پایان نامه ارشد رایگان درمورد کسب و کار، بهبود عملکرد، خانواده گسترده، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

حياتي را در كسب و كارشان شناسايي مي كنند توانايي خواهد داشت كه آنها را براي دستيابي به نتايج مالي بلندمدت قابل اطمينان وفق دهند(2004 Anderesen et al,).
براي اجراي استراتژي هاي پيچيده بسياري از سازمان ها امروزه در ميان استراتژي هاي گوناگون رقابت مي كند. استراتژي هاي مختلفي در مورد محصولات منحصر به فرد، فرايندهاي مهندسي مجدد، خدمات با كيفيت بالا، اطلاعات ممتاز، انتخاب يك تركيب از كانال هاي فروش و بقيه وجود دارد.
براي اجراي اين استراتژي ها مديران نيازمند سنجه هايي هستند كه اهداف سازماني را به صورت واضح تعريف كنند(2003 Wongrassamee et al,).
براي حركت بهتر سازمان هاي غيرمتمركز و سازمان هاي با توليد ناب: امروزه سازمان هاي با توليد ناب به مديران، كاركنان و تيم هايي تكيه دارند كه داراي مسئوليت و مجوز عكس العمل سريع و مستقل براي دستيابي به اهداف تعيين شده مديران ارشد را دارا مي باشند. مديران در جريان سازمان با مهيا ساختن اهداف مالي و غيرمالي، عددي و قابل فهم براي عمل به آنها به كاركنان به صورت اثربخش تري قدرت مي دهد (2004Anderesen et al,).
تغذيه سيستم ها براي يادگيري سازماني: هم تداوم و هم پيشرفت بهبود، اولين نياز افراد براي درك قسمت هايي است كه كمبود وجود دارد. مديران نيازمند اندازه هاي عددي هستند كه به آنها اجازه مي دهد تصميمات براساس واقعيات را در مورد آنكه چه بخش هايي بايد براي موفقيت اجراي استراتژي و بهبود به منظور افزايش ارزش براي يك سازمان در بلندمدت در نظر گرفته شود، اتخاذ نمايند(2001 .(Sim et al,
هدايت تغييرات سازماني: مديران و مديران ارشد كه اعتقاد دارند يك استراتژي جديد را بايستي اجرا نمايند، نيازمند اطلاعات و داده هاي زيادي هستند كه اثربخشي استراتژي جديد را نشان دهند. آنها سپس نيازمند هدف هايي براي اندازه گيري به منظور هدايت هر فرد متناسب با تلاش در راستاي استراتژي جديد هستند. مديران ارشد بايد از سنجه ها براي انعكاس نكات مثبت استراتژي و صدور فرمان هاي حركت واضح در چگونگي عملكرد استفاده نمايند(2001 .(Sim et al,
به واسطه مديريت عمليات و استراتژي، يك سازمان با يك خانواده گسترده از سنجه هاي مالي و غيرمالي، مديران سيستم عصبي جديدي را براي دريافت و ارسال سيگنال ها به وجود مي آورند. اين سيستم جديد هنگامي كه در يك نوشته خلاصه شود به مديريت ارشد كمك خواهد كرد با تنظيم استراتژي در سطوح بالا، فعاليت ها را متناسب ساخته، تغيير دهد و يا ابتكارات را در هر سطحي بكار گيرد. قدرت و سودمندي اين سيستم به وسيله مديران در سراسر جهان پذيرفته شده است(2005 Urrutia et al,).
سازمان ها به وضوح نياز به ابزاري براي يكپارچه سازي و اجراي جزئيات استراتژي شركت دارند. مواردي كه ذكر شد به مديريت در داخل سازمان اشاره داشت. اين ابزار براي مديريت خارج از سازمان نيز بسيار كارا مي باشد. در حالي كه مديران درك كرده اند كه آنها نيازمند يك مجموعه گسترده از سنجه ها براي مديريت داخل سازمان هستند، به اين نكته نيز واقف شده اند كه آنها نيازمند مجموعه اي گسترده از سنجه ها براي شناسايي اجزاي خارجي و مديريت روابط بيروني هستند. اغلب موفقيت سازمان ها وابسته به مديريت شركا، تأمين كنندگان، مشتريان و ذينفعان به طريقه اي است كه سازمان براي آنها ارزش فراهم كند به اين منظور كارت امتيازي متوازن راه هاي گوناگوني كمك مي كند.
براي حس نيازمنديهاي بازارها، رقابت و جامعه: در گذشته بسياري از مديران موفقيت خويش را در مقايسه با نتايج گذشته مي ديدند. اما براي آگاهي از تمام خطرات و فرصت ها مديران نبايستي تنها عملكرد خودشان را اندازه گيرند، بلكه آنكه در كلاس بهترين است، رقباي مستقيم و غيرمستقيم، فرآيندهاي مشابه جاري سازمان، گسترش رقابت سازمان براي جذب مشتريان يكسان، سهامداران، كاركنان و بقيه ذينفعان را نيز بايد در نظر داشته باشند(2007Thakker et al,).
