پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، عابر پیاده، حمل و نقل، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

دو یا چند مسیر به صورت همسطح یا غیر همسطح با یکدیگر تلا قی می کنند .
چراغ راهنما : عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می برد تا به دیگر استفاده کنندگان از راه اخطار نماید که راننده قصد تغییر جهت به راست و یا چپ ، گردش ویا توقف را دارد .
حق تقدم عبور : اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای نسبت به وسایل نقلیه دیگر یا نسبت به پیادگان و بالعکس .
خیابان : راه عبور ومرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از 6متر باشد .
راه : عبارت است از تما می سطح خیابان ،جاده ، کوچه ، و کلیه معابری که برای عبور ومرور عموم اختصاص داده می شود .
کوچه : راهی در مناطق مسکونی که عرض آن حداکثر 6 متر باشد .
گذر گاه پیاده :گذر گاهی در تقاطع راهها، امتداد پیاده روها ، سواره روها ،روگذر ها یا زیر گذر ها یا هر محل دیگری از سواره رو که به وسیله خط کشی یا میخکو بی یا علایم دیگر ، برای عبور پیادگان اختصاص داده شده است .
راننده : کسی که هدایت وسیله نقلیه موتوری و غیر مو توری و همچنین حرکت دادن حیوانات را به صورت واحد یا گله و رمه بر عهده داشته باشد .
علایم : هر نوع علامت عمودی و افقی مانند تا بلو ،چراغ راهنمایی و رانندگی ،خط کشی ، نوشته وترسیم ، و همچنین تجهیزات هدایت کننده ، سوت و حرکت دست و غیره که به وسیله مقامات صلاحیت دار برای کنترل و تنظیم عبور ومرور تعیین و به کار برده می شود .
کمر بند ایمنی : تسمه ای که نیم تنه بالای راننده وهریک از سرنشینان را تحت کنترل و مهار ایمن خود قرار می دهد تادر هنگام ضرورت ، همچون کاهش ناگها نی سرعت یا توقف آنی خودرو که ممکن است ناشی از ترمز یا برخورد با جسم دیگر یا حوادث دیگر باشد ، مانع از جدا شدن سرنشینان و راننده از صندلی خود و اصا بت به شیشه جلو یا دیگر قسمت های درونی ویا پر تاب شدن به بیرون خودرو شود و حداقل دارای دو نقطه اتکا باشد .
وسیله نقلیه : وسایل موتوری و غیر موتوری و موتورسیکلت که برای جابجایی انسان و کالا در راه به کار می رود .
وسیله نقلیه امدادی : وسیله ویژه خدمات انتظامی ،ترافیکی ،پزشکی ،آتش نشانی و امداد اضطراری آب ، برق وگاز که به وسیله راهنمایی و رانندگی تعیین و با علایم ویژه مشخص می شود .
معاینه فنی : بازدید ظاهری و آزمایش های فنی برای تشخیص اصالت خودرو و سنجش میزان سلامت فنی ،ایمنی و زیست محیطی وسیله نقلیه .
نقص فنی : هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری وفنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی ویا افزایش بیش از حد مجاز گاز های آلاینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا گردد .تصادف : تصادف عبارت است از وقوع سانحه منجر به فوت ، جرح ، خسارت ، یا ترکیبی از این سه حا لت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه یا یک محموله آن با یک یا چند وسیله نقلیه ، انسان ، حیوان ، شی بوجود آید .( روشنی ، 1386، 9)

