پایان نامه ارشد رایگان درمورد آموزش و پرورش، دوره ابتدایی، عدالت جنسیتی، دوره متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

الزامی و هزینههای تحصیل آنان تأمین گردد.
نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی را که میتوان در خصوص قانون معارف سال 1290 بدان اشاره نمود، تأکید مفاد این قانون بر عدالت جنسیتی در خصوص امر آموزش و اصل رایگان واجباری نمودن آموزش و پرورش می باشد. که این مهم را به عنوان یکی از اسناد مهمافتخار ایرانیان میتوان محسوب نمود، چرا که سیسال پیش از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق اولیه و بدیهی بشری را گوشزد نماید در ایران با تمامی اصول و مبانی تشریح میگردد.
• در سال 1346 قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در 10 ماده و 3 تبصره به تصویب مجلس شورای ملّی رسید و برای اولین بار وظایف مربوط به آموزش عالی از وزارت آموزش و پرورش جدا و وزارت آموزش و پرورش عهدهدار آموزش و پرورش عمومی(ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه) گردید و مهمترین اهداف آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت کلیه افراد واجبالتعلیم کشور بدون هیچگونه تمایز جنسیتی و فراهم نمودن موجبات آن با توجه به آخرین پیشرفتهای حاصله در روشهای تعلیم و تربیت با در نظر گرفتن هدفها و احتیاجات آموزش کشور تعیین شدهاست. (صافی، 1389)
• قانوناصلاحماده3قانوناعزامدانشجوبهخارجازكشورمصوب1364:بهموجب اينمصوبه،اعزامدانشجويدخترمجردبرايتحصيلدرمقاطعبالاترازليسانسكه رشتهآنانموردنيازكشورباشدوادامهتحصيلدرآنرشتهدرداخلممكننباشد،مجازشمردهشد.
• استفادةفرزندانوهمسرانشهداوجانبازانبالاي25%وهمسرانآزادگانباسنوات4سالبهبالا،ازسهميهايثارگراندردانشگاههاومؤسساتآموزشعالي كشور(قانونالزامبهپذيرشافرادواجدشرايطاستفادهازسهميهايثارگراندر دانشگاههاومؤسساتآموزشعاليكشور، مصوب 18/1/1377).
• وظيفهدولتدرجهتبرنامهريزيبرايآموزشزناندررشتههايتخصصيزنان،ماماييورشتههايبالينيپزشكيتارسيدنبهمرحلهخودكفايي (قانونتشكيل وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي، مصوب9/7/1364).
• درراستايرفعمحدوديتپذيرشداوطلباندختر دربعضيازرشتههايدانشگاهي،عليالاصولداوطلباندختربايدبتواننددرهررشتهايكهميخواهندتحصيلكنند؛ مگراينكهتحصيلآناندررشتههاييبامنعشرعييااجتماعيياعمليمواجهباشد (تصويبنامهرفعمحدوديتپذيرشداوطلباندختردربعضيازرشتههاي دانشگاهی، مصوب12/2/1368 شورايعاليانقلابفرهنگي).
• ماده158قانونبرنامهسوم،بهطورخاصوويژه،موضوعزنانراموردتوجهقرارميدهد:مركزامورمشاركتزنانرياستجمهوريموظفاستدرجهتزمينهسازيبراي ايفاينقشمناسبزناندرتوسعهكشوروتقويتنهادخانواده،ضمنانجاممطالعات لازمباهمكاريدستگاههاياجراييذيربطاقداماتذيلرابهعملآورد:
بندالف:بابهرهگيريازاصولومبانياسلاميوبادرنظرگرفتنتحولاتآينده جامعه،نيازهايآموزشي،فرهنگيوورزشيخاصزنانراشناساييكردهوطرحهاي مناسبراحسبموردازطريقدستگاههاياجراييذيربطتهيهوبرايتصويببه مراجعمربوطپيشنهادكند (قانونبرنامهسومتوسعهاقتصادي،اجتماعيوفرهنگي جمهورياسلاميايران(1383-1379)، مصوب 1379، ص 40).
• مادة111،برنامهچهارمتوسعه: دولتموظفاستباهدفتقويتنقشزناندرجامعه،توسعهفرصتهاوگسترشسطحمشاركتآنهادركشور،بهتقويت مهارتهايزنانمتناسببانيازهايجامعهوتحولاتفناوريبپردازد (قانونبرنامه چهارمتوسعه اقتصادي، اجتماعيوفرهنگيجمهورياسلاميايران (88-1384)، مصوب11/6/1383، ص144).
• تشكيلمركزيبهنامتربيتمعلمحرفهايدختران،بهمنظورتربيتمعلمبرايتعليمدرآموزشگاههايحرفهايدخترانشهرستانها (اساسنامهمركزتربيتمعلم حرفهايدختران،مصوب 4/6/1347 شورايمركزيدانشگاهها ).