براي گستردن و عميق كردن روابط زنجيره تأمين: شركت ها امروزه هزينه ها را كاهش
مي دهند، سرعت را افزايش مي دهند، به ابتكارات سرعت مي بخشند و بهبودهاي ديگري را به واسطه كاركردن به عنوان شركاي تجاري با مشتريان و تأمين كنندگان ايجاد مي كنند. براي رقابت در ميان زنجير تامين مديران نيازمند اندازه گيري و گزارشات مربوط به متغيرهاي داخلي و خارجي هستند كه اطلاعات تصميم گيري در ميان زنجيره تامين را فراهم كند(2007Thakker et al,).
در نهايت، مي توان اظهار داشت، كارت امتيازي متوازن مي تواند پايه اي براي اجراي يك مدل گردد كه به مديران كمك كند تا حداكثر ارزش را براي سازمان به وجود آورند.

14-2 – مروري بر تحقيقات پيشين
در اين قسمت در دو بخش تحقيقات داخلي و خارجي به مرور مقالات و تحقيقات مرتبط پرداخته مي شود.
1-14-2- تحقيقات خارجي
در تحقيقي به منظور ارزيابي عملکرد مديريت زنجيره تامين، يک مدل با رويکرد کارت امتيازي متوازن ارائه شده است. در اين پژوهش، عمليات مختلف زنجيره تامين از چهار منظر مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است. در اين تحقيق، بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته قبلي در ارتباط با عملکرد زنجيره تامين در بنگاه هاي کوچک و متوسط در کشور هند، مولفه هاي مختلف مربوط به ارزيابي عملکرد زنجيره تامين در چهار منظر کارت امتيازي متوازن جانمايي شده است. در اين پژوهش اشاره شده است که ارزيابي عملکرد يک عامل ضروري براي برنامه ريزي و کنترل موثر و همچنين اخذ تصميمات اثربخش مي باشد. با وجود اينکه پياده سازي سنجه هاي عملکرد بسيار فراگير شده است (Bhagwat et al,2007).
استفاده از رويکرد BSC براي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين تحقيق ديگري است که با استفاده از روش امتيازي متوازن انجام شده است. در اين پژوهش عمليات روزانه کسب و کار از چهار منظر مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است. در اين تحقيق مدل BSC بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته در زمينه زنجيره تامين در بنگاه هاي کوچک و متوسط، توسعه يافته واز آن براي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين استفاده گرديده است(2007 Bhagwat et al,).
بررسي توسعه کارت امتيازي متوازن و الگوبرداري(بهينه کاوي) در آن دسته از بنگاه هاي کوچک و متوسط که در کسب و کارهاي الکترونيکي فعاليت دارند عنوان پژوهشي است که صورت گرفته است تا مشخص گردد چگونه بنگاه هاي کوچک و متوسط مي توانند کارت امتيازي متوازن را به صورت استراتژيک و عملياتي براي استفاده در کسب و کارهاي الکترونيکي توسعه دهند. بدين منظور با مديران بنگاه ها مصاحبه هايي صورت گرفته تا از سوي مديران بنگاه ها، اهداف بنگاه، ارتباط بين اهداف مختلف و راه کارهاي دستيابي به اين اهداف مشخص گردد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که براي بسياري از بنگاه هاي کوچک و متوسط، معرفي، توسعه و بکارگيري کارت امتيازي متوازن و الگوبرداري قطعا امکان پذير است. همچنان که مديران محدودي از بنگاه ها که در گذشته اين کار را انجام داده اند بيان مي کنند که ارزيابي عملکرد کسب و کار بر اساس مناظر کارت امتيازي متوازن بسيار ارزنده و سودمند است ( Rickards , 2007).
بررسي تاثير اجراي کارت امتيازي متوازن بر عملکرد مالي بانک ها عنوان ،تحقيق ديگري است که اهميت بکارگيري کارت امتيازي متوازن را نشان مي دهد. در اين پژوهش به اين مساله پرداخته شده است که آيا شعبه اي از بانک ها که کارت امتيازي متوازن را بکار گرفته اند نسبت به ساير شعبه ها که کارت امتيازي متوازن را مورد استفاده قرار نداده اند، عملکرد مالي بهتر داشته اند يا خير. همچنين اين مساله مورد بررسي قرار گرفته است که آيا بانک هايي که کارت امتيازي متوازن را بکار گرفته اند در مقايسه با بانک هايي که به وسيله ابزار هاي سنتي فقط عملکرد مالي را مورد سنجش قرار داده اند، بهبود عملکرد مالي قابل توجهي داشته اند يا خير. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که استفاده از کارت امتيازي متوازن موجب بهبود عملکرد مالي مي شود.
