پایان نامه ارشد رایگان درمورد ارزیابی عملکرد، بازار اوراق بهادار، عدم اطمینان، بازار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. با عنایت به نقش بی بدیل این صندوق در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه، ارزیابی عملکرد این واسطههای مالی با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک(MPT)3 با تئوری فرامدرن یا پسامدرن(PMPT)4 در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با کارآیی و عملکرد مدیریت صندوقها در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهد. در فراگرد مدیریت سرمایهگذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی5 سرمایهگذاریها، مرحله پایانی میباشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک سازوکار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخشتر نمودن فراگرد مدیریت سرمایهگذاری استفاده نمود. مسلم است داشتن یک ابزاری که عملکرد را درست و صحیح اندازهگیری کند دارای اهمیتی است که بر هیچ کس پوشیده نمیباشد. از طرف دیگر میدانیم که هدف از سرمایهگذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی است. لذا به نظر میرسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران مهم است. ارزیابی عملکرد شامل دو اقدام اساسی است، اولین اقدام در ارزیابی عملکرد، تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن عملکرد است. دومین اقدام مشخص کردن این امر است که آیا عملکرد مذکور ناشی از شانس و اقبال بوده یا در نتیجه تخصص حاصل شده است متأسفانه در عمل، مشکلاتی در رابطه با انجام هر دو وظیفه مذکور وجود دارد(راعی، تلنگی، 1383). سرمایهگذارن با استفاده از شاخصهای اندازهگیری عملکرد پرتفوی میتوانند میزان موفقیت مدیران صندوقهای سرمایهگذاری را رصد کنند. لذا در این تحقیق سعی برآنیم که معیارهای اندازهگیری عملکرد در تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی را با هم مقایسه کنیم و بررسی کنیم که آیا ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای کلاسیک یا مدرن در ایران ارائه میدهد یا خیر. یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. در صورتی که ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایهگذاری باشد(استرانگ،2000). ودر واقع عملکرد سرمایهگذاری باید با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار بگیرد. وهمواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک معیاری مناسب برای سرمایهگذاری است(راعی و سعیدی،1383). هر دارایی علاوه بر بازده، ریسک خاص خود را دارد که ناشی از عدم اطمینان بازده دارایی مورد نظر است. بنابراین، بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک دارای یک متغیر مستقل (بازده)6 و یک متغیر وابسته (ریسک)7 است(راعی، تلنگی، 1383). مقاله منتشر شده توسط مارکوویتز8در سال 1952، به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته شد. از آغاز دهه 1960 تاکنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدلسازی و آزمون مدلهای موجود درصد آزمون کارآیی این مدل بر آمده اند به طور کلی این مدلها بر اساس دو تئوری متفاوت یعنی تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرامدرن پرتفوی شکل گرفتهاند. در تئوری مدرن پرتفوی ریسک به عنوان تغییر پذیری کلی بازدهها حول میانگین بازده تعریف و با استفاده از معیارهای واریانس محاسبه میشود. به عبارت دیگر، تئوری مدرن پرتفوی به لحاظ توزیع انحرافات در معیار واریانس، وزنهای برابری را برای همه انحرافهای مثبت یا منفی در شرایط عدم اطمینان (مطلوب و نامطلوب) به عنوان ریسک در نظر میگیرد. به همین سبب است که واریانس به عنوان معیار ریسک متقارن شناسایی میگردد و زمانی میتوان از آن استفاده نمود که توزیع بازدهها از نوع نرمال باشد این مسأله در حالی است که امروزه تحقیقهایی که بر روی بازارهای سهام نوظهور صورت گرفته، نشان داده است که توزیع بازدهی در این بازارها نرمال نیست (بیکارت، 1998) بر همین اساس تئوری فرامدرن پرتفوی مطرح شد. این تئوری بین نوسانهای مطلوب و نامطلوب، وجه تمایز آشکار قائل میشود. در تئوری فرامدرن پرتفوی، تنها نوسان پایینتر از نرخ بازده هدف سرمایهگذار مشمول ریسک هستند و این مسأله در حالی است که که همه نوسانهای بالاتر از این هدف (در شرایط عدم اطمینان )، به عنوان فرصت سرمایهگذاری به منظور دستیابی به نرخ بازده مطلوب به حساب میآیند. بزرگترین کمک نظریه مدرن پرتفوی پیریزی چارچوب ریسک و بازدهی برای تصمیمگیری میباشد. خوشبختانه پیشرفتهای اخیر در تئوری مالی و پرتفوی به همراه افزایش توان محاسبههای پیچیده، بر این مشکلها فائق آمده و نتیجه آن بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده9 تحت عنوان تئوری فرامدرن میباشد. پس نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمولبندی تئوری فرامدرن پرتفوی(رم و فرگوسن10، 1993). به طور خلاصه میتوان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه ریسک و بازدهی محاسبه شده از طریق واریانس و انحراف معیار بازدهی تعیین میشود. در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی و ریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایهگذار و معیار انتخاب پرتفوی بهینه میپردازد (استرادا11، 2000). با توجه به نو بودن پدیده صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و لزوم ارزیابی عملکرد مدیران سرمایهگذاری در صندوقهای مذکور، تحقیق فوق میتواند راهگشایی در جهت ایجاد معیاری مناسب در این زمینه باشد.

