پایان نامه ارشد رایگان درمورد آزمون فرضیه، مدل مفهومی، ابعاد سخت افزاری، مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

برازش خوبی دارد، یعنی ابعاد مورد استفاده برای سنجش ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت، به درستی به کار گرفته شده اند.

جدول 4-20- شاخص های برازش مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت

x2 / df
RMSEA
AGFI
GFI
مقادير استاندارد
3 ≥
08/0≥
8/0≤
9/0≤
مقادير مدل
342/2
051/0
85/0
91/0
4-6-3- متغير عملکرد کیفیت
در اين بخش خروجي هاي مربوط به مدل در حالت تخمين استاندارد و مدل در حالت اعداد معناداري متغير عملکرد کیفیت در غالب تحليل عاملي تاييدي مرتبه ي اول بررسي شده است.
مدل در حالت تخمين استاندارد
مدل هاي اندازه گيري در حالت تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توضيح واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي را نشان مي دهد. همانطور كه مشاهده مي شود، كليه ي اين مقادير بالاي 5/0 بدست آمده و اين مدل مطلوب است. با توجه به مقادير بدست آمده سوال دوم متغير عملکرد کیفیت بيشتر از ديگر سوالات توانسته است واريانس عامل عملکرد کیفیت را توضيح دهد. به عبارت ديگر همبستگي اين گويه با عامل ياد شده و تاثيري كه در آن دارد بيشتر از سایر گويه ها است.

شكل نمودار 4-9- مدل اندازه گيري متغير عملکرد کیفیت در حالت تخمين استاندراد
مدل در حالت اعداد معناداري
همانطور كه مشاهد مي شود كليه ي اعداد معناداري خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- است، بنابراين مدل اندازه گيري عملکرد کیفیت در حالت معناداري مورد تاييد قرار مي گيرد.

نمودار 4-10- مدل اندازه گيري متغير عملکرد کیفیت در حالت اعداد معناداري

شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري
شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد کیفیت كه در جدول(4-18) آمده است، نشان می دهد که مدل یا داده های جمع آوری شده از نمونه ی آماری تحقیق برازش خوبی دارد، یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش متغیر عملکرد کیفیت به درستی به کار گرفته شده اند.

جدول 4-21- شاخص های برازش مدل اندازه گيري متغير عملکرد کیفیت

x2 / df
RMSEA
AGFI
GFI
مقادير استاندارد
3 ≥
08/0≥
8/0≤
9/0≤
مقادير مدل
848/2
037/0
84/0
95/0

4-6-4- متغير عملکرد نوآوری
در اين بخش خروجي هاي مربوط به مدل در حالت تخمين استاندارد و مدل در حالت اعداد معناداري متغير عملکرد نوآوری در غالب تحليل عاملي تاييدي مرتبه ي اول بررسي شده است.
مدل در حالت تخمين استاندارد
مدل هاي اندازه گيري در حالت تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توضيح واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي را نشان مي دهد. همانطور كه مشاهده مي شود، كليه ي اين مقادير بالاي 5/0 بدست آمده و اين مدل مطلوب است. با توجه به مقادير بدست آمده سوال اول متغير عملکرد نوآوری بيشتر از ديگر سوال توانسته است واريانس عامل عملکرد نوآوری را توضيح دهد. به عبارت ديگر همبستگي اين گويه با عامل ياد شده و تاثيري كه در آن دارد بيشتر از گويه ی دیگر است.

نمودار 4-11- اندازه گيري متغير عملکرد نوآوری در حالت تخمين استاندراد

مدل در حالت اعداد معناداري
همانطور كه مشاهد مي شود كليه ي اعداد معناداري خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- است، بنابراين مدل اندازه گيري عملکرد نوآوری در حالت معناداري مورد تاييد قرار مي گيرد.
شكل نمودار 4-12- مدل اندازه گيري متغير عملکرد نوآوری در حالت اعداد معناداري

شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري
شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد نوآوری كه در جدول(4-18) آمده است، نشان می دهد که مدل یا داده های جمع آوری شده از نمونه ی آماری تحقیق برازش خوبی دارد، یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش متغیر عملکرد نوآوری به درستی به کار گرفته شده اند.