«یکی از هدفهای ساختار نظام آموزش و پرورش، معرفی طول دوره‌ها و مراحل مختلف تحصیلی است. در ساختار آموزش ایران علاوه بر تقسیمات افقی، تقسیمات عمودی هم دیده می‌شود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» (معیری، 1384)
منظور از تقسیمات عمودی نظام آموزشی، دوره‌ها و مراحل مختلف تحصیلی است. این تقسیمات از نظر زمان معمولاً بهطور متوالی پشتسرهم قرار می‌گیرند؛ مانند دوره پیش دبستانی، دورهآموزش عمومی، دوره آموزش متوسطه و دوره آموزش عالی.
2-2-2-1. دوره پیش دبستانی
عدالت جنسیتی در امر آموزش، در دوره پیش از دبستان در نظام‌های آموزشی بسیاری از کشورهای جهان دیده می‌شود و از جایگاه حساس و ارزشمندی برخوردار است. در بعضی از کشورها، تقریباً همه کودکان پسر و دختر قبل از ورود به دبستان در این مراکز تربیتی پرورش می‌یابند. اکثر کارشناسان تعلیم و تربیت تأکید دارند که آموزشهای قبل از دبستان دختران وپسران خردسال را برای ورود به دبستان آماده می‌کند و در توسعه خزانه لغوی و ایجاد مفاهیم اساسی و قدرت بیان کودکان اعم از دختر و پسر مؤثر است؛ لذا بر ایجاد دوره‌های قبل از دبستان و توسعه کانون‌های آمادگی مدارس تأکید می‌کنند.
به همین دلیل تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، آموزش پیش دبستانی را جزئی از نظام آموزش و پرورش همگانی بدون هیچگونه تمایز جنسیتی قلمداد کرده‌اند مثلاً «کشور هلند در سال 1990 آموزش کودکان سنین چهار سال به بعد را همگانی اعلام نمود. آلمان، استرالیا، فرانسه، کره جنوبی، تایوان، کانادا، مالزی و آفریقای جنوبی نیز در تلاش هستند تا آموزش کودکستانی را زیر پوشش همگانی درآورند. سوئد در سال 1995 اعلام کرد تمام کودکان بالاتر از سن هیجده ماه را در مهد‌های کودک دولتی، مشروط بر اینکه پدر و مادر مشغول کار یا تحصیل باشند، خواهند پذیرفت». (آقازاده، 1385)
تأسیس این دوره در ایران با نام کودکستان به حدود هشتاد سال پیش می‌رسد. در ساختار آموزش و پرورش ایران مصوب شورای عالی معارف در سال 1290چنین دوره‌ای پیش‌بینی نشده است، ولی از سال1298 در تهران و در بعضی از شهرهای ایران کودکستان‌هایی دائر بوده است. در سال 1303 مرحوم باغچه‌بان در تبریز کودکستان «باغچه اطفال» و در سال 1307 در شیراز کودکستان دیگری دایر کرد.
با دید عدالت جنسیتی آیین‌نامه کودکستانها در سال 1312 به تصویب شورای عالی معارف رسید و سنین کودکان این دورهبدون اینکه ذکری از جنسیت آنها آورده شود چهار تا هفت سال اعلام شد.
با گسترش آموزش ابتدایی در شهرها و روستاها و ضرورت توجه به مناطق دو زبانه، تأسیس و توسعه کودکستانها مورد توجه قرار گرفت؛ لذا در ساختار آموزش و پرورش مصوب 1344، دوره کودکستان که هم دختران وهم پسران را شامل می‌شد به عنوان اولین دوره نظام آموزشی مطرح شد. در سال 1349، شورای عالی آموزش و پرورش، آیین‌نامه کودکستانها را تصویب و در آن اهداف، برنامه و شرایط ورود را مطرح کرد. در سال 1350، در اداره کل تعلیمات ابتدایی، واحد کودکستانها مسؤولیت برنامه‌ریزی و توسعه و نظارت بر فعالیتهای این دوره را بر عهده گرفت. در سال 1354 به گسترش کودکستانها در شهر‌های مختلف توجه شد و نام دفتر برنامه‌ریزی آموزش ابتدایی، به دفتر برنامه‌ریزی آموزش کودکستانی و ابتدایی تغییر یافت.
پس از وقوع انقلاب اسلامی متأسفانه مراجع تأمین‌کننده بودجه این دوره نه تنها با گسترش آن موافق نبودند، بلکه در سال 1363 برای حذف این دوره یا محدود کردن آن اقدام کردند. (صافی، 1390)
خوشبختانه با تلقی عدالت بین دختران و پسران در طرح نظام آموزش در سال 1368 بر اهمیّت تأسیس و گسترش دوره پیش‌دبستانی تأکید شده و به عنوان اولین مرحله آموزش عمومی اعلام شده است. مدت آن دو سال و گذراندن دوره برای همه نوآموزان دختر وپسر پنجساله الزامی است.
شورایعالی آموزش و پرورش در آیین‌نامه کودکستانها مصوب 1349 هدف اساسی این دوره را «فراهم کردن محیط و فرصتهایی برای پرورش قوای جسمانی، عقلانی و عاطفی کودکان» تعیین کرده است.
