پایان نامه ارشد رایگان درمورد ارزیابی عملکرد، معیارهای ارزیابی، ریسک سیستماتیک، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

ي ميشود كه هدف از سرمايهگذاري در صندوقها قبل از هر چيزي افزايش و يا حداقل حفاظت از سرمايه ملي است لذا به نظر ميرسد ارزيابي عملكرد صندوقها با معياري كه عملكرد صندوقها و در واقع عملكرد مديريت صندوقها در بازاراوراق بهادار را بهتر نشان ميدهد براي سرمايهگذاران بسيار مهم است. لذا سعي بر آن است با انجام اين تحقيق گامي در جهت نيل به صندوقهاي سرمايهگذاري كاراتر و اثر بخشتر برداشته شود.
1-6- فرضیههای پژوهش
در دهه 1960، سه پژوهشگر به نام های ویلیام شارپ، جک ترینور و مایکل جنسن بر مبنای مفهوم بازار سرمایه، مدل CAPM و مفاهیم ریسک وبازده، معیارهایی را برای ارزیابی عملکرد پرتفوی مطرح نمودند که شامل معیار شارپ، معیار ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن میباشد که از این معیارها در فرضیه به عنوان معیارهای کلاسیک ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کردهایم.
شاخص سورتینو توسط سورتینو و پرایس در سال1994 آن را طراحی کردند که آنها از ریسک نامطلوب به جای ریسک کل در مدل خود که معیار سورتینو است استفاده کردند ودر سال 1998 دولت هلند قانونی را وضع کرد که به موجب آن همه صندوقهای بازنشستگی ملزم شدند که در ارزیابی عملکرد از یک مبنا استفاده کنند که آن را مبنای استراتژیک نامیدند. از ناحیه دولت هیچ دستورالعملی مبنی بر چگونگی تعیین این مبنای استراتژیک و چگونگی تاثیر آن بر تصمیمها سرمایهگذاری صادر نشد.گروهی از محققین گرد هم آمدند، کار این گروه از محققین ارائه”نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)” منجر شد، که چارچوبی برای اندازهگیری و سنجش پتانسیل مطلوب نسبت به ریسک نامطلوب بشمار میآید که از این معیارها در فرضیهها به عنوان معیارهای فرامدرن ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کردهایم.
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق
بين نتایج حاصل از معيارهاي ارزيابي عملكرد فرامدرن و مدرن در صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك تفاوت معناداري وجود دارد.

1-6-2- فرضیههای فرعی تحقیق
1- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
2- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
3- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
4- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
5- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
6- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
7- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
8- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
9- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس معیارجنسن و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
10- بین نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.
1-7- متغیرهای این تحقیق
1-7-1- متغیر مستقل
نرخ بازده دارایی(Ri)، نرخ بازده بدون ریسک(Rf ) و یا حداقل نرخ بازده مورد انتظار(MAR)، واریانس پرتفوی() ، ریسک سیستماتیک پرتفوی( ، ریسک نامطلوب(Downside risk)، بازده بازار (Rm ).
1-7-2- متغیر وابسته
معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک پرتفوی (نسبت شارپ(SR)، نسبت ترینر(TR)، معیار بازده تفاوت جنسن) و معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن یا پسامدرن پرتفوی(نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)، نسبت سورتینو، نسبت امگا).
1-8- روش پژوهش
تحقيق حاضر از نظر روش جزء تحقيقهای همبستگي ميباشد در پژوهشهاي همبستگي تلاش محقق براي كشف يا تعيين رابطه بين يك يا چند متغير تمركز دارد. در واقع هدف اين روش مطالعه حدود تغييرهای يك يا چند متغير با حدود تغييرهای يك ياچند متغير ديگر است واز نظر هدف اين پژوهش، تحقيقي كاربردي است كه نتايج حاصل از آن ميتواند براي سهامداران، مسئولين بورس اوراق بهادار و محققان مفيد باشد و از نظر نوع بررسيهاي پس رويدادي كه بر اساس دادههاي مالي گذشته به بررسي فرضيهها ميپردازد.