1-2- عنوان تحقیق
به این صورت که: بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران.
1-3- تشریح و بیان موضوع
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگويي و راهحليابي براي يك مسأله اصلي كه در قالب يك پرسش ظهور كرده است آغاز ميشود و براي اينكه انسجام، هدفمندي و كاربردي بودن خود را حفظ كند بايد بر حول يك مسئله اصلي سازماندهي شود. ارزيابي عملكرد و بهرهوري در دهههاي اخير، هم از جانب مجامع علمي و هم مديران و ديگر استفادهكنندگان مورد توجه بسياري قرار گرفته است. متدها و تكنيكهاي بسياري جهت ارزيابي كارآيي ايجاد شده است كه هر كدام مجموعه اي از شاخصها را جهت ايجاد توازن در ديدگاههاي سنتي و تك بعدي عملكرد معرفي مينمايد. از آغاز دهه 1960 تا كنون پژوهشگران زيادي به مسأله ارزيابي عملكرد توجه كرده و همواره با مدلسازي و آزمون مدلهاي موجود در صدد بررسي كارآيي ابزارهاي مختلف بودهاند. صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك به عنوان يكي از واسطههاي مالي نقش انتقال سرمايه از سوي دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرفكنندگان(شركتهاي توليدي، خدماتي و ساير) بر عهده دارد. و با توجه به اين كه از تأسيس صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك در بازار سرمايه كشور بيش از چند سال نميگذرد به عملكرد صندوقهاي سرمايهگذاري از جانب سرمايهگذاران، تحليلگران مالي و… توجه زيادي مي شود. عملكرد سرمايه گذاري با دو ركن ريسك و بازدهي مورد ارزيابي قرار ميگيرد و همواره بيشترين بازدهي با توجه به سطح مشخصي از ريسك، معيار مناسبي براي سرمايهگذاري است و هدف اوليه صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك بيشينه كردن بازده داراييهاي تحت مديريتشان در طول زمان است.
ما در اين تحقيق به مطالعه و بررسي كارآيي معيارهاي ارزيابي عملكرد فرامدرن (پسامدرن) درصندوقهاي سرمايهگذاري مشترك در بازار اوراق بهادار تهران ميپردازيم و عملكرد صندوقهاي سرمايهگذاري فعال در بازار اوراق بهادار تهران را بر اساس معيارهاي فرامدرن اندازهگيري كرده و آنها را با معيارهاي اندازهگيري عملكرد كلاسيك(مدرن) مقايسه ميكنیم. همچنين، در اين تحقيق ميخواهيم بررسي كنيم كه ارزيابي عملكرد صندوقها در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي فرامدرن نتيجه متفاوتی نسبت به معيارهاي ارزيابي عملكرد كلاسيك بدست ميآورد يا خير. معيارهاي ارزيابي عملكرد پرتفوي در فرامدرن عبارتند از: نسبت پتانسيل مطلوب، نسبت سورتينو و شاخص امگا12. معيارهاي كلاسيك اندازهگيري عملكرد پرتفوي نیز كه مبتني بر تئوري سبد ماركوويتز هستند عبارتند از: نسبت شارپ، معيار ترينر، معيار جنسن، نسبت ارزيابي و ضريب تعيين؛ كه در اين تحقيق ما در صدد مقايسه معيارها می باشیم. مقاله منتشر شده توسط هري ماركوويتز در سال 1952 به عنوان منشأ تئوري نوين پرتفوي شناخته مي شود فرضیههای اين تئوري باعث رضايتبخش نبودن نظريه مدرن يا كلاسيك پرتفوي میگردد كه به شرح زير است: 1- توزيع بازدهي همه اوراق بهادار و داراييها نرمال ميباشد. 2- واريانس بازدهي داراييها، شاخص مناسبي براي اندازهگيري ريسك ميباشد. پيشرفتهاي اخير نتيجه را بسط و گسترش پارادايم ريسك و بازده تحت عنوان تئوري فرامدرن ميباشد. البته نظريه مدرن پرتفوي چيزي نيست جز يك حالت خاص از فرمول بندي تئوري فرامدرن پرتفوي و همچنين برايان ام.رام معتقد است كه در نظريه فرامدرن پرتفوي دو پيشرفت اسا سي نسبت به نظريه مدرن پرتفوي ديده ميشود: 1- به كارگيري ريسك نامطلوب به جاي انحراف معيار، به عنوان ابزار سنجش ريسك. 2- نظريه فرامدرن پرتفوي توزيع بازدهي غير نرمال را در نظر ميگيرد. به طور خلاصه مي توان گفت كه نظريه مدرن پرتفوي بر اساس رابطه بازدهي وريسك محاسبه شده از طريق انحراف معيار تبيين ميگردد، در حالي كه نظريه فرامدرن پرتفوي بر اساس رابطه بازدهي وريسك نامطلوب به تبيين رفتار سرمايهگذار و معيارهاي انتخاب پرتفوي بهينه ميپردازد.
