پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادلات بصورتی وارد نماید که تغییری در محتوای گزارش های مالی صورت داده ، یا برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند، و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند، تاثیر گذارند. اسپیکر (1989) مدیریت سود را این چنین تعریف نموده است: دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری برون سازمانی با هدف بدست آوردن برخی مزایای شخصی از سوی مدیران یا سهامداران. وی بلافاصله می افزاید: تعریف جامع تر مدیریت سود باید دربر گیرنده ی مدیریت سود واقعی ایجاد شده از راه تصمیمات زمان بندی سرمایه گذاری یا تصمیمات تامین مالی برای تغییرسود گزارش شده یا برخی از اجزای آن نیز باشد.
اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی
برای محاسبه مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی همانند تحقیق محققان زیر، جونز تعدیل شده (1991)، بال و شیواکومار (2008)، آرمسترانگ و دیگران (2009) و کوتاری و دیگران (2005)، محمد الحداد، ایان کراچر، کوین کاسی (2013) با استفاده از مدل زیر عمل می کنیم: (رگرسیون زیر برای شرکت هایی که عرضه اولیه نداشته اند ،تخمین زده می شود). (mohammad alhadad .Iain clacher .kevin keasey)
(CAi,t)/(AvAssetsi.t)=a0+β1 1/(AvAssetsi,t)+β2 (ΔSALESi,t)/(AvAssetsi,t)+β3ROAi,t+εI,t
در رابطه فوق:
CAi,t : اقلام تعهدی جاری می باشد که از رابطه زیر بدست می آید:
CAi,t=(تغییرات حسابهای دریافتنی جاری +تغییرات موجودی کالا+تغییرات سایر دارایی های جاری) –(تغییرات حسابهای پرداختنی جاری+تغییرات مالیات پرداختنی+تغییرات سایر حسابهای پرداختنی جاری)

AvAssetsi,t :متوسط دارایی های شرکت که از رابطه زیر بدست می آید:
AvAssetsi,t = (دارایی های اول دوره+های پایان دورهدارایی )/2
SALESi,tΔ: فروش در طی دوره جاری منهای فروش درطی دوره قبل
ROAi,t: بازده دارایی ها که عبارت است از سود خالص تقسیم بر متوسط دارایی ها

پس از تخمین ضرایب رگرسیون فوق، از ضرایب بدست آمده برای محاسبه اقلام تعهدی عادی، به تفکیک هر یک از شرکت های دارای عرضه اولیه ، به شرح زیر عمل میکنیم :
NCAi,t=α0+β11/(AvAssetsi,t)+β2 (ΔsALESi,t-ΔRECi,t)/(AvAsstsi,t) +β3ROAi,t
RECi,tΔ : تغییردرحسابهای دریافتنی درطی دوره
و در نهایت برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری (DCA) که در آن تفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی عادی اندازه گیری می شود:
DCAi,t=((CAi,t)/(AvAssetsi,t))-NCAi,t
در این تحقیق از قدر مطلق DCAi,t به عنوان مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی استفاده می گردد.
اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی:
در این تحقیق برای محاسبه مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی از مدل دچو و دیگران (1998) به شرح زیر استفاده می کنیم:
ابتدا به وسیله مدل رگرسیون زیر، برای هر صنعت و برای همه شرکت های غیر از شرکت های دارای عرضه اولیه ، جریان نقد عملیاتی نرمال را محاسبه می کنیم.
(CFOi,t)/(AvAssetsi,t)=α0+β11/(AvAssetsi,t)+β2(SALESi,t)/(AvAssetsi,t)+β3(ΔSALESi,t)/(AvAssetsi,t)+εi
در رابطه فوق:
CFOi,t:جریان نقد عملیاتی شرکت i در سال t می باشد.
نکته: رگرسیون فوق برای شرکت هایی که IPO نداشته اند تخمین زده می شود و مدل بدست آمده در شرکت های دارای عرضه اولیه (IPO) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در نهایت، جریان نقدی عملیاتی غیر نرمال برای شرکت های دارای IPO برابر است با:
جریان نقدی عملیاتی عادی – جریان نقدی عملیاتی واقعی= جریان نقدی عملیاتی غیرعادی
جریان نقدی عملیاتی غیر عادی به عنوان معیار مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی مورد استفاده قرار می گیرد، علامت جریان نقدی عملیاتی غیر نرمال، منفی باشد بنابر این آن را در(1-) ضرب می کنیم.
کیفیت حسابرسی: یکی از متداولترین تعریف ها درباره کیفیت حسابرسی تعریفی است که توسط دی انجلو (1981) ارائه شده است. او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی وسیستم های حسابداری صاحب کار را کشف کند وتحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند. تعریف دی آنجلو از کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطلاح، استنباط بازار از کیفیت حسابرسی است.

سازمان حسابرسی:
سازمان حسابرسی یکی از سازمان‎های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که در سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان بزرگ‎ترین موسسه حسابرسی دولتی ایران به ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش‎های دولتی و تحت نظارت دولت می‌پردازد. سازمان حسابرسی علاوه بر حسابرسی و بازرسی قانونی، خدمات مالی مشاوره‌ای، تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، و آموزش و تحقیق در زمینه حسابرسی را نیز برعهده دارد. شرکتهایی که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار بگیرند با عدد (1) و شرکت هایی که توسط سایر موسسات مورد حسابرسی قرار بگیرند با عدد(0) نشان میدهیم.
1-10- مروری بر ادبیات و مبانی نظری :
مديريت سود بر آيند درجه اي از قابليت انعطاف و اعمال نظري است كه مديران در گزارشگري مالي خود دارند. با توجه به اينكه اعتبار گزارشگري مالي، باكيفيت حسابرسي افزايش ميابد و اطلاعات حسابرسي شده مبناي تعيين مديريت سود ميباشد.
چانگ و همكاران (2012) به بررسي قيمت گذاري در عرضه هاي عمومي اوليه در كره، در طي سالهاي 2000 تا2002 پرداختند. نتايج مطالعات آن ها قيمت گذاري كمتر از واقع را به ميزان 07/19 درصد در بازار اوراق بهادار كره نشان مي دهد.
باقري (1385) به بررسي رابطه بين اقلام تعهدي اختياري و وجه نقد آزاد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، حاكي از آن است كه رابطه ي معنادار مشخصي بين مديريت سود و جريان نقدي آزاد وجود دارد و جريان نقدي آزاد شركت ها مي تواند محركي براي مديريت سود تلقي شود .
در ايران عباسي و بالارود (1388) براي آزمون قيمت گذاري كمتر از واقع عرضه عمومي اوليه سهام پرداختند. نتايج حاصل از بازده هاي تعديل شده با شاخص بازار در كوتاه مدت با استفاده از آزمون t تك نمونه اي نشان داد پديده قيمت گذاري كمتر از واقع در عرضه عمومي اوليه در بورس تهران وجود دارد .
بكر و همكارانش (1998) بالسام و همكارانش(2003) به بررسي رابطه بين كيفيت بالاي حسابرسي و مديريت سود پرداختند كه نتايج حاكي از آن است كه حسابرسي داراي كيفيت بالا نقش اساسي را در كاهش مديريت سود بازي ميكند همچنين آنها شواهدي را يافته اند كه مشتريان سازمان هاي حسابرسي سطح پايين تري از مديريت سود تعهدي را گزارش دادند.
روسين بوم و همراهانش (2003) به بررسي تاثير مديريت سود واقعي و تعهدي در عملكرد سهام ، پس از عرضه اوليه عمومي پرداختند كه شواهدي را يافته اند كه شركت هاي داراي عرضه اوليه اي كه در طول دوره عرضه اوليه از مديريت سود تعهدي استفاده ميكنند، در دوره پس از عرضه اوليه ، بازده يا سهام برگشتي ضعيفي را تجربه ميكنند.
چي وهمراهانش (2011) به بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود تعهدي پرداختند. با پيدايش سازمان حسابرسي، سطح پايين تري از مديريت سود تعهدي را در طول عرضه اوليه عمومي يافته اند و به اين نكته اشاره كرده اند كه حسابرسان داراي كيفيت بالا، مديريت سود تعهدي را تحت فشار قرار ميدهند. بنابراين اين شركتها به سوي مديريت سود واقعي تغيير جهت مي دهند. هر چند رابطه بين مديريت سود تعهدي وكيفيت حسابرسي در دوره ي عرضه اوليه سهام گسترش يافته است، اما مطالعات كمتري در مورد كيفيت حسابرسي ومديريت سود واقعي صورت گرفته است.
حدادي، منصوري، فلاحي،(1391) به بررسي رابطه بين مديريت سود وكيفيت حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بين مديريت سود وكيفيت حسابرسي رابطه معناداري وجود دارد. همچنين بين مديريت سود ودوره تصدي گري حسابرس (دوره تداوم حسابرس) وبين سود وتجربه حسابرس نيز رابطه معني داري وجود دارد.
سجادي و عربي (1389) به بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود ومعرفي دقيق تحقيق هاي مختلف پرداختند . نتايج نشان مي دهد ،حسابرسان با رسيدگي هاي دقيق وبا كيفيت خود ميتوانند اقلام تعهدي مورد استفاده مديران را كاهش ومديريت سود را محدود كنند .كيفيت حسابرسي ميزان اقلام تعهدي اختياري ومديريت سود را كاهش مي دهد .