1-9- روش جمعآوری اطلاعات و ابزار اندازهگیری
در اين تحقيق ابتدا با استفاده از روش كتابخانهاي مباني نظري مرتبط با موضوع تحقيق از منابع داخلي و خارجي استخراج و گزارش ميشود و سپس دادههاي مورد نياز بر اساس گزارشهای مالي مربوط به فعالیت صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک که توسط شرکت بورس تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایتهای مرتبط با صندوقها منتشر میشود جمعآوری خواهد شد. دادهها و اطلاعات میدانی مورد نیاز تحقیق، از طریق مراجعه به بانکهای اطلاعاتی شرکت و سازمان بورس و نیز با استفاده از اطلاعات و گزارشهای منتشره توسط نهادها و سایتهای ذیربط جمعآوری و تجزیه و تحلیل خواهد شد.
1-10- قلمرو پژوهش
قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بشرح ذیل میباشد:
1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران.
1-10-2- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مكاني پژوهش كليه صندوقهاي سرمايهگذاري در سهام (با اندازه کوچک و با اندازه بزرگ) فعال در بازار اوراق بهادار تهران ميباشد .
1-10-3- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زماني تحقيق از زمان تأسيس صندوقهاي سرمايهگذاري در سهام در بازار سرمايه ايران (1387) تا پايان سال 1390 است.
1-11- استفادهکنندگان پژوهش حاضر
1- سازمان بورس اوراق بهادار
2- شرکتهای سرمایهگذاری
3- دانشجویان کارشناسی ارشد
4- تحلیلگران مالی14 که بر اساس اطلاعات پژوهش حاضر تصمیمگیری میکنند.
5- سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل که اطلاعات مالی شرکتها به نحوی بر تصمیمگیری آنها تأثیر میگذارد.
1-12- محدودیتهای پژوهش
از محدودیتهای اساسی در این پژوهش جمعآوری معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی موجود در ادبیات سرمایهگذاری میباشد. زیرا منبع یا مرجعی که تمام معیارها و مدلهای ارزیابی عملکرد پرتفوی در مدرن و فرامدرن را به صورت جامع داشته باشد، وجود نداشته و یا در صورت وجود، در اختیار ما نبوده است. دیگر محدودیت عدم دسترسی راحت به اطلاعات هر یک از صندوقها میباشد.
1-13- تعریف واژهها و اصطلاحها
1- سبدسهام (پرتفولیو): ترکیبی از سهام شرکتها که توسط یک سرمایهگذار، به شکل سبد سهام نگهداری میشود. یا به عبارت دیگر سرمایهگذاری در قالب مجموعه سهام که دارای ریسک مشابهاند.
2- بازده: بازده پاداشی است که سرمایهگذار در سرمایهگذاری بدست میآورد ویا به طور کلی عواید حاصل از نگه داری یک دارایی در طول یک دوره بازدهی دوره نگهداری نامیده میشود. بازده صندوق از رابطه زیر بدست
میآید:
RNAV_it= (NAV_it-NAV_(it-1))/NAV_(it-1) فرمول(1-1)
〖 RNAV〗_it: بازده صندوقi در دوره زمانی . t

NAV_it15 :خالص ارزش داراییهای صندوق i در پایان دوره زمانی . t
NAV_(it-1) : خالص ارزش داراییهای صندوق i در پایان دوره زمانیt-1 .
3- بازده بدون ریسک: بازده بدون ریسک عبارتست از متوسط نرخ بازدهی که سرمایهگذاران انتظار دارند بدون تحمل ریسک، کسب نمایند. (اسلامی، 1386، 25).
4- بازده بازار: عبارتست از میانگین بازده واقعی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که با استفاده از شاخص قیمت و بازده نقدی محاسبه میگردد. برای محاسبه بازده بازار از فرمول زیر استفاده میشود.
فرمول(1-2) R ̅_mt=(Index_t-Index_(t-1))/(Index_(t-1))
Index_t : عدد شاخص در زمان t .
Index_(t-1) : عدد شاخص در زمانt-1 .
5- ریسک: عبارتست از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیشبینی شده. یا میتوان گفت ریسک یک دارایی عبارتست از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی میباشد البته بر اساس تعاریف جدید ریسک احتمال زیان تعریف میشود یعنی فقط تغییرات نامطلوب به عنوان ریسک محسوب میشوند. به اعتقاد (گیلب16، 2002) ریسک، هر پدیدهای است که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایهگذار انتظار دارد را منحرف سازد.
