پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، اولویت بندی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

کمترین سطح حفاظت برخوردارنداز این رو در تصادفات بیشترین آسیب را متحمل می شوندو در صدجراحات و تلفات بسیار بالایی را به خود اختصاص می دهند (ذوقی ،ملک محمد -1383) بنابراین با توجه به مطالب فوق مي توان به اهميت ايمني عابران پياده در راهها و به خصوص معابر شهري پي برد. يكي از عوامل مهم درمهندسي ترافيك، افزايش ايمني عبور و مرور عابرين پياده مي باشد. در كشور ما با توجه به افزايش تردد وسايل نقليه و نامناسب بودن طرح هندسي راهها، وجود كاربري هاي مختلف در حاشيه راهها و همچنين عدم وجود تسهيلات ايمني مناسب و كافي در انها، تعداد تلفات ناشي از تصادفات شهری در چند سال اخير رشد قابل ملاحظه اي داشته است. پارامترهاي رفتاري عابرين پياده، همچنين خصوصيات ترافيكي و طرح هندسي شبكه خيابان هاي درون شهر ي در شناسايي عوامل موثر در بروز تصادفات عابرين پياده نقش مهمي دارند. لذا بر اساس آمار نصادفات عابرين پياده، ووضعيت عابرين پياده در حين تصادف،. همچنين عوامل موثر در تصادفات عابرين پياده در معابرشهري شناسايي و مطالعه گرديده است از این رو در این تحقیق ومطالعه سعی بر آن است تا با بررسی سوانح ترافیکی مربوط به این گروه آسیب پذیر از کاربران راه ،عوامل موثر بر ایمنی عابرین پیاده شناسایی شده وعوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده و همچنین راهکارهایی جهت ارتقای ایمنی این گروه از کابران اراِئه گردد.
2-1-بیان مسئله :
با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها وجاده ها در نیم قرن اخیر در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجائی کالا ومسافر ،متاسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی افزوده گشته و خسارات جانی ومالی ناشی از این تصادفات بار سنگینی بر جامعه بشری تحمیل می کند (کلهری، احمدی نژاد ،1381: 20 ) در دودهه اخیر در کشور های صنعتی به علت آثار سوء رشد وسایل نقلیه موتوری و بویژه اثرات زیست محیطی آن ، حرکت هایی در راستای بازگشت به گذشته تاریخی پدید آمده است و توسعه تسهیلات پیاده روی برای سفرهای کوتاه در برنامه های تنظیم سیستم حمل ونقل مورد توجه قرار گرفته است ،اما همگام با پیشرفت بشر در صنعت و رشد وسایل نقلیه موتوری پدیده نامیمونی به نام تصادف گریبانگیروی گردید .طبق آمار های منتشره از سوی سازمان بهداشت جهانی ،سالانه حدود 2/1میلیون نفر معادل 3242نفر در هرروز در سراسر جهان بر اثر تصادفات ترافیکی جان خود را از دست داده وبین 20تا50 میلیون نفر دچار آسیب های مختلف میگردند. پیش بینی میشودکه درسال 2020تصادفات به عنوان ششمین عامل مرگ ومیر ،دومین عامل سالهای از دست رفته زندگی و سومین عامل سالهای زندگی به همرا ه معلولیت شناخته خواهند شد. (حسن پور ، صفار زاده 1386: 41 ) در شهرها به ازای هر مورد آسيب ترافيكي راهها، متحمل هزينه هاي زيادي نظير اقدامات اورژانسي،مراقبتهاي پزشكي وبازتواني،اقدامات قضائي ،تسويه حساب، بيمه ومستمري از كار افتادگي مي شوند. بيشترين گروههاي اسیب پذیرعابرین پیاده قرار دارند که دچارحوادث ترافيكي مي شوند. عوارض اقتصادي مجروحيت اين گروه سني به علت اینکه كمترين درآمد را دارند و امرارمعاش آنها بيشتر متكي بر فعاليت فيزيكي مي باشند بسیار زیانبار است.بر اساس مطا لعات صورت گرفته (بررسی آمارهای تصادفات پلیس راهور) میزان تصادفات ترافیکی در ایران در مقایسه با کشور های پیشرفته و حتی در حال توسعه به مراتب بیشتر است .تلفات نیروی انسانی بدترین پیامد تصادفات بوده که هزینه های گزاف اجتماعی و اقتصادی آن اثرات جبران ناپذیری بر جامعه وارد میکند .