پایان نامه ارشد رایگان درمورد ابراز وجود، اضطراب اجتماعی، کمالگرایی، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

مخیجا و سینگ141(2010)، در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامههای آموزش جرأتورزی بروی عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان پرداختهاند. این مطالعه از نوع پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و کنترل بوده است. در مجموع 160 نفر از دانشآموزان از سطح طبقاتی متوسط شهر راجناندگاون، ناحیهای ازمنطقهی چتیسگر142 به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی(80 نفر) و کنترل(80 نفر) قرار گرفتند. متوسط ​​سنی دانشآموزان 15.2 سال بود و ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامهی عزتنفس پراساد و تاکیور143(1997) و برای پیشرفت تحصیلی از نتایج نمرات مقیاس پیشآزمون در دو سال امتحانات استفاده کردند. مداخلهی طرحی شده جهت آموزش جرأتورزی برای گروه آزمایشی شامل هشت جلسه، جلسه اول مقدماتی و پری تست و 6 جلسهی مداخلهای و جلسهی آخر پست تست بوده است. مدت زمان برای هر جلسه دو ساعت در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از کواریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل سطح بالاتری از اعتماد به نفس را نشان دادهاند. همچنین نمرات گروه آزمایشی که در برنامه آموزش ابراز وجود حضور داشتهاند به طور قابل ملاحظهای بالاتر از نمرات گروه شاهد بوده است.
واتانابه144(2010)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین چهار مؤلفهی ابراز وجود و رفتارهای روابط بین فردی، سازگاری بینفردی دانشآموزان در دبیرستان دوستی پرداخت. رابطه بین چهار جزء از ابراز وجود(بیان جرأتمندانه، کنترل احساسات، در نظر گرفتن دیگران و خود هدایتگری) و رفتارهای بینفردی بر روی دوستان، حوادث استرسزای بینفردی و اضطراب اجتماعی است. یک پرسشنامه که شامل مقیاسی برای اندازهگیری چهار جزء از ابراز وجود، فعالیتهای با دوستان، رفتار باملاحظه برای دوستان، حوادث استرسزای فردی و اضطراب اجتماعی توسط 177 نفر از دانشآموزان دبیرستانی تکمیل گردید. نتایج نشان داد که(خود هدایتگری) با رفتار باملاحظه برای دوستان، حوادث استرس فردی رابطه دارد. نمره بیش از حد بالا برای(خود هدایتگری) با رفتار کمتر با ملاحظه، رویدادهای استرسزای بین فردی و اضطراب اجتماعی همراه بودند. نمره مطلوب برای(خود هدایتگری) با رفتار بیشتر باملاحظه و رویدادهای استرس بین فردی همراه بود.

2-2-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات گوناگون نشان میدهد که بین کمبود مهارتهای جرأتورزی و بروز اختلالات رفتاری در آینده ارتباط وجود دارد. این مشکلات که با عملکرد ضعیف مهارتهای اجتماعی کودکی مرتبط هستند عبارتند از: بزهکاری؛ نقص در عملکرد تحصیلی و شناختی؛ فرار از مدرسه در کودکی و الکلیسم؛ رفتارهای ضد اجتماعی و اختلالات روانی(ثابتی و شهینی ییلاق ،1377).
رامهرمزی و همکاران(1379)، در پژوهشی به بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب اجتماعی و کمالگرایی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز پرداختهاند. نمونه تحقیق 160 پسر و 160 دختر دانشجو بودند که با روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. آزمودنیها پرسشنامه خود گزارشی ابراز وجود هرزبرگر145(ASRI) پرسشنامه عزتنفس آیزنک، مقیاس اضطراب اجتماعی146(SAS) و مقیاس کمالگرایی اهواز147(APS) را تکمیل نمودند. نتایج تحقیق(در کل آزمودنیها، آزمودنیهای پسر و آزمودنیهای دختر) نشان داد که عزتنفس با ابراز وجود رابطه مثبت دارد. اضطراب اجتماعی با ابراز وجود رابطه منفی دارد. در کل آزمودنیها و آزمودنیهای پسر کمالگرایی با ابراز وجود رابطه منفی دارد. ولی در آزمودنیهای دختر، بین کمالگرایی و ابراز وجود رابطه معنیداری مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون، در کل آزمودنیها، آزمودنیهای پسر و آزمودنیهای دختر، نشان داد که همبستگی چندگانه عزتنفس، اضطراب اجتماعی و کمالگرایی با ابراز وجود، از همبستگی ساده هر یک از متغیرهای ذکر شده بیشتر است.