6- صرف ریسک پرتفوی17: عبارتست از سهمی از مازاد بازده بازار (مازاد بازده بازار نسبت به بازده بدون ریسک ) که انتظار میرود با توجه به ریسک تحمل شده در پرتفوی، نصیب شرکت گردد.( اسلامی، 1386، 106).
7- ریسک پرتفوی: عبارتست از احتمال خطر این که متوسط بازده پرتفوی بورسی شرکت سرمایهگذاری از بازده مورد انتظار آن متفاوت باشد. منظور از ریسک پرتفوی در این جا ریسک سیستماتیک است که با ضریب بتا سنجیده می شود . ضریب بتای پرتفوی طبق تعریف عبارتست از میانگین موزون ضرایب بتای تک تک اوراق بهادار تشکیل دهنده آن. ضرایب بتای هر یک از اوراق بهادار با فرمول زیر محاسبه میشود(اسلامی،1386، 105). ریسک سیستماتیک به علت وقایع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بازده اوراق را با تأثیر قرار میدهند، ایجاد می شود(هارینگتون و دیانا18، 1987).
فرمول(1-3) β_i=(COV(r_i,r_m))/(σ_rm^2)
COV(r_i,r_m ) : کوواریانس بازده اوراق بهادارi نسبت به بازده بازار.
σ_rm^2 : واریانس بازده بازار.
شایان ذکر است که شاخص اندازهگیری ریسک سیستماتیک هرگونه نوسانات اعم از مطلوب و نامطلوب را در خود جای میدهد. ودر صورت تأیید ارتباط بین نرخ بازدهی سهم و بازدهی بازار، میتوان از رابطه بالا استفاده کرد(سعیدی، صفدری پور،1387، 16).
انحراف معیار پرتفوی یکی دیگر از شاخص هایی است که با آن می توان ریسک پرتفوی را اندازهگیری کرد که از رابطه زیر بدست میآید.
فرمول(1-4) =√((∑_(i=1)^n▒〖(R_i-R ̅)〗^2 )/(n-1)) σ_p=SD_p=√(var(R) )
R_i : نرخ بازده صندوق سرمایهگذاری
R ̅ : متوسط نرخ بازدهی صندوق.
n : نشان دهنده تعداد مشاهدات میباشد.
8- شاخص19: یک واحد استاندارد که عملکرد اوراق بهادار و یا عملکرد سرمایهگذاران با آن سنجیده میشود.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
شرکتهای سرمایهگذاری از بخش های فعال در بازارهای مالی هستند. در سالهای اخیر صنعت واسطهگری مالی در سراسر جهان رشد و گسترش چشمگیری را شاهد بوده است. سرمایهگذاران از محاسن ومزایای این شرکتها باخبرند وبا فعالیت آن ها آشنا هستند. اما این سبب نمیشود که به طور کامل به این سرمایهگذاری اعتماد کرده و از ارزیابی عملکرد آن هاغافل بمانند. صندوق های سرمایهگذاری مشترک یک شرکت سرمایه گذاری است که به عنوان یکی از مهم ترین واسطههای مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی آحاد جامعه به سمت شرکت های تولیدی، خدماتی و سایر بر عهده دارند. بررسی عملکرد صندوقها مستلزم آشنایی با مفاهیم تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی و مدل های مطرح شده در این حوزهها میباشد.
در این فصل به ارائه مطالبی در مورد نظامهای مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه پرداخته شده است. سپس واسطههای مالی و انواع آن و مهمترین نهادهای پایه سرمایه پرداخته شده است. و در نهایت به تحقیق های انجام شده در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است.
2-2- نظام مالی و بازار های پول و سرمایه
نظام مالی، مجموعهای از اجزای یکپارچه است که کارکردهای مالی را در بازار رقم میزند. عناصر این نظام در تعامل با یکدیگر هستند که با شناخت این عناصر و درک روابط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آزمون فرضیه، بازارهای مالی، ارزیابی عملکرد، معیارهای ارزیابی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازارهای مالی، منابع مالی، بازار سرمایه، نقدشوندگی