فصل دوم:
مبانی نظری پژوهش

فصل دوم:
در این فصل چکیده ای از برخی نظریات ، تجارب وکندو کاوهای صورت گرفته در زمینه موضوع تحقیق و موضوعات مشابه که از کتابها،مقالات ، تحقیقات و پایان نامه ها استخراج شده است اراِ ئه می گردد . سعی شده است مرتبط ترین دستاورد های پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار داده تا مشخص شود که تا چه میزان ابعاد این مسئله مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته است. این فصل به دو بخش تقسیم میگردد :
1- مبانی نظری پژوهش 2- مطالعات انجام شده
1-2- مقدمه
پیشرفت صنعت حمل ونقل و توسعه وسایل نقلیه معابر اگر چه باعث بهبود قابل توجه کیفیت زندگی جوامع شده است به نوبه خود مواردی را نیز در پی داشته است . مقوله تصادفات وسایل نقلیه از جمله موضوعات مهمی است که هم از نظر حفظ سلامت انسانها وایمنی خودرو ها و معابر و هم از نظر کاهش خسارات مورد توجه قرار گرفته است .امروزه توسعه سریع شهر ها و صنعتی شدن جوامع بشری و عدم توسعه هما هنگ ساختارهای فرهنگی همگام با تکنولوژی و کمرنگ بودن نقش علم ،دانش و تحقیقات در کشور های در حال توسعه باعث ایجاد آسیب های اجتماعی و معضلات فراوانی گردیده است که این امر نخبگان و صاحبنظران حوزه حمل ونقل و ترافیک را بر آن داشته تا به نقش عنصر مدیریت در ترافیک و ابعاد ومولفه های مطالعاتی و علمی آن توجه ویژه ای داشته باشد .عابران پیاده به عنوان یکی از کاربران اصلی استفاده کننده از زیرساختهای حمل و نقلی،همواره در معرض آسیبهای ناشی از تصادفات درونشهری قرار دارند. عابران پیاده با توجه به اینکه در معرض برخورد مستقیم وسایل نقلیه قرار دارندو نظر به درجۀ حفاظت بسیارپایین آنها در مقایسه با )انواع( وسایل نقلیه، در صورت بروز تصادف، همواره دچارآسیبهای شده و شانس زنده ماندن آنها در برخورد با وسایل نقلیه به مراتب از سایر کاربران کمتر است.یکی از عناصر مهم در مهندسی ترافیک عابر پیاده است که توجه چندانی به آن نشده است . این عدم توجه به مقوله عابر پیاده در ایران نسبت به کشور های پیشرفته بیشتر است . پیاده روی جایگاه برجسته ای در سیستم حمل ونقل شهری دارد زیرا بخش قابل توجهی از سفرهای درون شهری بصورت پیاده انجام می شوددر يك تصادف رانندگي عابران پياده از كمتر ين سطح حفاظت برخوردار می باشند عابران پياد ه، در حوادث رانندگي بيشترين آسيب را متحمل شده و بالاترين درصد تلفات و جراحات را به خود اختصاص مي دهند . همچنین بررسی توزیع سنی قربانیان در تصادفات رانندگی بیانگر آن است که نیمی از قربانیان تصادفات را کودکان و سالمندان تشکیل می دهند . بايد توجه داشت كه اعمال مقررات در مورد عابران پياده تنهایی قابل اجرا نبوده ودر این مورد باید روش هاي مهندسي به كار گرفته شود . يكي از اقداماتي كه به صورت گسترده در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد شيوه هاي پيشگيرانه (مشكلات ايمني كاربران مسير را شناسايي مي كند)می شود. تصادفات یک پدیده چند علتی است و نمی توان با در نظر گرفتن عوامل خاص آن را به طور کامل کنترل ودر دست گرفت . میزان تصادفات عابرین پیاده ( تلفات و جراحات ) در سالیان اخیر بخش قابل توجهی از تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده است . در ایران بیش از 30درصد تصادفات و نیز 23 درصد تلفات رانندگی را عابرین پیاده تشکیل میدهند . )آمار تصادفات راهور ، 1393)
طبق آمار منتشر شده از پلیس راهور دماوند، تعداد تلفات رانندگي درحوزه شهری این شهرستان در کلیه تصادفات طي سال هاي اخير روند صعودی را طي کرده اما تلفات انسانی ناشی از تصادفات رانندگی با توجه به وسعت ووضعیت آن افزایش چشم گیری داشته به طوري که در سالهای 91و92 متوفيان اين بخش حدود 39 درصد افزایش داشته ، تلفات جانی شهرستان دماوند در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 10 درصدي را نشان میدهد .به طوری که میزان رشد قابل توجه مربوط به تصادفات عابرین پیاده در اين شهرستان است )آمار تصادفات پلیس راهور دماوند سال های91-92 ) لذا آسيب شناسي تصادفات اين گروه از كاربران معابر درون شهری را دو چندان خواهد ساخت.مهدف اصلي اين تحقيق، ارائه راهكارهاي قابل اجرا، اثربخش و حتی الامكان در حوزه اختيارات پليس راهور است به طوري كه در كوتا هترين زمان ممكن بتوان تلفات عابرین را د ررا ههاي درون شهری شهرستان دماوند كاهش دهد. اگرچه تفکیک جريان عابر از وسایل نقلیه از روش هاي ايمن سازي محسوب مي شود؛ اما تجربه نشان داده است كه غالباً به دلیل هزینۀبالا و استفادۀ کمتر عابران ازپلهای عابر پياده با محدوديتهايي همراه بوده است.لذا سعی شده در این تحقیق عوامل موثر بر تصادفات عابرین پیاده و پارامترها یی نظیر نقش سازمان های دخیل در ترافیک، اصول هندسی و طراحی معابر ،گذر گا های عابرین پیاده ،تجهیزات کنترل ترافیک ، آموزش ، ایمنی وسایل نقلیه ،رنگ لباس عابرین، نوع گواهینامه ، روشنایی معابر، شرایط جوی محل تصادف ، ایمنی وسایل نقلیه،جنسیت عابرین و رانندگان ،سن عابرین و رانندگان مورد بررسی قرار گیرند . به نظر می رسد پارامترهای بالابصورت عوامل بیرونی و عوامل درونی نقش داشته باشند :
1-عوامل بیرونی 🙁 نقش سازمانهای دخیل در ترافیک ، ساختار و اصول هندسی معابر، تجهیزات کنترل ترافیک ، ایمنی وسایل نقلیه، آموزش،روشنایی معابر )
2-عوامل درونی : ( جسمانی ، رنگ لباس ، سن ، جنسیت ،نوع گواهینامه، شرایط جوی، تابلو و علائم )

2-2- مبانی نظری پژوهش
هاپرمن از جمله نظریه پردازانی بود که اعتقاد داشت شبکه حمل و نقل سواره می بایست از پیاده جدا باشد . وی اعتقاد داشت در خیابان های محلی جدید تراز های متفاوتی وجود خواهد داشت ، خودرو ها در تراز همکف ، حمل و نقل تندرو در ترازی پایین تر و عابرین پیاده در بالاترین تراز برروی پل هایی نزدیک به آسمان و به دور از خطر وسایل نقلیه با سرعت بالا . همچنین وی اشاره به این موضوع دارد که هنگام طراحی برای عابران پیاده که با سرعت های پایین در حرکتند ، محیط با نقاط دید گوناگون و تغییر مکان مداوم در نظر گرفته شود. (پورانصفر ، احمدیان ،1392: 5 )
بسیاری از کشورها قوانینی وضع میکند که با شرایط پیرامونی راه متناسب نیست . این وضعیت به ویژه در شرایطی اتفاق می افتد که ترکیبی از وسایل نقلیه و عابرین پیاده در جریان ترافیک وجود دارد . وهمین امر حوادثی را بدنبال دارد که قابل جبران نیستند . از طرفی حضور وسایل نقلیه فاقد ایمنی لازم در شهرها و وجود فقر فرهنگی در رانندگی عدم اجرای قانون توسط رانندگان همگی در وقوع تصادفات تاثیر بسزایی دارنند . برای بهبود وضعیت ایمنی توجه به ارام سازی ترافیک ،اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی الزامی به نظر می رسد . عوامل و شرایط کلان موثر بروقوع تصادفات از نظر فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی واقتصادی وجود دارد که تاثیر انها نیز نبایستی به فراموشی سپرده شوند . بعنوان مثال در سطح بایدهاو نبایدها پایین بودن میزان شناخت الزامات رفتاری در بین رانندگان وعابرین ریشه در عوامل وشرایط متعددی دارد از جمله این که شهروندان و عابرین کمتر با علائم راهنمایی و رانندگی آشنایی دارند . بر مبنای پژوهش های انجام گرفته (ابراهیم پور، 73: 12 ) بیش از92 درصد از شهروندان و عابرین شناخت درست و دقیقی از گذر گاه های عابر پیاده نداشته . پژوهش ساده ای در سطح سایر شهرها نیز به خوبی نشان میدهد که شهروندان وعابرین پیاده ، بسیاری از علائم اخطاری ، انتظامی واخباری را به خوبی نمی دانند..(حسینی پرویز ،86 : 13)
شکی نیست که با افزایش دانش و آگاهی و ارتقا ء فرهنگ ترافیک و آموزش عا برین پیاده و رانندگان از طریق روشهای آموزش مانند رسانه ملی ، مدارس ، اتحادیه های صنفی می توان در جهت کاهش تصادفات عابرین قدم بر داشت . پلیس راهور نیز می تواند با مد نظر قرار دادن ویژ گیهای رفتاری عابران پیاده و اقدامات لازم از منظر عابر پیاده وراهکارهایی مناسب راباسازمانهای مرتبط و وسایل نقلیه ارائه شود تا در کنار ارتقای فرهنگ و آگاهی مردم و اجرای قانون نقش کلیدی در کاهش حوادث رانندگی ایفا نمود و اگر کلیه عواملی که تاثیر گذار در تصادفات عابرین مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسبی در این زمینه مطرح شود بی شک کاهش تصادفات عابرین پیاده دور از انتظار نخواهد بود . تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد که علل اصلی تصادفات و سوانح حمل و نقل ، تابعی از متغیر های مربوط به وسیله نقلیه ،جاده، محیط و عوامل انسا نی است و بعضی از کارشناسان و متخصصان اعتقاد دارند که بهبود ایمنی در این زمینه با روش هایی که سعی در تغییر عملکرد و عادات انسان دارد مفید است اما تاثیر چندانی بر کاهش آثار نداشته وبه عبارت دیگر کنترل آن به راحتی میسر نمی باشد در نقطه مقابل با استفاده از تدابیر مهندسی مانند بهره گیری از ابزارهای دقیق کنترل سرعت و ترافیک ،جدا سازی ترافیک ،اصلاح طرح هندسی راه ها و حذف نقاط تصادف خیز ،می توان با لحاظ تجزیه و تحلیل هزینه و فایده به نحو موثری در جهت تحقق اهداف طر ح های بهبود ایمنی گام بر داشت. (سعیدی ، عبدوس ،1389

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، اولویت بندی، حمل و نقل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، عابر پیاده