پایان نامه ارشد رایگان درمورد اطلاعات بازار، صادرات گاز

دانلود پایان نامه ارشد

گازطبيعي در بازار جهاني.قطر با دستيابي به هدف توليد سالانه 77 ميليون تن گا زطبيعي مايع شده ) LNG ( و احراز مقام اول جهاني در صادرات اين محصول، اکنون درصدد سرماي هگذاري در کشورهايي چون روسيه و نيز در انواع صنايع مرتبط با انرژي در کشورهاي ديگر و همچنين افزايش حجم سرماي هگذار يهاي خود در بازارهاي به شدّت مصرفي خاوردور است برخي تحليلگران معتقدند که قطر از تلاش خود براي حضور در بازارهاي بي نالمللي و ايجاد تنوع در سرماي هگذار يها نخواهد کاست زيرا تمام شواهد حاکي است که اين کشور توقف اجراي پروژ ههاي توسع هاي بر روي ميدان گنبدشمالي خود را که با ايران مشترک است، ادامه خواهد داد. در همين ارتباط قطر اعلام نموده که تا سال 2013 اين توقف ادامه خواهد داشت. قطر اين توقف را در سال 2005 و از بيم وارد آمدن آسي بهاي جبرا نناپذير ناشي از توليد سريع به ذخيره گازي گنب دشمالي، اعمال نمود. (هرالد تريبون صص 48 و 49)
از آنجا که قطر از منابع و فرص تها کافي داخلي براي سرماي هگذار يهاي وسيع و توليد برخوردار نيست. ناچار بايد سرماي هگذاري در خارج از مرزهاي ملي را دنبال کند و به همين سبب نيز علاقمند است که از يك بازيگري محلي تبديل به بازيگري بزرگتر در بازار انرژي جهان شود و اين انگيزه باعث شده که در پروژ ههاي بالقو هاي که در روسيه استراليا و چين در پيش روست حرفي براي گفتن داشته باشد.سياست امروز قطر در مشارکت در پروژ ههاي مختلف بخش انرژي جهان و همکار يهاي آن با رقبا، بازتاب و نتيجه رو کيرد و روابط خوب ديپلماتيک در عرصه جهاني است. براي مثال قطر تمايل خود را براي مشارکت با شرکت روسي “نواتک” در پروژه توليد LNG منطقه قطبي “يامال” آشکارا اعلام نموده است. در صورت تحقق اين مشارکت، اين نخستين اقدام قطر براي براي توليد LNG در خارج از مرزهاي ملي آن كشور است. سرماي هگذاري مشترک قطر و “نواتک” در اين پروژه در زماني اين دو رقيب در بازارگازطبيعي را به کيديگر نزديک م يکند که روسيه در تلاش است با افزايش توليد و صادرات گاز، سهمي اساسي در بازارهاي خاوردور به دست آورد و همزمان قطر نيز براي جلوگيري از افُت صادرات خود به ويژه با توجه به تغييروضعيت در بازار ايالات متحده آمر کيا ) كه به واسطه توسعه توليد از شي لهاي گازي بوجود آمد(، به رشد سهم خود در بازارهاي خاور دور چشم دوخته است.
افزايش توليد گازطبيعي غيرمتعارف (unconventional gas ) در ايالا ت متحده امر کيا که بزرگترين مشتري قطر بوده است، موانعي را در راه تحقق اهداف گازي اين کشور به وجود آورده است. از ديدگاه قطر بازار امر کيا بازار بسيار مطمئني به شمار م يآمد و از اين رو حتي ريسک سرماي هگذاري در يک ترمينال بازيابي گاز ( regasification ) در اين کشور را متقبل شده بود. از سوي ديگر قطر اکنون براي حضور در بازارهاي اروپا هم با روسيه به رقابت پرداخته است و اين در حالي است که تقاضا در بازار اروپا نيز به علت بده يهاي هنگفت و وضعيت بد اقتصادي کشورها در معرض تهديد است. با اين که روسيه حضوري بسيار قوي در بازار گاز اروپا دارد رقابت قطر در اين بازار را به وضوح احساس م يکنند. قطر همکاري نزد کيتر با رو سها را در جهت منافع خود ارزيابي م ينمايند و به اين نتيجه دست يافته که بده بستان اطلاعات و آمار و تباد لنظر در اهداف راهبردي با روسيه که بخش بزرگي از بازار اروپا را به خود اختصاص داده است،مفيد بوده و به نفع مصالح ملي قطر است.
