پایان نامه ارشد رایگان درمورد آموزش از راه دور، مدت استفاده، رابط کاربر، کتابداران

دانلود پایان نامه ارشد

مارک123، جستجو کنند. مانند کتابهاي چاپي، تنها هر کاربر ميتواند در زمان واحد به يک نسخه از کتاب الکترونيکي دسترسي يابد و مدت امانت توسط کتابخانه تعيين ميشود.
محدوديت مهم نتلايبريري به نوع الگوي آن مربوط ميشود که اجازه ميدهد در زمان واحد تنها يک کاربر به کتاب دسترسي داشته باشد. اما، در حال حاضر الگوهاي دسترسي مختلفي را بررسي ميکند که نيازهاي ناشران و تقاضاهاي کتابخانه را بهطور هماهنگ برطرف کند (سيکر، 1390، 43).

2-1-13-3. ابراري
شرکت ابراري براي بهبود بخشيدن به خدمات کتابخانهاي و دسترسي مشتريان خود به منابع کامل، موثق و معتبر منتشره، خدمات خود را مستقيما به کتابخانهها عرضه ميکند. در اينجا کتابخانهها نه بهعنوان مشتري بلکه شريک به حساب ميآيند. اين شرکت همچنين با ناشران بزرگ مذاکراتي داشته و با داشتن 260 ميليون بهرهگير اينترنتي از سراسر جهان، آنها را ترغيب به همکاري نموده است؛ اين شرکت با ايجاد امکان مرور منابع، ميزان فروش خود را افزايش داده و باعث کاهش عايدي صنعت فتوکپي شده است. بر خلاف ديگر ناشران کتابهاي الکترونيکي، ابراري کتابها را به ساختار رقومي تبديل نميکند بلکه فايل آثار را به قالب پي. دي. اف. از ناشران آنها درخواست مينمايد (ديگان، 1382، 121). در ادامه به توصيف ابزارهاي مطالعه كتاب الكترونيكي ميپردازيم.
2-1-14. کيندل چيست؟
فروشگاه بزرگ اينترنتي آمازون، كتاب الكترونيكي جديدي به بازار عرضه كرد كه كيندل نام داد. اين كتاب الكترونيكي با قابليت اتصال به شبكه اختصاصي ويسپرنت124، كاربران را قادر ميسازد تا به آخرين شماره از معتبرترين روزنامهها و نشريات جهان، معتبرترين وبلاگها در زمينههاي مختلف و عناوين بيشماري كتاب، دسترسي پيدا كنند. کيندل وسيلهايست راحت و قابل حمل، با قابليت دانلود کتاب، روزنامه، مجله و وبلاگ، در واقع کيندل يک کتابخانه سيار است با 19 سانتيمتر طول و 5/13 سانتيمتر عرض (ابعاد دستگاه کيندل تقريبا برار کتابهاي متداول است). اين دستگاه سبک، چيزي در حدود 280 گرم وزن دارد. با استفاده از اين وسيله الکترونيکي جديد، کم وزن و بسيار کاربردي ميتوان مجموعه قابل توجهي از کتابهاي الکترونيکي را بهصورت يکجا در اختيار داشت و در هر زمان و مکان که مقدور بود آنها را مطالعه کرد. کيندل از فنآوري جديدي بهره ميگيرد که به خوانندگان حس مطالعه يک کتاب واقعي را ميدهد، بهگونهاي که نمايش صفحات کتاب در اين وسيله به واسطه فنآوري جديدي بهنام کاغذ الکترونيکي انجام ميشود، کاغذ الکترونيکي تنها قادر به نمايش عناصر سياه و سفيد است و صفحات به نمايش درآمده، به طرز شگفتانگيزي مشابه با کاغذ معمولي هستند. لازم به ذکر است که شرکت آمازون اولين و تنها شرکتي نيست که از اين فنآوری استفاده کرده است. قبل از آن شرکت سوني محصولي بهنام سوني ريدر را با اين خصوصيات توليد کرد که با استقبال زيادي روبهرو نشد. کيندل، از نظر عملکرد شباهت زيادي به دستگاه سوني ريدر شرکت سوني دارد، اما مهمترين حسن آن نسبت به نمونه مشابه خود، فنآوري ارتباط بيسيم آن است (سعدوني، 1386، 27).

2-1-15. ويژگيهاي کتابهاي الکترونيکي
بهطور معمول افراد زماني به سوي فنآوريهاي نوين روي ميآورند که فوايد و مزاياي فراواني متوجه آنها شود. هر طرحي زماني با با موفقيت روبرو خواهد شد که ويژگيهاي آن معين گشته و طرحهاي قبلي در آن لحاظ شده، تا با استقبال کاربران مواجه گردد. همچنين زماني افراد از کتاب چاپي بهسوي کتاب الکترونيکي روي ميآورند که استفاده از آن راحتتر و مزاياي آن بيشتر باشد. در اين بخش به برخي از مهمترين ويژگيهاي کتابهاي الکترونيکي اشاره خواهد شد.
2-1-15-1. کاربرپسندي
– رابط کاربر: کتابهاي الکترونيکي بر روي رايانههاي شخصي و قابل حمل، قابل دسترساند، بهگونهاي که نياز به مراجعهي به کتابخانه را از بين ميبرند. اين مزيت بهويژه براي دانشجوياني که از آموزش از راه دور استفاده ميکنند، بسيار موثر است. عدم نياز به اتصال پيوسته به اينترنت در تمام مدت استفاده، مستندسازي کامل، دارا بودن گزينهي کمک در تمامي موارد استفاده و راهنماي آموزشي براي استفاده، از ديگر مزيتهاي اين رسانه براي کابران بهشمار ميرود.
– تنوع کانالهاي دسترسي: بهگونهاي که با وجود عملکردهاي استفاده از چاپ ميتوان يک صفحه يا چند صفحه از مطلب مورد نظر را براي کاربر آماده کرد و حتي ميتوان محدودهاي از صفحات را انتخاب و با کيفيت خوبي در اختيار کاربر گذاشت.
– دسترسي دائمي از برخي جهات: عدم محدوديت زماني و مکاني، عدم نگراني از دسترسي به برخي کتابها که چاپ آنها به پايان رسيده است.
– دسترسي به قسمتهاي مورد علاقهي يک متن: امکان دسترسي و خريد فصول يا حتي پاراگرافهاي مورد نظر در يک متن.
– استفادهي هم زمان يا چند کاربره: بهطور همزمان از طريق شبکه قابل دسترس ميباشند (فهيميفر، 1387، 84).
2-1-15-2. کاهش هزينه
– پايين آمدن هزينههاي انتشار: مانند هزينه براي کاغذ، جوهر، صحافي، تجليد، حمل و نقل، هزينهي پست براي ناشران. اما در عوض هزينه براي کاربران به دليل پيدايي نيازهايي از قبيل هزينه دستگاه خوانند، پهناي باند و نرمافزارهاي لازم در برخي کشورها بالا ميرود.
– کمک به محيط زيست: از نظر زيست محيطي ميتواند منجر به کاهش قطع درختان، بهمنظور توليد کاغذ، گردد و از اين نظر به محيط زيست و هزينههاي مربوط به توليد خمير کاغذ کمک نمايد (همان، 85).

2-1-15-3. توزيع پذيري
– امکان توزيع گسترده در اينترنت: بهگونهاي که ميتوان با صرفهجويي زماني، کتاب الکترونيکي را در هر کجاي دنيا خريداري کرد. از سويي آساني پخش کتابهاي الکترونيکي ميتواند تا حدي بحرانيترين حلقهي چرخهي نشر را حل نمايد. انتشار کتاب، در شکل الکترونيکي باعث تغيير در نحوهي عرضه و فروش،‌ تبليغ و ترويج اين کتابها گسته و اقتصاد آن را تضمين مينمايد. بهويژه با کاهش هزينهي مداوم ارتباطات شبکهاي، قدرت رقابت از ساير رسانههاي ارتباطي ديگر گرفته شده و کاربران به استفاده بيشتر از کتاب الکترونيکي، از طريق ارتباط شبکهاي، تشويق ميشوند (همان، 85).
2-1-15-4. قابليتهاي خاص براي کتابداران
– ارائه رکورد مارک: نياز براي يکپارچهسازي کتابهاي الکترونيکي به معناي دقيق کلمه، با موارد ديگري احساس ميشود. بنابراين ابرداده125 بيشتر در شکل پيشينههاي مارک مورد نياز است. بهگونهاي که جستجو هم در مدخل الکترونيکي يک کتاب و هم در مدخل چاپي آن انجام گيرد.
– ارائه آمارهاي کامل و قابل بهره برداري: براي نمونه ميتوان از طريق وب از ميزان استفاده کاربران اطلاع پيدا کرد و در نتيجه مديريتي پويا در مورد اين گونه کتابها ايجاد نمايد.
– انطباق با نيازمنديهاي نظام کتابخانه: يکپارچگي با نظام محلي، در صورت امکان يکپارچگي با خدمات حال و آينده کتابخانه، امکان روزآمدسازي، امکان يکپارچهسازي منابع در محيط فراگيري مجازي.
– صرفهجويي در فضاي قفسههاي کتابخانهها به دليل کاهش حجم منابع در قالب کتابهاي الکترونيکي با وجود قابليت قلمهاي قابل اصلاح.
– با گذشت زمان کتابهاي الکترونيکي از بين نميروند و به مانند کتابهاي چاپي نيازمند مراقبت بسيار نيستند.
– عدم امکان سرقت يا گم شدن کتابهاي الکترونيکي که از طريق اينترنت قابل دسترسي ميباشند.
– عدم انتظار براي ليستهاي ذخيره و امانت کتابهايي که از طريق شبکه اينترنت تهيه ميشوند.
– تحويل سريع کتابهاي خريداري شده.
– آساني انتخاب سفارش، که اين امر منجر به صرفهجويي در بسياري از هزينهها ميشود.
– صرفهجويي در زمان مربوط به قفسهخواني يا وجين منابع.
– توانايي آماده کردن قلمهاي سازگار با نياز مراجعه کننده و امکان خروجيهاي صدا و غيره که براي دانشجويان نابينا امکان برآورده شدن نيازهاي آنها را فراهم ميسازد (همان، 86).
از نظر پژوهشگر از جمله ويژگيهاي کتاب الکترونيکي دسترسي سريع و آسان به بخشهاي مختلف کتاب، جابهجايي کتابهاي الکترونيکي نسبت به کتاب چاپي آسانتر است و همچنين از نظر نگهداري نسبت به کتابهاي الکترونيکي فضاي کمتري را اشغال ميکند.
2-1-16. کاستيهاي کتابهاي الکترونيکي
کتابهاي الکترونيکي علاوه بر مزايا و ويژگيها، داراي کاستيهايي نيز ميباشند، که در اين بخش به آنها اشاره ميشود.
2-1-16-1. فنآوري اطلاعات
– دوام: نسل جاري سختافزارهاي ارائه دهندهي کتابهاي الکترونيکي، در مقايسه با کتابهاي چاپي شکننده و حساس ميباشند (عليدوستي و شيخ شعاعي، 1385، 110).
در حالي که آرمز (2000)، دوام را جزء مزيتهاي کتاب الکترونيکي بيان مينمايد و ميگويد: کتاب الکترونيک دچار فرسودگي نميشود، در نتيجه به محافظت نياز چنداني ندارند (لي، 2004، 57).
– تغييرات سريع فناوري: منسوخ شدن وسايل مبتني بر فناوري و قديمي شدن آنها، از رده خارج شدن سختافزارها و نرمافزارهاي وابسته به کتاب الکترونيکي با خطر کهنگي و عدم استفاده روبهرو هستند (عليدوستي و شيخشعاعي، 1386، 110).
– مساله کميت: تعداد کتابهاي موجود در قالب الکترونيکي هنوز بسيار ناکافي ميباشد و پاسخگوي نياز قشر عظيم کتابخوانان نيست و بسياري از اين کتابها در کشورهاي ديگر به زبان انگليسي و با تمايل به سوي ايالات متحده آمريکا ميباشند.
