پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت سود، عرضه اولیه، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

معناداری
نتیجه
مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی
EM1
321/1
289/0
توزیع نرمال است
مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی
EM2
004/1
364/0
توزیع نرمال است

4-3-2-2- آزمون استقلال خطاها
آزمون دوربين واتسون همبستگي سريالي بين باقيمانده (خطا)هاي رگرسيون را بر مبناي فرض صفر آماري زير آزمون مي‌نمايد:
H0: بین خطاها خود همبستگي وجود ندارد.
H1: بین خطاها خود همبستگي وجود دارد.
آماره دوربین واتسون به همراه مقادیر بحرانی در سطح خطای 1% به شرح جدول 4-7 است. باتوجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون محاسبه شده مدل فرضیه دوم ازمقدار بحرانی درسطح خطای 1./. بزرگتراست لذاعدم همبستگی پیاپی یاسریالی باقیمانده هادرمدل رگرسیونی فرضیه دوم درسطح معنی داري1./. موردتاییدقرارمی گیرد.
جدول4-7- آزمون استقلال خطاها
مدل رگرسیونی
مقادیر بحرانی(سطح خطا 1%)
آماره دوربین واتسن

Du
Dl

فرضیه دوم
670/1
421/1
925/1

4-3-2-3- آزمون نرمال بودن توزیع خطاها
یکی از مفروضات رگرسیون این است که خطاهای معادله دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند. برای بررسی نرمال بودن خطاهای معادله، منحنی اجزای خطا در مدل رگرسیون رسم می‌گردد، همانگونه که در نمودار 4-1 مشخص شده، در مدل رگرسیونی فرضیه دوم میانگین توزیع خطاها تقریباً صفر، و انحراف معیار آن نزدیک به یک (949/0) است، در نتیجه توزیع خطاهای مدل رگرسیون نرمال میباشد.

نمودا 4-1- منحنی اجزاء خطاها

4-3-2-4- ناهمسانی واریانس ها
یکی از موضوعات مهمّی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد می‌کنیم موضوع واریانس ناهمسانی است. واریانس ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس های نابرابر هستند. به منظور برآورد واریانس ناهمسانی در این تحقیق از آزمون وایت استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون به صورت زیر بیان می شود:

جدول4-8- نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس
شرح
آماره وایت
P-value
نتیجه آزمون
مدل فرضیه دوم
1.981
0.462
عدم وجود ناهمسانی

نتایج حاصل از آزمون وایت در جدول (4-8) آورده شده است. نتایج نشان دهنده این است که آماره‏های F مدل فرضیه دوم در سطح خطای 05/0 معنی دار نیستند. در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین دادهای مدل در سطح خطای 5./. تایید می شود. نتایج حاصله نشان دهند عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین داده های مدل است بنابراین از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده می شود.
4-3-2-5- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
با توجه به جدول 4-9، میزان تولرانس و عامل واریانس برای تمامی متغیرهای مستقل بیشتر از 2/0 ، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به 1 است (از 5 خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل تایید می‌شود.
جدول 4-9-آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل
نام متغیر
تولرانس
عامل تورم
واریانس
سازمان حسابرسی
big_N
978/0
028/1
اندازه شرکت
Ln(size)
707/0
415/1
نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام
MB
461/0
175/2
سن شرکت (سال)
Age
951/0
046/1
نسبت بدهی به دارایی ها
Leverage
962/0
031/1
بازده دارایی ها
ROA
849/0
177/1
رشد هزینه سرمایه
Capex growth
981/0
017/1

پس از بررسی فروض کلاسیکدر قسمت بعد نتایج حاصل از برازش مدل های‌ رگرسیونی تحقیق و به تبع آن فرضیه های تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.
4-4- نتایج آزمون فرضیه ها
4-4-1- فرضیه اول
“شرکت های دارای عرضه اولیه،در دوره مالی قبل از عرضه اولیه،سود را مدیریت می کنند.”
H0: در شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه، میانگین مدیریت سود (مبتنی بر اقلام واقعی و اقلام تعهدی) صفر است.
H1: در شرکت های دارای عرضه اولیه،در دوره مالی قبل از عرضه اولیه، میانگین مدیریت سود (مبتنی بر اقلام واقعی و اقلام تعهدی) مخالف صفر است.

همانطور که در فصل سوم عنوان شد برای آزمون فرضیه اول از آزمون تی استیودنت استفاده می شود.فرض صفر و فرض مقابل در آزمون t با فرض نرمال بودن داده ها (تعداد نمونه بیش از 30) به صورت زیر خواهد بود:
H0: µ= 0
H1: µ ≠ 0
در جدول 4-10 نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت به تفکیک مدیریت سود مبتنی بر اقلام واقعی و تعهدی ارائه شده است.

جدول4-10- نتایج آزمون تی استیودنت
نام متغیر
میانگین
آماره t
سطح معنی داری
مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی
EM1
1245/.
689/2
038/0
مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی
EM2
1167/.
909/2
021/0

آماره های t مدیریت سود مبتنی بر اقلام واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بزرگتر‌ از 2 و سطح معنی‌داری آنها کوچکتر از 5% می‌باشد. بنابراین فرض H0 مبنی بر این که در شرکت های دارای عرضه اولیه در دوره مالی قبل از عرضه اولیه، میانگین مدیریت سود (مبتنی بر اقلام واقعی و اقلام تعهدی) صفر است، رد و فرضیه H1 مبنی بر این که در شرکت های دارای عرضه اولیه در دوره مالی قبل از عرضه اولیه، میانگین مدیریت سود (مبتنی بر اقلام واقعی و اقلام تعهدی) مخالف صفر است، پذیرفته می شود. بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی بر این که شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه، سود را مدیریت می کنند، تایید می گرد
4-4-2- فرضیه دوم
“شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند ،بیشتر از اقلام واقعی در مدیریت سود استفاده می کنند.”
H0: شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی،مورد حسابرسی قرار می گیرند،بیشتر از اقلام تهعدی در مدیریت سود استفاده می کنند.”
H1: شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی،مورد حسابرسی قرار می گیرند،بیشتر از اقلام واقعی در مدیریت سود استفاده می کنند.”
EMi,t=α0+β1BigN+β2LN(MK)+β3MB+β4Ln(1+age)+β5Leverage+β6ROA+β7capex growth+εi,t
پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق برای شرکت های تولیدی در جدول (4-11) ارائه شده است. مقدار آماره F (276/11) نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول (4-11) مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از 2/56 درصد و 7/50 درصد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور، تنها حدود 7/50 درصد از تغییرات مدیریت سود مبتنی بر اقلام واقعی شرکت‌های مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین میشوند. در این جدول اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام واقعی شرکت‌های مورد بررسی است.
نحوه داوری: در صورتی که مقدار sig محاسبه شده توسط نرم افزار کمتر از سطح اطمینان در ن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثرات ثابت، مدیریت سود، مدل رگرسیون Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سبک های دلبستگی، باورهای ارتباطی، سبک دلبستگی