پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، عرضه اولیه

دانلود پایان نامه ارشد

کیفیت حسابرسی است.
حدادي،منصوري،فلاحي (1391) به بررسي رابطه بين مديريت سود وكيفيت حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بين مديريت سود وكيفيت حسابرسي رابطه معناداري وجود دارد. همچنين بين مديريت سود و دوره تصدي گري حسابرس (دوره تداوم حسابرس) وبين سود وتجربه حسابرس نيز رابطه معني داري وجود دارد.
سجادي و عربي (1389) به بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود ومعرفي دقيق تحقيق هاي مختلف پرداختند. نتايج نشان مي دهد ،حسابرسان با رسيدگي هاي دقيق وبا كيفيت خود ميتوانند اقلام تعهدي مورد استفاده مديران را كاهش ومديريت سود را محدود كنند .كيفيت حسابرسي ميزان اقلام تعهدي اختياري ومديريت سود را كاهش مي دهد .
در ايران عباسي و بالارود (1388) براي آزمون قيمت گذاري كمتر از واقع عرضه عمومي اوليه سهام پرداختند. نتايج حاصل از بازده هاي تعديل شده با شاخص بازار در كوتاه مدت با استفاده از آزمون t تك نمونه اي نشان داد پديده قيمت گذاري كمتر از واقع در عرضه عمومي اوليه در بورس تهران وجود دارد.
ابراهیمی و سیدی(1387) در تحقیق خود در 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر نوع موسسه حسابرسی (سازمان حسابرسی و سایر موسسه ها) و نوع اظهار نظر حسابرسی در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تنها نوع موسسه حسابرسی یا اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.
باقري (1385) به بررسي رابطه بين اقلام تعهدي اختياري و وجه نقد آزاد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، حاكي از آن است كه رابطه ي معنادار مشخصي بين مديريت سود و جريان نقدي آزاد وجود دارد و جريان نقدي آزاد شركت ها ميتواند محركي براي مديريت سود تلقي شود .
حساس یگانه و همکاران(1384) در پژوهش زیر عنوان عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی به بررسی کیفیت حسابرسی پرداختند که نتیجه آن تعیین 7عامل موٍثر زیر جهت ارتقای کیفیت حسابرسی بود:
1-تخصص گرایی 2-کارائی حسابرس 3-کشف تحریفات با اهمیت 4- تضاد منافع 5-وجود قوانین و مقررات 6- مکانیزم بازار 7- اندازه موسسات حسابرسی .
مجتهد زاده و همکاران(1383) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان 24 عامل موثر بر کیفیت حسابرسی را شناسایی کرده که مهمترین آنها عبارتند از:1- بازدید حسابرس شریک و مدیر ارشد از مراحل کار حسابرسی 2-داشتن اطلاعات کافی در مورد صنعت صاحبکار 3-اهمیت حق الزحمه حسابرسی برای موسسه حسابرسی.
آقائی و کوچکی (1374) معتقدند، کیفیت کار موسسه های حسابرسی متفاوت است و بطور مستقیم نمی توان با با مشاهده موسسه ها تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت کاری بالاتری برخوردار است. تحقیق ها نشان می دهند اندازه، قدمت، شهرت و نام تجاری موسسه های حسابرسی می توانند معیار های متمایز کننده کیفیت خسابرسی باشند.
2-10- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
محمد الحداد، ایان کراچه، کوین کاسی (2013) به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی و بازده عملکرد سهام در شرکت های دارای عرضه اولیه پرداختند. نتایج مطالعات آنها نشان داده که شرکت های دارای عرضه اولیه در دوره مالی قبل از عرضه اولیه از مدیریت سود واقعی و تعهدی استفاده میکنند. همچنین سازمان حسابرسی باعث محدود شدن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه میشود.
چانگ و همكاران (2012) به بررسي قيمت گذاري در عرضه هاي عمومي اوليه در كره ،در طي سالهاي 2000 تا2002 پرداختند. نتايج مطالعات آن ها قيمت گذاري كمتر از واقع را به ميزان 07/19 درصد در بازار اوراق بهادار كره نشان مي دهد.