با توجه به اینکه پلیس راهور شهرستان دماوند بر اساس شرح وظایف تعیین شده ،تجزیه وتحلیل تصادفات و اراِئه راهکار در جلوگیری از وقوع تصادفات را بر عهده دارد واز طرفی با توجه به اینکه امکانات وتجهیزات مورد نیاز تاثیر گذار وکنترلی در اختیار سایر ادارات مرتبط با ترافیک می باشد . و نظر به اینکه تصادفات عابرین پیاده یک معلول چند عاملی می باشد به منظور تحت کنترل در آوردن تصادفات عابرین پیاده یک همکاری فرا گیر بین سازمانها و ارگانهای مربوطه بایستی انجام پذیرد که در حال حاضر این همکاری به نظر در حد مطلوب نیست لذا از مجموع تعداد 1400فقره تصادف در سالهای 89.90تعداد 115فقره مربوط به عابرین پیاده بوده واز مجموع 1200فقره تصادف در سال 91و92تعداد 170 فقره تصادف مربوط به عابرین پیاده بوده است بنابراین تصادفات عابرین پیاده با توجه به آمارسالهای قبل (سالهای 89-90)تعداد 115 فقره بوده است که در سالهای 91-92تعداد 170 فقره می باشد رو به افزایش است .آمارهای ارائه شده از مراجع قانونی همواره دغدغه مسئولین کنترل ترافیک بوجود آورد که چه عواملی بر بروز این حوادث نقش دارند و ما را بااین سوال مواجه می کند که علل افزایش تصادفات چیست ؟ وچه عواملی در کنترل تصادفات عابرین پیاده تاثیر گذار هستند ؟
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق :
عليرغم وجود ضايعه اي به نام تصادفات و تلفات ان بررسي هاي به عمل آمده در زمينه فعاليت هاي ایمني در كشورهاي موفق جهان اين موضوع را روشن مي سازدكه مي توان با بكار گيري روش هاي علمي و اهميت دادن به موضوع ايمني در حمل و نقل معابر بخش قابل توجهي ازضايعات را كاهش داد. براي رسيدن به هدف فوق ضرورت دارد كه عوامل مؤثر در تصادفات مورد بررسي قرار گرفته و ميزان و نحوه تأثير عوامل مختلف در بروز تصادفات به صورت دقيق و كارشناسي مورد ارزيابي قرار گيرد. اين امر مستلزم شناخت عوامل بروز آنهاست. با دانستن قطعي عوامل مسبب حوادث و يافتن رابطه و الگوي تصادفات، نوعي پيشرفت در بهبود ايمني حمل و نقل حاصل خواهد شد. در تحقيقِ صورت گرفته، با به کارگيري تئوري مجموعه هاي ناهموار، انواع دلايل احتمالي براي وقوع تصادفات )شامل شرايط آب و هوايي، شرايط نور، شرايط روشنايي جاده، زمان وقوع حادثه، شرايط شانه، شرايط سطح جاده، خط کشي روسازي، شرايط محيط، مشخصات راننده، سرعت و …( و همچنين نتيجه تصادف )شدت تصادف( مورد بررسي قرار گرفته اند. نهايتا سناريوي تصادفاتي که به کرات تحت شرايط خاصي به وقوع پيوسته اند استخراج شده است و روند وقوع انواع تصادفات با فراواني وقوع زياد شناخته شده اند. با آگاهي از شرايط و عواملي که اين دسته از تصادفات تحت آن وضعيت رخ داده اند، و تمرکز بر روي آنها، مي توان راهکارها و تمهيدات لازم و مؤثرتري براي کاهش تصادفات انديشيد.تصادفات رانندگی به خصوص تصادفات عابرین پیاده معمولا منجر به جرح ،مرگ،معلولیت و درد ،کاهش بهره وری ،سوگواری ،مشکلات اجتماعی و روانی را بدنبال دارد .برابر بررسی آمار ارائه شده سالانه 1میلیون و240هزارتن در جهان به دلیل صدمات ناشی از تصادفات جان خود را از دست می دهند که از این تعداد 270هزار نفر انها عابرین پیاده هستند .(سازمان جهانی بهداشت12013ص1) . در ایران در سال 1391تعداد 19هزار 727فقره تصادف بوقوع پیوسته که سهم عابرین پیاده 4هزار 600نفر می باشد .(سازمان پزشکی قانونی -1391)و همچنین در حوزه مورد مطالعه شهرستان دماوند در یک بازه زمانی 1391و1392 تعداد 1200 فقره تصادف بوقوع پیوسته که از این تعداد 170 مورد مربوط به عابرین پیاده است . (آمار تصادفات پلیس راهور دماوند-1391-1392) . توجه به مقایسه امارها اهمیت موضوع را به خوبی نشان می دهد .لذا صدمات ناشی از تصادفات عابرین پیاده به لحاظ جسمی وروان شدید است مطالعات نشان میدهد خطر بروز جراحات برای عابرین پیاده 5 برابر سرنشینان خودروهاست و نسبت تلفات آنها به مراتب بالاتر است . (ذوقی ،حسن- 1383) معمولا بیشتر تلفات این گروه با توجه به مسافت کوتاه سفرهای انجام شده به شکل پیاده مربوط به افراد بومی یا محلی است که عدم تناسب بین وسیله نقلیه درگیر در تصادف با این گروه از قربانیان باعث بر انگیخته شدن احساسات ساکنین نواحی شهری شده و به دنبال آن تبعات اجتماعی –سیاسی را موجب می شود . همچنین پیشگیری از تصادفات عابرین پیاده در برخی