يافته هاي برآمده از اين پژوهش مشابه آنچه در پژوهش هاي صورت گرفته در ارتباط با بکارگيري کارت امتيازي متوازن در صنايع توليدي و صنعت هتل داري است، مي باشد و نشان مي دهد که ملحوظ داشتن معيارهاي غير مالي با بهبود عملکرد مالي همراه است. در نهايت در اين پژوهش اين مساله مطرح مي شود که وجود اختلاف بين نتايج پژوهش هاي متعدد به دليل عدم وجود ارتباط منسجم بين معيارهاي(سنجه ها) انتخاب شده براي ارزيابي عملکرد و اهداف مالي از پيش تعيين شده مي باشد (2004 Davis et al).
در تحقيقي به منظور سنجش کارآيي نسبي هتل هاي مجلل و لوکس کشور کره از رويکرد کارت امتيازي متوازن با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها استفاده شده است. هدف از انجام اين پژوهش توسعه مدل کارت امتيازي متوازن به منظور سنجش کارآيي نسبي هتل هاي مجلل کره و تعيين استانداردهايي به منظور عملکرد بهتر اين هتل ها در شرايط بسيار رقابتي امروزي است. هم چنين تعيين عواملي که مانع کارآ بودن اين هتل ها مي باشد به منظور بهبود وضعيت رقابتي اين هتل ها شناسايي مي گردد. در اين پژوهش به منظور بررسي کارآيي نسبي 6 هتل مجلل در کره از تکنيک تحليل پوششي داده ها استفاده شده است. بدين منظور اهداف هر يک از سه منظر مشتري، فرايندهاي داخلي و رشد و يادگيري تعيين گشته و به منظور رسيدن به اين اهداف سنجه ها تعيين شده است. بر اساس اين سنجه ها، اهداف مطرح شده در منظر مالي قابل دستيابي است. در اين پژوهش اهداف مالي مطرح شده در منظر مالي کارت امتيازي متوازن به عنوان متغيرهاي خروجي در مدل تحليل پوششي داده ها استفاده گرديده است. در اين پژوهش اين نتيجه حاصل گرديده است که علت کاهش کارآيي در برخي از هتل هاي کره مربوط به سخت گيري دولت نسبت به شرايط وام هايي است که هتلداران از بانک ها تقاضا مي کنند و اين به دليل بحران هاي پيش آمده در صندوق بين المللي پول مي باشد. هم چنين يکي ديگر از علل ناکارآيي به اين صورت مطرح شده است که هتل هاي کره ساختار خود را با تاخير قابل توجهي نسبت به هتل هاي موفق تجديد کرده و مورد بازنگري قرار مي دهند. هم چنين مشخص گرديده است که تخفيف دادن در هزينه هاي اقامت در هتل لزوما منجر به افزايش تعداد استفاده کنندگان از هتل نمي شود و هتل هاي کره در بازار رقابتي به مرحله بلوغ خود رسيده اند و تنها افزيش ظرفيت و گنجايش هتل به سودآوري منجر نمي شود (Min et al,2008).
پژوهش ديگري در رابطه با ارزيابي عملکرد پروژه هاي تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات با رويکرد BSC در سال 2004 صورت گرفته است. از آنجا که روش هاي سنتي ارزيابي سرمايه گذاري ها تنها بر اساس ارزيابي هاي مالي است بنابراين به دليل ضعف موجود در سيستم تکنيک هاي ارزيابي موجود استفاده از يک مدل چند لايه ضروري است. در اين پژوهش از مدل BSC استفاده گرديده تا اين پروژه ها از چشم انداز هاي ديگري مورد ارزيابي قرار گيرد ( Milis et al,2004)
در سال 2004، مدل BSC در يک شرکت نرم افزاري در يونان اجرا شده است. در پژوهشي که به اين منظور صورت گرفته است موانع و کمبودهايي که به عنوان فاکتور هاي اساسي BSC
مي باشد مشخص و ارزيابي شده است و نتايج اين تحقيق مي تواند به عنوان يک راهنما و مرجع براي موارد مشابه مورد استفاده قرار گيرد(Papalexandris et al,2004).
از مدل BSC فازي براي طراحي يک سيستم برنامه ريزي استراتژيک دانش محور نيز استفاده شده است. با توجه با اينکه برنامه ريزي استراتژيک از موارد حياتي براي يک کسب و کار است، در اين پژوهش، از ترکيب رويکرد BSC، منطق فازي و سيستم هاي دانش محور به منظور ارائه يک مدل مفهومي BSC استفاده گرديده است تا بر اساس چهار چشم انداز BSC استراتژي هاي عملياتي و استراتژي هاي مديريت سازمان را انتخاب و تنظيم کند(2006 Huang et al,).
2-14-2- تحقيقات داخلي
پژوهشي با عنوان ارزيابي عملکرد با روش امتيازي متوازن از طريق فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي صورت گرفته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عصر اطلاعات، ارزش افزوده، سهم بازار، بازار هدف Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلسله مراتب، روش TOPSIS، دانشکده اقتصاد، عملکرد کارکنان