پایان نامه ارشد رایگان درمورد عرضه کنندگان، رقابت در بازار، عملکرد سازمان، منابع سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

ديگري. ………………………………………………………………………………………………………………….97
نمودار33-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اعتماد …………………………………………………..98
نمودار34-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان رفتارفرصت طلبانه تامين کنندگان …………….99
نمودار35-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان رفتارفرصت طلبانه شرکت ……………………..99
نمودار36-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان شفافيت درتعامل …………………………………100

فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه

شکل 1-2- تعاريف مختلف مديريت زنجيره تامين …………………………………………………………………………17
شکل 2-2- تكامل ديدگاهاي مديريت زنجيره تامين ………………………………………………………………………..20
شکل3-2- چارچوب مديريت زنجيره تامين : عناصروتصميمات(احمدي کهنعلي، 1387) ……………………….21
شکل‏42- چهارمنظركارت امتيازي متوازن ( (Kaplan et al,2005 ……………………………………………….38
شکل 1-3- فرآيند تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………63

چکيده:
سازمانها راه حلهاي زيادي را براي مشکلات زنجيره تامين پيدا کرده اند. اين راه حلها طيف گسترده اي از مفاهيم را در بر مي گيرند. طراحي و عرضه قطعات، مديريت عرضه کنندگان، مديريت ارتباطات بين عرضه کنندگان و ارتبـــاط سازمان با عرضه کنندگان ، مديريت و برنامه ريزي سيستم هاي توليدي، مديريت موجودي ، به کارگيري سيستم هاي ERP و MRP بخشي از اين حوزه هاست.
هدف از همه اين تلاشها و به کارگيري اين سيستمها بهينه سازي فرآيند مديريت زنجيره تامين سازمانهاست. هر نوع از بهينه سازي مستلزم روش و فرآيندي در ارزيابي عملکرد سازمانهاست. بدون ارزيابي عملکرد زنجيره تامين، بهينه سازي اين فعاليتها غير ممکن است.
در تحقيق توصيفي، کاربردي و تک مقطعي پيش رو محقق کوشيده است بهينه سازي عملکرد زنجيره تامين را با استفاده از روش کارت امتيازي متوازن انجام دهد. از اين رو با توزيع پرسشنامه اي 8 سوالي بين 208 نفر از مديران و کارشناسان زنجيره تامين شرکت پاکشو به بررسي بهبود عملکرد زنجيره تامين شرکت پاکشو با کمک کارت امتيازي متوازن پرداخته است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که در زنجيره تامين شرکت پاکشو، کيفيت، مهمترين فاکتور براي ارزيابي عملکرد تامين کننده است. همچنين گواهي هاي سيستم مديريت کيفيت (ايزو) تامين کننده، مهمترين شاخص کيفيت توليد ضمن انتخاب تامين کنندۀ جديد است علاوه بر آن فعاليتهاي مديريت ارتباطي تامين کننده، موثرترين ابزار براي دستيابي به عملکرد زنچيره تامين در شركت پاكشو است و ارتباطات بلندمدت، مهمترين عامل در بهينه سازي مديريت ارتباطات در زنجيره تامين مي باشد.
واژه کليدها: کارت امتيازي متوازن- بهينه سازي تدارکات- مديريت زنجيره تامين- شرکت پاکشو

1-1-مقدمه
اخيراً توجه به مديريت زنجيره تامين و اجزاء و فرآيند هاي تامين در مقالات مديريت وتجارت به حد قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.
در دهه 1990 کارخانجات زيادي براي دست يافتن به شراکت با تأمين کنندگان خود به منظور ارتقاء دادن عملکرد و افزايش توان رقابتي تلاش زيادي از خود نشان دادند.
به طور فراينده اي به عمليات تامين به چشم يک مبحث استراتژيک نگريشته مي شود. در تشکيلات اقتصادي کارخانجات روابط بين خريداران و تأمين کنندگان به حد بالايي از توجه رسيده است. چنانچه مبناي اين روابط بلند مدت در نظر گرفته شود. زنجيره تأمين به يکي از محکم ترين سدها در برابر ورود رقبا تبديل مي شود.
تحقيق پيش رو به منظور ارائه رهنمودهايي براي درک بيشتر سيستم تامين و تسهيل نمودن بهينه سازي تامين، ارائه گرديده است. لذا جنبه هاي مختلف سيستم تامين و ارتباطات بين آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در اين فصل ازتحقيق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقيق، به بيان مساله اصلي پژوهش و ضرورت انجام تحقيق پرداخته، سپس سوالات واهداف اساسي ازانجام تحقيق را ارائه نموده ودر پايان تعريف اصطلاحات و واژه هاي تخصصي را مطرح مينمايد.

