پایان نامه ارشد رایگان درمورد عرضه اولیه، مدیریت سود، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

ن (سهامداران) اطمینان داده شود که مدیریت شرکت به نحوی فرصت طلبانه رفتار نخواهد کرد.
تحقیقات گذشته در مورد مديريت سود به اين نتيجه رسيده است كه شركت هاي داراي عرضه اوليه از مديريت سود تعهدي در طول دوره عرضه اوليه استفاده مي كنند و اين مديريت سود به بازده كمتر پس از عرضه اوليه عمومي منتهي ميشود. (فريدلن،1994.فن،2007.چنگ وهمكارانش،2010). در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم. در تحقیقات پيشين رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود تعهدي به خوبي اثبات شده است در حالي كه تحقيقات محدودي در رابطه با تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود واقعي وجود دارد. مطالعات پيشين شواهدي را فراهم كرده است كه حسابرسي با كيفيت بالا بر مديريت سود تعهدي با سطح بازده سود كمتر همراه بوده است. الدر و ژهو(2002) وچن و همکاران (2005) نشان داده اند كه ظهور سازمان هاي حسابرسي باعث تعديل مديريت سود تعهدي در طول دوره عرضه اوليه شده است. بنابراين و بر اساس شواهد قبلي، سازمانهاي حسابرسي، موجب تحريك مديريت سود تعهدي شده و شركت هاي داراي عرضه اوليه را به سوي مديريت سود واقعي هدايت كرده است. یکی از جنبه های مهم پژوهش حاضر این است که نشان دهد آیا حسابرسی با کیفیت بالا، مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه را کاهش میهد یا خیر؟
به عبارت دیگر در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار میگیرند، برای مدیریت سود، بیش تر از اقلام واقعی استفاده میکنند؟
بنابراين، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسي را بر مديريت سود واقعي، در شركت هاي دارای عرضه اولیه، پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي ميكنيم.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در سالهاي اخير با توجه به اصل 44 قانون اساسي، بسياري از شركت هاي دولتي در حال واگذاري به بخش خصوصي بوده و البته اين امر با چالش هايي نيز مواجه ميباشد. در اين خصوص كيفيت اقلام حسابداري و نيز ميزان موفقيت شركت هاي مذكور در راستاي رسيدن به اهداف اوليه بسيار مهم ميباشد. کیفیت حسابرسی یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه سیاسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. بدیهی است به دلیل نوپا بودن حرفه حسابرسی مستقل در کشور ما و ضرورت تقویت امر حسابرسی و نیز به دلیل گسترش حیطه حسابرسی که امروزه مد نظر نهادهای قانون گذار قرار گرفته، انجام تحقیقات بیش تر در موضوعات حسابرسی بیش از پیش مورد نیاز و بلکه از ضروریات دانش حسابداری و حسابرسی است. با توجه به مرور تحقيقات انجام شده از گذشته، به اين موضوع اصلي پرداخته شده است. عدم ثبات سياسي و اقتصادي در جهان و به دنبال آن رشد اقتصادي در بازار هاي نوظهور و تغييرات سريع در محيط شركت ها، عرضه هاي اوليه را در اين بازار ها افزايش داده است. هدف اصلي از عرضه هاي اوليه، افزايش سرمايه براي شركت‏ها است. بيش‏تر شركت هايي كه سهام خود را براي نخستين بار به عموم عرضه مي كنند ممكن است در آخرين دوره پيش از عرضه سهام، با استفاده از اقلام تعهدي اختياري، سود را افزايش دهند تا وضعيت اقتصادي شركت را مطلوب نشان دهند. ازآنجايي كه اقلام تعهدي سود تا حدود زيادي در كنترل مديريت است بنابراين ممكن است برخي مديران در اين شرايط از مديريت بر سود، سوء استفاده كنند. حسابرسي مي تواند يكي از راه هاي جلوگيري و كاهش مديريت سود باشد. ارزيابي تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود واقعي و تعهدي در شركت هاي داراي عرضه اوليه و به ويژه شركت هاي داراي عرضه اوليه اي كه توسط سازمان حسابرسي مورد رسيدگي قرار مي گيرند از ضروريات تحقيق حاضر است .
1-3- اهداف تحقیق:
1-3-1- اهداف علمي:
در تحقيقات پيشين رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود تعهدي به خوبي اثبات شده است همچنين تحقيقات قبل در مورد مديريت سود به اين نتيجه رسيده است كه شركت هاي داراي عرضه اوليه از مديريت سود تعهدي در طول دوره عرضه اوليه استفاده مي كنند كه اين مديريت سود به بازده كمتر پس عرضه اوليه منتهي ميشود (فريدلن 1994 و چنگ 2010). اقلام تعهدي سود تا حدود زيادي در كنترل مديريت هستند و مدير مي تواند براي بهتر جلوه دادن عملكرد شركت، در اقلام تعهدي سود دست برده و اصطلاحا سود را مديريت كند. پيوت (2005) معتقد است كه حسابرسي ميتواند يكي از راه هاي جلوگيري و كاهش مديريت سود باشد. اهداف علمی تحقیق عبارتند از:
1_ بررسي رابطه بين شرکت های دارای عرضه اولیه بر مديريت سود واقعي و تعهدي در دوره مالی قبل ازعرضه اوليه.
2_ بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي بر مديريت سود واقعي در شرکت های دارای عرضه اوليه عمومي.
هدف كلي از اين تحقيق: تعيين ميزان استفاده از مديريت سود در شركت‏هاي داراي عرضه اوليه به ويژه شركت هاي داراي عرضه اوليه اي كه توسط سازمان حسابرسي مورد رسيدگي قرار مي گيرند، مي باشد.
1-3-2- اهداف كاربردي:
نقش اصلي گزارشگري مالي انتقال اثر بخش اطلاعات مالي به افراد برون سازماني به روش معتبر و به موقع است. براي انجام اين مهم، مديران از فرصت هايي براي اعمال قضاوت در گزارشگري مالي برخوردار شده اند. مديران تلاش مي كنند تا با انتخاب روش هاي مجاز حسابداري، نتايج قابل پيش بيني و ثابت خلق كنند زيرا اغلب سرمايه گذاران و مديران اعتقاد دارند شركت هايي كه روند سود آوري مناسبي دارند و سود آنها دچار تغييرات عمده نمي شود نسبت به شركت هاي مشابه ارزش بيش تر و قابليت پيش بيني و مقايسه بيش تري دارند. از سوي ديگر، با توجه به تئوري نمايندگي، مديران مي توانند از انگيزه لازم براي دست كاري سود به منظور حداكثر كردن منافع خود برخوردار باشند. بنابراين شركت هايي كه صورت هاي مالي حسابرسي شده ارائه ميكنند داراي محتواي اطلاعاتي و سود با كيفيت بيش تري هستند. بنابراين بر اساس نتايج مطالعه، نقش سازمان هاي حسابرسي بر چگونگي تهيه صورت هاي مالي شركت ها مشخص ميشود.

1-4- سوالات تحقیق:
1- آيا شركت هاي داراي عرضه اوليه، در دوره مالی قبل از عرضه اوليه سهام، سود را مديريت مي كنند ؟
2- آيا شركت هاي داراي عرضه اوليه اي كه توسط سازمان حسابرسي مورد رسيدگي قرار ميگيرند براي مديريت سود، عمدتا از اقلام واقعي استفاده مي كنند ؟

1-5- فرضیه های تحقیق:
1- شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه، سود را مدیریت می کنند.
2- شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند، عمدتا از مدیریت سود واقعی استفاده میکنند.
1-6- روش شناسی تحقیق
1-6-1- روش تحقیق
روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. توصیفی به این دلیل که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و همبستگی به این دلیل که رابطه ی بین متغیرها را بررسی می کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، زیرا به روابط بین متغیرها در بورس اوراق بهادار پرداخته است
1-6-2- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل که عبارت است از شرکت های دارای عرضه اولیه و متغیر های وابسته مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی و مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی می باشد. که برای اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی از مدل جونز تعدیل شده استفاده می شود و برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از مدل دچو و دیگران (1998) استفاده می کنیم. متغیرهای کنترلی شامل سازمان حسابرسی (اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی (big_N) حسابرسی شده باشد با عدد (1) و در غیر اینصورت اگر توسط سایر موسسات انجام گیرد با عدد (0) نشان داده می شود). اندازه شرکت (در این تحقیق از معیار ارزش بازار کل سهام شرکت به عنوان اندازه استفاده میکنیم) ، (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری )M/B ، طول عمر شرکت LN(1+age) (عبارت است از عمر شرکت که همان فاصله بین سال تاسیس شرکت و سال عرضیه اولیه می باشد). نسبت اهرمیLeverage (نشان دهنده اهرم که عبارت است از نسبت بدهی ها به کل دارایی ها می باشد)، بازده داراییها ROA (بازده داراییها می باشد که برابر با نسبت سود خالص به کل دارایی ها است) و رشد مخارج سرمایه ای capex growth) ) می باشد.

1-6-3- روش گردآوری داده ها و اطلاعات
برای تدوین بخش نظری و معرفی مدل های مورد استفاده در این پژوهش، از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک موجود شامل کتابها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط با موضوع استفاده شده است. از بانک های اطلاعاتی نرم افزار (ره آورد نوین) برای جمع آوری اطلاعات اصلی صورت های مالی و از سایت بورس برای اطلاعات یادداشت های همراه استفاده شده است و درنهایت با استفاده از نرم افزار Excel اطلاعات طبقه بندی و متغیرها محاسبه شدند و با استفاده از نرم افزار Eviews و Spssمورد تحلیل آماری قرار گرفتند.

1-6-4- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق، دانش حسابرسی در مفهوم کلی با تاکید بر کیفیت حسابرسی و نیز تکنیک مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه سهام می باشد.
ب) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق، بازار سرمایه کشور مشخصا بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که بر این اساس داده های مورد نیاز از گزارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بندی شده است.
ج) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1391 می باشد.
1-6-5- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش در دو بخش انجام شده است: برای سنجش فرضه اول از آزمون t استیودنت ( یک جمله ای) و از نرم افزار Spssاستفاده میکنیم و برای آزمون فرضیه دوم پژوهش در نرم افزار Eviews، اقدام به برآورد ضرایب مدل رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمول (OLS) واز آزمون t دو جمله ای در نرم افزار Spssاستفاده میکنیم.
1-7- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی این سال ها در بورس اوراق بهادار حضور داشتند، میباشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربال گری) استفاده شده است. تعداد نمونه انتخابی از جامعه مورد نظر 84 شرکت بوده است.
1-8- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، موسسات حسابرسی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و نهادهای ناظر مانند سازمان بورس و … کاربرد دارد.

1-9- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق:
شرکت های دارای عرضه اولیه: عرضه اولیه عمومی به معنای فروش اوراق بهادار به عامه سرمایه گذاران است. معمولا شرکت ها به شکل سهامی خاص تاسیس می شوند، و پس از طی دوره ای که فعالیت مستمر و سودآور می یابند، سهامی عام می شوند. هنگامی که سهام این شرکت ها برای اولین بار به عامه مردم عرضه می شود، عرضه اولیه عمومی شکل گرفته است. در فرآیند خصوصی سازی نیز هنگامی که سهام به عامه سرمایه گذاران ارائه می شود، اصطلاحا به آن “عرضه عمومی”گویند. عرضه عمومی، محدود به سهام نیست و فروش هر نوع اوراق بهادار به عامه سرمایه گذاران را عرضه عمومی نامند. شرکت های دارای عرضه اولیه با عدد (1) و شرکت های فاقد عرضه اولیه با عدد (0) نشان داده می شوند.
عرضه اولیه عمومی (IPO): نخستین عرضه عمومی سهام یک شرکت در بازار اولیه که با هدف تامین سرمایه و منابع مالی صورت میگیرد به عرضه اولیه معروف است.
مدیریت سود: مدیریت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عرضه اولیه، مدیریت سود، کیفیت حسابرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی