پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

در بورس اوراق بهادار تهران که طی این سال ها در بورس اوراق بهادار حضور داشتند، میباشد. نمونه عبارتست از مجموعه ای از نشانه ها که از یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب میشود. به طوری که این مجموعه معرف ویژگیهای آن گروه یا جامعه بزرگتر باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه اماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربال گری) استفاده شده است. همانگونه که قبلا ذکر شد، به منظور انتخاب نمونه آماری، شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:
به دلیل ضرورت وجود اطلاعات برای پوشش دوره پژوهش، نام شرکت ها باید قبل از سال 1387 در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درج شده باشد.
به جهت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی، دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
موسسات واسطه گری مالی و بانکی و شرکت های سرمایه گذاری نباشد.
شرکت ها زیان ده نباشند.
10-اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را طی دوره زمانی 01/01/1387 الی 30/12/1391 به طور کامل ارایه کرده باشد.
با لحاظ کردن شرایط فوق، تعداد نمونه انتخابی از جامعه مورد نظر، 84 نمونه کل انتخاب گردید.
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق، دانش حسابرسی در مفهوم کلی با تاکید بر کیفیت حسابرسی و نیز تکنیک مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه سهام می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق، بازار سرمایه کشور مشخصا بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که بر این اساس داده های مورد نیاز از گذارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بندی شده است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1391 می باشد.
3-7- روش جمع آوری منابع و اطلاعات
داده ها و اطلاعات مربوط به این تحقیق به دو دسته تقسیم می شوند، که این داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:
الف)منابع کتابخانه ای: دسته اول اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی و تحقیقات انجام شده در حوزه مربوطه می باشد، لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهنامه ها ، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی،پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط و البته اینترنت، مورد مطالعه وبررسی قرار گرفت.
ب )سامانه اطلاع رسانی و معاملاتی بورس و نرم افزارهای آماری و اقتصاد سنجی: دسته دوم شامل اطلاعات مربوط به فرضیات و متغیر های تحقیق بوده است که با استفاده از پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و لوح های فشرده موجود، داده های لازم جهت آزمون فرضیات استخراج گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در مرحله جمع آوری و طبقه بندی و پردازش اولیه داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. و پس از انجام طبقه بندی های مناسب بر روی داده هاو انجام محاسبات وپردازش اولیه، اطلاعات خروجی با استفاده از نرم افزار Ewiews و Spss برای اجرای مدل وآزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.
3-8- متغیر های پژوهش
با توجه به تجربیات مطالعات دیگران در چهارچوب فرضیات تحقیق، سه گروه متغیر اساسی تحقیق شامل متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی که برای مدل سازی و آزمون فرضیات بکارگرفته شده است، معرفی می گردد.
3-8-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش روی متغیرهای دیگر مشاهده شود. در واقع متغیر مستقل، متغیری است که روی متغیر وابسته بصورت مثبت یا منفی تاثیر می گذارد (خاکی،1389). در این پژوهش به طور کلی شرکت های دارای عرضه اولیه به عنوان متغیر مستقل بکار رفته است. که شرکت های دارای عرضه اولیه با عدد (1) و شرکت های فاقد عرضه اولیه با عدد (0) نشان داده می شوند.
3-8-2- متغیر وابسته
متغیری است که هدف محقق تشریح با پیش بینی تغییر پذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت یک مساله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. متغیر های وابسته، شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن، از میان برداشتن با تغییر متغیرهای مستقل ظاهر میشوند، از بین می روند یا تغییر می کنند (خاکی،1389).
در این پژوهش متغیر های وابسته، مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی و مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی می باشد.
3-8-2-1- اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی
برای محاسبه مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی همانند تحقیق محققان زیر، جونز تعدیل شده(1991)، بال و شیواکومار (2008)، آرمسترانگ و دیگران (2009) و کوتاری و دیگران(2005) با استفاده از مدل زیر عمل می کنیم:
(رگرسیون زیر برای شرکت هایی که عرضه اولیه نداشته اند، تخمین زده می شود). با توجه به مقاله (mohammad alhadad .Iain clacher .kevin keasey)
(3-1)
(CAi,t)/(AvAssetsi.t)=a0+β1 1/(AvAssetsi,t)+β2 (ΔSALESi,t)/(AvAssetsi,t)+β3ROAi,t+εI,t
در رابطه فوق:
CAi,t : اقلام تعهدی جاری می باشد که از رابطه زیر بدست می آید:
CAi,t=(تغییرات حسابهای دریافتنی جاری+تغییرات موجودی کالا+تغییرات سایر دارایی های جاری) –(تغییرات حسابهای پرداختنی جاری+تغییرات مالیات پرداختنی+تغییرات سایر حسابهای پرداختنی جاری)
((3-2
CA=Δaccount receivable +inventory+other current assets-
-Δaccount payable + tax payable +other current liabilities_
AvAssetsi,t : متوسط دارایی های شرکت که از رابطه زیر بدست می آید:
(3-3)
AvAssetsi,t=(دارایی های اول دوره+های پایان دورهدارایی )/2
SALESi,tΔ: فروش در طی دوره جاری منهای فروش در طی دوره قبل
ROAi,t: بازده دارایی ها که عبارت است از سود خالص تقسیم بر متوسط دارایی ها
پس از تخمین ضرایب رگرسیون فوق، از ضرایب بدست آمده برای محاسبه اقلام تعهدی نرمال، به تفکیک هر یک از شرکت های دارای عرضه اولیه، به شرح زیر عمل میکنیم :
(3-4)
NCAi,t=α0+β11/(AvAssetsi,t)+β2 (ΔsALESi,t-ΔRECi,t)/(AvAsstsi,t) +β3ROAi,t
RECi,tΔ :تغییردرحسابهای دریافتنی درطی دوره
و در نهایت برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری (DCA) که در آن تفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی نرمال اندازه گیری می شود:
(3-5)
DCAi,t=((CAi,t)/(AvAssetsi,t))-NCAi,t
در این تحقیق از قدر مطلق DCAi,t به عنوان مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی استفاده می گردد.
3-8-2-2- اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی:
در این تحقیق برای محاسبه مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی از مدل دچو و دیگران(1998) به شرح زیر استفاده می کنیم:
ابتدا به وسیله مدل رگرسیون زیر، برای هر صنعت و برای همه شرکت های غیر از شرکت های دارای عرضه اولیه ، جریان نقد عملیاتی نرمال را محاسبه می کنیم.
(3-6)
(CFOi,t)/(AvAssetsi,t)=α0+β11/(AvAssetsi,t)+β2(SALESi,t)/(AvAssetsi,t)+β3(ΔSALESi,t)/(AvAssetsi,t)+εi
در رابطه فوق:
CFOi,t: جریان نقد عملیاتی شرکت i در سال t می باشد.
نکته: رگرسیون فوق برای شرکت هایی که IPO نداشته اند تخمین زده می شود و مدل بدست آمده در شرکت های دارای عرضه اولیه (IPO) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در نهایت، جریان نقدی عملیاتی غیر نرمال برای شرکت های دارای IPO برابر است با:
جریان نقدی عملیاتی نرمال – جریان نقدی عملیاتی واقعی= جریان نقدی عملیاتی غیر نرمال
جریان نقدی عملیاتی غیر نرمال به عنوان معیار مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی مورد استفاده قرار می گیرد ، علامت جریان نقدی عملیاتی غیر نرمال، منفی باشد بنابر این آن را در(1-) ضرب می کنیم.
3-8-3- متغیر کنترلی
در یک تحقیق اثر تمام متغیر ها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار دارد بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آنها را خنثی میکند. این نوع متغیر ها ، متغیر کنترل نامیده می شود(خاکی،1389). متغیر های کنترل تحقیق حاضر موارد زیر است:
3-8-3-1- کیفیت حسابرسی: اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی big_N)) حسابرسی شده باشد با عدد (1) و در غیر اینصورت اگر توسط سایر موسسات انجام گیرد با عدد(0) نشان داده می شود.
3-8-3-2- اندازه شرکت: برای محاسبه اندازه شرکت روش های گوناگونی وجود دارد، در این تحقیق از معیار ارزش بازار کل سهام شرکت به عنوان اندازه استفاده می کنیم. یعنی:
(ارزش بازار سهام شرکت)LN = size =اندازه
3-8-3-3- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B): ارزش بازار به ارزش دفتری می باشد.

(3-7)
MB=(شرکت سهام بازار ارزش )/(شرکت سهام صاحبان حقوق)
3-8-3-4- طول عمر LN(1+age) : در این جمله ،age عبارت است از عمر شرکت که همان فاصله بین سال تاسیس شرکت و سال عرضیه اولیه می باشد.
3-8-3-5- نسبت اهرمی ((Leverage: نشان دهنده اهرم که عبارت است از نسبت بدهی ها به کل دارایی ها می باشد.
3-8-3-6- بازده داراییها (ROA): بازده داراییها می باشد که برابر با نسبت سود خالص به کل دارایی ها است.
3-8-3-7- رشد مخارج سرمایه ای ((capex growth: رشد مخارج سرمایه ای می باشد که برابر است با:
(3-8)
Capex growth =(سال پایان های ثابتدارایی-سال اول ثابت های دارایی )/(سال اول ثابت های دارایی)
3-9- مدل های تحلیلی تحقیق
مدل تحلیلی نوعی نمودار سازی برای متغیرهای استخراج شده از چهارچوب نظری تحقیق است (خاکی،1389).
در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و فرضیات مطرح شده، از روش های زیر به منظور بررسی روابط بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده شده است:
1-روش استفاده شده برای آزمون فرضیه اول:
به منظور آزمون فرضیه اول، از آزمون t یک جمله ای استفاده می کنیم. به عبارت دیگر، برای شرکت های دارای (IPO)، میزان مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی و تعهدی را محاسبه نموده ،سپس فرضیه زیر را آزمون می کنیم:
H0: EM=0 برای اقلام واقعی
H1: EM≠0

H0: EM=0 برای اقلام تعهدی
H1:EM≠0
2-روش استفاده شده برای آزمون فرضیه دوم:
برای آزمون فرضیه 2 از مدل رگرسیون ، به شرح زیر استفاده می کنیم:
(3-9)
EMi,t= α0+β1BigN +β2LN(MK)+β3MB+β4Ln(1+age)+β5Leverage+β6ROA+β7capex growth+εi,t
در رگرسیون فوق به جای EM که همان مدیریت سود می باشد، یک بار مدیریت سود بااستفاده از اقلام واقعی را قرار می دهیم و یک بار مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی را می دهیم.
Big N: نشان دهنده کیفیت حسابرسی می باشد. اگر شرکت مورد بررسی توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار گیرد به آن عدد (1) می دهیم و اگر توسط موسسات دیگر مورد حسابرسی قرار گیرد به آن عدد(0) می دهیم.
LN(MK): اندازه شرکت می باشد که در این تحقیق از معیار ارزش بازار کل سهام شرکت به عنوان اندازه شرکت استفاده می کنیم.یعنی:
(ارزش بازار سهام شرکت)LN =size =اندازه
MB:نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری می باشد.
(3-10)
MB=(شرکت سهام بازار ارزش )/(شرکت سهام صاحبان حقوق)
LN(1+age) :در این جمله ، age عبارت است از عمر شرکت که همان فاصله بین سال تاسیس شرکت و سال عرضیه اولیه می باشد.
Lererage: نشان دهنده اهرم که عبارت است از نسبت بدهی ها به کل دارایی ها می باشد.
ROA:بازده داراییها می باشد که برابر با نسبت سود خالص به کل دارایی ها است.
capex growth:رشد مخارج سرمایه ای می باشد که برابر است با:
(3-11)
Capex growth =(سال پایان های ثابتدارایی-سال اول ثابت های دارایی )/(سال اول ثابت های دارایی)
εi,t :باقیمانده مدل می باشد.
نکته:ما کلیه داده های بدست آمده در این تحقیق را برای سال مالی قبل از عرضه اولیه بدست می آوریم. به عبارت دیگر اگر سهام یک شرکت برای اولین بار در سال 90 در بورس عرضه شده باشد ، ما صورت های مالی سال 89 را مورد استفاده قرار می دهیم.
3-10- آزمون فرضیه ها
در چهارچوب مدل تحقیق به ازای فرضیه های تحقیق، فرضیه های آماری بشر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، عرضه اولیه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد داده های تلفیقی، عرضه اولیه، داده های ترکیبی