نیسی و شهنی ییلاق(1380)، در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود، عزتنفس، بهداشت روانی و اضطراب اجتماعی در دانشآموزان پسر مضطرب اجتماعی سال اول دبیرستان پرداختهاند. جامعه آماری دانشآموزان پسر مضطرب اجتماعی سال اول دبیرستانهای اهواز میباشند. از بین 200 نفر نمونه اولیه 90 دانش آموز مضطرب اجتماعی انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی، دارونما و گواه گمارده شدهاند. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از: مقیاس خود گزارشی مداد – کاغذی ابراز وجود برای نوجوانان، مقیاس عزتنفس کوپر اسمیت، مقیاس اضطراب اجتماعی و فهرست تجدید نظر شده علائم روانی(SCL 90-R). طرح پژوهشی طرح پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه کنترل میباشد. نتایج تحلیل فرضیهها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس نشان داده است که آموزش ابراز وجود باعث افزایش ابراز وجود، عزتنفس، بهداشت روانی و کاهش اضطراب اجتماعی میشود. این تأثیر فقط در گروه آزمایشی مشاهده شده و دو گروه دیگر تفاوت معنیداری در پیش آزمون نداشتند. نتایج این پژوهش مؤثر بودن آموزش ابراز وجود را در افزایش ابراز وجود، عزتنفس، بهداشت روانی و کاهش اضطراب اجتماعی را نشان میدهد.
هرمزی نژاد(1380)، طی پژوهشی به بررسي رابطه ساده و چندگانه متغيرهاي عزتنفس، اضطراب اجتماعي و كمال گرايي با ابراز وجود دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز پرداخته است. نمونه تحقيق 160 پسر و 160 دختر دانشجو بودند كه با روش نمونهگيري تصادفي چند مرحلهاي انتخاب شدهاند. آزمودنيها پرسشنامة خود گزارشي ابراز وجود هرزبرگر148(ASRI)، پرسشنامة عزتنفس آيزنك، مقياس اضطراب اجتماعي برای نوجوانان149(SAS) و مقياس كمالگرايي اهواز150(APS) را تكميل نمودند. نتايج تحقيق(در كل آزمودنيها، آزمودنيهاي پسر و آزمودنيهاي دختر) نشان داد كه عزتنفس با ابراز وجود رابطه مثبت دارد. اضطراب اجتماعي با ابراز وجود رابطه منفي دارد. در كل آزمودنيها و آزمودنيهاي پسر كمالگرايي با ابراز وجود رابطه منفي دارد. ولي در آزمودنيهاي دختر، بين كمالگرايي و ابراز وجود رابطه معنيداري مشاهده نشده است. نتايج تحليل رگرسيون، در كل آزمودنيها، آزمودنيهاي پسر و آزمودنيهاي دختر، نشان داد كه همبستگي چندگانه عزت نفس، اضطراب اجتماعي و كمالگرايي با ابراز وجود، از همبستگي ساده هر يك از متغيرهاي ذكر شده بيشتر است.
آقایی و همکاران(1382)، در پژوهشی به بررسی میزان تأثیر آموزش ابزار وجود بر رفتار خود ابرازی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان نایین و نیز مقایسه میزان تأثیر این آموزش پرداختند. از اهداف دیگر پژوهش، بررسی رابطه ابراز وجود با عملکرد تحصیلی و وضعیت اقتصادی این دانش‌آموزان بوده است. شیوه نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای تصادفی صورت گرفته است. بدین منظور 40 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر(20 دختر و 20 پسر) در سال تحصیلی 81-1380 که در پرسشنامه خودابزاری پایین‌ترین نمره را به دست ‌آورده بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و دو گروه گواه قرار گرفتند. آموزش ابراز وجود برروی گروههای آزمایش به اجرا درآمد و گروههای گواه این آموزشها را دریافت نکردند. طول مدت آموزش سه هفته و به طور متوالی بود. پرسشنامه ابراز وجود، قبل از آموزش به عنوان پیش‌آزمون و پس از آموزش به عنوان پسآزمون بر روی گروههای گواه و آزمایش اجرا گردید. سئوالات پرسشنامه قبل از اجرا تحلیل شد و ضریب آلفای کرونباخ آزمون برابر با 7/0 محاسبه گردید. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ابراز وجود در گروه آزمایش به طور معنی‌داری رفتار خودابرازی را نسبت به گروه گواه افزایش داده، همچنین، تفاوت بین میانگین نمرات ابراز وجود در پسران و دختران معنی‌دار بود، و میانگین نمرات ابراز وجود در دانش‌آموزان پسر بیشتر از دانش‌آموزان دختر به دست آمد. نتایج تحقیق همچنین نشان داده است که بین نمرات ابراز وجود و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد، ولی این رابطه برای وضعیت اقتصادی، تحصیلات مادر و پدر، تعداد اعضای خانواده، سن و پایه دانش‌آموز معنی‌دار نبود.
