پایان نامه ارشد رایگان درمورد ——–، SEIPR2، 0.35، 0.28

دانلود پایان نامه ارشد

PEMPR4 PEMPR5 SEIPR1 SEIPR2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
PEMPR2 1.16
PEMPR3 0.28 1.34
PEMPR4 0.12 0.41 0.73
PEMPR5 0.30 0.50 0.35 0.97
SEIPR1 0.17 0.41 0.37 0.52 1.06
SEIPR2 0.11 0.32 0.34 0.27 0.39 0.64
SEIPR3 0.64 0.29 0.20 0.34 0.26 0.12
SEIPR4 0.68 0.18 0.17 0.32 0.30 0.18
SEIPR5 0.71 0.22 0.19 0.43 0.33 0.23

Covariance Matrix

SEIPR3 SEIPR4 SEIPR5
——– ——– ——–
SEIPR3 0.96
SEIPR4 0.75 0.98
SEIPR5 0.76 0.81 1.24

Number of Iterations = 20

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

Measurement Equations

CONPR1 = 0.81*CONPR, Errorvar.= 0.34 , R² = 0.66
(0.057) (0.038)
14.11 8.92

CONPR2 = 0.81*CONPR, Errorvar.= 0.32 , R² = 0.67
(0.057) (0.037)
14.33 8.83

CONPR3 = 0.93*CONPR, Errorvar.= 0.28 , R² = 0.75
(0.059) (0.035)
15.64 8.14

CONPR4 = 0.96*CONPR, Errorvar.= 0.31 , R² = 0.75
(0.062) (0.038)
15.58 8.18

CONPR5 = 0.81*CONPR, Errorvar.= 0.43 , R² = 0.60
(0.061) (0.047)
13.15 9.23

PEMPR1 = 0.85*PEMPR, Errorvar.= 0.35 , R² = 0.67
(0.061) (0.046)
13.99 7.69

PEMPR2 = 0.88*PEMPR, Errorvar.= 0.39 , R² = 0.66
(0.063) (0.050)
13.82 7.85

PEMPR3 = 0.36*PEMPR, Errorvar.= 1.21 , R² = 0.095
(0.082) (0.12)
4.38 10.16

PEMPR4 = 0.20*PEMPR, Errorvar.= 0.69 , R² = 0.055
(0.061) (0.067)
3.29 10.21

PEMPR5 = 0.41*PEMPR, Errorvar.= 0.80 , R² = 0.17
(0.068) (0.080)
6.02 10.05

SEIPR1 = 0.33*SERPR, Errorvar.= 0.95 , R² = 0.11
(0.072) (0.093)
4.66 10.17

SEIPR2 = 0.21*SERPR, Errorvar.= 0.59 , R² = 0.068
(0.056) (0.058)
3.71 10.21

SEIPR3 = 0.84*SERPR, Errorvar.= 0.25 , R² = 0.74
(0.055) (0.033)
15.31 7.57

SEIPR4 = 0.88*SERPR, Errorvar.= 0.20 , R² = 0.79
(0.055) (0.030)
16.17 6.64

SEIPR5 = 0.92*SERPR, Errorvar.= 0.40 , R² = 0.68
(0.064) (0.048)
14.29 8.31

Correlation Matrix of Independent Variables

CONPR PEMPR SERPR
——– ——– ——–
CONPR 1.00

PEMPR 0.93 1.00
(0.02)
38.71

SERPR 0.85 0.88 1.00
(0.03) (0.03)
30.94 28.29

The Modification Indices Suggest to Add the
Path to from Decrease in Chi-Square New Estimate
CONPR3 PEMPR 16.2 -0.91
CONPR4 PEMPR 19.2 1.03
CONPR5 PEMPR 14.3 0.92
CONPR5 SERPR 9.2 0.36

The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance
Between and Decrease in Chi-Square New Estimate
CONPR2 CONPR1 35.0 0.16
CONPR3 CONPR2 9.7 0.08
CONPR4 CONPR2 11.0 -0.09
CONPR5 CONPR2 10.9 -0.10
PEMPR1 CONPR3 9.5 -0.09
PEMPR4 CONPR1 12.3 -0.12
PEMPR4 PEMPR3 29.7 0.35
PEMPR5 PEMPR3 28.4 0.37
PEMPR5 PEMPR4 28.6 0.28
SEIPR1 CONPR1 9.1 -0.13
SEIPR1 PEMPR3 19.2 0.33
SEIPR1 PEMPR4 30.7 0.31
SEIPR1 PEMPR5 44.9 0.41
SEIPR2 CONPR1 15.0 -0.13
SEIPR2 CONPR5 8.7 0.11
SEIPR2 PEMPR3 20.2 0.26
SEIPR2 PEMPR4 45.5 0.30
SEIPR2 PEMPR5 15.2 0.19
SEIPR2 SEIPR1 38.9 0.32

