پایان نامه ارشد رایگان درمورد ——–، 4.200، 4.600، 3.800

دانلود پایان نامه ارشد

3.800 
0 0.0 4.200
12 5.7 4.600 

SOLVE5
Frequency Percentage Lower Class Limit
27 12.7 1.000 
0 0.0 1.400
57 26.9 1.800 
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
74 34.9 3.000 
0 0.0 3.400
47 22.2 3.800 
0 0.0 4.200
7 3.3 4.600 

SOLVE6
Frequency Percentage Lower Class Limit
14 6.6 1.000 
0 0.0 1.400
55 25.9 1.800 
0 0.0 2.200
83 39.2 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
52 24.5 3.800 
0 0.0 4.200
8 3.8 4.600 

SUGES1
Frequency Percentage Lower Class Limit
23 10.8 1.000 
0 0.0 1.400
70 33.0 1.800 
0 0.0 2.200
63 29.7 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
48 22.6 3.800 
0 0.0 4.200
8 3.8 4.600 

SUGES2
Frequency Percentage Lower Class Limit
16 7.5 1.000 
0 0.0 1.400
57 26.9 1.800 
0 0.0 2.200
81 38.2 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
47 22.2 3.800 
0 0.0 4.200
11 5.2 4.600 

SUGES3
Frequency Percentage Lower Class Limit
12 5.7 1.000 
0 0.0 1.400
54 25.5 1.800 
0 0.0 2.200
73 34.4 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
57 26.9 3.800 
0 0.0 4.200
16 7.5 4.600 

SUGES4
Frequency Percentage Lower Class Limit
17 8.0 1.000 
0 0.0 1.400
37 17.5 1.800 
0 0.0 2.200
55 25.9 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
71 33.5 3.800 
0 0.0 4.200
32 15.1 4.600 

SUGES5
Frequency Percentage Lower Class Limit
32 15.1 1.000 
0 0.0 1.400
46 21.7 1.800 
0 0.0 2.200
47 22.2 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
66 31.1 3.800 
0 0.0 4.200
21 9.9 4.600 

EDUCA1
Frequency Percentage Lower Class Limit
28 13.2 1.000 
0 0.0 1.400
56 26.4 1.800 
0 0.0 2.200
51 24.1 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
61 28.8 3.800 
0 0.0 4.200
16 7.5 4.600 

EDUCA2
Frequency Percentage Lower Class Limit
36 17.0 1.000 
0 0.0 1.400
51 24.1 1.800 
0 0.0 2.200
54 25.5 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
55 25.9 3.800 
0 0.0 4.200
16 7.5 4.600 

EDUCA3
Frequency Percentage Lower Class Limit
33 15.6 1.000 
0 0.0 1.400
57 26.9 1.800 
0 0.0 2.200
58 27.4 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
50 23.6 3.800 
0 0.0 4.200
14 6.6 4.600 

EDUCA4
Frequency Percentage Lower Class Limit
28 13.2 1.000 
0 0.0 1.400
52 24.5 1.800 
0 0.0 2.200
65 30.7 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
49 23.1 3.800 
0 0.0 4.200
18 8.5 4.600 

EDUCA5
Frequency Percentage Lower Class Limit
17 8.0 1.000 
0 0.0 1.400
27 12.7 1.800 
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
56 26.4 3.000 
0 0.0 3.400
82 38.7 3.800 
0 0.0 4.200
30 14.2 4.600 

Covariance Matrix

SOLVE1 SOLVE2 SOLVE3 SOLVE4 SOLVE5 SOLVE6
——– ——– ——– ——– ——– ——–
SOLVE1 1.023
SOLVE2 0.626 1.078
SOLVE3 0.573 0.696 1.238
SOLVE4 0.490 0.592 0.774 1.200
SOLVE5 0.573 0.425 0.523 0.500 1.082
SOLVE6 0.421 0.351 0.379 0.454 0.628 0.919
SUGES1 0.434 0.438 0.519 0.574 0.648 0.589
SUGES2 0.285 0.301 0.385 0.308 0.328 0.282
SUGES3 0.330 0.253 0.401 0.278 0.349 0.359
SUGES4 0.294 0.186 0.315 0.221 0.252 0.273
SUGES5 0.463 0.288 0.295 0.283 0.382 0.360
EDUCA1 0.362 0.225 0.273 0.271 0.339 0.382
EDUCA2 0.445 0.400 0.426 0.443 0.457 0.419
EDUCA3 0.235 0.181 0.208 0.262 0.338 0.340
EDUCA4 0.278 0.270 0.347 0.325 0.339 0.310
EDUCA5 0.329 0.286 0.223 0.210 0.351 0.321

Covariance Matrix

SUGES1 SUGES2 SUGES3 SUGES4 SUGES5 EDUCA1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
SUGES1 1.086
SUGES2 0.304 0.996
SUGES3 0.311 0.550 1.054
SUGES4 0.236 0.569 0.657 1.349
SUGES5 0.282 0.492 0.493 0.775 1.535
EDUCA1 0.400 0.565 0.564 0.733 0.971 1.381
EDUCA2 0.465 0.548 0.497 0.734 0.828 0.961
EDUCA3 0.251 0.525 0.542 0.685 0.832 0.943
EDUCA4 0.352 0.554 0.532 0.720 0.672 0.891
EDUCA5 0.265 0.406 0.264 0.453 0.544 0.570

Covariance Matrix

EDUCA2 EDUCA3 EDUCA4 EDUCA5
——– ——– ——– ——–
EDUCA2 1.459
EDUCA3 0.888 1.353
EDUCA4 0.948 0.953 1.339
EDUCA5 0.525 0.484 0.435 1.261

Means

SOLVE1 SOLVE2 SOLVE3 SOLVE4 SOLVE5 SOLVE6
——– ——– ——– ——– ——– ——–
2.858 2.873 2.665 2.849 2.764 2.929

Means

SUGES1 SUGES2 SUGES3 SUGES4 SUGES5 EDUCA1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
2.755 2.906 3.052 3.302 2.991 2.910

Means

EDUCA2 EDUCA3 EDUCA4 EDUCA5
——– ——– ——– ——–
2.830 2.788 2.892 3.382

Standard Deviations

SOLVE1 SOLVE2 SOLVE3 SOLVE4 SOLVE5 SOLVE6
——– ——– ——– ——– ——– ——–
1.011 1.039 1.113 1.095 1.040 0.959

Standard Deviations

SUGES1 SUGES2 SUGES3 SUGES4 SUGES5

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد .5، 212، Frequency، 1.9 Next Entries دانلود پایان نامه درباره قرن نوزدهم، صاحب نظران، آرامش خاطر