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق از آن جا ناشی می شود که حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعهای در آینده در گرو سرمایهگذاری امروز آن است؛ سرمایهگذاری موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی است، این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمام کشورها شیوهای به کار گرفته میشود که افراد و بنگاهها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایهگذاری تخصیص دهند. منتهی دسترسی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد، امکان پذیر نیست. از طرفی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک یکی از مهمترین واسطههای مالی هستند که هدایت جریان سرمایه را از دارندگان منابع به سمت مصرفکنندگان بر عهده دارند.از طرفی در کنار کمیابی منابع مالی در هر جامعهای، سوق دادن این منابع به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مسأله ای است نیازمند مدیریت کارآمد وکارآ و این مهم بدون ارزیابی عملکرد و برخورداری از یک شاخص که عملکرد را به درستی بسنجد، امکانپذیر نمیباشد. از طرف دیگر می دانیم که هدف از سرمایهگذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی13 است. لذا به نظر میرسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایهگذاران مهم است. ارزیابی عملکرد برای سرمایهگذار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اگر نتایج رضایت بخش نباشد باید دلایل آن روشن شوند تا تغییرات لازم صورت گیرند. این که کدام معیار عملکرد را به درستی میسنجد و ارزیابی میکند از اهمیت خاص برخوردار است.
1-5- اهداف پژوهش
هدف از اين پژوهش كمك به تصميمگيري سهامداران، تحليلگران و ساير استفادهكنندگان جهت ارزيابي عملكرد صندوقهاي سرمايهگذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران با معيارهاي اندازهگيري عملكرد كلاسيك و فرامدرن ميباشد و بررسي كارآيي معيارهاي ارزيابي عملكرد فرامدرن در مقايسه با معيارهاي اندازهگيري عملكرد كلاسيك در بازار اوراق بهادار تهران ميباشد و كدام يك از اين ها عملكرد صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك و در واقع عملكرد و خط مشي مديريت صندوقها در بازار اوراق بهادار تهران را بهتر نشان ميدهد. و با توجه به اينكه هدف سرمايهگذار از سرمايهگذاري در صندوقها كسب منافع آتي است بنابراين وي تلاش ميكند تا در بهترين فرصت، در صندوقها سرمايهگذاري نموده و بيشترين بازده را با توجه به ريسك آن كسب نمايد همين موضوع باعث شده به عملكرد صندوقها توجه بيشتر شود. و هدف ديگر تحقيق تقويت دانش و علم و افزودن معلومات موجود و استفاده در محيط هاي دانشگاهي و آموزشي و برنامهريزي و هدف گذاري جهت بهبود عملكرد صندوقهاي سرمايهگذاري است. اهميت و ضرورت تحقيق از آنجا ناش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آزمون فرضیه، بازارهای مالی، ارزیابی عملکرد، معیارهای ارزیابی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازارهای مالی، منابع مالی، بازار سرمایه، نقدشوندگی