پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، عابر پیاده

دانلود پایان نامه ارشد

)
3-2-تعاریف عملیاتی :
مسئوليت اجتماعي: مجموعه وظايف و تعهداتي است که سازمان بايستي در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه اي که در آن فعاليت مي کند، انجام دهد
تعریف سازمان :سازمان یك سیستم است كه منابع مالي ، مواد، منابع انساني و سایر ورودیهاي موردنیاز را دریافت و با انجام یك سري عملیات خروجیهایي را به صورت محصول یا خدمت ارائه مي كند. مسوولیت عمده مدیران هدایت سازمان براي نیل به اهداف خود مي باشد .
تصادف : تصادف عبارت است از وقوع سانحه منجر به فوت ،جرح، خسارت، یا ترکیبی از این سه
حا لت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه یا یک محموله آن با یک یا چند وسیله نقلیه ، انسان ، حیوان ، شی بوجود آید .
گذر گاه پیاده :گذر گاهی در تقاطع راهها، امتداد پیاده روها ، سواره روها ،روگذر ها یا زیر گذر ها یا هر محل دیگری از سواره رو که به وسیله خط کشی یا میخ کو بی یا علایم دیگر ، برای عبور پیادگان اختصاص داده شده است .
علایم : هر نوع علامت عمودی و افقی مانند تا بلو ،چراغ راهنمایی و رانندگی ،خط کشی ، نوشته وترسیم ، و همچنین تجهیزات هدایت کننده ، سوت و حرکت دست و غیره که به وسیله مقامات صلاحیت دار برای کنترل و تنظیم عبور ومرور تعیین و به کار برده می شود .( آئین نامه راهور ،1384 ، 12)
4 -2 -پیشینه تحقیق :
با توجه به مطالعه کتابخانه ای در خصوص موضوع مذکور تحقیقاتی با این عنوان در محل های دیگر و با رویکرد مختلف صورت گرفته است و تحقیقات نزدیک به آن به شرح ذیل ارائه می گردند :

1-4-2- تحقیقات داخلی :
1- حاجی حسنلو، منصور ، برازی ، نریمان ،حسنی نسب، سیدشهاب در یک تحقیق به بررسی عوامل موثر بر تصادفات عابرین پیاده پرداخته اند به این نتیجه رسیدند که ترافيك و افزايش ايمني عبور و مرور عابرين پياده با یستی مد نظر باشد. در كشور ما با توجه به افزايش تردد وسايل نقليه و نامناسب بودن طرح هندسي راهها، وجود كاربري هاي مختلف در حاشيه راهها و همچنين عدم وجود تسهيلات ايمني مناسب و كافي در انها، تعداد تلفات ناشي از تصادفات در چند سال اخير رشد قابل ملاحظه اي داشته است . و این عوامل را در تصادفات عابرين پياده موثر دانسته اند.
2 — احدی،محمد رضا ، روزيخواه، حسین ، پورياري،مقصود در تحقیقی با بررسی سوانح ترافیکی مربوط به این گروه آسیب پذیر کاربران راه، عوامل مؤثر بر ایمنی عابرین پیاده شناسایی شده و همچنین راهکارهایی جهت ارتقاي ایمنی این گروه از کاربران راه ارائه نموده اند .
3- نیکو مرام ،هاشم ، وظیفه دوست،حسین، خانی،سروش در سال 1386 در تحقیقی با عنوان ارزيابي و تحليل اثربخشي پل هاي عابر پياده درون شهري به این نتیجه رسیده با توجه به يافته هاي تحقيق و دلايل مربوط به عبور و عدم عبور عابران پياده از پل عابر مشخص شده كه ميزان تحقق بهره گيري و كاركرد پل هاي عابر پياده در حد چهل درصد مي باشد. با توجه به نتايج،اكثر پل هاي عابر پياده براساس ضوابط مكان يابي استاندارد ايجاد نشده و به دليل مجري بودن سازمان ترافيك بيشتر به جنبه هاي ترافيكي و حمل و نقل، اين امر توجه شده است . در نتيجه استفاده از ضوابط مكان يابي و هندسي استاندارد، و نهادينه كردن رعايت رفتار ترافيكي در استفاده از اين سازه لازم مي باشد. در زمينه بعد قانوني نيز تنها وجود حصار، مؤثر نمي باشد بلكه مسئولين مي بايست نسبت به تدوين قوانين مناسب و اجراي دقيق آن بصورت الزامات قانوني اقدام نمايند.
4- صفار زاده،محمود ، حسن پور،شهاب ، عبدی ،علی در تحقیقی با عنوان بررسی تصادفات عابران پياده در ايران و ارايه راه كارهاي بهبود ايمني آنها به این نتیجه رسیده اند که :عواملي نظير درصد هوشياري راننده و عابر، رنگ لباس عابر، شاخص هاي هندسي مسير،سرعت و ابعاد وسيله نقليه، ساعات رانندگي و ميزان تحصيلات و … بر ميزان تصادفات بسيار موثر هستند. در انتها نيز برخي از راه كارهاي بهينه براي بهبود ايمني ارائه نموده اند .