چي وهمراهانش (2011) به بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود تعهدي پرداختند. با پيدايش سازمان حسابرسي، سطح پايين تري از مديريت سود تعهدي را در طول عرضه اوليه عمومي يافته اند و به اين نكته اشاره كرده اند كه حسابرسان داراي كيفيت بالا، مديريت سود تعهدي را تحت فشار قرار ميدهند. بنابراين اين شركتها به سوي مديريت سود واقعي تغيير جهت مي دهند. هر چند رابطه بين مديريت سود تعهدي وكيفيت حسابرسي در دوره ي عرضه اوليه سهام گسترش يافته است، اما مطالعات كمتري در مورد كيفيت حسابرسي ومديريت سود واقعي صورت گرفته است.
روسين بوم و همراهانش (2003) به بررسي تاثير مديريت سود واقعي و تعهدي در عملكرد سهام ، پس از عرضه اوليه عمومي پرداختند كه شواهدي را يافته اند كه شركت هاي داراي عرضه اوليه اي كه در طول دوره عرضه اوليه از مديريت سود تعهدي استفاده ميكنند، در دوره پس از عرضه اوليه ،بازده يا سهام برگشتي ضعيفي را تجربه ميكنند.
فرانسیس (1999) در تحقیق خود به این نتیجه رسید، شرکت هایی که تمایل بیشتری به ایجاد اقلام تعهدی دارند، با احتمال بیشتری از خدمات شش موسسه بزرگ حسابرسی برای اعتبار بخشیدن به سود خود استفاده می کنند. بكر و همكارانش (1998) بالسام و همكارانش(2003) به بررسي رابطه بين كيفيت بالاي حسابرسي و مديريت سود پرداختند كه نتايج حاكي از آن است كه حسابرسي داراي كيفيت بالا نقش اساسي را در كاهش مديريت سود بازي ميكند همچنين آنها شواهدي را يافته اند كه مشتريان سازمان هاي حسابرسي سطح پايين تري از مديريت سود تعهدي را گزارش دادند.
بیکر (1998)، فرانسیس(1999) دیفاند وجیانیالوو(1991و1993) و گور(2001)در تحقیق های خوددر شرکت های دولتی به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی احتمال وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد.
2-11- موارد اشتراک و افتراق تحقیق با تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
پژوهش های اندکی در داخل کشور با موضوع کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های بورسی صورت پذیرفته است. بخش مشترک تحقیق حاضر با پژوهش های انجام شده متغیرهای کیفیت حسابرسی و مدیریت سود است. که برای محاسبه آنها در خصوص تعیین کیفیت حسابرسی از روش های مشابه در تحقیق حاضر یعنی اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و سایر شاخص های کمی اندازه گیری به صورت متغیرهای مجازی و در مورد مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. تفاوت این تحقیق با تحقیقات انجام شده ، اضافه شدن متغیر شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی است که مهمترین وجه افتراق با تحقیقات دیگر است که از این نظر هیچ پژوهش مشابهی ملاحظه نگردید.
2-12-خلاصه فصل:
در این فصل به تشریح ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مبانی نظری تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت و به تشریح اهداف و مفاهیم بنیادی حسابرسی، توجیه تقاضا برای حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، هدف ها و انگیزه های مدیریت سود، عرضه اوراق بهادار و مدیریت سود در زمان عرضه اولیه پرداخته شده است. سپس پیشینه تحقیقات انجام شده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. و در انتها موارد افتراق و اشتراک تحقیق حاظر با تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی بیان شده است.

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1- بخش اول:کلیات روش تحقیق
3-2- مقدمه
دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق (خاکی،1389). روش تحقیق فرآیندی نظام مند برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه را حل برای یک مسئله است. به این ترتیب به شکل کلی روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد و ابزارهای معتبر دانست که به شکل منسجم و سیستماتیک برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات به کار گرفته شود (جعفری سرشت،1389).
