پایان نامه ارشد رایگان درمورد ——–، SEIPR3، SEIPR5، SEIPR4

دانلود پایان نامه ارشد

3.800 
0 0.0 4.200
81 38.2 4.600 

PEMPR4
Frequency Percentage Lower Class Limit
3 1.4 1.000 
0 0.0 1.400
7 3.3 1.800 
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
21 9.9 3.000 
0 0.0 3.400
96 45.3 3.800 
0 0.0 4.200
85 40.1 4.600 

PEMPR5
Frequency Percentage Lower Class Limit
9 4.2 1.000 
0 0.0 1.400
26 12.3 1.800 
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
81 38.2 3.000 
0 0.0 3.400
71 33.5 3.800 
0 0.0 4.200
25 11.8 4.600 

SEIPR1
Frequency Percentage Lower Class Limit
5 2.4 1.000 
0 0.0 1.400
20 9.4 1.800 
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
64 30.2 3.000 
0 0.0 3.400
69 32.5 3.800 
0 0.0 4.200
54 25.5 4.600 

SEIPR2
Frequency Percentage Lower Class Limit
5 2.4 2.000 
0 0.0 2.300
0 0.0 2.600
31 14.6 2.900 
0 0.0 3.200
0 0.0 3.500
76 35.8 3.800 
0 0.0 4.100
0 0.0 4.400
100 47.2 4.700 

SEIPR3
Frequency Percentage Lower Class Limit
23 10.8 1.000 
0 0.0 1.400
44 20.8 1.800 
0 0.0 2.200
100 47.2 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
36 17.0 3.800 
0 0.0 4.200
9 4.2 4.600 

SEIPR4
Frequency Percentage Lower Class Limit
24 11.3 1.000 
0 0.0 1.400
63 29.7 1.800 
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
81 38.2 3.000 
0 0.0 3.400
37 17.5 3.800 
0 0.0 4.200
7 3.3 4.600 

SEIPR5
Frequency Percentage Lower Class Limit
31 14.6 1.000 
0 0.0 1.400
54 25.5 1.800 
0 0.0 2.200
81 38.2 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
29 13.7 3.800 
0 0.0 4.200
17 8.0 4.600 

Covariance Matrix

CONPR1 CONPR2 CONPR3 CONPR4 CONPR5 PEMPR1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
CONPR1 0.985
CONPR2 0.768 0.986
CONPR3 0.754 0.803 1.138
CONPR4 0.729 0.726 0.896 1.229
CONPR5 0.599 0.584 0.751 0.782 1.083
PEMPR1 0.649 0.645 0.668 0.839 0.685 1.085
PEMPR2 0.647 0.609 0.741 0.855 0.714 0.761
PEMPR3 0.166 0.251 0.306 0.298 0.361 0.280
PEMPR4 0.021 0.099 0.138 0.171 0.195 0.140
PEMPR5 0.240 0.286 0.278 0.333 0.355 0.329
SEIPR1 0.078 0.113 0.167 0.299 0.283 0.197
SEIPR2 0.019 0.121 0.156 0.155 0.242 0.140
SEIPR3 0.591 0.589 0.656 0.681 0.640 0.626
SEIPR4 0.581 0.583 0.653 0.753 0.635 0.649
SEIPR5 0.623 0.602 0.668 0.775 0.707 0.671

Covariance Matrix

PEMPR2 PEMPR3 PEMPR4 PEMPR5 SEIPR1 SEIPR2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
PEMPR2 1.161
PEMPR3 0.280 1.342
PEMPR4 0.120 0.411 0.725
PEMPR5 0.304 0.503 0.351 0.972
SEIPR1 0.170 0.411 0.372 0.524 1.057
SEIPR2 0.105 0.322 0.339 0.268 0.389 0.638
SEIPR3 0.641 0.287 0.199 0.342 0.256 0.119
SEIPR4 0.679 0.180 0.169 0.321 0.301 0.183
SEIPR5 0.714 0.216 0.191 0.432 0.326 0.231

Covariance Matrix

SEIPR3 SEIPR4 SEIPR5
——– ——– ——–
SEIPR3 0.957
SEIPR4 0.748 0.981
SEIPR5 0.763 0.810 1.241

Means

CONPR1 CONPR2 CONPR3 CONPR4 CONPR5 PEMPR1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
2.575 2.566 2.679 2.632 2.948 2.500

Means

PEMPR2 PEMPR3 PEMPR4 PEMPR5 SEIPR1 SEIPR2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
2.505 3.934 4.193 3.363 3.693 4.278

Means

SEIPR3 SEIPR4 SEIPR5
——– ——– ——–
2.830 2.717 2.750

Standard Deviations

CONPR1 CONPR2 CONPR3 CONPR4 CONPR5 PEMPR1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.992 0.993 1.067 1.109 1.040 1.042

Standard Deviations

PEMPR2 PEMPR3 PEMPR4 PEMPR5 SEIPR1 SEIPR2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
1.078 1.158 0.852 0.986 1.028 0.799

Standard Deviations

SEIPR3 SEIPR4 SEIPR5
——– ——– ——–
0.978 0.991 1.114

The Problem used 25776 Bytes (= 0.0% of available workspace)

DATE: 8/29/2015
TIME: 12:47

L I S R E L 8.54

BY

Karl G. J¤reskog & Dag S¤rbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:UsersAsalDesktopHARDONE.SPJ:

Raw Data from file ‘C:UsersAsalDesktopHARDHARD.psf’
Sample Size = 212
Latent Variables CONPR PEMPR SERPR
Relationships
CONPR1 = CONPR
CONPR2 = CONPR
CONPR3 = CONPR
CONPR4 = CONPR
CONPR5 = CONPR
PEMPR1 = PEMPR
PEMPR2 = PEMPR
PEMPR3 = PEMPR
PEMPR4 = PEMPR
PEMPR5 = PEMPR
SEIPR1 = SERPR
SEIPR2 = SERPR
SEIPR3 = SERPR
SEIPR4 = SERPR
SEIPR5 = SERPR
Path Diagram
End of Problem

Sample Size = 212

Covariance Matrix

CONPR1 CONPR2 CONPR3 CONPR4 CONPR5 PEMPR1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
CONPR1 0.98
CONPR2 0.77 0.99
CONPR3 0.75 0.80 1.14
CONPR4 0.73 0.73 0.90 1.23
CONPR5 0.60 0.58 0.75 0.78 1.08
PEMPR1 0.65 0.64 0.67 0.84 0.68 1.09
PEMPR2 0.65 0.61 0.74 0.85 0.71 0.76
PEMPR3 0.17 0.25 0.31 0.30 0.36 0.28
PEMPR4 0.02 0.10 0.14 0.17 0.19 0.14
PEMPR5 0.24 0.29 0.28 0.33 0.36 0.33
SEIPR1 0.08 0.11 0.17 0.30 0.28 0.20
SEIPR2 0.02 0.12 0.16 0.16 0.24 0.14
SEIPR3 0.59 0.59 0.66 0.68 0.64 0.63
SEIPR4 0.58 0.58 0.65 0.75 0.63 0.65
SEIPR5 0.62 0.60 0.67 0.77 0.71 0.67

Covariance Matrix

PEMPR2 PEMPR3

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد .5، 212، Frequency، 1.9 Next Entries دانلود پایان نامه درباره قرن نوزدهم، صاحب نظران، آرامش خاطر