پایان نامه ارشد رایگان درمورد اشاعه اطلاعات، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

يونسكو مشاركتدارند.
یونسکو با استفاده از منابع مكتوب وفناوريهايجديد اطلاعات مرتبط با پنج حوزة تخصصي خود يعني آموزش، علوم، علوم اجتماعي و انسانيو ارتباطات را گردآوري و در سطح جهان توزيع ميكند. يونسكو متخصصان، هنرمندان وانديشمندان جهان را گرد هم جمع ميكند و زمينههاي تبادل آرا و نظريات را فراهم ميآورد و گزارشهاي اين گردهمايي را منتشر ميكند.
3-4-1-2.عدالت جنسیّتی، اهداف و برنامه‌های یونسکو:
هدف برنامههاي سازمان كه بر اساس سهيم كردن تمام انسانها در دانشپي‌ريزي شده؛ پيشبرد فرهنگ، صلحخواهي، توسعة انساني و توسعة پايدار ميباشد.
رسالت سازمان:پیشرفت و ارتقاء اصول و هنجارهاي جهاني مبتني بر ارزشهاي مشتركبه منظور رویارویی با چالشهاي بوجود آمده و مهم در عرصة آموزش، علم، پرورش و ارتباطاتو حمايت و تقويت «رفاه‌عمومي»
1. توسعه و گسترش تكثر‌گرايي از راه به رسميت‌شناسي و حفاظت ازتنوع فرهنگي و ملاحظه حقوق‌انساني
2. بالا بردن سطح همکاری و اقتدار در جامعه علمي از راه دسترسيبرابر، ظرفيت‌سازي و مشاركت در دانش
هدف های استراتژيك:
آموزش:
ـ ارتقاي سطح آموزش بهعنوان یکی از حقوق اساسي مطابق با اعلامية جهاني حقوقبشر
ـ ارتقای كيفي آموزش از راه متنوع‌سازي محتويات و روشها و ارتقايارزشهاي مشترك در سطح جهاني
ـ بهبود سطح تجارب آموزشی، ابتكارات و اشاعه اطلاعات واتخاذ بهترين تدابير در جهت سياست‌ گفتگوي علمي
علوم:
ـ بهبود اصول و هنجارهاي اخلاقي به منظور هدايت توسعه علمي وتكنولوژي و استحاله اجتماعي
ـ ارتقای امنيت انساني به وسیله مديريت بهينه تحولات اجتماعي ومحيطي
ـ غنابخشي به ظرفيتهاي علمي و آموزشی، فني و انساني در جهتمشاركت در جوامع علمي معاصر
فرهنگ:
ـ توسعه سطح ابزارهاي استاندارد قانوني و اجراي آنها در بخش فرهنگ
ـ حفاظت از تنوع فرهنگي و تشويق گفتگو و تبادل ميان تمدنها
ـ غنابخشي ارتباط ميان فرهنگ و توسعه از راه ظرفيت وهمکاری در دانش
مهمترین محورهاي برنامههاي يونسكو:
-آموزش و پرورش براي همه انسانها
– توسعه تحقيقات زيست محيطي از طريق برنامههاي علمي و آموزشی جهان
-صیانت و تقويت ميراث طبيعي
-گسترش جريان آزاد اطلاعات، آزادي مطبوعات و گسترش رسانه‌هايكثرتگرا و تقويت امكانات و ظرفيتهاي ارتباطي كشورهاي در حال توسعه
اين هدفها با مشرکت و همكاري كارگزارهاي مختلف نظام ملل متحد و سايرسازمانهاي دولتي به عمل ميآيند. كارهاي يونسكو معطوف به اين امور سهگانه است: زنان، كشورهاي آفريقايي و كمتوسعه يافتهترين كشورهاي جهان
از نكات قابل توجه اين است كه چوناین سازمان يك سازمان مالي نيست، نمیتواند در سطح وسيعي از كشورها حمايت مالي به عمل آورد و كمكهاي مالي يونسكو چه درقالب قطعنامه و چه در قالب برنامه مشاركت كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، عدالت توزیعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عبدالرحمان جامی، خواجه عبدالله انصاری، روش تحقیق، جلال الدین محمد