محمودی عالمی و همکاران(1383)، در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب و جرأتورزی دانشجویان پرستاری پرداخته است. در این مطالعه با گروه شاهد، ابتدا پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیلبرگر و جرأتورزی گمبریل ریچی را بین کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی نسیبه ساری با روش سرشماری توزیع کرده و تعداد 60 تن از دانشجویانی که شدت اضطراب آنها در حد متوسط تا شدید و از لحاظ جرأتورزی ضعیف بودند را پس از همسان شدن بر اساس جنس، میزان علاقمندی به رشته تحصیلی، وجود یا عدم وجود استرس در یک ماه اخیر و میزان اضطراب و جرأتورزی انتخاب، سپس به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد 30 نفره تقسیم شدهاند. جهت گروه مورد در طی 6 هفته از قرار هفتهای یک جلسه به مدت 5/1 ساعت آموزش قاطعیت اجرا و برای گروه شاهد هیچگونه آموزشی در نظر گرفته نشده است. در پایان میزان اضطراب و جرأتورزی دانشجویان پرستاری دو گروه مورد و شاهد با استفاده از آزمون آماری تی زوج مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته است. آزمون آماری تی زوج بیانگر آن است که کاهش میزان اضطراب آشکار و پنهان دانشجویان پرستاری در گروه مورد قبل و بعد از آموزش قاطعیت معنیدار بوده است. همچنین بر اساس آزمون آماری تی زوج افزایش میزان جرأتورزی در گروه مورد قبل و بعد از آموزش قاطعیت نسبت به گروه شاهد معنی دار بوده است.
حقیقی و همکاران(1385)، به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزتنفس دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام پرداختند. نمونه آن را، 60 نفر از این دانش آموزان كه به روش نمونهگيري تصادفي چند مرحلهاي انتخاب شده و در دو گروه آزمايشي و كنترل گمارده بودند، تشكيل دادند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که آموزش مهارتهای زندگی، موجب افزایش سلامت روان و عزتنفس دانش آموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه میشود.
رحیمی و همکاران(1385)، در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش جرأتورزی بر مهارتهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانشآموزان پسر سال اول مقطع متوسطه پرداختهاند. جامعه آماری در این پژوهش شامل دانشآموزان پسر سال اول دبیرستانهای شیراز است که از میان آنها 60 نفر به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه 30 نفری آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از پرسشنامه ابراز وجود، مقیاس درجه بندی میلر و ایسلر و پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند. برای اجرای پژوهش از طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه استفاده شده است. نتایج تحلیل فرضیهها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری نشان دادند که آموزش جرأتورزی باعث افزایش مهارتهای اجتماعی، ابراز وجود و کاهش اضطراب اجتماعی میشود.
بهپژوه و همکاران(1386)، در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامه جرأتآموزی گروهی در افزایش میزان جرأتورزی و عزتنفس دانشآموزان کم جرأت پرداخته است. برای این منظور ابتدا 232 نفر دانشآموزان پسر پایه اول دبیرستانهای شهرستان ایجرود در استان زنجان با استفاده از پرسشنامه جرأتورزی گمبریج و ریچی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس سی نفر از دانشآموزانی که دارای پایینترین میزان جرأتورزی بودند، انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. آنگاه از پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت برای سنجش میزان عزتنفس این دانش آموزان استفاده شده است. روش پژوهش، آزمایشی بوده و بر اساس طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل و انتصاب تصادفی صورت گرفته است. دانشآموزان شرکت کننده در گروه آزمایشی در هشت جلسه جرأت آموزی گروهی شرکت کردند. پس از اجرای برنامه مداخلهای و تکمیل پرسشنامههای مورد نظر، دادههای جمع آوری شده در پیشآزمون و پسآزمون از طریق آزمون تی و تحلیل کوواریانس مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان جرأتورزی و عزتنفس دانشآموزان کم جرأت در گروه آزمایشی به طور معناداری افزایش یافته است. این یافتهها، احتمالاً بیانگر این است که اجرای برنامه آموزش مهارتهای جرأتورزی به دانشآموزان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ابراز وجود، سلامت روان، سلامت روانی، رگرسیون Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آموزش مهارت، اضطراب اجتماعی، ابراز وجود، یشرفت تحصیلی