پایان نامه ارشد رایگان درمورد استان خراسان، طرح و ساخت، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

در صورتي که تغييرات کلي در بخشهاي مختلف جامعه صورت گرفته باشد، موارد مورد ادعا مجددا” مورد بررسي و ميزان توافقات بر روي عوامل بحراني بررسي گردد.
2-بررسي موارد مشترک بحراني مورد ادعا درساير حوزه هاي 9 گانه مديريت پروژه مي تواند به عنوان موضوع تحقيق آتي در نظر گرفته شود.
3-مطالعه تحليلي بر روي جدول مهمترين عوامل بحراني براي گروه هاي تعيين شده و پيشنهاد راهکار براي جلوگيري از ايجاد ادعا در پروژه هاي ساخت .
4-مطالعه برروي نواقص قراردادهاي انعقاد شده در پروژه هاي ساخت که منجر به دعاوي دادگاهي شده و ريشه يابي و ارائه راهکار.
5-استفاده از فرمول اوکپالا 1989 براي سنجش اشتراک ميان گروهها درساير صنوف.

5-3 محدوديتهاي پژوهش
در هر کار تحقيقاتي پژوهشگر با مشکلات و موانع و محدوديتهايي مواجه است که بالطبع اين تحقيق نيز از آنها مستثني نبوده است. که به آنها در ذيل اشاره مي گردد.
-محدوديتهاي اصلي پژوهشهاي مبتني بر پرسشنامه اين است که اين نوع تحقيقات، ادراک فرد را از واقعيت مي سنجد که ممکن است اين ادراک کاملا” منطبق بر واقيعت نباشد. و گاهي نيز به دليل کثرت پاسخ دهندگان با خطاي پاسخ روبرو هستيم که اين موضوع در پژوهش مذکور نيز مصداق دارد.
– در بعضي موارد تعداد زيادي از پرسشهاي پرسشنامه از سوي پرسش شونده بي پاسخ گذاشته بودند که باعث گرديد اين پاسخ نامه ها از رده تحقيق خارج گردند.
-در جمع آوري اطلاعات از منابع مختلف با مشکل کمبود منابع اطلاعات داخلي مواجه بودم. با توجه به اينکه در کشور ما دعاوي و بررسي مشکلات از اهميت کمتري برخوردار است لذا تحقيقات علل نيز کمتر صورت گرفته بود. بسياري از منابع خارجي نيز به نوعي با توجه به شرايط محيطي کشورهاي مختلف تهيه شده بودند که براي اين تحقيق قابل استفاده نبودند .

منابع:

-1آيين نامه تشخص صلاحيت پيمانکاران سازمان برنامه و بودجه
2-ابرهيمي، نصراله-1389، آسيب شناسي و ريشه يابي فرايند مديريت ادعا و رفع اختلاف در قراردادهاي طرح و ساخت؛ مطالعه موردي قراردادهاي وزارت نفت،ششمين کنفرانس مديريت پروژه.
3-آقايي ديبايي،پيمان،1384، تجزيه و تحليل علل تأخيرات در بخش مهندسي (E) پروژه هايEPC پتروشيمي، مطالعه موردي شرکت پتروشيمي ، دومين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه
4- آقايي ديبايي،پيمان، 1384، مديريت منابع انساني و تدارک پروژه ها در شرکتهاي پيمانکاري نفت، گاز وپتروشيمي گزارش عملکرد از يک شرکت پيمانکاري در عسلويه، دومين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه
5- اشتهارديان،احسان اله ،1389، بررسي علل تأخير زمان اجراي پروژه هاي عمراني شهري با توجه به عوامل پروژه ، ششمين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه .
6-اردشيريان، ف،1390،ظرفيتهاي وچالشهاي شركتهاي ايراني درمديريت واجراي قراردادهاي EPC,EP ،نشريه داخلي انجمن صنفي شرکتهاي مهندسي ساخت.
7-پارسيان،ا. ” ،1386، مباني احتمال و آمار براي دانشجويان علوم و مهندسي “، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان.
8-پهلواني،عبدالکريم،1384، طراحي يک متدولوژي براي شناسايي تأخيرات پروژه هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي بهبود مطالعه موردي پروژه ساخت تجهيزات پتروشيمي،دومين کنفرانس مديريت پروژه.
9-ربيعي، فرانک ،1381.حقوق قراردادها ، انتشارات بهنامي، تهران.
10- شاکري، اقبال 1384،” مديريت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهاي پيمانکاران پروژه هاي عمراني”- دومين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه.
11- شاکري، اقبال -1384، مهندس ارزش و مديريت دعاوي و اختلافات در پروژه هاي عمراني ” دومين کنفرانس مهندسي ارزش.
12- عليدوستي شهرکي، ناصر،1389، حقوق سرمايه گذاري خارجي، انتشارات خرسندي، چاپ اول
13- عميد، حسن؛1380، فرهنگ فارسي عميد، تهران، اميركبير، چاپ بيست و دوم، ص 955.
14- فرجي، حميدرضا، 1384، بررسي عوامل تأخير پروژه هاي عمراني و ارائه الگويي جهت کاهش زمان تأخير، دانشگاه علم و صنعت، کنفرانس بين المللي مديريت پروژه.
15- فهيمي آزاد ، ح، 1381،بررسي علل تأخير و پيامددهاي ناشي از عدم تحويل به موقع سدها در استان خراسان ، موسسه آموزش و تحقيقات مديريت وزارت نيرو ،پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت اجرايي.
16- محفوظي موسوي، سيد حسن، 1389، “بررسي کمي تأخيرات در پروژه هاي عمراني ملي ” ، دانشگاه شهيد باهنر کرمان .
17- محمد کريمي ، شهريار–عربشاهي، نادر ، 1389،”روشهاي حل اختلاف ودعاوي قراردادهاي ساخت ” ،چاپ اول ،انتشارات فدک ايساتيس ،
18- معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري اسلامي ايران گزارشهاي نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سالهاي81-85 تهران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فورس ماژور، صاحب نظران Next Entries منبع تحقیق درمورد حل اختلاف، طرح و ساخت