پایان نامه ارشد رایگان درمورد ——–، PERQU2، PERQU1، PERQU6

دانلود پایان نامه ارشد

EDUCA1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
1.042 0.998 1.027 1.162 1.239 1.175

Standard Deviations

EDUCA2 EDUCA3 EDUCA4 EDUCA5
——– ——– ——– ——–
1.208 1.163 1.157 1.123

The Problem used 28440 Bytes (= 0.0% of available workspace)

DATE: 8/29/2015
TIME: 13:17

L I S R E L 8.54

BY

Karl G. J¤reskog & Dag S¤rbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:UsersAsalDesktopPERQUONE.SPJ:

Raw Data from file ‘C:UsersAsalDesktopPERQUREZA.psf’
Sample Size = 212
Latent Variables PERQU
Relationships
PERQU1 = PERQU
PERQU2 = PERQU
PERQU3 = PERQU
PERQU4 = PERQU
PERQU5 = PERQU
PERQU6 = PERQU
PERQU7 = PERQU
PERQU8 = PERQU
Path Diagram
End of Problem

Sample Size = 212

Covariance Matrix

PERQU1 PERQU2 PERQU3 PERQU4 PERQU5 PERQU6
——– ——– ——– ——– ——– ——–
PERQU1 0.92
PERQU2 0.71 0.91
PERQU3 0.68 0.70 0.91
PERQU4 0.54 0.62 0.57 0.79
PERQU5 0.52 0.54 0.56 0.51 0.75
PERQU6 0.38 0.40 0.39 0.38 0.44 0.66
PERQU7 0.35 0.39 0.41 0.35 0.39 0.45
PERQU8 0.32 0.39 0.37 0.31 0.37 0.38

Covariance Matrix

PERQU7 PERQU8
——– ——–
PERQU7 0.56
PERQU8 0.43 0.59

Number of Iterations = 10

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

Measurement Equations

PERQU1 = 0.78*PERQU, Errorvar.= 0.31 , R² = 0.66
(0.055) (0.036)
14.05 8.83

PERQU2 = 0.83*PERQU, Errorvar.= 0.22 , R² = 0.76
(0.053) (0.028)
15.73 7.91

PERQU3 = 0.81*PERQU, Errorvar.= 0.25 , R² = 0.72
(0.054) (0.030)
15.12 8.31

PERQU4 = 0.71*PERQU, Errorvar.= 0.29 , R² = 0.63
(0.052) (0.032)
13.65 8.98

PERQU5 = 0.69*PERQU, Errorvar.= 0.27 , R² = 0.64
(0.050) (0.030)
13.80 8.93

PERQU6 = 0.56*PERQU, Errorvar.= 0.35 , R² = 0.47
(0.050) (0.036)
11.09 9.61

PERQU7 = 0.53*PERQU, Errorvar.= 0.27 , R² = 0.51
(0.046) (0.029)
11.75 9.49

PERQU8 = 0.51*PERQU, Errorvar.= 0.33 , R² = 0.44
(0.048) (0.034)
10.54 9.70

Correlation Matrix of Independent Variables

PERQU
——–
1.00

The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance
Between and Decrease in Chi-Square New Estimate
PERQU2 PERQU1 25.9 0.12
PERQU3 PERQU1 10.4 0.08
PERQU4 PERQU2 8.3 0.07
PERQU5 PERQU2 8.2 -0.06
PERQU6 PERQU2 15.7 -0.09
PERQU6 PERQU3 13.6 -0.09
PERQU6 PERQU5 8.5 0.07
PERQU7 PERQU1 15.7 -0.09
PERQU7 PERQU2 18.8 -0.09
PERQU7 PERQU6 64.5 0.19
PERQU8 PERQU1 14.4 -0.10
PERQU8 PERQU6 20.0 0.11
PERQU8 PERQU7 73.9 0.19

Time used: 0.016 Seconds

DATE: 08/29/2015
TIME: 13:15

P R E L I S 2.54

BY

Karl G. J¤reskog & Dag S¤rbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:UsersAsalDesktopPERQUREZA.PR2:

!PRELIS SYNTAX: Can be edited
SY=’C:UsersAsalDesktopPERQUREZA.PSF’
OU MA=CM SM= XT XM

Total Sample Size = 212

Univariate Summary Statistics for Continuous Variables

Variable Mean St. Dev. T-Value Skewness Kurtosis Minimum Freq. Maximum Freq.
——– —- ——– ——- ——– ——– ——- —– ——- —–
PERQU1 4.038 0.958 61.360 -1.088 0.813 1.000 3 5.000 73
PERQU2 3.920 0.953 59.887 -1.099 1.224 1.000 6 5.000 56
PERQU3 3.948 0.955 60.195 -0.918 0.470 1.000 3 5.000 63
PERQU4 4.108 0.888 67.341 -1.075 1.072 1.000 2 5.000 77
PERQU5 4.052 0.867 68.085 -1.027 1.363 1.000 3 5.000 67
PERQU6 4.264 0.812 76.438 -1.484 2.942 1.000 2 5.000 89
PERQU7 4.250 0.747 82.836 -1.132 2.102 1.000 1 5.000 83
PERQU8 4.250 0.766 80.803 -1.290 2.838 1.000 2 5.000 84

Test of Univariate Normality for Continuous Variables

Skewness Kurtosis Skewness and Kurtosis

Variable Z-Score P-Value Z-Score P-Value Chi-Square P-Value

PERQU1 -5.548 0.000 2.020 0.043 34.863 0.000
PERQU2 -5.591 0.000 2.657 0.008 38.316 0.000
PERQU3 -4.870 0.000 1.357 0.175 25.562 0.000
PERQU4 -5.499 0.000 2.438 0.015 36.182 0.000
PERQU5 -5.315 0.000 2.845 0.004 36.342 0.000
PERQU6 -6.902 0.000 4.367 0.000 66.702 0.000
PERQU7 -5.714 0.000 3.669 0.000 46.114 0.000
PERQU8 -6.276 0.000 4.290 0.000 57.792 0.000

Histograms for Continuous Variables

PERQU1
Frequency Percentage Lower Class Limit
3 1.4 1.000 
0 0.0 1.400
19 9.0 1.800 
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
18 8.5 3.000 
0 0.0 3.400
99 46.7 3.800 
0 0.0 4.200
73 34.4 4.600 

PERQU2
Frequency Percentage Lower Class Limit
6 2.8 1.000 
0 0.0 1.400
14 6.6 1.800 
0 0.0 2.200
27 12.7 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
109 51.4 3.800 
0 0.0 4.200
56 26.4 4.600 

PERQU3
Frequency Percentage Lower Class Limit
3 1.4 1.000 
0 0.0 1.400
19 9.0 1.800 
0 0.0 2.200
27 12.7 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
100 47.2 3.800 
0 0.0 4.200
63 29.7 4.600 

PERQU4
Frequency Percentage Lower Class Limit
2 0.9 1.000
0 0.0 1.400
13 6.1 1.800 
0 0.0 2.200
22 10.4 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
98 46.2 3.800 
0 0.0 4.200
77 36.3 4.600 

PERQU5
Frequency Percentage Lower Class Limit
3 1.4 1.000

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد .5، 212، Frequency، 1.9 Next Entries دانلود پایان نامه درباره قرن نوزدهم، صاحب نظران، آرامش خاطر