پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، تعاملات اجتماعی، فضاهای شهری

دانلود پایان نامه ارشد

سئوال دوم – اولویت بندی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده……..126
3-4-4- بررسی سئوال سوم – تاثیر هر یک از عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده. .128
4-4-4- بررسی سئوال چهارم – نقش مدیریتی پلیس راهور برکنترل تصادفات عابرین پیاده …….131
فصل پنجم : نتیجه گیری – پیشنهادها……………………………..134
1-5- مقدمه……………………………………………………………………………………….. ………………………. …………………….135
2-5- تجزیه وتحلیل سئوال اول –( شناسایی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده ) .136
1-2-5- نقش سازمان های دخیل در ترافیک……………………………………………………. …………………… ………136
2-2-5- ساختار هندسی و طراحی معابر………………………. …. ……………………………………………………………..137
3-2-5- تجهیزات کنترل ترافیک………………….. …………………………………………………………… ……………………138
4-2-5- ایمنی وسایل نقلیه ………………………………………. …………………………………………… ……………………….139
5-2-5- آموزش …………………………………………… ………………………. ………………………………………………………….141
6-2-5 – روشنایی معابر…………………………………….. …………………………………………………….. ……………………..141
7-2-5- رنگ لباس …………………………………………………….. ………………………………………… ……………….. ……..142
8-2-5- سن ……………………………………………………….. ……………………………………………….. ………………. ……….142
9-2-5- جنسیت ………………….. …………………………………………………………………………………… …………………….143
10-2-5- نوع گواهینامه رانندگان…………………………… ………………………….. ……………………….. ……………… 143
11-2-5- شرایط جوی ………………… ……………. ……………………………………………………………………… ………….143
3-5- تجزیه و تحلیل س دوم (اولویت بندی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده)…….145
4-5- تجزیه و تحلیل س سوم (تاثیر هر یک از عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده…..146
5-5- تجزیه و تحلیل س چهارم (نقش مدیریتی پلیس راهور برکنترل تصادفات عابرین پیاده ) .. 147
6-5- پیشنهاد و راهکار ها………………….. …………………… ……………………………………………………………………….148
1-6-5- پیشنهاد در خصوص نقش سازمان های دخیل در ترافیک ………………………………………………. 148
6-5- پیشنهاد در خصوص رنگ لباس…………………………. ………………. ………………………………………………….148
3-6-5- پیشنهاد در خصوص گذر گاه عابرین پیاده ………………………… …………………………………………….148
4-6-5- پیشنهاد در خصوص گواهینامه رانندگی…………………………. …………………………………… ………….. 148
5-6-5- پیشنهاد در خصوص روشنایی محل تصادف ……………………………………………………. …… ………….149
6-6-5- پیشنهاد در خصوص شرایط جوی …………………………… ………………………………………………………..149
7-6-5- پیشنهاد در خصوص آموزش …………………………………………………………………………………. …………..149
8-6-5- پیشنهاد در خصوص ایمنی وسایل نقلیه …………………………………………………………………………….149
9-6-5- پیشنهاد در خصوص تجهیزات کنترل ترافیک…………….. ………………………………………………………150
10-6-5 پیشنهاد در خصوص اصول هندسی معابر….. ……………………………………………………………………….150
11-6-5- پیشنهاد در خصوص سن عابرین و رانندگان……. ………………………………………….. ………………. 150
12-6-5- پیشنهاد در خصوص جنسیت ……………………………………………………………………………. ……………150
7-5- محدودیت های تحقیق ……………………………. …………………………………………………………………………….151
8-5- فهرست تصاویر ……………………………………. …………. ……………………………………………………………………..151
9-5- فهرست جداول …………………………………………….. ………………………………………………. ………………………152
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….154
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….155
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….157
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..159
چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….169
عنوان پایان نامه انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………170

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:
انسان موجودی است اجتماعی که از معاشرت با دیگران لذت می برد. مردم برای گفتگو، دیدار و تعاملات اجتماعی با دوستان یا غریبه های آشنا به مکانهایی امن غیر از خانه و محل کار در فضاهای شهری نیازمندند خیابانها از عمدترین فضاهای عمومی هستند که نبایستی تنها بعنوان ” کانالی عبوری” بدان نگریست چرا که از دیر باز خیابانها برای دیدار، مراوده ، گذران اوقات فراغت ، باهم بودن،  داد و ستد و همچنین تردد مورد استفاده مردم قرار می گرفته است . با رشد جمعیت و گسترش شهرها در دنیا،  تعاملات اجتماعی بسیاری از مردم بر اثر دوری کار از محل زندگی ، هزینه های جابجایی ، آلودگی هوا، کمی وقت فراغت و  گرفتاریهای روزمره دیگر نسبت به گذشته کاهش یافته است بدین جهت بسیاری از شهرها برای افزایش سر زندگی فضاهای شهری ،  پویایی اقتصاد شهری و افزایش تعاملات اجتمایی مردم  فضاهایی بعنوان “مکانهای سوم”  درسیمای برخی خیابانها پدید آوردند که آنها را از دیگر خیابانها متمایز می کند.  اینگونه خیابانها علاوه بر سر زنده بودن ، معاشرپذیرند.از خصوصیات مهم اینگونه خیابانها، مکانهای امن آن می باشند که دارای سطح  دسترسی  ایمن،  آسان و  راحت  برای عموم مردم اعم از پیر، جوان، خردسال،  فقیر و غنی را  فراهم می اورند مکانهایی که افزایش تعاملات اجتماعی در شهرهای بزرگ و شلوغ را برای همگان با کمترین هزینه امکان پذیر کرده است.  شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداري بالایی برخوردار بوده و پیاده روي به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن به عنوان اصلی ترین الگوي جابجایی مردم در داخل کانونهاي زیستی به شمار می رفت. به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه ي اتومبیل در شهرهاسواره بر حقوق پیاده در شهرتعرض و مسئله عابرین پیاده به تدریج به دست فراموشی سپرده شد. در عصر حاضر و با طرح مفهوم توسعه پایدار، تشویق به حرکت پیاده و ایجاد پیاده راه ها و تسهیلات مرتبط با آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در بسیاري از کشورها پیاده روي به عنوان یکی از مولفه هاي مهم پایداري مطرح و به شکلی جدي مورد توجه قرار گرفته است، تا جائیکه ” طرح جامعه پیاده رو ي” در بسیاري از شهرها در دست تهیه قرار گرفت.در شکل گیری اولیه شهرها ،عبور ومرور وترددعابرین پیاده نقش اصلی را ایفا می کرد . زیرا مسافت پیاده روی مطلوب ،محل استقرار کاربریها و نهایتا ساختار کلی شهر را مشخص می ساخت .استقرارمحل کسب وکار ومحل عبادت روزانه ومناطق مسکونی در طرح ریزی شهرهای قدیمی به خوبی نمایانگر نقش وهویت عابر پیاده در شکل گیری شبکه ارتباطی شهرها بوده است .با گسترش زندگي ماشيني و افزايش روز افزون آمدوشد در خيابان ها و جاده ها در نیم قرن اخير، در مقابل فوايد اقتصادي و رفاهي ناشي از گسترش ارتباطات و سرعت جابه جايي كالا و مسافر، متأسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی علی الخصوص بر خورد با عابرین پیاده افزوده شده و خسارات جاني و مالي ناشي از اين تصادفات، بار سنگيني بر جامعه بشري تحميل مي كند.( ذوقی،حاج علی -1383).
اگر چه یک سوم حجم وسایل نقلیه در کشور های در حال توسعه وجود داردلیکن بيش از دو سوم قربانيان تصادفات، در اين كشورها )كشورهاي با سطح درآمد كم تا متوسط( بوقوع می پیوند .در كشورهاي پيشرفته، تحقيقات وسيعي در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي راجع به علل وقوع تصادفات و روش هاي جلوگيري از آن که باعث کاهش تصادفات شده است.انجام گرفته است اما در كشور هاي درحال توسعه، علي رغم روند افزاينده تعداد وسايل نقليه و رشد بي رويه جمعيت كه ضرورت اين افزايش را تشديد می نماید، ميزان و كیفيت تسهيلات درون شهري و برونشهري به طور متناسب بهبود نيافته و استانداردهاي ايمني وسايل نقليه در حد مطلوبي رشدنكرده درنتیجه آمار متوفيان ناشي از تصادفات در کشور ما، بسيار زياد است.(آمار تصادفات پلیس راهور 1392)
امروزه در ایران با افزايش رشد توليد وسايل نقليه ازیک طرف و افزايش جمعيت شهرها وروستاها از طرف ديگر، توجه كافي به بحث عابران پياده به خصوص از بعد ايمني آن،بسيار مهم و قابل توجه است. ایمنی عابرین پیاده در شبکه هاي شهري طی سالهاي اخیر تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه هاي مدیران ترافیکی شهرهاي بزرگ شده است. تصادفات عابرین پیاده تهدیدی درزمینه سلامتی و جان انسان ها و همچنین لطمات اقتصادي را در پی دارد همچنین این تصادفات باعث خسارات غیر مستقیمی از قبیل کاهش محبوبیت شهرها از دید گردشگران و نظایر آن می شود که اثرات آن میتواند از خود تصادفات مخربتر باشد بررسی هانشان می دهدکه شاخص های مختلف از قبیل ریسک سوانح ترافیکی و تلفات ناشی از ان در کشور مادر سطح بسیار بالایی قرار دارد .(آمارتصادفات پلیس راهور) به عنوان شاهدی بر این ادعا شاخص ریسک سلامت وشاخص ریسک ترافیک در سال 1390به ترتیب 7/38و7/22بوده است .( مومنی ،شجاعی -1391).در تصادفات رانندگی عابرین پیاده از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، عابرین پیاده، تحلیل اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، اولویت بندی، حمل و نقل