2-1-بيان مساله
بطور جاري، گرايش نتيجه گيري در شركتهاي هاي مختلفي مورد توجه قرارگرفته است . علاوه براين، ارزش تامين استراتژيک، توسط انجمن هاي علمي شناسايي شده است(مانند Cox، 1996، Anderson، 1998، Chen و همکاران، 2004؛ Kerkhoff، 2005؛ Dimitri و هنri ان، 2004؛ ایی شده است(مانند کل موفقیتهای کارخانه، توزیع شده است. مکاران، 2006). آنها به جنبه هاي مختلف تامين علاقه وافري داشته و راه حل هاي نوآورانۀ جديدي را به منظور ايجاد مزيتهاي رقابتي تر از طريق فعاليت تامين، مورد پژوهش قرار داده اند. از طرفي مزيتهايي که مي توان از طريق تامين استراتژيک بدست آورد، چشمگير هستند ، از بهبود وضعيت مالي شركت گرفته تا مشارکت در تحقيق و توسعه و بهينه سازي فرآيندهاي ساخت (Kerkhoff، 2005).
اگرچه، بهينه سازي عملکرد تامين بطور گسترده اي مورد بحث قرار گرفته است (Buchanan,2008) زمينۀ ارزيابي عملکرد تامين ، فقط بصورت خلاصه در انجمنهاي علمي مورد بحث قرار گرفته است. بايستي خاطرنشان کرد که ارزيابي عملکرد ضروري است، چرا که رهنمودي را براي توسعۀ استراتژي بهينه سازي ارائه کرده و به همين ترتيب شالوده اي را براي محک زدن فرصتها ايجاد مي کند.
بطور تاريخي، سيستمهاي ارزيابي عملکرد، برمبناي سيستمهاي مديريت حسابداري بوده اند، که در ابتدا براساس نتايج عملکرد مالي کارخانه مي باشند.. كه برمبناي اين روش، توسط Anthony در زماني که مديريت کنترل، برنامه ريزي استراتژيک و کنترل عملياتي براي شناسايي هدف گذاري شده بودند، توسعه داده شده اند. بهرحال، Anthony (1965)، کنترل عملياتي و برنامه ريزي استراتژيک را بخاطر سوالات پيچيده تر بودن ناديده گرفته و عمدتاٌ بر مديريت کنترل تمرکز داشته است.
چارچوب کارت امتياز متوازن (BSC)، توسط Kaplan و Norton (1992)، معرفي گرديد که تلاشي براي يکپارچه سازي همۀ ابعاد بوده است، و از اهميت بالايي براي مديريت عملکرد برخوردار بوده است. به اين دليل کارت امتياز متوازن ، يکي از قابل دسترس ترين روشهايي است که چشم انداز استراتژي يک کارخانه يا يک واحد تجاري را ارائه مي کند. بنابراين، انتظار داريم که کارت امتيازي متوازن ، چارچوبي مرتبط براي تحقيق تامين استراتژيک باشد و به همين ترتيب شالوده اي براي ارائۀ رهنمودهاي بهينه سازي تامين باشد. بهرحال، در همين زمان، ما قصد داريم تا اين مطلب را در اين پايان نامه تحقيق کنيم که: BSC ميتواند چشم انداز کاملي از استراتژي تامين کارخانه را ارائه کند و اگر که هيچگونه فاکتور مهمي هم يافت نشود، اهميت استراتژيکي در درك مفاهيم تامين خواهد داشت که در سيستم ارزيابي عملکرد ارائه نشده است. کارخانه ها هنوز هم در اجراي سيستمهاي ارزيابي عملکرد به دليل فقدان درک سيستم تامين، شرکاي خارجي آن و فاکتورهاي نفوذي داخلي و خارجي کارخانه، اداره کنندگان ابتدايي عملکرد تامين کدامها هستند، چه مواردي بر عملکرد تاثير گذاشته و آن را تغيير مي دهد، با مشکلاتي مواجه هستند. در اين مورد، حتي پيشرفته ترين سيستم ارزيابي، نتايج دلخواه را ايجاد نخواهد کرد
بنابراين، مي توان نتيجه گيري کرد که حتي اگر ارزيابي عملکرد يک ابزار کاملاٌ سودمند باشد ، فقدان آگاهي در مورد فعاليت تامين بعنوان يک سيستم و روابط بين فاکتورهاي مختلف دراين سيستم، از اجراي موفق عملکرد سيستمهاي ارزيابي ، پيشگيري مي کند.
پس کارت امتياز متوازن (BSC)، چارچوبي است براي اجراي سيستم ارزيابي عملکرد، که به دليل کاربرد وسيع و قابليت انعطاف، مزيتهاي مهمي بر ساير چارچوبهاي ارزيابي عملکرد ديگر دارد. (Dixon، 1990؛ Kaplan و Norton، 1992؛ Maskel، 1992؛ Kaplan و Norton، 1996، Beathem و همکاران، 2004). بنابراين، BSC مي تواند چارچوبي مناسب براي تحليل عملکرد تامين باشد.
اگر به عمومي ترين مشکل در تامين برگرديم ” يافتن تعادل بين هزينه و کيفيت” اين موضوع مفهومي از اهميت بالايي در مورد شناسايي عوامل موثر درعملکرد تامين، تنظيم اهداف و تفسير نتايج برخوردار است. مي توان انتظار داشت که به دليل اين موضوع مفهومي ، ” يافتن تعادل بين هزينه و کيفيت” ، پيچيدگي ارزيابي عملکرد افزايش مي يابد. بنابراين، درک تامين بعنوان يک سيستم، حتي مهمتر است تاکيد بر درک عميق تدارکات بعنوان يک سيستم، سوالات زير ايجاد شده، و شالوده اي را براي تحقيق ايجاد مي کنند.اولاٌ، شناسايي سيستم تدارکات، بخشهاي آن، روابط بين آنها و اصول فعاليتي آنها براي ايجاد يک سيستم ارزيابي عملکرد تامين، الزامي است. بعنوان ابزار ارزيابي عملکرد، مخصوصاٌ تراز برگۀ ارزشيابي، بعنوان ابزار خلاصه شده اي براي سيستم تدارکات در نظر گرفته مي شود. سيستم تدارکات، يک سيستم بسيار پيچيده است که از سهامداران متعدد داخلي و خارجي و ساير فاکتورهاي تاثير گذار برخوردار است که مي توانند بعنوان تعديل کنندۀ روابط در سيستم تداراکات در نظر گرفته شوند .بنابراين، اين سوالات ايجاد ميشود:
فاکتورهاي مرتبط درموفقيت تدارکات، اهداف آنها، و معيارهاي عملکرد، کدامها هستند؟ روابط بين آنها کدامها هستند و چه متغيرهايي آنها را متعادل مي سازد ؟
براي ايجاد يک مدل، پيش نيازها، نتايج و متغيرهاي تعديل کنندۀ ارزيابي عملکرد تدارکات کدامند و ابزارهاي بهينه سازي سيستم تامين با کمک کارت امتياز متوازن کدامند؟
در اين تحقيق محقق کوشيده است تا ضمن شناسائي عوامل موثر بر تامين و درك سيستم تامين ، چشم اندازي از استراتژي تامين را ارائه نمايد

