پایان نامه ارشد رایگان درمورد ابراز وجود، سلامت روان، سلامت روانی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

نشان داد که ابراز وجود در ارتباط معکوس و معنیداری با اضطراب آشکار و پنهان بین فردی برای هر دوگروه(مردان و زنان) وجود دارد.
کولی118(1979)، به بررسی علایق دیدگاه جرأتورزی پرداخت. در این پژوهش 149 شرکت کننده در گروههای آموزش جرأتورزی درجه علایق خود را در بهبود مهارتهای جرأتورزی خود در 26 زمینه نمرهگذاری کردند. مرتبه میانگین نمرات علاقه برای 149 نفر نشان داد که جرأتمند بودن هنگام مواجهه با پرخاشگری دیگری بالاترین اولویت است، در حالیکه «نه گفتن» در موقعیتهای مختلف اولویت پایینتر در نظر گرفته شد. نتایج نشان میدهد که گروههای آموزش جرأتورزی ممکن است در برآوردن نیازهای افراد دچار نقص باشند و زمینههای را برای تأکید بیشتر پیشنهاد میکند که در برآوردن این نیازها مؤثرتر است.
گوردان و والدو119(1984)، به پژوهشی در زمینه تأثیرات آموزش جرأتورزی بر زوجین پرداختند. تأثیر آموزش جرأتورزی یک زوج بر ادراک اعتماد و نزدیکی(صمیمیت) هر دو زوج در روابط خود ارزیابی شد. 26 متعلم جرأتورزی و 26 زوج بدون مشارکت مقیاس رابطه بین شخصی120(IRS) را پیش و بعد از آموزش کامل کردند 18 فردی که در لیست انتظار برای آموزش جرأتورزی بودند و 18 زوج همتای آنها هم آن را کامل کردند. تعلیم دیدگاه جرأتورزی زوجین خود که در آموزش شرکت نداشتند سطوح بالاتر اعتماد و صمیمیت را در روابط خود به دنبال آموزش جرأتورزی در مقایسه با گروه کنترل درک کردند. زوجهایی که در آزمایش مشارکت نداشتند در روابط خود تفاوت قابل ملاحظهای را احساس نکردند. نتایج نشان میدهد که آموزش جرأتورزی یک زوج تأثیر مثبتی بر ادراکات هر دو زوج دارد.
لوین121(1990)، در تحقیقی به بررسی تعیین ارتباط بین جرأتورزی، اعتماد به نفس، سبک مدیریت تعارض و دیگر متغیرهای انتخاب شده در پرستاران زن ثبت نام کننده پرداخت. این مطالعه با استفاده از یک طرح توصیفی همبستگی و متغیرهای دیگر از قبیل سن، وضعیت تأهل، سطح آموزش پرستاری مورد بررسی قرار گرفت. تعداد افراد شرکتکننده در این تحقیق 98 نفر بودند. چهار ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از عزت نفس کوپر اسمیت122، مقیاس مفهوم خود ابرازی تنسی123، پرسشنامه بیان تعارض توماس کیلمن124و پرسشنامه جرأتورزی در یک زمان به شرکتکنندگان داده و اجرا گردید. دامنه زمان تکمیل آنها از 45 دقیقه تا 95 دقیقه بود. برای تعیین روابط بین متغیرها از برنامه SPSS-PC استفاده شده است. این مطالعه نشان داد که ابراز وجود با اعتماد به نفس، با دو سبک مدیریت تعارض، همکاری و رقابت رابطه مثبت و معنیدار است. یک رابطه منفی معنیدار بین ابراز وجود و سبک انطباق با تعارض وجود داشت. این مطالعه همچنین نشان داد که عزتنفس رابطه مثبت با پاسخ همکاری به تعارضات و مواجهه با آموزش ابراز وجود قبلی، دارد.