5- هلاکوئی نائينی ،کورش، دانشيار گروه اپيدميولوژی و آمار زيستی دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران – مرادی ، علی، کارشناس ارشد اپيدميولوژی مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد دانشگاه علوم پزشکی همدان درتحقیقی با عنوان آگاهی، نگرش و عملکرد عابرين پياده در زمينه رعايت مقررات راهنمائی و رانندگی در عبور از محدوده چهارراه های اصلی شهر تهران نتایجی به شرح ذیل ارائه نموده اند :اين مطالعه نشان داد که آگاهي و نگرش عابرين مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی با يکديگر دارای ارتباط معنی دارآماری است . اما عملکرد عابرين در اين زمينه با نگرش و آگاهی آنها از نظر آمارفاقد ارتباط معني دار آماری مي باشد .
6 – حسینی ،پرویز : در تحقیقی باعنوان بررسی عوامل موثر بر تصادفات عابرین بیان داشته است : تحقیق بر اساس عوامل جنسیت ، سن، تحصیلات ، رنگ لباس ، نقص فنی خودرو ، نوع وسیله نقلیه ، شرایط جوی انجام گرفته است ونتایج بدست امده را بصورت ذیل عنوان نموده است : که کلیه عوامل بالا در وقوع تصادفات نقش دارنند.
7- ذوقی،حسن – حاج علی،مجتبی – ملک محمدرضا ، در تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل موثر بر ایمنی عابرین پیاده در معابر و ارائه راهکارهایی جهت افزایش ایمن آنها به این نتیجه رسیدند که سوانح جاده ای یکی از مهمترین عوامل تهدید سلامت عمومی کشور و بلکه یک فاجعه ملی است . بررسی ها نشان میدهد که به لحاظ شاخص های مختلف ریسک سوانح ترافیکی و تلفات ناشی از ان در کشور ما سطح بسیار بالایی قرار دارد لذا عواملی چون سرعت وسیله نقلیه ،متقاطع شدن خیابان ها ، عدم وجود مسیرهای ویژه ،عدم دید بین وسایل نقلیه و عابرین پیاده ، کم عرض بودن خیابان ها ، عدم پل های روگذر و زیر گذر برای عابرین پیاده در تصادفات عابرین پیاده دخیل هستند و در نهایت راهکارهایی به شرح ذیل ارائه نمودند : کاهش سرعت وسایل نقلیه -کاهش احتمال متقاطع شدن خیابان ها ، ایجاد مسیر های ویژه که از مسیر وسایل نقلیه جدا باشد ، افزایش دید بین وسایل نقلیه و عابرین پیاده ، ایجاد پلهای رو گذر وزیر گذر برای عابرین پیاده ،کم کردن عرض خیابان ها محل تقاطع با مسیر عابرین پیاده،ارائه مدلی برای تعیین نحوه اختصاص راهکارهای ایمن سازی به قطعات پر حادثه
8- شاهیوندی، احمد- قلعه،محمد، در تحقیقی تحت عنوان بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداری مسیر های عابر پیاده شهر اصفهان به این نتیجه رسیدند : مسیر های عابر پیاده به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیستم حمل ونقل شهری و ارتباط دهنده مبدا ،مقصد با سوار ه رو می باشند با توجه به مسائل و مشکلاتی که وسایل نقلیه موتوری درون شهری به وجود آورده ، توجه جدی به پیاده ها می تواند با کاهش مصرف سوخت ، آلودگی هوا ، معضلات ترافیکی و هزینه خانوارها همراه باشد. همچنین سبب افزایش سلامتی جسمی و روحی شهروندان وخلق فضاهای شهری با کیفیتی مناسب خواهد شد . و هدف از انجام این پژوهش را سنجش قابلیت پیاده مداری مسیر های عابر پیاده در خیابانهای شهر اصفهان می باشد.لذا ویژگی های ساختاری پیاده ها مانند حمل ونقل ،دسترسی ، مبلمان شهری،ایمنی ، امنیت وویژگی های اجتماعی در همه مسیر ها ی پیاده این شهر همسان نیست و تفاوت های بسیار زیادی بین مسیر های پیاده در نقاط مختلف شهر اصفهان وجود دارد . ودر نهایت راهکارهایی جهت رفع این مشکلات عنوان نمودند .