مواقع با صرف هزینه اندک و به ویژه با اقدامات آموزشی و فرهنگی امکان پذیر است . با مطالعه تصادفات عابرین پیاده شهرستان دماوند در بازه زمانی سالهای 1391و1392 تعداد170فقره تصادف عابرین پیاده به وقوع پیوسته است که نسبت به مدت مشابه قبل که تعداد 115 فقره بوده است. افزایش چشمگیری داشته است( آمار پلیس راهور دماوند ) و این زنگ خطریست که نیاز توجه جدی دارد . با وجود دو محور ترانزیتی شمال کشور که هر دوی آنها از شهرستان دماوند عبور می نمایند تصادفات عابرین در آین محور ها رو به فراوانی دارد با عنایت به اینکه جهت پیشگیری از اینگونه تصادفات همکاری گسترده سازمانهای دیگر(آئین نامه مدیریت ایمنی و حمل ونقل سوانح رانندگی ماده 1بند 4) لازم وضروریست . انچه از نتیجه امارها مشخص است در جهت کنترل این تصادفات فرهنگ سازی مناسب تعامل با شهرداریها ، استفاده از تجهیزات ایمنی وآموزشی واطلاع رسانی در مراکز تحصیلی آموزش در جهت ارتقا فرهنگ ترافیک انجام نگرفته است که ضرورت این موضوع بیش از پیش مشهود است.بدیهیست اگر برنامه ریزی اصولی و راهکارهای مناسب وهمکاری سازمانهای دخیل در حمل ونقل وارتقاء فرهنگ ترافیک در این شهرستان صورت نپذیرد تصادفات عابرین پیاده به یک چالش پیش روی مردم تبدیل خواهد شد. با توجه به اینکه در آئین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی وظایف ادارات دخیل در ترافیک از جمله راهداری ،وزارت کشور، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، سازمان امداد ونجات هلال احمر ،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت امور اقتصادی ودارایی در جهت ایمنی راهها ، ارائه خدمات پزشکی ، مدیریت امداد و نجات و تامین بستر مخابراتی و بیمه مشخص گردیده در کنترل اینگونه تصادفات تاثیر گذارند و تعامل وهماهنگی آنها با پلیس راهور موثر خوا هند بود .
4-1- اهداف تحقیق :
هدف کلی این تحقیق شناسایی کلیه عواملی که تاثیر گذار در تصادفات عابرین پیاده هستند ومیزان اثر بخشی هریک از عوامل در جهت افزایش ایمنی عابرین پیاده ، معرفی و پیشنهاد وراهکارهای علمی و عملی منا سب و فراهم آوردن زمینه لازم به منظور افزایش ایمنی درون شهری و کاهش تصادفات وتلفات انسانی می باشد . با توجه به اینکه در این تحقیق عواملی که در کنترل تصادفات نقش دارند شناسایی می گردند لذا فرضیه ای در نظر گرفته نمی شود .
1-4-1 – هدف اصلی :
شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده .
2-4-1- اهداف فرعی :
الف – شنا سایی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات با عابرین پیاده .
ب- اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات با عابرین پیاده .
ج- تاثیر هر یک نقش مدیریتی پلیس راهور درکنترل تصادفات عابرین پیاده .
د- نقش مدیریتی پلیس راهور درکنترل تصادفات عابرین پیاده .
5-1- سوال های تحقیق
1-5-1-سوال اصلی:
عوامل تاثیر گذاردر کنترل تصادفات عابرین پیاده کدام است ؟
2-5-1-سئوال های فرعی :
الف – تعیین عوامل تاثیر گذار در کنترل عابرین پیاده چگونه می باشد ؟
ب- اولویت بندی این عوامل چگونه می باشد ؟
ج- تاثیر هر یک از این عوامل چگونه می باشد ؟
د- پلیس راهور چه نقش مدیریتی می تواند داشته باشد ؟
6-1-تعریف مفهومی متغیرها :
به استناد آئین نامه راهور مصوب 1384 تعاریف ذیل اورده شد ه اند :
پیاده : شخصی غیر سوار که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می نماید ویا مبادرت به جابجایی کالسکه ،چرخ دستی ،جامه دان ، سبدهای چرخ دار و مانند آن می نماید .
پیاده رو : بخشی جدا شده از خیابان که در ا متداد آن و ا قع شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یا فته است .
ترافیک : آمد وشد وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در را ه ها .
تقاطع : محدوده ای است که در آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، تعاملات اجتماعی، فضاهای شهری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، عابر پیاده، حمل و نقل، مبانی نظری