قریب و قریب125(1992)، در پژوهشی رابطه بین جرأتورزی و اضطراب در بین زنان و مردان امارات را مورد بررسی قرار دادند. شرکتکنندگان 430 دانش آموز مقطع متوسطه و دانشجویان امارات بودند.190 مرد و 240 زن مدرسه متوسطه و دانشجویان دانشکده، نسخه عربی پرسشنامه جرأتورزی لازاروس و پرسشنامه اضطراب کاستلو و کمری را کامل کردند. متوسط سنی نمونه 4/19 سال بود که از حدود 14 تا 30 سال بود. در این تحقیق دو پرسشنامه جرأتورزی ولپ و لازاروس و پرسشنامه اضطراب کاستلو و کمری استفاده شده است. دو پرسشنامه به عربی ترجمه و توسط محقق استاندارد گردیده است. هر دو پرسشنامه دارای ارزیابی روایی و پایایی میباشد. دو پرسشنامه توسط خود محقق به افراد ارائه شد. بر اساس توزیع فراوانی نمرات پرسشنامه جرأتورزی، سه گروه مجزا تشکیل شد. نقاط پراش126(تمایز) برای سه گروه بر اساس چارک اول و سوم انتخاب شد. گروه با جرأتورزی بالا127(HA)، شامل افرادی بودند که نمرات آنها برابر یا بیشتر ازچارک سوم بود. گروه با جرأتورزی پایین128(LA)، شامل افرادی بودند که نمرات آنها زیر چارک اول بود. افراد باقیمانده بعنوان اعضای گروه با جرأتورزی متوسط در نظر گرفته شدند129((AA. این طبقهبندی نمرات جرأتورزی منجر به 114 نفر در گروه(HA)‌، 200 نفر در گروه(AA)، و 116 نفر در گروه( LA) شد. تحلیل آماری از طریق برنامهSAS انجام شد. علاوه بر بدست آوردن آمار توصیفی، تحلیل واریانس دو راهه برای بررسی تأثیر جرأتورزی و جنس بر اضطراب استفاده شد. تحقیق رابطه معکوس بین جرأتورزی و اضطراب را پیش بینی میکرد. در این پژوهش هیچ تفاوتی در جرأتورزی و بین مردان و زنان مشاهده نشد. بر اساس توزیع نمرات جرأتورزی، سه گروه برای تحلیل بیشتر تشکیل شدند(جرأتورزی بالا، پایین، متوسط). تحلیل واریانس ثابت کرد که جرأتورزی در ارتباط معکوس با اضطراب است. کل نمرات نمونه در پرسشنامه جرأتورزی حدود 4 تا 24 بود. میانگین نمره پرسشنامه ولپ و لازاروس برای کل نمونه 4/15 است. میانگین مطابق برای مردان 4/15 و برای زنان 5/15 میباشد. با توجه به پرسشنامه اضطراب کاستلو و کمری کل نمرات نمونه از حدود 14 تا 79 بود. میانگین نمرات برای نمونه کل 4/42 بود. میانگین مطابق برای مردان 3/40 و برای زنان 1/44 بود. با توجه به تفاوتهای جنسیت در جرأتورزی، میانگین و انحراف استاندارد مردان و زنان را در جرأتورزی و در ارتباط با ارزش 447/0= t نشان میدهد. بین دو گروه با توجه به میانگین جرأتورزی، تفاوت قابل ملاحظهای وجود ندارند. رگرسیون اضطراب بر جرأتورزی برای نمونه کل معنادار است. ارزش ضریب تعیین 67% است که به این معنی است که جرأتورزی حدود 7% تغییر پذیری اضطراب را تعیین میکند.
توماکا130و همکاران(1999)، به بررسی پژوهشی تحت عنوان جرأتورزی واکنشهای تهدید و چالش را به استرس بالقوه در بین زنان پیشبینی میکند پرداختند. در این تحقیق جرأتورزی به عنوان واسطهی واکنشهای استرس در بین زنان بررسی شد. محققان بررسی کردند چگونه زنان با جرأتورزی بالا و پایین بصورت شناختی ارزیابی میشوند، بصورت عاطفی و فیزیولوژیکی پاسخ میدهند و بصورت رفتاری بر استرس ارائه یک سخنرانی فیالبداهه غلبه میکنند. زنان با جرأتورزی بالا استرس سخنرانی را بعنوان چالش ارزیابی کردند، در حالیکه زنان با جرأتورزی پایین آن را بعنوان تهدید ارزیابی کردند. زنان با جرأتورزی بالا همچنین یک الگوی چالش پاسخ خودمختار در طول تکلیف داشتند، در حالیکه زنان با جرأتورزی پایین یک پاسخ تهدید پیش رو داشتند. بطور کلی، زنان با جرأتورزی بالا هیجان منفی و استرس کمتری را تجربه کردند.
سرت131(2003)، در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش جرأتورزی برسطح جرأتورزی و عزتنفس در دانش آموزان پرداخت. جامعه آماری در این پژوهش دانشآموزان 12- 11 ساله مدرسه خصوصی در شهر آنکارا که از طبقه بالای اجتماعی، اقتصادی بودند، شرکت داشتند. از میان آنها 24 نفر به صورت تصادفی انتخاب و 12 نفر در گروه آزمایشی و 12 نفر در گروه کنترل گمارده شدهاند. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از پرسشنامه جرأتورزی، پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت و مشاهدات معلمان. این مطالعه از نوع پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و کنترل بوده است. مداخلهی آموزشی جهت گروه آزمایشی در 8 جلسه و به مدت 50 دقیقه صورت گرفته است. جهت تحلیل فرضیات این پژوهش، از روش آماری تحلیل کو واریانس و تی دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تفاوت معنیداری بین دو گروه بر اساس جرأتورزی وجود دارد ولی تفاوت معنیداری در نمرات عزتنفس بین دو گروه دیده نشده است. از سوی دیگر مشاهدات جمعآوری شده توسط معلمان نشان داده است که آموزش جرأتورزی نتیجهی مثبتی بر روی عزتنفس دانشآموزان داشته است.
لین132 و همکاران(2004)، در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش برنامههای جرأتورزی بر جرأتورزی، عزتنفس و ارتباطات بین فردی دانشجویان پرستاری و پزشکی پرداختند. در این پژوهش از روش طولی استفاده شده است. افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(33 نفر) و گروه شاهد(33 نفر) گمارده شدند. شرکتکنندگان در گروه آزمایشی آموزش جرأتورزی را به مدت 2 ساعت در 8 جلسهی آموزشی و یک بار در هفته دریافت کردند. دادهها قبل و بعد از آموزش و دوباره یک ماه پس از پایان آموزش با استفاده از پرسشنامه کنترل راتر، پرسشنامه نقش جنسی، پرسشنامه ابراز وجود، پرسشنامه اعتماد به نفس، پرسشنامه رضایت از ارتباطات بینفردی جمعآوری شدند. روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل آماری معادله پیشبینی تعمیم یافته133(GEE) بوده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که جرأتورزی و اعتماد به نفس گروه آزمایشی به طور معنیداری در پرستاران و دانشجویان پزشکی پس از آموزش ابراز وجود بهبود یافته، اما رضایت از ارتباطات بین فردی در گروه آزمایشی پس از برنامههای آموزش جرأتورزی بهبود نیافته است.
معین134و همکاران(2006)، به بررسی رابطه افسردگی و جرأت ورزی در جمعیت افراد عادی و افسرده پرداختند. نمونه بررسی شامل 100 نفر(50 مرد و 50 نفر زن) بود، که از ادارات، خانهها و بیمارستانهای مختلف انتخاب شدهاند. سن آنها بین 18 تا 50 سال است و سطح سواد آنها حداقل در حد متوسط و وضعیت تأهل آنها مجرد و متأهل بوده است. آنها به وضعیت اجتماعی – اقتصادی متوسط و پایینتر تعلق داشتند. برای ارزیابی افسردگی و جرأتورزی ترجمة اوردو135، از پرسشنامه افسردگی بک(1996) و مقیاس ابراز وجود استفاده شده است. نتایج رابطه قابل ملاحظهای را بین افسردگی و جرأتورزی نشان میدهد. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد که مردان جرأتمندتر از زنان هستند. آنها همچنین نشان میدهند که تحصیلات پایین شخص را افسرده و بدون جرأتورزی میکنند. یافتهها آشکار میکند که مردان و زنان بصورت برابر قربانی افسردگی هستند. همچنین یافتهها نشان میدهند افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد جرأتمندتر هستند.
سارکوا136(2008)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین جرأتورزی، سلامت روانی و عزتنفس در نوجوانان پرداخت. جامعه آماری در این پژوهش شامل 1023 دانشآموز(487 نفر مرد و 536 نفر زن) که به صورت تصادفی از 18 مدرسه ابتدایی درکوشیتسه(230.000 جمعیت)، جمهوری اسلواکی انتخاب شدند. انتخاب نمونه به صورت تصادفی ساده و طبقهبندی شده بر اساس سن و جنس و محدوده سنی پاسخ دهندگان از 14 تا 17 سال، با میانگین سن ​​14.9 سال و انحراف استاندارد 51/0 میباشد. ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه سلامت عمومی137(GHQ) برای اندازهگیری سلامت روانی(افسردگی، اضطراب و اختلال عملکرد اجتماعی)، پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ138RSE)) برای اندازهگیری(عزتنفس مثبت و اعتماد به نفس منفی) و ابراز وجود با استفاده ازمقیاس چند بعدی 47 آیتمی اندازهگیری شد. پرسشنامه توسط پاسخدهندگان در 45 دقیقه در غیاب معلم، به صورت داوطلبانه و ناشناس درحضور محقق آموزش دیده تکمیل شدند. نرخ پاسخ 82.6٪ بود. دادهها با استفاده از رگرسیون خطی گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافتهها نشان دادند که همبستگی قوی بین افسردگی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی، عزتنفس مثبت و منفی در موقعیتهای قاطعانه وجود دارد. در شرایط قاطعانه، پاسخدهندگانی که به طور مداوم در این شرایط درگیر میشدند اضطراب بیشتری احساس کردند و رابطه مثبت و معنیداری بین ابراز وجود با سلامت روانی و اعتماد به نفس وجود داشت.
سیسن و زنگل139(2009)، در پژوهشی به بررسی اثربخشی برنامههای آموزش ابراز وجود بر روی سطح ابراز وجود نوجوانان پرداختند. دانشآموزان از مدرسهی متوسط در آدانا، ترکیه انتخاب شدند. برای انتخاب افراد در گروههای آزمایشی و کنترل، برخی از معیارهایی چون مقیاس جرأتورزی راتوس، اختیاری بودن، مشاهدات معلم و اجازه از والدین دانشآموزان در نظر گرفته شده است. دادهها از طریق برنامه جرأتورزی راتوس140 جمع ​​آوری شدند. برای گروه آزمایش آموزش ابراز وجود توسط مشاور مدرسه، در طول 50-70 دقیقه در12 هفته اجرا شد. در طی این مدت گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکردند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داده است که برنامههای آموزشی ابراز وجود باعث افزایش سطح ابراز وجود در نوجوانان گروه آزمایش شده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد محل سکونت، بهداشت روان، جامعه شهری، انتقال اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ابراز وجود، اضطراب اجتماعی، کمالگرایی، بهداشت روان