جدول 4-22- شاخص های برازش مدل اندازه گيري متغير عملکرد نوآوری

x2 / df
RMSEA
AGFI
GFI
مقادير استاندارد
3 ≥
08/0≥
8/0≤
9/0≤
مقادير مدل
376/0
052/0
86/0
95/0

4-7-1- شاخصهای برازش مدل
معیارهای علمی قابل قبول برای تایید مدل نظری تدوین شده با استفاده از داده های گردآوری شده ، خود بحث اصلی در شاخص های برازش مدل را تشکیل می دهد. شاخص هایی که گاه به نام شاخص های نیکویی برازش(چرا که هر چه مقدار آن افزایش می یابند، نشانه ای از حمایت قوی تر داده ها از مدل نظری تفسیر می شود) و گاه به نام شاخص های بدی برازش67 (زیرا که هر چه مقدار ان شاخص ها افزایش می یابد، نشانه ای از حمایت ضعیف تر داده ها از مدل نظری تلقی می شود) خوانده می شوند(قاسمی، 1392، 58). شاخصهای برازش کلی نشان می دهند ، آیا به طور کلی مدل یا داده ها برازش دارند یا نه؟ این شاخصها طیف گسترده ای هستند و تحت عنوان آماره های نیکویی برازش68 و در انتهای برونداد لیزرل قرار دارند( کارشکی، 1391، 112).

جدول 4-24- شاخص های برازش مدل
مقادیر مطلوب
شاخص های برازش مدل
3 ≥
x2 / df
تقسیم کای مربع بر درجه آزادی
08/0 ≥
Root Mean Squared Error of Approximation ( RMSEA )
ریشه ی میانگین مربعات خطای تقریب
8/0 ≤
Adjusted Goodness of Fit Index ( AGFI )
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده
9/0 ≤
Goodness of Fit Index (GFI )
شاخص نیکویی برازش
0 ≤
Degree of Freedom
درجه آزادی

در جدول (4-24 ) شاخص های مربوط به برازش مدل به همراه مقادیر مطلوب آن آمده است.در مقایسه ی مقادیر مدل پژوهش و مقادیر مطلوب این موضوع نمایان می شود ، مدل تحقیق از نظر کلیه ی شاخصها در حالت مطلوبی قرار دارد. با توجه به خروجی لیزرل مقدار كاي دو محاسبه شده برابر با 25/205 می باشد. پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندك میان مدل مفهومی با داده هاي مشاهده شده تحقیق است. همچنین مقدار RMSEA برابر با 054/0 می باشد، که نشان از خوبی برازش دارد. حد مجاز اين شاخص برابر با 08/0 است. بنابراين مشاهده مي شود که این مقدار کوچکتر از این حد مجاز است که این مقدار نیز نشان از خوبی برازش دارد. هر چه این مقدار کمتر باشد مدل داراي برازش بهتري است. برازندگی مدل شاخص GFI و AGFI یعنی اندازه اي ازمقدار نسبی واریانس ها و کورایانس هاست که به گونه اي مشترك بوسیله مدل توجیه می شود. هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد برازش داده ها مناسب تر خواهد بود. این مقدار در اینجا برابر با 96/0 و 89/0 است كه که مناسب می باشد.

جدول 4-25- شاخص های برازش مدل پژوهش
مقادیر مطلوب
مقادیر شاخص های پژوهش
شاخص های برازش مدل
3 ≥
443/2
x2 / df
08/0 ≥
054/0
RMSEA
8/0 ≤
89/0
AGFI
9/0 ≤
96/0
GFI
0 ≤
84
Degree of Freedom

4-7-1- مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل معادلات ساختاری
الگوی اصلی متغیر مستقل، میانجی و وابسته در مدل مفهومی تحقیق که با استفاده از نرم افزار لیزرل طراحی گردیده است، به صورت شکل زیر می باشد. با توجه به علائم اختصاری که برای نام گذاری متغیرهای پژوهش قبلا معرفي گرديده است، مدل اوليه ي تحقیق به صورت زير است.