– نبود فهرستي همگاني در زمينهي کتابهاي الکترونيکي بهمنظور انتخاب و سفارش کتابها به مانند کتابهاي چاپي. اگرچه مجله کتابداري ” چويس”، فهرست برخي از اين منابع را در اختيار ميگذارند، اما پوشش منابع آنها بسيار پايين است.
– سازماندهي و اطلاعات کتابشناختي اينگونه کتابها به ندرت کافي ميباشد (لي، 2004، 56).
– مساله سازگاري: به دليل معين نشدن استانداردهاي خاص براي سختافزار و نرمافزار کتابهاي الکترونيکي، استفاده از آنها مشکلاتي براي کاربران به دنبال داشته است. ممکن است کتابي که با يک نرمافزار معين در يک دستگاه مخصوص خوانده ميشود در دستگاهي ديگر قابل خواندن نباشد.
– مشکلات مربوط به امانت بينکتابخانهاي: برخي از کتابخانهها تنها ميتوانند به کاربران خود در زمينهي استفاده از کتابهاي الکترونيکي خدمت رساني نمايند و ناشران طرف قرارداد با آنها اجازه اينگونهي امانت را به آنها نميدهد. بهمنظور استفاده مشترک ميبايد قراردادي با محتوايي متفاوت تنظيم گردد، که در مقابل هزينهاي را براي کتابخانهها در پي خواهد داشت.
2-1-16-2. قانون حقوق پديدآورنده
به دليل آنکه حق مولف در حوزهي الکترونيکي مانند حوزهي چاپي اهميت مييابد، ناشران اينگونه کتابها محدوديتهاي بسياري براي جلوگيري از استفادههاي غير قانوني اين کتابها بدون درک نيازهاي کتابخانهها و مجوزهاي لازم در زمينهي مطالعه، چاپ و امانت بينکتابخانهاي، در نظر گرفتهاند. در واقع ميتوان که بيشتر فروشندگان يا پشتيبانان کتابهاي الکترونيکي، يا قادر به درک نيازهاي کتابخانهها نيستند يا اينکه مجوزهاي لازم را در اختيار ندارند.
2-1-16-3. هزينه
امروزه هزينههاي کتابهاي الکترونيکي شامل هزينهي دستگاه خواننده، پهناي باند، و نرمافزارهاي لازم در بسياري از کشورها بسيار بالا هستند. نبود استانداردهاي معتبر در زمينهي کتابهاي الکترونيکي در ميان ناشران گوناگون، تغييرات فنآوري و کهنگي سريع، و نصب پيچيدهي برخي از دستگاهها هزينههايي مخفي به دنبال دارند. به همين دليل ميتوان گفت که فنآوري عليرغم محرک بودن، اغلب مانعي غيرقابل حل در پذيرش گسترده کتابهاي الکترونيکي نيز به شمار ميرود.
2-1-16-4. فراهمآوري و سازماندمي
کميت: در حال حاضر تعداد کتابهاي الکترونيکي نسبت به کتابهاي چاپي بسيار کم است و بسياري از کاربران به همين تعداد نيز دسترسي ندارند. براي استفاده از کتابهاي الکترونيکي بايد قابليت فراهمآوري، مفيد بودن، و سواد کامپيوتري وجود داشته باشند.
فهرست کتابهاي الکترونيکي: کتابخانهها براي انتخاب و سفارش کتابهاي چاپي از ليستها و فهرستهاي گوناگوني مانند فهرست کتابهاي زير چاپ و چويس استفاده ميکنند. اما در زمينهي کتابهاي الکترونيکي هنوز فهرست واحدي وجود ندارد. اگرچه مجلهي کتابداري و چويس بهصورت پيوسته رسانههاي الکترونيکي را معرفي ميکنند، اما پوشش آنها در اين زمينه کم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع مرجع، فرهنگ و تمدن، کسب و کار، کتابداران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع مرجع، تلفن همراه، دانشگاهها