روابط نزديک قطر و روسيه از زماني آغاز شد که شرکت گاز پروم روسيه اعلام کرد که قطر از اين شرکت دعوت نموده که پس از پايان توقف عمليات در ميدان گنب دشمالي، در صنايع LNG اين کشور فعالانه مشارکت نمايد و اين در حالي است که هر دو کشور از اعضاي اوپک گازي مستقر در شهر دوحه )پايتخت قطر( م يباشند. در اين تشکل اعضا با تبادل اطلاعات بازار و پروژ هها، با کيديگر همکاري م ينمايند. ب يترديد منافع ملي ايجاب م يکند که روسيه و قطر سياس تهاي گازي خود را به گون هاي با کيديگر هماهنگ نمايند تا مانع افت قيمت گاز در بازارهاي جهاني شوند )اتفاقي که در سال 2008 به علت رکود جهاني و توليد بيشتر گاز در ايالات متحده آمر کيا شاهد آن بوديم(. قطر تنها نگران رقابت با روسيه نيست بلکه افزايش توان صادراتي گازطبيعي مايع شده ) LNG ( استراليا در يک دهه آينده، به عنوان جايگزين مناسبي براي گازطبيعي کشورهاي منطقه خليج فارس، موجب نگراني اين کشور شده است. رويارويي با اين وضيعت ممکن است قطر را به سرماي هگذاري در صنايع گاز استراليا نيز متمايل نمايد.قطر در وضعيتي قرار دارد که بايد در محدوده گزينه رقابت وحضور موثر در بازارهاي گاز، راهبردي مناسب را براي خود طراحي کند. اين دو گزينه شامل مشارکت و همکاري در پروژ ههاي رقيب در کشورهاي ديگر يا چش مپوشي از اين امر است. اما ريسک سرماي هگذاري در پروژ ههاي گازي کشورهاي ديگر به مراتب کمتر ازاجراي پروژهاي گازي جديد در داخل و اشباع بازار و به تبع آن افت قيم تها است.
از سوي ديگر برخي تحليلگران معتقدند که کيي از انگيز ههاي قطربراي حضور در پروژ ههاي کشو رهاي ديگر در برابر تعليق سرماي هگذاري در گنب دشمالي، ايجاد روابط خوب با ايران است که به علت ادامه تحري مهاي دست و پاگير جهاني و مشکلات دسترسي به فناور يهاي لازم، هنوز نتوانسته از اين ميدان گازي )پار سجنوبي( در اندازه مطلوب برداشت نمايد. قطر و ايران چا ههاي گازي خود را در يک مخزن حفر م يکنند ولي به عللي که به آن اشاره شد قطر توانسته است برداشتي به مراتب بيش از ايران داشته باشد. تحليلگران معتقدند اين شرايط و در عين حال اجراي بزرگترين پروژ ههاي گازمايع شده ) LNG ( جهان توسط قطر، بايد براي ايران که هنوز برداشتي در حد مطلوب ندارد وضعيتي نگرا نکننده به وجود آورده باشد. عل يالقاعده روابط خارجي ايران و کشورهاي عرب جنوب خلي جفارس هم نبايد کمک چنداني به بهبود اين وضعيت نموده باشد به ويژه آن که اخيرا عربستا نسعودي و بحرين ايران را بدون در دست داشتن هرگونه دليل و مدرک، به دست داشتن در جنب شهاي مردمي کشورهاي خود متهم م ينمايند. از اين روست که اين احتمال داده م يشود که ذخاير انرژي در خلي جفارس چندان مصون از درگير يهاي ناخواسته نباشد. به ياد داشته باشيم که عراق برداشت کويت از کيي از ذخاير مشترک مرزي را بهان هاي براي عمليات نظامي سال 1990 قرار داد. هر چند سابقه امر نشان م يدهد که فعلا” مشکل مشابهي بين ايران و قطر وجود ندارد و هر دو کشور همواره سعي نمود هاند روابط خوبي با کيديگر داشته باشند، به ويژه آن که براي قطر داشتن روابط حسنه با ايران براي حفظ امنيت کشت يهاي LNG آن در مسير تنگه هرمز، واجد اهميتي حياتي است.
عد هاي از تحليلگران معتقدند که قطر ضمن آن که علاقمند است در نقش کشوري صل حجو ظاهر شود از اهميت برخورداري از نقش ديپلماتيک بارزتر در سطح بي نالمللي غافل نشده است. با اين همه مشخص نيست که تا چه حد اين تلاش ريشه در منافع اقتصادي و تا چه مقدار ريشه در مسايل سياسي دارد. حضور سياسي- اقتصادي قطر درليبي، مشارکت در پروژ ههاي برق شرکت “ايبرورولاي “اسپانيا، حضوردر پروژ ههاي انرژي بادي و بازار انرژي رو به رشد آمر کيا يلاتين وامضاي توافقي با يک شرکت چيني و شل براي احداث يک مجتمع پتروشيمي و پالايشگاهي در چين، همگي از اهميت پيگيري موازي و ترکيبي از انگيز ههاي سياسي و اقتصادي اين کشور براي حضور در جامعه بي نالمللي حکايت ميکند. (هرالد تريبون صص 48 و 49)
نقش گاز طبيعي در امنيت ملي قطر
رابطه تنگاتنگ انرژي و مسائل بين المللي در دو قرن گذشته پارادايم هاي بين المللي خاصي رابه وجود آورده و امنيت کشورها را در پيوندي ترديدناپذير با مسائل بين المللي قرار داده است.انرژي و امنيت ملي دو مقوله به هم پيوسته قلمداد مي شوند. در پايان قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم، پارادايم جديدي در مورد انرژي در حال شکل گيري است که متأثر از تحولات
فناوري و زيست محيطي و همچنين ميزان دسترسي به منابع سوخت هاي فسيلي و تقاضاي 23/ جهاني است. در اين بين سهم رو به رشد گاز طبيعي در سبد انرژي مصرفي جهان از 7 درصد در سال 2011 به 28 درصد در 2030 ، نشان دهندة اهميت روزافزون گاز طبيعي است.پارادايم گاز طبيعي، مبتني بر افول عصر نفت است و کشورها را در معرض يک انتخاب قرارداده است. ايران با داشتن دومين ذخاير گازي جهان، جايگاه مهمي در اين فرايند دارد. از نظرتوليد گاز طبيعي، جمهوري اسلامي ايران جايگاه معتبري در جهان دارد ولي به دليل مصرف بي رويه داخلي و عادت مسرفانه در کليه زمينه هاي صنعتي، خانگي، تجاري متأسفانه با توجه به توليد بيش از 500 ميليون مترمکعب گاز طبيعي در روز در کشور، مقدار زيادي از آن به دليل بالا بودن شدت انرژي هدرسوزي مي شود. اين ظرفيت عظيم به جاي خود به قدرت سياسي و اقتصادي مناسب تبديل نشده است؛ بررسي هاي صورت گرفته در اين تحقيق نشان مي دهد به رغم سرمايه گذاري و توسعه صنعت گاز طبيعي در کشورهاي اصلي رقيب ايران در اين عرصه، يعني قطر و روسيه، ايران اقدامي براي بهره برداري از اين مزيت اقتصادي انجام نداده است. ( ترکان ،1393)