9- جعفر زاده ،بابک در تحقیقی با عنوان راهکارهای کاهش تصادفات در معابر شهری و غیر شهری عنوان داشته در ایران حوادث رانندگی دومین علت مرگ ومیر بعد از بیمارهای قلب و عروق را به خود اختصاص می دهند وبیشترین علت مراجعه به مراکز اورژانس و اتاق های عمل ، مربوط به حوادث رانند گی و در اثر کمبود ایمنی معابر است . تجزیه وتحلیل دقیق تصادفات تا حد زیادی بستگی به آگاهی رانندگان ، وسائل نقلیه ، راه ها و ارتباط میان آنها دارد . و راهکارهای متناسب با امکانات و توانایی های متخصصین ،قانون گذاران و اجرا کنندگان قانون در ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته که با توجه به انها می توان تا حدود مناسبی از خسارات مختلف ناشی از سطوح پایین ایمنی در معابر ایران پیشگیری نموده . راهکارهای ارائه شده نیز عبارتند از : استراتژی هایی که با استفاده ازابزار کاهش بخصوص در نقاط حادثه ساز، روشهای کاهش حجم ترافیک ،راهکارهای استفاده عموم از حمل ونقل عمومی ، اقدامات مربوط به جایگزینی مدهای حمل و نقل موتوری با مدهای حمل ونقل غیر موتوری ،انجام سهم بندی زمانی استفاده از معابر مختلف بر اساس گروهای سنی وشغلی برای اقشار متفاوت جامعه ،استراتژی مربوط به کاربری بهینه اراضی ، برخی اصلاحات ترافیکی .
10- حسن پور ، شهاب ، میر بها ، بابک : در مفاله ای باعنوان تحلیل عوامل موثر بر تصادفات عابرین پیاده در معابر شهری پرداخته اند که در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که عواملی نظیر درصد هوشیاری راننده وعابر ، رنگ لباس ، شاخص های هندسی ،سرعت ، ابعاد وسیله نقلیه، ساعات رانندگی و میزان تحصیلات بر تصاد فات موثر هستند .
2-4-2- تحقیقات خارجی :
1-به منظوربررسی ایمنی عابرین پیاده در زمان عبور عرضی از خیابان در تقاطع های شهری مطالعاتی در 120نقطه شهر استهکلم انجام شده است . در این مطالعات از طریق بررسی رفتار های قانون گریزانه ترافیکی تداخل خودرو با عابر پیاده آثار اقدامات مختلف در حوزه بر نامه ریزی شهری و طرح هندسی معابر بر آورد شده است . به عنوان مثال مشخص گردید .نصب چراغ فرماندهی در تقاطع هائی که سرعت حرکت خودروها درآن بالا است،احتمال وقوع تصادفات خودرو،عابرپیاده را تا نصف کاهش می دهد.
2 – قدیمی ترین آموزشگاه که آموزش رسمی بررسی تصادفات را بنیاد نهاد ، موسسه ترا فیک دانشگاه نورث وسترن واقع در شیکاگو بود که در سال 1936 به منظور گسترش حوزه امور پی جویی و بررسی ایمنی ترافیک به سطح دانشگاهی تاسیس شد از آن زمان موسسه هدف اصلی واولیه خود را برای در بر گرفتن امور مربوط به آموزش عملکرد ها ومدیریت پلیس گسترش داده است . نمایندگانی از آژانس های محلی ،استانی و کشوری مجری قانون و نیز اعضایی از سازمانهاخارجی اعمال قانون در برنامه های متنوع ومتعددموسسه حضور می نمایند .

1-مطا لعه روند تصادفات عابرین پیاده و وسایل نقلیه در واشنگتن امریکا
(کورش هاکوئی -علی مرادی: ∗ دانشگاه علوم پزشکی همدان در تحقیق انجام گرفته مطالعه روند تصادفات عابرين و وسايل نقليه در واشنگتن بالتيمور در ايالات متحده آمريکا نشان داد از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۸ تفاوت های اساسی در بين الگوهای اين سوانح به وجود آمده است .تصادم های شدید در عابرین پیاده که نوعا در کودکان به وجود می آیند ، در طول اين سال ها در واشنگتن از ۳۷ درصد به ۱۵ درصد کاهش يافته است. تحلیل مجموع تصادفات نشان می دهد که روی هم رفته عابرین نسبت
به رانندگان در موارد بیشتری مقصر بوده اند .(50درصد در مقابل 39درصد ) .
2- مطالعه اثرات کمک های بینائی بر روی وقوع سوانح رانندگی عابرین پیاده درکشور انگلستان
(کورش هاکوئی دانشگاه علوم پزشکی تهران)- علی مرادی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
در انگلستان در مطالعه ای اثرات کمک های بينائی روی وقوع سوانح رانندگی و جراحات، در عابرين پياده و موتور سواران و پاسخ های شناختی و تشخيصی رانندگان، مورد بررسی قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان داد كه علائم بصری، پاسخ های تشخيصی و شناختی رانندگان را تقويت می کنند. همچنين در ساعات روز، مواد فلورسنت در رنگهای زرد، قرمز و نارنجی قدرت تشخيص رانندگان را افزايش می دهند و در نتيجه ايمنی عابرين افزايش می يابد.
3-بررسی کارائی مدل های لجستیک در تجزیه و تحلیل رفتار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، عابر پیاده، حمل و نقل، مبانی نظری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابر پیاده، عابرین پیاده، میزان استفاده، حمل و نقل