پایان نامه ارشد رایگان درمورد عرضه اولیه، مدیریت سود، کیفیت حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

پیشنهادات
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..79
5-2-خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….79
5-3-فرضیات و نتایج آزمون ها…………………………………………………………………………………………………………81
5-4-بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….82
5-5-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………83
5-6-پیشنهاد های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..84
5-7-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………85
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….86
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………….88
پیوست ها
پیوست (الف)اسامی شرکت های نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………………..91
پیوست(ب) نمودار چندک ها برای شناسایی داده های پرت…………………………………………………………………93
پیوست (ج)خروجی ها……………………………………………………………………………………………………………………102
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..118
فهرست جداول
جدول(4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..65
جدول( 4-2) آزمون ایم، پسران و شین (IPS)……………………………………………………………………………………66
جدول( 4-3) آزمون لين و لوين (LL)……………………………………………………………………………………………….66
جدول( 4-4) آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………………..67
جدول(4-5.) آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………68
جدول( 4-6)آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………..69
جدول(4-7) آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………………………………….69
جدول(4-8) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………….70
جدول (4-9)آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل……………………………………………………………………………….71
جدول(4-10) نتایج آزمون تی استیودنت…………………………………………………………………………………………….72
جدول(4 -11) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………………………………………………………………………..75
جدول(4-12) نتایج آزمون تی استیودنت…………………………………………………………………………………………….76
جدول(5-12)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………..77

فهرست نمودار ها
نمودار(4-1)نمودار منحنی اجزاء خطا…………………………………………………………………………………………………70

چکیده
يكي از مواقعي كه انگيزه هاي مديريت براي مديريت سود بر انگيخته ميشود، عرضه اوليه عمومي است. هرگونه عرضه عمومي اوراق بهادار كه براي اولين بار به عموم مردم و سرمايه گذاران عرضه ميشود، عرضه اوليه عمومي (IPO) ناميده ميشود. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه میپردازیم. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت در طی سال های 87 تا 91 بوده است که برای انتخاب نمونه ار روش حذف سیستماتیک (غربال گری) استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق مشاهده صورت های مالی، روابط بین متغیر های پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم افزار Eviews و Spss مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه از آزمون تی استیودنت و برای بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود از داده های تابلویی (پانل) به روش اثرات ثابت بر مبنای مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، استفاده میکنیم. یافته های پژوهش نشان میدهد بین مدیریت سود و شرکت های دارای عرضه اولیه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط منفی و معناداری بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی وجود دارد.

کلید واژه ها: کیفیت حسابررسی، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، عرضه اولیه اوراق بهادار

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم ها سودمند باشد. از جمله معیارهای با اهمیتی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سود های آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سود های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند (سجادی و عربی، 1388).
شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه میکنند، دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. یکی از اشکال کنترل مدیریت، استفاده از حسابرسی است. حسابرسی میتواند از سوی مدیران مورد استفاده قرار گیرد تا به سهامداران اطمینان خاطر داده شود که مدیریت رفتار فرصت‏طلبانه ای ندارد. طی دو دهه اخیر بسیاري از کشورها، اقدام به کوچک سازي دولت و واگذاري بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازي بنگاه ها و شرکت هاي دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش هاي مختلفی براي خصوصی سازي وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاري سهام شرکت هاي دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است (کریمی پتانلار، 1383). عرضه اولیه عمومی به روش های مختلفی انجام می پذیرد که مهمترین آنها ثبت دفتری، عرضه عمومی به روش حراج، عرضه عمومی به قیمت ثابت و روش های نوین اینترنتی میباشد. در سایر نقاط دنیا عرضه اولیه به روش ثبت دفتری انجام می شود. در ایران کشف قیمت به روش حراج صورت میگیرد. البته بورس در دستورالعمل جدیدی پیشنهاد داده است که روش عرضه اولیه از حراج را به ثبت دفتری تغییر دهند.
تحقیقات گذشته در مورد مديريت سود به اين نتيجه رسيده است كه شركت هاي داراي عرضه اوليه از مديريت سود تعهدي در طول دوره عرضه اوليه استفاده مي كنند و اين مديريت سود به بازده كمتر پس از عرضه اوليه عمومي منتهي ميشود (فريدلن،1994.فن،2007.چنگ و همكارانش،2010). پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.
در تحقیقات پيشين رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود بر مبنای اقلام تعهدي به خوبي اثبات شده است در حالي كه تحقيقات محدودي در رابطه با تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود بر مبنای اقلام واقعي انجام شده است. الدرو ژو (2002) وچن و همکاران (2005) نشان داده اند كه ظهور سازمان هاي حسابرسي باعث تعديل مديريت سود تعهدي در طول دوره عرضه اوليه شده است. بنابراين و بر اساس شواهد قبلي، سازمانهاي حسابرسي موجب تحريك مديريت سود تعهدي شده و شركت هاي داراي عرضه اوليه را به سوي مديريت سود واقعي هدايت كرده است. بنابراين، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسي را بر مديريت سود واقعي و تعهدي، در شركت هاي دارای عرضه اولیه، پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي ميكنيم.
1-1- بیان مساله تحقیق
مديريت سود برآيند درجه اي از قابليت انعطاف و اعمال نظري است كه مديران در گزارشگري مالي خود دارند. مديران ممكن است از اين قدرت خود براي مديريت فرصت طلبانه سود (زيمرمن،1994) يا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملكرد آتي شركت استفاده كنند. مديريت سود يعني اينكه مدير بتواند رويه اي از حسابداري را انتخاب كند كه به هدف خاصي دست يابد. يكي از مواقعي كه انگيزه هاي مديريت براي مديريت سود بر انگيخته ميشود، عرضه اوليه عمومي است. هرگونه عرضه عمومي اوراق بهادار كه براي اولين بار به عموم مردم و سرمايه گذاران عرضه ميشود، عرضه اوليه عمومي IPO)) ناميده ميشود. شركت هايي كه سهام خود را براي نخستين بار به مردم عرضه مي كنند ممكن است در آخرين دوره پيش از عرضه سهام با استفاده از اقلام تعهدي اختياري، سود را افزايش دهند تا وضعيت اقتصادي شركت را مطلوب نشان دهند. اقلام تعهدي سود تاحدود زيادي در كنترل مديريت هستند و وي ميتواند براي بهتر جلوه دادن عملكرد شركت و افزايش قابليت پيش بيني سود هاي آينده در اقلام تعهدي سود دست برده و به اصطلاح امروزي سود را مديريت كند. يكي از راه هاي كاهش مديريت سود ارتقاي كيفيت حسابرسي است. كيفيت حسابرسي ميزان اقلام تعهدي اختياري و مديريت سود را كاهش مي دهد.
دي آنجلو كيفيت حسابرسي را اينگونه تعريف كرده است: ارزيابي بازار از احتمال اينكه حسابرس موارد تحريفات بااهميت در صورت هاي مالي و سيستم هاي حسابداري صاحب كار را كشف كند و تحريفات با اهميت كشف شده را گزارش دهد. اگر مديريت سود به شيوه ي مسئولانه اعمال شود، چندان بد نخواهد بود. تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکتهای دارای عرضه اولیه از جمله مباحث مطرح و مورد علاقه در مدیریت مالی، حسابداری، و ارتباط متقابل آنها با دانش حسابرسی است. یکی از مسائل اساسی این است که شرکت های دارای عرضه اولیه، لازم است، رفتار مدیریت را از طریق حسابرسی کنترل کنند تا در نتیجه به مالکا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد داده های تلفیقی، آزمون فرضیه، روش حداقل مربعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عرضه اولیه، مدیریت سود، بورس اوراق بهادار