در طرح تغییر نظام آموزش و پرورش پیشنهادی1367در زمینه اهداف کلی تعلیم و تربیت اسلامی، اهداف مرحله اول(دوره پیش‌دبستانی) تعیین شد و بر اساس آن کمیسیون پیش‌دبستانی و دبستانی اهدافی را تعیین و برای تصویب به شورای تغییر نظام آموزش و پرورش پیشنهاد کرد. این اهدافکه در حال حاضر نیز در کشور در حال اجرا می‌باشد در سال 1373 به تصویب رسید و در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی تعیین گردید. که در تفسیر اسلامی بودن آن تفاوتهای جنسیّتی، البته بر مبنای عدالت وجود دارد.
تساوی جنسیّتی در اسناد و کنوانسیونهای بین‌المللی در دوره پیش‌دبستانی به صورت صریح تنها در بند الف ماده 10 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته که دول عضو را موظف می‌نماید به منظور تضمین حقوق مساوی زنان و مردان، تساوی جنسیتی حق بر آموزش در دوره پییش‌دبستانی را رعایت نمایند، که دولت ایران تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده است. علاوه بر این کنوانسیون حقوق کودک هم رعایت تساوی جنسیتی در همه دوره‌های آموزشی را خواستار شده که دولت ایران با حق شرط (رزرو) در سال 1994 بدان ملحق شده است. همچنین سومین هدف از اهداف توسعه هزاره سوم توسعه دادن برابری جنسیتی وتوانمند سازی زنان برشمرده که همه‌ی اینها می‌تواند الزامی باشد جهت تعهد دولت ایران در رعایت عدالت جنسیتی در دوره پیش‌دبستانی.
2-2-2-2. دوره ابتدایی
مهمترین دوره تحصیلی در تمام نظامهای آموزشو پرورش جهان،دوره ابتدایی است؛زیرا شکل‌گیری شخصیت و رشد همه جانبه افراد اعم از دختر و پسر در این دوره، بیشتر از هر دوره دیگر انجام می‌گیرد.
دوره ابتدایی، در رشد مفاهیم و معانی اموری که کودک در زندگی روزمره با آنها مواجه است، نقش مهمی دارد. این دوره تداوم‌بخش تکوین شناختی، زیستی و اجتماعی کودک، که در خانواده پی‌ریزی شده است. همچنین دوره‌ای است که در آن فرصت و موقعیت مناسبی برای تحصیل، تربیت و یادگیری شیوه ارتباط صحیح با دیگران برای کودک فراهم می‌گردد و استعداد‌های دختران و پسران را شکوفا می‌سازد.
در قانون اساسی معارف مصوب 1290 در اصل مربوط به ساختار آموزش و پرورش ایران،مکاتب دهکده و مکاتب بلدی (شهری) قبل از دوره متوسطه و عالی به عنوان اولین دوره تحصیلات رسمی، یعنی ابتدایی مطرح شده است.
در قانون تعلیمات اجباری مصوب 1322 و مصوبات شورایعالی آموزش و پرورش مرتبط با دوره ابتدایی، این دوره با اسامی گوناگون «تعلیمات ابتدایی»، «تعلیمات اجباری»، «آموزش همگان» و «آموزش عمومی» مطرح شده است.در ساختار آموزش و پرورش ایران در سال1344، دوره ابتدایی به عنوان اولین مرحله آموزش و پرورش عمومی اعلام شده است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران نیزطبق بند3 از اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. لاجرم تأمین آموزش دوره ابتدایی به صورت رایگان بدون تبعیض جنسیتی از جمله وظایف دولت محسوب می‌گردد.
بر اساس طرح نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 و در جهت اهداف کلی نظام، اهداف دوره ابتدایی در سه حیطه شناختی،عاطفی و روانی- حرکتی اعلام شده است، همچنین طبق اصول برشمرده‌شده هیچگونه تبعیض جنسیتی در سیاق عبارات دیده نمی‌شود.
دولت ایران موظف به رعایت عدالت جنسیتی در خصوص آموزش ابتدایی بر اساس اسناد و کنوانسیونهایی است که تاکنون به آنها پیوسته و ملزم به رعایت آنها می‌باشد،از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر- قرارداد بین‌المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات دسامبر 1960 یونسکو- میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی- میثاق حقوق سیاسی و مدنی و کنوانسیون حقوق کودک، که دولت موظف به تأمین آموزش در مقطع ابتدایی به صورت اجباری و رایگان برای همگان می‌باشد.
2-2-2-3.آموزش و پرورش دوره متوسطه
از کلمه متوسطه در نظام آموزش و پرورش ایران مستفاد می‌شود که دوره‌ای است که نقش واسطه میانی، دوره ابتدایی و دوره عالی را ایفا می‌کند.
دوره متوسطه یک دوره برزخ یا دوره انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و غیرتخصصی است و آموزش تخصصی‌تر در سطح آموزش عالی.دوره انتقال میان کودکی و جوانی است. این دوره به واسطه بسیاری از فشارهای روانی، جسمانی و مشکلات سازگاری، ویژگیهای خاصی را به نوجوانان و جوانان دختر و پسر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آموزش و پرورش، دانشگاهها، سطح تحصیلات، قانون اساسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، دوره متوسطه، عدالت جنسیتی، آموزش و پرورش