1-11- ساختار کلی تحقیق:
محتوای پژوهش حاضر طبق روال معمول در تدوین پایان نامه، در قالب 5 فصل تدوین شده است. فصل اول به بیان کلیات تحقیق اختصاص یافته و در آن ضمن بیان اجمالی موضوع ، به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر، روش تحقیق، فرضیه ها، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و محدودیت های پژوهش به اختصار اشاره شده است. فصل دوم مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش داشته و محتوای آن در چند بخش ارائه شده است. در ابتدا مفاهیم مربوط به کیفیت حسابرسی، ویژگی های حسابرس و مدیریت سود واقعی و تعهدی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته سپس در مورد خصوصی سازی و عرضه اولیه عمومی در بازار سرمایه ایران، همچنین مدیریت سود در زمان عرضه اولیه مطالبی عنوان گردیده است و در بخش پایانی ، نتایج تعدادی از پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه شده است. فصل سوم ابعاد مختلف روش شناسی تحقیق را با تفضیل بیشتری مورد توجه قرار داده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش را شامل می شود و فصل پایانی هم به بیان نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازد.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
با توجه به اینکه ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پشتوانه نظری فرضیه های تحقیق را فراهم می آورد،به همین علت در این فصل و با توجه به موضوع تحقیق به مبانی نظری معیارهای کیفیت حسابرسی،مدیریت سود (شامل مدیریت سود کارا و مدیریت فرصت طلبانه)و نیز عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار خواهیم پرداخت. همچنین جهت آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش و متغیرهای آن در ارتباط با مواردی چون اهداف گزارشگری مالی و حسابرسی، مفاهیم مدیریت سود، اهداف و روش های هموار سازی سود و مشخصه های شرکت های دارای عرضه اولیه سهام سخن گفته می شود. در پایان نیز به تعدادی از پژوهش های انجام شده درداخل و خارج از ایران در خصوص موضوع تحقیق اشاره می گردد.
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
2-2- اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی حسابرسی
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخشی اطلاعات مالی به افراد برون سازمان به روش معتبر و به موقع است. در بیانیه مفاهیم شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزارهای ارائه اطلاعات مفید توسط مدیران،برای استفاده کنندگانی که نمیتوانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است .به عبارت دیگر برای این اشخاص،اطلاعات حسابداری منتشر شده، چیزی جز جانشین برای پدیده های واقعی نیست. همچنین در تحقیقات بسیاری، نقش صورت های مالی حسابداری بعنوان یکی از ابزارهای مهمی که تاثیر زیادی بر تصمیمات استفاده کنندگان دارد،به اثبات رسیده است .
دانش حسابرسی چیست؟ حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت هاو وقایع اقتصادی. به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (نیکخواه آزاد،1377).

2-2-1- توجیه تقاضا برای حسابرسی
شرایطی که وجود آنها توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت خواهد بود به شرح زیر است :
1)تضاد منافع: زمانی که استفاده کننده اطلاعات تصور میکند بین او و تهیه کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل یا بالقوه وجود دارد،احتمال مغروضانه بودن (عمدی یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عرضه اولیه، مدیریت سود، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، اطلاعات حسابداری، صورت های مالی