نمودار 4-13- طراحی مدل مفهومی تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل

4-7-2-مدل در حالت تخمین استاندارد69
به این تخمین ، مدل در حالت تخمین استاندارد گفته می شود. حالت تخمین استاندارد ضرایب همگن شده هستند، یعنی مقیاس آنها یکی شده است و امکان مقایسه بین آنها وجود دارد.در حالتی که این مقدار بین متغیرهای مکنون و آشکار مربوط به آن در نظر گرفته شود ، برابر با همان ضرایب همبستگی یا بارهای عاملی هستند (در انجام تحلیل عاملی تاییدی)، و اگر بین دو متغیر مکنون در نظر گرفته شوند، همان ضرایب مسیر یا بتاهای استاندارد شده ی رگرسیونی هستند.بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد. در حالت برآورد استاندارد امكان مقايسه بين متغيرهاي مشاهده شده ي تبيين كننده متغيرهاي پنهان وجود دارد. نتايج تحليل عاملي تاييدي متغيرهاي نشان داد که مدل اندازه گيري متغیرها مناسب و کليه اعداد و پارامترهاي مدل معنادار است. نتايج مدل اندازه گيري حاکي از وجود روابط همبستگي مثبت و معناداري بين متغیرها در مدل است. با توجه به شکل (4-8 ) می توان بارهای عاملی هر یک از سوالات تحقیق را مشاهده نمود. مقدار ضریب تعین عددی بین صفر و یک است، که هر چه به سمت یک نزدیک شود ، مقدار تبیین واریانس بیشتر می گردد.

نمودار4-14- مدل تحقيق در حالت تخمین استاندارد

4-7-3- مدل در حالت ضرایب70 T و بررسي فرضيه هاي پژوهش با معادلات ساختاري
به تخمین مدل در این حالت ، تخمین ضرایب t گفته می شود.مدل در حالت ضرایب t یا حالت معناداری مقادیر آماره t را نشان می دهد که برای قضاوت در مورد معناداری روابط بکار می روند.به اینصورت که اگر مقادیر آماره t بین 96/1+ و 96/1- قرار داشته باشند، ضرایب معنادار نیستند و منجر به رد فرضیات تحقیق می شوند و در حالتی که خارج از این محدود باشند، معنادار هستند.این مقادیر در حالتهایی که معنادار نیستند با رنگ قرمز مشخص می شوند. شکل (4-9) معناداری ظرایب و پارامترهای بدست آمده ی مدل را نشان می دهد، که تمامی ظرایب بدست آمده معنادار شده اند.مبنای تایید شدن یا رد شدن فرضیات پژوهش بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. در ادامه بررسي فرضيه هاي پژوهش از طريق مدل سازي معادلات ساختاري ارائه مي گردد:

نمودار 4-15- مدل تحقيق در حالت اعداد معناداري

4-7-3-1-آزمون فرضیه اول
H0 : ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت تاثیر مثبت ندارد.
H1 : ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسي مدل در حالت ضرايب معناداري مشاهد مي كنيم كه مقدار عدد معناداري براي ارتباط بين ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت با ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت برابر با 72/12 است(t= 12.72). از آنجايي كه عدد معناداري بدست آمده خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- قرار دارد، بنابراين مي توان گفت: ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت تاثیر مثبت دارد.

4-7-3-2-آزمون فرضیه دوم
H0 : ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت تاثیر مثبت ندارد.
H1 : ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسي مدل در حالت ضرايب معناداري مشاهد مي كنيم كه مقدار عدد معناداري براي ارتباط بين ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت با عملکرد کیفیت تاثیر مثبت دارد. برابر با 47/4 است(t= 4.47). از آنجايي كه عدد معناداري بدست آمده خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- قرار دارد، بنابراين مي توان گفت: ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت تاثیر مثبت دارد.

4-7-3-3-آزمون فرضیه سوم
H0 : ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت تاثیر مثبت ندارد.
H1 : ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسي مدل در حالت ضرايب معناداري مشاهد مي كنيم كه مقدار عدد معناداري براي ارتباط بين ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت با عملکرد کیفیت برابر با 20/5 است(t= 5.20). از آنجايي كه عدد معناداري بدست آمده خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- قرار دارد، بنابراين مي توان گفت: ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت تاثیر مثبت دارد.

4-7-3-4-آزمون فرضیه چهارم
H0 : ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت ندارد.
H1 : ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسي مدل در حالت ضرايب معناداري مشاهد مي كنيم كه مقدار عدد معناداري براي ارتباط بين ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت با عملکرد نوآوری برابر با 61/3 است(t=3.61). از آنجايي كه عدد معناداري بدست آمده خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- قرار دارد، بنابراين مي توان گفت: ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد.

4-7-3-5-آزمون فرضیه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، ابعاد سخت افزاری، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رگرسیون، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت