پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، حوادث رانندگی، برنامه ریزی شهری، معابر شهری

دانلود پایان نامه ارشد

سیاه پوش و داغدار فقدان خود می نماید . (روز نامه عصر ایران ، 1389)
10-2- انواع برخورد وسایل نقلیه با عابرین پیاده :
به طور کلی برخورد بین وسایل نقلیه با عابرین پیاده به یکی از حالات ذیل بوقوع می پیوندد :
1-عبور از عرض راه با هدف رسیدن به مکانی خاص .
2-حرکت عابر در امتداد راه و برخورد با وسیله نقلیه .
3-عبور عابر از میدان یا تقاطع و برخورد با وسیله نقلیه .
4-عملیات اجرایی در سطح سواره رو و برخورد کارگران با وسیله نقلیه .
5-حرکت ناگهانی به سمت ترافیک مانند بازی کودکان ،دویدن .
6-برخورد با عابر در حین حرکت با دنده عقب .
7-انحراف وسیله نقلیه و برخورد با عابردر حاشیه راه .
8-برخورد وسیله نقلیه با عابردر حالت ایستاده کنار خیابان .
9- برخورد وسیله نقلیه با عابردرحال سوار یا پیاده شدن از خودرو.
10- برخورد وسیله نقلیه با عابردرحال هل دادن وسیله نقلیه (سعیدی ،عبدوس ،1389: 2)
11-2- نقاط حادثه خیز برای عابرین پیاده :
با بررسیهای بعمل آمده از کروکی های تصادفات بوقوع پیوسته عابرین پیاده در حوزه راهور دماوند و بررسی ،مکانهای ذیل در تصادفات عابرین سهیم بوده ومی توان به عنوان نقاط حادثه خیز برای عابرین پیاده تلقی نمود که عبارتند از
1-11-2- تقاطع ومیادین :در این مکان ها عابرین از محل های تعیین شده برای عابرین مانند پل ها وگذرگاه های عابر پیاده استفاده نکرده و در داخل تقاطع ویا میدان اقدام به تردد می نمایند که ضمن اخلال در وضعیت رفت و آمد باعث وقوع حادثه نیز می گردنند . تقاطع گیلاوند و تقاطع بانک ملت رودهن به استناد کروکی های ترسیمی بیشترین تصادفات را دارا می باشند که با بررسی میدانی در تقاطع های رودهن ،با توجه به ارتفاع رفوژ وسط بلوار، اکثر عابرین از داخل تقاطع جهت عبور از عرض خیابان را انتخاب می نمایند. فقدان جان پناه مناسب ، گذر گاه عابرین پیاده ، پل های هوایی در محل باعث عبور عابرین از این محل می شود . همچنین در تقاطع گیلاوند که دارای بیشترین تصادف است . بعلت عدم طراحی نامناسب تقاطع ، پیاده رو ها با تقاطع تداخل داشته و همین امر باعث ورود عابرین به داخل تقاطع می گرددو نبود تجهیزات ترافیکی و گذز گاه مناسب که دارای جان پناه باشد از جمله عوامل تردد عابرین از داخل این معبر می باشند . میادین 17 شهریور و میدان امام خمینی دماوند نیز از جمله مناطق حادثه خیز به حساب می ایند عدم طراحی نامناسب میدان و عرض کم میدان و عدم مکان مناسب برای تردد عابرین باعث وقوع تصادفات گردیده است . میدانهای مذکور به گونه ای طراحی ،که عابرین جز تردد در داخل میدان محل های دیگر را برای عبور نمی یابند .
2-11-2- بلوار وفضای سبز داخل آنها :
اکثر بلوار های داخل شهر ها پوشیده از درختان کوتاه وبلندو فاقد حفاظ هستند که این امر موجب میشود عابرین از بین درختان جهت عبور از عرض خیابان استفاده نمایند . بیشتر عابرین بصورت ناگهانی وارد خیابان شده قدرت عکس العمل را از راننده گرفته وباعث بروز حادثه می گردد .
3-11-2- خیابانهای فاقد پیاده رو :
در معابری که فاقد پیاده رو هستند تردد عابرین در سطح سواره رو انجام می پذیرد و یا عابرین در سطح سواره رو جهت سوار بر خودرو یا انجام امورات خود در سطح خیابان ایستاده که در بیشتر مواقع موجب بروز حادثه می گردنند .و در خیلی از موارد بعلت چیدن لوازم فروش کسبه در پیاده رو ها عرض آن کم شده و باعث سدمعبرمی شوندکه در خیلی از این مکانها تردد عابرین با سختی انجام می پذیرد وعابرین ترجیح می دهند از سطح سواره رو استفاده نمایند . و این نیز از مواردی است که موجبات تصادف را فراهم می سازد .
4-11-2- وجود موانع در سطح راه :
وسایل نقلیه متوقف در کنار گذرگاه های عابرین پیاده ویا خیابانهاو یا وجود مصالح ساختمانی در سطح راه باعث میشود عابرین از پشت موانع و یا وسایل نقلیه متوقف شده به داخل خیابان آمده و رانندگان به علت عدم دید کافی قدرت عکس العمل موثر را از دست داده و منجر به تصادف انهاگردد .
5-11-2- مناطق مسکونی :
در کوچه ها و یا منازلی که منتهی به خیابان هستند اکثر عابرین و الخصوص کودکان بصورت ناگهانی از منازل خارج شده و با وسایل نقلیه برخورد می نمایند . با توجه به عدم وجود پیاده رو و عرض کم کوچه ها و همچنین عدم رعایت سرعت از جانب رانندگان موجبات تصادفات را فراهم می آورد . در حوزه پلیس راهور دماوند به استناد کروکی های ترسیمی تعداد 19 فقره تصادف از تصادفات عابرین پیاده در داخل کوچه ها به وقوع پیوسته است .
6-11-2- موانع جدا کننده خیابان :
در خیابان های کم عرض برای جدا کردن مسیر رفت و برگشت از نیو جرسی ویا میله های شکل یافته استفاده می گردد که در خیلی از این مکان ها بین نیوجرسی ویا میله ها فاصله خالی وجود دارد که این امر باعث شده عابرین از انها جهت تردد ازعرض خیابان استفاده نمایند . با توجه به این که عرض اینگونه موانع کم است برای عابرین جان پناه وجود ندارد وعابرین به محض عبور از آنها در سطح سواره رو قرار گرفته و موجب تصادف وسایل نقلیه با آنها می گردد.
12-2- بر نامه ریزی و طراحی معابر شهری :
برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای حرفه ایست در حوزه عمومی و با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به ویژه در مورد مسایل شهری همچون حمل و نقل، کاربری زمین و مطلوبیت‌های زیست محیطی. با توجه به ابعاد گسترده شهرها و سکونتگاه‌های انسانی، این حرفه نیز ابعاد مختلفی دارد، از زیبایی شناختی تا اجتماعی تا سلامت و موارد دیگر. به همین علت حرفه‌ای چند رشته‌ای و یا فرا رشته‌ای تلقی می‌شود که در ارتباط با سایر حرفه‌ها و علوم همچون جامعه‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد، معماری و موارد دیگر قرار می‌گیرد. برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای شامل شاخه‌های مختلفی همچون آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی حمل و نقل، برنامه‌ریزی کاربری زمین، برنامه‌ریزی محیطی و موارد دیگر می‌شود که هر کدام از آنها نقش اساسی در حمل ونقل وکاهش حوادث ترافیکی دارنند . ( پور محمدی ، 1387 : 1)
1-12-2-اهداف برنامه‌ریزی شهری :
متمرکز کردن منابع، ایجاد فرصتهای مناسب برای شهرهای متوسط، کمک به شهرهای کوچک و مناطق روستایی و تدوین سیاستهای توسعه منطقه‌ای، توسعه شهر ،شکل دهی به محیط زیست ،ارتقا کیفیت زندگی شهری ، توسعه حمل ونقل پایدار ،استفاده بهینه از کاربری زمین ، گسترش مراکز خدماتی ورفاهی واداری در چهار گوشه شهر به جهت جلو گیری از تردد به هسته مرکزی شهر . همگی از اهداف برنامه ریزی شهری به شمارمی روند .(احدی ،نادری ،1392: 2-4)
2-12-2- طراحی معابر شهری :
طراحی مناسب معابر درون شهری به منظور سهولت در رفت وامد ورسیدن کم هزینه ودر کوتاه ترین زمان ممکن به مقصد انجام می پذیرد که دارای شاخصه های متعددی است که نمونه ای از آنها به شرح ذیل است :1- تاثیر نوع تسهیلات و توسعه محیط اطراف ان .(جریان منقطع یا غیر منقطع ،ترافیک دو جهته با جدا کننده) 2- مسیر خطهای عبور و موانع جانبی .(عرض خطها، فاصله طولی ،عرض شانه ) 3- سرعت طرح (سطح سرویس راه ) 4- نوع منطقه (هموار ،کوهستانی ، تپه شرایط ترافیکی (انواع وسایل نقلیه ) (ستایش ولی پور ،1385 : 240)
13-2- آمار تصادفات :
1-13-2- امار تصادفات در دنیا : روزانه 3400 نفر به علت حوادث ترافیکی فوت میکنندکه نوجوانان،سالمندان،عابرین پیاده و دوچرخه سواران مهمترین گروه آسیب پذیر هستند.88 کشور جهان که تقریباً 600000000/1 نفر از جمعیت کره زمین را دارند از 2007 تا 2010 توانستند مرگ و میر را کاهش دهند و 87 کشور افزایش مرگ و میر داشتند.
نوع کشور
جمعیت
مرگ و میر ترافیکی
وسیله نقلیه
کشورهای بادرآمدمتوسط
72%
80٪
52٪
کشورهای با درآمد کم
12%
12٪

کشورهای با درآمد بالا
16%

47٪
-240000/1 نفر سالیانه در دنیا فوت می کنند . 20 تا 50 میلیون نفر دچار آسیب و صدمه می شوند . -59 درصد از مرگ و میر ها در گروه سنی 44-15 ساله اتفاق افتاده است . -دهه 2011 تا 2020 دهه اقدام برای افزایش ایمنی جاده ها از طرف سازمان ملل نامگذاری شده است . 88 درصد از مرگ و میر های ترافیکی در کشورهای با درآمد کم و متوسط اتفاق افتاده است که فقط 53درصد از وسائط نقلیه را دارا می باشند . ( منطقه مدیترانه شرقی و افریقا )- نیمی از مرگ و میر ها در عابرین پیاده ، موتورسوارها و دوچرخه سوارها می باشد . – علت اصلی مرگ و میر در افراد 29-15 ساله حوادث ترافیکی می باشد . – چنانچه اقدامی در زمینه کنترل حوادث ترافیکی تا 2020 صورت نگیرد مرگ و میر به 9/1 میلیون ونهصد هزار نفر خواهد رسید  یعنی 53 درصد رشد خواهد کرد. – تنها 28 کشور که 7 درصد جمعیت جهان یعنی 416 میلیون نفر جمعیت دارند قوانین جامع در مورد تمام 5 عامل خطرحوادث ترافیکی ( سرعت ، مصرف الکل در هنگام رانندگی ، کلاه ایمنی درموتورسواران ، کمر بند ایمنی و صندلی کودک ) را به اجرا گذاشته اند . – حوادث ترافیکی بین 3-1 درصد از درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است . – بیش از 77 درصد کل مرگ و میر ها در مردان اتفاق می افتد . مرگ و میر در مردان جوان زیر 25 سال سه برابر زنان در همین گروه سنی می باشند1.
————————————————————————————-
( گزارش سال 2013 ،سازمان جهانی بهداشت: ezak.blogfa.com./ )1-
2-13-2- بررسی آمار تصادفات تعدادی از کشور ها :
آمار نشان می‌دهد یک پنجم کل قربانیان حوادث رانندگی در جهان در سال گذشته میلادی که مجموع آنها یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر بود، پیاده بودند. (سازمان بهداشت جهانی، 1392) .سال گذشته ۳۸ درصد کل عابران کشته شده در حوادث رانندگی در جهان را ساکنان قاره آفریقا تشکیل می‌دادند که به این ترتیب بالاترین درصد عابران قربانی حوادث رانندگی در قاره آفریقا مشاهده می‌شود. در برخی کشورهای آفریقایی مانند لیبریا، دو سوم کل قربانیان حوادث رانندگی را عابران پیاده تشکیل می‌دهند.کمترین درصد عابران قربانی حوادث رانندگی در جهان در کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا به ثبت رسیده است، به گونه‌ای که عابران در این کشورها فقط ۱۲ درصد کل کشته شدگان در حوادث رانندگی را تشکیل می‌دهند (سازمان جهانی بهداشت ، 1392)
3-13-2- لیست کشورهایی که بیشترین میزان تلفات سالانه را دارند اشاره می کنیم.
1- برای مثال هر ساله در انگلیس 4 نفر در میان هر 100000 نفر به علت تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند. ( تلفات رانندگی دنیا: مجله بهار ،1391)
2. چاد – 29 نفر
بیش از 400000 کیلومتر جاده این کشور کوچک افریقایی جمعیتی 11 میلیونی دارد. بیش از 50 درصد جمعیت این کشور زیر 14 سال سن دارند. یک پنجم جمعیت نیز بین 17 تا 24 سال سن دارند که بیشترین جمعیت رانندگان این کشور را تشکیل می دهند. چاد کشوری فقیر بوده و نامناسب بودن زیر ساخت ها و جاده ها یکی از دلایل اصلی آمار بالای تلفات رانندگی در این کشور است.
3-عمان – 30 نفر
این کشور ساحلی در همسایگی امارات متحده عربی کمی کوچکتر از ایالت کنزاس امریکا است بیشتر جاده های این کشور از مسیر صحرا و بیابان عبور می کنند و اکثرا پوشش آسفالت مناسبی ندارند. علاوه بر جاده های نامناسب یکی دیگر از دلایل آمار بالای تصادفات جاده ای منجر به مرگ با دمای تابستانی و طوفان های شن است.
4- گینه بیسائو – 2. 31 نفر
این کشور در غرب افریقا در همسایگی سنگال و گینه تنها 7. 1 میلیون نفر جمعیت دارد. در بیشتر مواقع رانندگان عصبانی و با عجله هستند مدام به زبان پرتقالی فریاد می زنند. تنها 7

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، بیمارستان، عابر پیاده، پیاده روی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پلیس راهور، عابرین پیاده، حوادث رانندگی، استان تهران