یک محقق پس از انتخاب موضوع، باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به اهداف موضوع پژوهش و امکانات اجرای آن بستگی دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا اورا هرچه دقیق تر، آسانتر و سریع تر در دستیابی به پاسخ هایی که برای پرسش های تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید. در این فصل متدولوژی تحقیق را بیان می کنیم . برای این منظور ابتدا به روش شناسی تحقیق، جامعه آماری، وشیوه های گردآوری داده ها می پردازیم. در ادامه فرضیات تحقیق، تعریف متغیر های تحقیق و سایر موضوعات مربوطه تشریح می شود.
3-3- طرح مسئله تحقیق
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است اغاز می شود. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید به حل یک مساله اصلی سازماندهی شود (خاکی،1389).
مساله اصلی پژوهش در این تحقیق، بررسي ميزان استفاده از مديريت سود در شركت هاي داراي عرضه اوليه و بويژه شركت هاي داراي عرضه اوليه اي كه توسط سازمان حسابرسي مورد رسيدگي قرار ميگيرند بوده و البته تاثير خصوصي سازي بر عملكرد شركت نيز عامل بسيار مهم و البته قابل تحقيق است.
3-4- تدوین فرضیه های تحقیق
بیان مساله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهش را ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهش را در مساله مطرح کنیم مساله به گونه ای بزرگ میشود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، بنابراین مساله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود (خاکی،1389). به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش دو فرضیه تدوین گردیده است:
شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه، سود را مدیریت می کنند.
شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند، عمدتا از مدیریت سود واقعی استفاده می کنند.
3-5- روش آزمون فرضیه ها
مهمترین و اولین مرحله در آزمون فرضیه، تبدیل فرضیه های پژوهش و نقیض آن به فرضیه های آماری است که به فرض ((H0 و فرض یک ((H1 معروف هستند(جعفری سرشت،1389).
مقدار (p_ value) یک آزمون آماری، مقدار احتمالی است که میزان سازگاری داده های نمونه را با نتیجه فرض صفر اندازه میگیرد. نتیجه ای که ازآزمون مبتنی بر (p_ value) به دست می آید از نظر ریاضی هم ارز با نتیجه ای است که از قاعده تعمیم متناظر، مبتنی بر آماره آزمون استاندارد شده حاصل می شود. قاعده تصمیم مبتنی بر (p_ value) بدین صورت است که اگر (p_ value≤∝) باشد گزینه ( (H1را نتیجه می گیریم و بالعکس اگر (p_ valueα) باشد گزینه (H0)را نتیجه میگیریم. لذا از جدول حاصله از آزمون ها و با فرض در نظر گرفتن 5% =α اگرمیزان (p_ value) محاسبه شده از 5% کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل آن پذیرفته میشود (طالب زاده مقدم ،1390).
از آنجا که ما در آزمون فرضیات به دنبال اثرات فرضیه صفر نیستیم بلکه تنها می توان فرضیه ها را مورد پذیرش یا عدم پذیرش قرار دارد بنابراین، حتی اگر آماره در ناحیه بحرانی پذیرش فرض صفر قرار گیرد و فرض صفر پذیرفته شود دلیل بر آن نیست که فرض صفر درست است بلکه تنها با احتیاط می توان گفت که در حال حاضر امکان درستی فرضیه صفر وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض های آماری و پس از پذیرش یا عدم پذیرش H0، می توان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش فرضیات تحقیق قضاوت و نتیجه گیری کرد (جعفری سرشت،1389).
3-6- جامعه و نمونه آماری، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد، اشیاءو …که حداقل در یک صفت مشترک باشند. جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مورد توجه قرار می گیرد و حداقل دارای یک صفت مشخصه می باشد. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک می باشد. جامعه باید بر حسب محتوا، حدود و زمان تعیین شود. با توجه به این که قلمرو زمانی تحقیق سال های 87 الی 91 میباشد بنابر این جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی، پذیرفته شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت سود، هموارسازی سود، عرضه اولیه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی