اسنادی بايد گفت ،اجرا و انجام تعهدات
قرار دادی، بدون شک از مهمترین اهداف هر قرار داد است که طرفین و متعاقدین به منظور آن و به موجب قرار داد با همدیگر مرتبط شده اند. در روابط قرار دادی ملی و داخلی یک کشور، به لحاظ وجود دستگاه قضائی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قرار دادی مسئله ساد ه تر و اضطراب متعاقدین کمتر است، ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده طرفین قرار داد، از همان ابتدا، در جستجوی تامین کافی هستند تا به دور از هر گونه اضطراب، در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند33.

بندب: انواع اعتبار اسنادی34:

در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسیماتی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:
در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیتهای وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده در ایران می باشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.

1. اعتبار اسنادی داخلی ریالی35

نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست خریدار (متقاضی)، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده) ذینفع (داخلی و به نفع وی برقرار می نماید اعتبار اسنادی داخلی- ریالی بر مبنای عقد جعاله گشایش می شود. در صورت درخواست متقاضی و با بررسی و موافقت بانک هنگام ظهر نویسی اسناد و تسويه حساب، امکان اعطای تسهیلات در قالب عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی میسر می باشد. به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار داد اعتبار صادراتی
می باشد.

2. اعتبار اسنادی وارداتی36

نحوه تامین ارز:
1. (توافقی) خرید ارز از بانک با ارائه معادل ریالی توسط متقاضی
2. ارز متقاضی مستقیماً از حساب ارزی متقاضی برداشت می شود.
3. (تسهیلات ارزی از منابع بانک) در صورت داشتن مصوبه اعطای تسهیلات
4. حساب ذخیره ارزی
5. تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای خارجی

3. اعتبار اسنادی صادراتی37

اعتبار اسنادی صادراتی توسط بانک خریدار گشایش می یابد و بانک ابلاغ كننده آن به صادر كننده ایرانی می باشد.
با توجه به سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص گشایش صادرات غیر نفتی با رعایت مفاد فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک با اعطای تسهیلات در قالب یکی از عقود ذیل خدمات گشایش اعتبار اسنادی صادرات را انجام می دهد:
1. مشارکت مدني صادراتی
2. سلف ارز
3. خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی مدت دار
4. فروش اقساطی مواد اولیه جهت صدور کالا38

4. اعتبارات اسنادی قابل برگشت39

در این نوع اعتبار، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار میتواند بدون اطلاع ذینفع، هر گونه تغییر يا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورد (واضح است از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمی شود) زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد.
نکته L/C: اینگونه اعتبارات هیچگونه تعهد و مسئولیتی را نیز برای بانکهای گشاینده به همراه نداشته و تا زمان دریافت اسناد و پذیرش آنها توسط بانک گشاینده اعتبار قابلیت برگشت پذیری بهقوت خود باقی خواهد ماند! با کمال تعجب اگر خریدار ایرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشایش نماید سیستم بانکی از وی مجوز خاص بانکی مرکزی را مطالبه مینماید در حالیکه اعتبار غیر قابل برگشت احتیاجی به مجوز ندارد.

5. اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت40

در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هر گونه تغییر شرایط از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده می باشد.
فروشندگان معمولاً از این گونه اعتبار استقبال بیشتری میکنند. اعتبار اسنادی تایید شده در بعضی مواقع برای:
کاهش ریسک عدم دریافت
عدم اعتماد به بانک گشایش کننده اعتبار
عدم آشنایی با بانک گشایش کننده اعتبار
فروشنده برای اعتبار تایید درخواست می کند که بموجب آن یک بانک معتبر بین المللی ضمن تایید بانک گشاینده اعتبار در واقع متعهد به پرداخت نیز می گردد. این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادر کننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.
6. اعتبار اسنادی تایید نشده41
این نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می یابد. L/C به اعتباری گفته می شود که طبق آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد (ذینفع دوم) می باشد.
ب :مقایسه اعتبارات اسنادی با ضمانت نامه مستقل
در بند قبلی مشابهت اعتبارات اسنادی با ضمانت نامه ها در آثار و نتایج دیده شد. منتها وجوه تمایزی که بین آنها موجود می باشد باعث تفکیک این دو سند از هم می شود. شاید ابتدائی ترین وجه تمایز آنها؛ در زمینه و محل صدور این اسناد باشد. در جائیکه اعتبارات اسنادی برای پرداخت ثمن و تسلیم مبیع برای افرادی که در یک کشور نیستند، و در نتیجه دسترسی به هم ندارد، به کار می رود، ضمانت نامه ها نوعاً حاوی وجه التزامی برای قصور از تخلف می باشد. منتها تفاوتی که میان وجه التزام با ضمانت نامه است در کیفیت اخذ و مطالبه ی وجه این دو نهاد است. در گرفتن وجه مندرج در ضمانت نامه اعلان قصور بر اساس اسناد و شرایط مقرر در ضمانت نامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بین الملل، قراردادهای بین المللی، ضمانت نامه بانکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتبار اسنادی، ماهیت حقوقی، حقوق ایران