پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده

دانلود پایان نامه ارشد

سیزدهم
13- به نظر شما جان پناه کافی برای تردد عابرین پیاده در سطح معابر شهرستان دماوند وجود دارد ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
28
56.0
56.0
56.0
کم
10
20.0
20.0
76.0
متوسط
9
18.0
18.0
94.0
زياد
3
6.0
6.0
100.0
خيلي زياد
0
0
0
0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره ..17. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب جان پناه کافی برای تردد عابرین پیاده
جدول شماره …17 و نمودار شماره 17… ، نشان مي دهد ، 56 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که جان پناه کافی برای تردد وسایل عابرین پیاده در سطح معابر شهرستان دماوند در حد خیلی کمی وجود دارد. 20 درصد این امکان را در حد کم ، 18 درصد در حد متوسط و 6 درصد در حد زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 76 درصد از پاسخ دهندگان جان پناه کافی برای عابرین پیاده در سطح معابر شهرستان دماوند در حد خیلی کم تا کم وجود دارد.

نمودار شماره 17؛ توزيع گروه نمونه بر حسب جان پناه کافی برای تردد عابرین پیاده

14-3-4- بررسی سئوال چهاردهم
14- به نظر شما بهترین سن برای آموزش عابرین پیاده چه سالی است؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
کودکی
34
68.0
68.0
68.0
نوجوانی
13
26.0
26.0
94
جوانی
1
2.0
2.0
96
میان سالی
2
4.0
4.0
100
کهن سالی
0
0
0
0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره 18 ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب . سن برای آموزش عابرین پیاده
جدول شماره .18.. و نمودار شماره ..18. ، نشان مي دهد ، 68 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که بهترین سن برای آموزش عابرین پیاده سن کودکی است. 26 درصد سن آموزش عابرین را سن نوجوانی ، 2 درصد در سن جوانی و 4 درصد سن میان سالی را بهترین سن برای آموزش و تردد عابرین پیاده می دانند .

نمودار شماره18؛ توزيع گروه نمونه بر حسب . سن برای آموزش عابرین پیاده
15-3-4- بررسی سئوال پانزدهم
15- به نظر شما تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه می تواند در ایمنی عابرین پیاده تأثیر گذار باشد ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
1
2.0
2.0
2.0
کم
5
10.0
10.0
12.0
متوسط
5
10.0
10.0
22.0
زياد
21
42.0
42.0
64.0
خيلي زياد
18
36.0
36.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره ..19. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه.
جدول شماره ..19. و نمودار شماره ..19. ، نشان مي دهد ، 2 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه در حد خیلی کمی می تواند در ایمنی عابرین پیاده تأثیر گذار باشد. 10 درصد این تأثیر را در حد کم ، 10 درصد در حد متوسط ، 42 درصد در حد زیاد و 36 درصد در حد خیلی زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 78 درصد از پاسخ دهندگان تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه در حد زیاد تا خیلی زیاد می تواند در ایمنی عابرین پیاده تأثیر گذار باشد.

نمودار شماره 19؛ توزيع گروه نمونه بر حسب تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه.
16-3-4- بررسی سئوال شانزدهم
16- به نظر شما کدام یک از شیوه های آموزشی به عابرین پیاده تأثیر گذار است ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
از طریق جراید
2
4.0
4.0
4.0
حضور در مدارس
6
12.0
12.0
16.0
سخنرانی
1
2.0
2.0
18.0
تیزر
24
48.0
48.0
66.0
بروشور
17
34.0
34.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره 20 ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب شیوه های آموزشی به عابرین پیاده
جدول شماره …20 و نمودار شماره ..20. ، نشان مي دهد ، 4 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که آموزش به عابرین پیاده از طریق جراید تأثیر گذار است . 12 درصد این تأثیر را حضور در مدارس می دانند ، 2 درصد در سخنرانی ، 48 درصد در تیزر و 34 درصد بروشور را تأثیر گذار در امر آموزش به عابرین پیاده می دانند .

نمودار شماره 20 ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب .. شیوه های آموزشی به عابرین پیاده

17-3-4- بررسی سئوال هفدهم
17- به نظر شما شرایط جوی در تصادفات عابرین پیاده می تواند تأثیر گذار باشد ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
2
4.0
4.0
4.0
کم
0
0
0
0
متوسط
3
6.0
6.0
10.0
زياد
20
40.0
40.0
50.0
خيلي زياد
25
50.0
50.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره 21 ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب شرایط جوی
جدول شماره .21. و نمودار شماره .21.. ، نشان مي دهد ،4 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که شرایط جوی در حد خیلی کمی در تصادفات عابرین پیاده می تواند تأثیر گذار باشد. 6 درصد این تأثیر را در حد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، کمک رسانی، اصلاح هندسی Next Entries منبع پایان نامه درباره عناصر داستان، نقد ساختارگرا، صورت و معنا