Time used: 0.031 Seconds

DATE: 8/29/2015
TIME: 12:17

L I S R E L 8.54

BY

Karl G. J¤reskog & Dag S¤rbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:UsersAsalDesktopSOFTONE.SPJ:

Raw Data from file ‘C:UsersAsalDesktopSOFTSEM.psf’
Sample Size = 212
Latent Variables SOLVE SUGES EDUCA
Relationships
SOLVE1 = SOLVE
SOLVE2 = SOLVE
SOLVE3 = SOLVE
SOLVE4 = SOLVE
SOLVE5 = SOLVE
SOLVE6 = SOLVE
SUGES1 = SUGES
SUGES2 = SUGES
SUGES3 = SUGES
SUGES4 = SUGES
SUGES5 = SUGES
EDUCA1 = EDUCA
EDUCA2 = EDUCA
EDUCA3 = EDUCA
EDUCA4 = EDUCA
EDUCA5 = EDUCA
Path Diagram
End of Problem

Sample Size = 212

Covariance Matrix

SOLVE1 SOLVE2 SOLVE3 SOLVE4 SOLVE5 SOLVE6
——– ——– ——– ——– ——– ——–
SOLVE1 1.02
SOLVE2 0.63 1.08
SOLVE3 0.57 0.70 1.24
SOLVE4 0.49 0.59 0.77 1.20
SOLVE5 0.57 0.42 0.52 0.50 1.08
SOLVE6 0.42 0.35 0.38 0.45 0.63 0.92
SUGES1 0.43 0.44 0.52 0.57 0.65 0.59
SUGES2 0.29 0.30 0.39 0.31 0.33 0.28
SUGES3 0.33 0.25 0.40 0.28 0.35 0.36
SUGES4 0.29 0.19 0.31 0.22 0.25 0.27
SUGES5 0.46 0.29 0.30 0.28 0.38 0.36
EDUCA1 0.36 0.23 0.27 0.27 0.34 0.38
EDUCA2 0.45 0.40 0.43 0.44 0.46 0.42
EDUCA3 0.24 0.18 0.21 0.26 0.34 0.34
EDUCA4 0.28 0.27 0.35 0.32 0.34 0.31
EDUCA5 0.33 0.29 0.22 0.21 0.35 0.32

Covariance Matrix

SUGES1 SUGES2 SUGES3 SUGES4 SUGES5 EDUCA1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
SUGES1 1.09
SUGES2 0.30 1.00
SUGES3 0.31 0.55 1.05
SUGES4 0.24 0.57 0.66 1.35
SUGES5 0.28 0.49 0.49 0.78 1.54
EDUCA1 0.40 0.56 0.56 0.73 0.97 1.38
EDUCA2 0.47 0.55 0.50 0.73 0.83 0.96
EDUCA3 0.25 0.52 0.54 0.69 0.83 0.94
EDUCA4 0.35 0.55 0.53 0.72 0.67 0.89
EDUCA5 0.26 0.41 0.26 0.45 0.54 0.57

Covariance Matrix

EDUCA2 EDUCA3 EDUCA4 EDUCA5
——– ——– ——– ——–
EDUCA2 1.46
EDUCA3 0.89 1.35
EDUCA4 0.95 0.95 1.34
EDUCA5 0.52 0.48 0.44 1.26

Number of Iterations = 21

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

Measurement Equations

SOLVE1 = 0.74*SOLVE, Errorvar.= 0.48 , R² = 0.53
(0.064) (0.057)
11.64 8.39

SOLVE2 = 0.74*SOLVE, Errorvar.= 0.53 , R² = 0.51
(0.066) (0.062)
11.20 8.60

SOLVE3 = 0.83*SOLVE, Errorvar.= 0.55 , R²

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد .5، 212، Frequency، 1.9 Next Entries دانلود پایان نامه درباره قرن نوزدهم، صاحب نظران، آرامش خاطر