در مورد نقش گاز به عنوان يک کالاي استراتژيک در بازار جهاني بايد گفت که گاز به عنوان يک کالاي اقتصادي بسيار راهبردي و حساس که تقاضاي رو به گسترش جهاني دارد، يک عامل مهم قدر تآفرين و امنيت زا براي توليدکنندگان در معادلات اقتصاد سياسي جهاني است و مي تواند به مثابه اهرمي براي اعمال نفوذ بر خريداران و رفتار آنها حتي در عرصه هاي سياسي استفاده شود. ص147 نگرش جديد انرژي براي قرن بيس تو يکم طي 200 سال گذشته، رابط? تنگاتنگي بين انرژي و مسائل بين المللي شکل گرفته است. در آغاز قرن هجدهم، امپراتوري بريتانيا به وسيله انقلاب صنعتي رشد و نمو يافت؛ انقلابي که با تحول در استفاده از ذغال سنگ آغاز شد و جهان را دگرگون کرد. توسعه صنعتي آلمان در اواخر قرن نوزده و تحولات سياسي برخاسته از آن هم به شکلي حاصل استفادة گسترده از ذغال سنگ بود. شناخته شد؛ عنصري که اساس اصلي رشد ” عصر نفت ” قرن بيستم اما با نام بي نظير اقتصادي امريکا بود. دستيابي به اين عنصر حياتي براي اقتصاد ، اساس بسياري از منازعات از حمله ژاپن به بندر پرل هربر در 1941 تا جنگ خليج فارس در 1991 بوده و جغرافياي سياسي بين کشورهاي غربي، خاورميانه و ساير کشورهاي در حال توسعه را شکل داده است. نگرش جديد انرژي براي قرن بيس تو يکم طي 200 سال گذشته، رابط? تنگاتنگي بين انرژي و مسائل بين المللي شکل گرفته است. در آغاز قرن هجدهم، امپراتوري بريتانيا به وسيله انقلاب صنعتي رشد و نمو يافت؛ انقلابي که با تحول در استفاده از ذغال سنگ آغاز شد و جهان را دگرگون کرد. توسعه صنعتي آلمان در اواخر قرن نوزده و تحولات سياسي برخاسته از آن هم به شکلي حاصل استفادة گسترده از ذغال سنگ بود. شناخته شد؛ عنصري که اساس اصلي رشد ” عصر نفت ” قرن بيستم اما با نام بي نظير اقتصادي امريکا بود. دستيابي به اين عنصر حياتي براي اقتصاد ، اساس بسياري از منازعات از حمله ژاپن به بندر پرل هربر در 1941 تا جنگ خليج فارس در 1991 بوده و جغرافياي سياسي بين کشورهاي غربي، خاورميانه و ساير کشورهاي در حال توسعه را شکل داده است.ص148 نفت به عنوان انرژي پيشتاز کنوني که سهم استفاده تجاري از آن 34 درصد است و ذغال سنگ به عنوان عنصري که همچنان در توليد برق اثرگذار است و استفاده تجاري از آن سهمي 22 درصدي دارد، در حال رويارويي با محدوديت هاي عظيمي هستند و گاز طبيعي به عنوان جايگزيني که به لحاظ زيست محيطي ترجيح ئدارد و سهم استفاد ههاي تجاري از آن 23 درصد است، تنها سوخت فسيلي خواهد بود که پيش بيني مي شود تا پايان قرن بيس تو يکم دوام آورد؛ لذا اتکا بر نفت همان شرايطي را به وجود خواهد آورد که در قرن 17 ، پايان دوران چوب ارزان قيمت براي انگلستان به وجود آورد. نيازهاي انرژي براي جهان در حال توسعه در حالي که انتظار مي رود بيش از نيمي از سرمايه گذاري ها در آينده شکل گيرند، مي تواند ب هدرستي محرك پيشتاز بازارهاي انرژي باشد. اين حقيقت را بايد به ياد داشته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد صادرات گاز Next Entries پایان نامه ارشد درمورد منابع معتبر، حل اختلاف