3-1- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
در دهه ١٩٥٠ و ١٩٦٠ بيشتر توليد كنندگان براي كمينه كردن هزينه توليد ، به توليد انبوه بعنوان نخستين استراتژي عمليات تاكيد داشتند.اين در حالي بود كه به انعطاف پذيري محصول و فرايند توجه كمي مي شد . توسعه محصولات جديد نيزبه كندي صورت مي گرفت و بيشتر بر تكنولوژي و ظرفيت داخلي تاكيد مي شد(احمدي کهنعلي ، 1387)..
با توجه به اينكه براي متوازن كردن خط توليد ،حجم بالائي از موجودي نگهداري مي شد ، گلوگاه هاي توليدي خود را به سادگي نشان نمي دادند و سرمايه گذاري زيادي در زمينه موجودي كار در جريان انجام مي شد.تبادل تكنولوژي و متخصصان با مشتريان و تامين كنندگان كار بسيار مخاطره آميز و غير قابل پذيرش بود و تاكيد كمي بر مشاركت استراتژيك خريدار-تامين كننده مي شد ((farmer,1997
در دهه ١٩٧٠ ، برنامه ريزي منابع توليدي معرفي شد و مديران به تاثير موجودي كار در جريان بر هزينه توليد،كيفيت،توسعه محصول جديد و زمان تحويل پي بردند..رقابت جهاني در دهه ١٩٨٠ سازمانها در كلاس جهاني را مجبور كرد تا محصولاتي با هزينه پائين ، كيفيت و قابليت اعتماد بالا همراه با انعطاف پذيري بيشتر در طراحي ارائه كنند(جعفرنژاد،1385).
سازمانها در دنياي تجاري امروز، نيازمند برنامه ريزي براي منابع سازماني خود در تمام سطوح مديريتي هستند. با توجه به روند رو به گسترش جهاني شدن، پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا و افزايش رقابت در بازارهاي جهاني، شرکتها ناگزير به پيوستن به بازارهاي جهاني خواهند بود و براي انجام اين کار وجود آمادگي لازم از جهات مختلف امري ضروري به نظر مي رسد. از مهمترين اعوامل مورد استفاده جهت کسب اين آمادگي مي توان به ارزيابي عملکرد زنجيره تامين و تلاش جهت بهينه سازي آن اشاره کرد (Byrd and Davidson, 2003).
کارخانه ها شروع به درک اهميت بهينه سازي بعنوان يک فعاليت استراتژيک سازمان نمودند، اين تمايل مي تواند هم در جهان تجارت و هم در افزايش ميزا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آماري، ميزان، توزيع، پاسخهاي Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بهبود عملکرد، ارزش افزوده، ارزش سهام